Problematyka badawcza:

 • muzealnictwo,
 • dzieje i kultura ludowa łuku Karpat oraz Małopolski,
 • historia polityczna XIX i XX w.,
 • historia idei społeczno-politycznych (regionalizm, panslawizm, rewizjonizm),
 • biografistyka,
 • nauki pomocnicze historii, archiwistyki i historii piśmiennictwa.

Publikacje:

 1. „Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925, Nowy Targ – Zakopane 2011, ss. 451;
 2. Eugeniusz Stercula (1879-1939), [w:] Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi, pod red. M. Łaciak i R. Kowalczyka, Nowy Targ – Jabłonka 2012, s. 5-12;
 3. Ród Łaskich i jego związki z Kieżmarkiem, [w:] Poľská rodina Lasky a Kežmarok. Zborník z odbornej konferencje ktorá sa uskutočnila 27. aprila 2012 na Kežmarskom hrade, red. N. Baráthová a kol., Kežmarok [2012], s. 21-42;
 4. Jabłonka w latach 1910-1939, [w:] Jabłonkastolica polskiej Orawy. Historia i współczesność, pod red. Barbary Zgamy i Roberta Kowalczyka, Nowy Targ - Jabłonka 2012, s. 139-180;
 5. Z historycznej i etniczno-kulturowej problematyki Niemców spiskich, [w:] Kultura ludowa Górali Spiskich, pod red. U. Janickiej-Krzywdy, Kraków 2012, s. 35-44;
 6. Z polityczno-etnicznych zagadnień Spisza do 1769 r., „Prace Pienińskie”, t. 22, 2012, s. 283-288;
 7. Kształtowanie się południowej granicy Polski na odcinku słowackim 1918-1938, [w:] Od Zaolzia po Jaworzynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku., pod red. R. Kowalskiego, wyd. II poprawione i poszerzone, Nowy Targ 2013, s. 65-82;
 8. Problem kolaboracji we wsiach podhalańskich w okresie II wojny światowej [w:] Niemcy – historia i kultura, Sesja naukowa, Szreniawa 21-22 czerwca 2013, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, [Materiały pokonferencyjne] pod. red. S. Sierpowskiego, Szreniawa 2013 [wyd. 2014], s. 100-113;
 9. Dobra Zakopane-Kościelisko i ich właściciele w latach 1805-1889, „Wierchy”, R. 78, 2012 [wyd. 2014], s. 111-124;
 10. Geneza i przebieg sporu o Morskie Oko do 1902 r., [w:] Morskie Oko – przyroda i człowiek, pod red. A. Choińskiego i J. Pociask-Karteczki, Zakopane 2014, s. 318-341;
 11. Związki Bronisława Piłsudskiego z Podtatrzem i Muzeum Tatrzańskim (1906-1014), „Etnografia Nowa”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, t. 6, 2014, (tamże również tłum. na j. ang.), s. 226-248;
 12. Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem w latach 1894-1914, „Prace Pienińskie”, t. 24, 2014, s. 252-644;
 13. Działalność Kazimierza Przerwy-Tetmajera na rzecz przyłączenia Kresów Południowych do Polski, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 23, 2014, [wyd. 2015], s. 89-98;
 14. Życie Władysława hr. Zamoyskiego jako służba dla sprawy publicznej, „Zeszyty Tatrzańskie”, t. 5: Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą, pod red. J. M. Roszkowskiego, Zakopane 2015, s. 35-69;
 15. Właściciele Rabki od XIII do XVII w. Zarys genealogiczno-biograficzny, „Zeszyty Rabczańskie”, t. 3-4, 2015-2016, [wyd. 2015], s. 7-14;
 16. Wzajemne relacje oraz przenikanie wpływów kulturowych między szlachtą polską i węgierską do XX w., [w:] Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków, pod red. T. Gajownika, P. Jędrzejowskiego, R. Kowalskiego i G. Szustera, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Nowym Targu, Nowy Targ 2016, s. 81-94;
 17. Gmina Łapsze Niżne – projekt nowego herbu, „Prace Pienińskie” t. 25, 2015, s. 189-200;
 18. Rola Muzeum Tatrzańskiego w powołaniu i rozwoju Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, „Rocznik Orawski”, t. 10, 2015, Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna, s. 27-37;
 19. Witkiewiczowie - Piłsudscy. Wzajemne związki, „Rocznik Podhalański”: Wokół Witkiewiczów, t. 11, 2016, s. 87-99;
 20. Wojciech Lorencowicz (1896-1952): z urodzenia Spiszak, z wyboru Orawianin, z przekonania Polak, „Prace Pienińskie”, t. 26, 2016, s. 13-19;
 21. Węgierska polityka narodowościowa w XIX-XX wieku, „Prace Pienińskie”, t. 26, 2016, s. 224-230.
 22. WitkiewiczowiePiłsudscy. Wzajemne związki, „Rocznik Podhalański”: Wokół Witkiewiczów, t. 11, 2016 [wyd. 2017], s. 87-99.
 23. Wojciech Lorencowicz (1896-1952): z urodzenia Spiszak, z wyboru Orawianin, z przekonania Polak, "Prace Pienińskie, t. 26, 2016 [wyd. 2017], s. 13-19.
 24. Węgierska polityka narodowościowa w XIX-XX wieku, „Prace Pienińskie”, t. 26, 2016 [wyd. 2017], s. 224-230;

 25. Język wrogości w antypolskiej propagandzie Niemiec Weimarskich (1919-1933), [w:] Naruszanie praw człowieka we współczesnym świecie, praca zbior. pod red. M. Malczyńskiej-Biały i K. Żarny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 242-253.

 26. Geneza i rozwój znaczenia rodu Lubomirskich herbu Szreniawa bez krzyża, „Prace Pienińskie”, t. 27, 2017 [wyd. 2018], s. 159-171.

 27. Cesarz Franciszek Józef I w oczach Polaków, „Prace Pienińskie”, t. 27, 2017 [wyd. 2018], s. 226-228.

 28. [Recenzja:] Andrzej Skorupa, Sztuka Ziemi Pieńskiej od gotyku do baroku, „Prace Pienińskie”, t. 27, 2017 [wyd. 2018], s. 378-379.

 29. „Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925, wyd. II, poprawione i uzupełnione, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Nowy Targ 2018, ss. 476.

 30. Walka o Morskie Oko w Tatrach 1811-1909, Fundacja Zakłady Kórnickie, Kórnik 2018, ss. 222.

 31. Geneza i dzieje rodu Divékych z Podwilka, ss. 21, [w:] Materiały poseminaryjne „Między dworem a wsią – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej”, Orawski Park Etnograficzny – Muzeum w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna 2018 (artykuł w druku).

  Udział w krajowych konferencjach naukowych

  Referat: Geneza i dzieje rodu Divékych z Podwilka wygłoszony na seminarium naukowym „Między dworem a wsią – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej”, Orawski Park Etnograficzny – Muzeum, Zubrzyca Górna 2 grudnia 2017 r.;

  Referat: O Spisz i Orawę – polskie działania w latach 1895-1925 wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji historycznej „Zanim przyszła Niepodległa”, która się odbyła w parafii Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy, Zakopane – Olcza, 12 października 2018.

  Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

  Referat: Język wrogości w antypolskiej propagandzie Niemiec Weimarskich (1919-1933) wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej: „Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie”, zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2 czerwca 2017,

  Referat: Geneza i rozwój znaczenia rodu Lubomirskich herbu Szreniawa bez krzyża wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej rodowi Lubomirskich, turystyce i ekologicznej żywności na Spiszu, Podhalu i Orawie Od starostów Lubomirskich  do nowoczesnej turystyki kulinarnej na Podtatrzu, Zakopane 12-13 maja 2017,

  Referat:, Walka o kresy południowe: Spisz i Orawę 1918-1924 wygłoszony na X Międzynarodowym Forum Górskim – „Podhale ku niepodległości i nowemu obliczu gospodarczemu”. Organizatorzy: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, Starostwo Powiatowe w Zakopanem i in., Zakopane – Antałówka 4-5 października 2018,

  Wykłady publiczne i prelekcje

  – Siedem wykładów promujących drugie wydanie książki J. M. Roszkowskiego, „Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925, Nowy Targ 2018, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu w: Rabie Wyżnej (Gminny Ośrodek Kultury, 13 X 2018), Niedzicy (Gminny Ośrodek Kultury, 16 X 2018), Krościenku nad Dunajcem – Zespół Szkół (16 X 2018), Jabłonce (Zespół  Szkół, 17 X 2018), Nowym Targu (Miejski Ośrodek Kultury 17 X 2018), Nowym Targu (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 18 X 23 2018), Bukowinie Tatrzańskiej („Dom Ludowy”, 24 X 2018)”;

  W stulecie odzyskania niepodległości, wykład wygłoszony w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie, 7 XI 2018;

  – Wykład promujący nową książkę J. M. Roszkowskiego, Walka o Morskie Oko w Tatrach 1811-1909, Kórnik 2018 – zorganizowany przez Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu i Fundację „Zakłady Kórnickie” w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, 15 XI 2018;

  Z historii Podtatrza 1913-1925, wykład wygłoszony na konferencji zorganizowanej z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu – „Goszcz dla Niepodległej”, Nowy Targ 29 listopad 2018.

  Inna działalność naukowa

  – Konsultacja naukowa i udział w 39. minutowym filmie dokumentalnym „Morskie Oko nasze”, w reżyserii Moniki Skwirtniańskiej, producent: Telewizja Polska, TVP Historia 2018;

  –  Konsultacja naukowa i udział w 50. minutowym filmie dokumentalnym, reżyserowanym przez Dariusza Walusiaka, dotyczącym włączenia do II Rzeczypospolitej fragmentów Spisza i Orawy. Tytuł filmu:  „Prawo do Polski”, TVP Historia 2018.

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • archeologia Bliskiego Wschodu
 • powstanie pierwszych organizmów państwowych na Bliskim Wschodzie
 • relacja człowiek - środowisko, zjawisko antropopresji środowiskowej i jej wpływ na krajobraz kulturowy
 • badania nad krajobrazem kulturowym i metodami jego ochrony
 • ochrona i popularyzacja dziedzictwa przeszłości
 • historia kultury
 • kult ciała i sprawności fizycznej w świecie starożytnym
 • podróże i ich recepcja w starożytności i w średniowieczu

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Kołodziejczyk P., Tokens and seals from Tell el-Farkha [w:] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Mączyńska A. (red.) Tell el- Farkha I, Kraków-Poznań 2012: 267-277.
 2. Kołodziejczyk P., Natural and anthropogenic threats to the monuments of Nabataean architecture: the case of Petra and selected sites in southern Jordan, Wiadomości Konserwatorskie 36/2013: 61-73.
 3. Kołodziejczyk P., Early Egyptian abstract thinking - remarks on philosophical elements in the Egyptian formative period, Folia Orientalia LI, 2014: 381-390.
 4. Adamski B., Kołodziejczyk P., Grain Storing and Bread Making During Formative Period and in The Old Kingdom Times: case of Tell el-Farkha [w:] Aegyptus Est Imago Caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk (eds.), Kraków 2014: 62-70.
 5. Kołodziejczyk P., Archeolog w labiryncie popkultury, Perspektywy kultury 10 (1/2014): 7-24.
 6. Kołodziejczyk P., LAS - Landscape Analysis and Surveys: propozycja nowego projektu badawczo - dydaktycznego, Topiarius - studia krajobrazowe 1/2015: 114-117.
 7. Kołodziejczyk P., The Nile Delta before Naqadans - remarks on cultural sequence and development of Lower Egyptian community [w:] M. Adams, D. Patch (eds.), Proceedings of the Fourth International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", New York, 26th-30th July 2011, OLA 252: 77-82

PROBLEMATYKA BADAWCZA

historia turystyki aktywnej w Galicji XX leciu międzywojennym i czasach współczesnych, historia kultury fizycznej i sportu osób starszych, kultura fizyczna a ochrona środowiska

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Polskie nurkowanie swobodne. Dzieje, organizacje, wartości. Sekcja Nurkowania Swobodnego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Kraków 2003.
 2. Rozwój sprzętu, techniki jazdy oraz stylów narciarskich w Polsce. Od telemarku do carvingu. (współaut. z K. Chojnackim) Podręczniki i skrypty nr 24 AWF Kraków 2005.
 3. Turystyka kwalifikowana jako międzypokoleniowa forma aktywności fizycznej [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 4. Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. pod red L. Nowaka, T. VII, Gorzów Wlkp. 2006, s. 221-232.
 5. Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w latach 1867 –2007 w świetle źródeł prasowych [w:] „Folia Turistica”. Historia turystyki, nr 19-2008, Kraków 2008, s. 113-140.
 6. Problematyka zawodowstwa na Igrzyskach Olimpijskich w świetle Karty Olimpijskiej [w:] „Studia Humanistyczne” AWF Kraków, nr 11 (współaut. J. Grzyb) Kraków 2011, s. 180-192.
 7. Rola terenów zielonych w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Błoń Krakowskich i Parku im. Henryka Jordana w Krakowie. (współaut. A. Wagner) [w:] Zieleń a klimat społeczny miasta, pod M. Kosmali Toruń 2012,
 8. Początki turystyki wodnej w Galicji do wybuchu I wojny światowej [w:] Szkice z teorii i historii wychowania fizycznego, sportu i turystyki, pod red. W. Cynarskiego, A. Nowakowskiego, S. Zaborniaka, Uniw. Rzeszowski, Rzeszów 2013, s. 105 – 119,
 9. Functions and dysfunctions of tourism and recreation and how they influence aquatic environments, (współaut. A. Wagner) [w:] Polish Journal of Environmental Studies; 23 no. 3, 2014, s. 1045–1050.
 10. Przeobrażenia terenów zieleni miejskiej w związku z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na przykładzie dzielnic Nowej Huty w KrakowieTransformations of urban green areas related to the development of sports and recreational infrastructure; focus on the area of Nowa Huta in Krakow, (współaut. A. Wagner) [w:] Kierunki zmian terenów zieleni w miastach, pod M. Kosmali Toruń, 2014
 11. Туризм на теріторії Східної Галичини и добу автономії (1867-1914 pp.) [w:] Вісник Прікарпатського Універсгтету, Фізічна Культура Віпуск 20, Ішвано – Франжіивськ, Прікарпатскій Національний Універсгтет im. B. Стефаніка 2014.
 12. Ecological, cultural and recreational aspects of revitalisation, focus on the right bank of Vistula River in Cracow (współaut. Wagner) [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, tom 8, pod. red. J. Skowronka, Katowice 2016
 13. Kultura fizyczna osób starszych – moda czy konieczność? (współaut. K. Talar) [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie, pod red. E. Barnaś, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów 2016, 559-570.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE I PASJE

historia filozofii i historia idei, filozofia religii, filozofia polityczna, etyczne problemy w sporcie (ulepszanie natury ludzkiej, doping), etyka biznesu, muzyka, kino, rower, bieganie.               

WYBRANE PUBLIKACJE

Artykuły w czasopismach:

 1. Indywidualizm w filozofii społecznej Charlesa Taylora, „Diametros”, nr 20 (2009).
 2. Odczarowanie świata a zamiana w sposobie samorozumienia, „Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne”, nr 10 (2010).
 3. Świeckość jako podłoże rozumienia – zarys stanowiska Charlesa Taylora, „Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne”, nr 36 (2013).
 4. Silne wartościowania i problem tożsamości ludzkiej, „Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne”, nr 23, (2013).
 5. Sekularyzm polityczny a spór o przekonania sumienia, „Roczniki Filozoficzne”, [w przygotowaniu]

Rozdziały w monografiach:

 1. Wielokulturowość i polityka uznania, [w:] Studia nad wielokulturowością, (red.) D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010.
 2. Wspólnota i czas, [w:] Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, (red.) M. Żardecka-Nowak, P. Paczkowski, Wprowadzenie, W. M. Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 3. Dobro wspólne i demokracja, [w:] Dobro wspólne, (red.) D. Probucka, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
 4. William James wobec ewidencjalizmu, [w:] Rozum, świat, zaangażowanie, (red.) M. Żardecka-Nowak, W. M. Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 5. Variety of Moral Sources in a Secular Age, [w:] Sources of Secularism: Enlightenment and Beyond, red. A. Tomaszewska, H. Hämäläinen, Palgrave Macmillan, New York [w przygotowaniu]

Redagowane tomy:

 1. Redakcja zeszytu specjalnego „Estetyki i krytyki”. Estetyka i krytyka, nr 2 (2010), (red.) D. Barnat, M. Kałuża, i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Praca nad antologią tekstów poświęconych wolności słowa i sekularyzmowi. Tytuł roboczy tomu: Wolność sumienia i sekularyzm, (red.) A. Tomaszewska, D. Barnat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [planowana data publikacji: grudzień 2017]

   

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Kościół rzymskokatolicki wobec kultury fizycznej, wkład Henryka Jordana w rozwój kultury fizycznej w Europie, organizacja i finansowanie kultury fizycznej w gminie, projekty grantowe związane z kulturą fizyczną.

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Geneza i główne kierunki działalności Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1992-2004. Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, red. Zbigniew Dziubiński, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, 2008, s.443-451.
 2. Powstanie i działalność Parku “Juvenia” w latach 1911-1939. Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Dobiesław Dudek, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2009, s.324-334.
 3. Stulecie Międzynarodowej Katolickiej Federacji Wychowania Fizycznego i Sportu 1911-2011., Studia Humanistyczne Nr 11, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2011, s.193-204.
 4. Krakowski Park dra Henryka Jordana w relacjach prasy niemieckojęzycznej z lat 1890-1908. Rekonesans badawczy, „Studies in Sport Humanities” nr 16, AWF Kraków 2014, s. 117-121.
 5. 125 lat ruchu jordanowskiego, Kultura fizyczna a zmiana społeczna, red. Zbigniew Dziubiński i Piotr Rymarczyk, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, 2014, s.425-432.
 6. Wiedeński profesor Max Guttmann jako propagator krakowskiego Parku dr Henryka Jordana. Rekonesans badawczy. Sport i Turystyka w zwierciadle wartości społecznych, pod red. Marii Zowisło i Jerzego Kosiewicza, Kraków 2015, s. 200-209.
 7. Udział Polaków w Międzynarodowych Kongresach Higieny Szkolnej Norymberga (1904), Londyn (1907), Paryż (1910). Z najnowszej Historii Kultury Fizycznej w Polsce pod red. Renaty Urban, Leonarda Nowaka i Jerzego Eidera, Gorzów Wielkopolski 2016, s.53-63.

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA