Doktor habilitowany nauk ekonomicznych
w zakresie zarządzania, specjalność: bezpieczenstwo cywilne.

Kierownik Zakładu Zarządzania,
Profesor nadzwyczajny.

Doctor honoris causa Państwowego Instytutu polityki rodzinnej
i młodzieżowej Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy
(2014)
Członek zagraniczny Państwowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Problematyka badawcza:
Zarządzanie w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych.
Przedsiębiorczość w turystyce i sporcie.
Bezpieczeństwo w turystyce i sporcie:
a) turystów i sportowców, 
b) organizacji sportowych i organizatorów turystyki,
c) przestrzeni geograficznej (regiony macierzyste, docelowe, tranzytowe)
i infrastruktury.

Przedmioty realizowane:
Marketing usług turystycznych
Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Zarządzanie w sporcie i turystyce
Podstawy zarządzania

Bezpieczeństwo w turystyce międzynarodowej
Seminarium magisterskie i doktoranckie
Wykład monograficzny


Publikacje:

KORZENIOWSKI L.F: Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin, 2012. 298 s. ISBN 978-83-7641-518-5.
KORZENIOWSKI L.F: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Difin, 2011. 344 s.
ISBN 978-83-7641-450-8.
KORZENIOWSKI L.F. SERIKOV Y.A.  (współautor, 50%):  Europejski wymiar securitologii. Kraków: EAS, 2011. 244 s. ISBN 978-83-61645-04-7.
JANOŠEC J. KORZENIOWSKI L.F. (współautor, 50%): Nauki  o  bezpieczeństwie. Kraków: EAS, 2011. 232 s. ISBN 978-83-61645-03-0.
KORZENIOWSKI L.F: Menedżment. Podstawy zarządzania. Wydanie trzecie. Kraków: EAS 2010. 464 s.
ISBN 978-83-61645-44-3. Wydanie drugie.  Kraków: EAS 2005. 428 s. ISBN 83-918114-8-4. Wydanie pierwsze. Kraków: EAS 2003. 260 s. ISBN 83-918114-2-5.
KORZENIOWSKI Leszek Fryderyk: Informačná bezpečnosť podnikania. Žilina: MULTIPRINT, 2010. 164 s.
ISBN 978-80-968150-5-0.
SERIKOV Ya. O. KORZENIOWSKI L.F. (współautor, 50%, ukr.) СЕРIКОВ Я.O. КОЖЕНЕВСЬСКI  Л.Ф. Безпека життедiяльностi - секюритологiя.  Харкiв: ХНАМГ, 2010. 382 s. ISBN 966-695-095-2.
KORZENIOWSKI L.F. Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Kraków: EAS 2008. s. 308. ISBN 978-83-925072-1-5. książka jest dostępna w całości w internecie pod adresem: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=13871&dirids=66
KORZENIOWSKI L.: Administrowanie  bezpieczeństwem. Program kształcenia w wyższej szkole zawodowej. Przedmioty specjalizacyjne. Kraków – Giżycko: EAS 2005. 84 s. ISBN 83-919932-1-3.
KORZENIOWSKI L.: Bezpieczeństwo europejskie. Program kształcenia w wyższej szkole zawodowej. Specjalizacja na kierunku: Europeistyka. Kraków – Gdańsk: EAS 2005. 88 s. ISBN 83-919932-2-1.
KORZENIOWSKI L.: Zarządzanie bezpieczeństwem. Program kształcenia w szkole wyższej – przedmioty specjalizacyjne. Kraków: EAS 2004. 100 s. ISBN 83-918114-9-2.
KORZENIOWSKI L.: Firma w warunkach ryzyka gospodarczego. Wydanie drugie. Kraków: EAS 2002. 243 s. ISBN 83-918114-1-7. Wydanie pierwsze. Kraków: KTE 2001. 172 s.ISBN 83-913515-3-X.
KORZENIOWSKI L.: Kształcenie pracowników ochrony. Założenia programowe. Kraków: LIPORTLFK 2001.206 s. ISBN 83-915026-0-0.
KAGANEK K.R. KORZENIOWSKI L.F.: Jakość i  bezpieczeństwo usług hotelarskich. Kraków: EAS 2008. s. 112. ISBN   978-83-925072-9-1
KORZENIOWSKI L. PEPŁOŃSKI A.: Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność. Kraków: EAS 2005.310 s. ISBN 83-919932-3-X.
KORZENIOWSKI L . VARCHOLOVÁ T.: Ryzyko przedsiębiorcy. Kraków: EAS 2002. 195 s.
ISBN 83-918114-0-9.
VARCHOLOVÁ T. KORZENIOWSKI L.: (slo.) Podnikateľské riziko. Bratislava: EKONÓM 2002. 202 s.
ISBN 80-225-1609-0.

Stowarzyszenia naukowe:          

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY - Towarzystwo naukowe securitologii, w bazie danych „Nauka polska” ID 25525,  prezes.
Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, członek zagraniczny (Академія педагогічних наук України, іноземний член) od 2009-03-19.
International Academy of Life Protection (Міжнародна Академія Безпеки Життєдіяльності) Kijów (Ukraina), członek zwyczajny (actual member – academician)
od 2004-11-19.
International Academy of culture security, ekology and health (Міжнародна Академія культури безпеки, екологiї та здоров'я) Kijów (Ukraina),
członek zwyczajny od 2010-06-23.
Academy of Safety and Bases of Health (Академія безпеки та основ здоров'я)
Kijów (Ukraina), członek zwyczajny (actual member – academician) od 2009-09-16.
Członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 306
ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności (w latach 2008-2009)

 

Czasopisma naukowe i popularno-naukowe:

-> Redaktor naczelny (w latach 2000-2013) następnie przewodniczący Rady Naukowej czasopisma naukowego "Securitologia/Securitology/Секюритопогия" ISSN 1898-4509
-> Członek Rady czasopisma naukowego „The Science for Population Protection"
(od 2008 r.) Wydawca: Instytut Ochrony Obywateli Komendy Głównej Straży Pożarnej
w Lázně Bohdaneč - Republika Czeska. ISSN 1803-568X.
-> Członek Rady czasopisma „Scence&Military” (w latach 2006-2009) Wydawca: Akademia Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej im. gen. M.R. Štefánika w Liptowskim Mikulaszu - Słowacja. ISSN 1336-8885.
-> Członek rady redakcyjnej czasopisma „Crisis Management”, Uniwersytet w Żilinie, Wydział Inżynierii Specjalnej, Słowacja (od 2008 r.) ISSN 1336-0019.
-> Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Edukacja Techniczna i Informatyczna”, Akademia im. Jana Długosza, Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa (od 10.05.2012r.) ISSN 1897-4058.
-> Członek Rady ogólnoukraińskiego naukowo-popularnego czasopisma „Безпекажиттєдіяльності" (od 2008 r.) Wydawca: International  Academy  Of  Life  Protection w Kijowie - Ukraina. № 63600-КВ indeks 01237.
-> Członek Rady ogólnoukraińskiego naukowo-popularnego czasopisma „Культурабезпеки, екологiїтаздоров΄я" Реєстрацiйний № 15337-3909Р-КВ ндекс 37833.