PROBLEMATYKA BADAWCZA

Filozofia współczesna, ontologia, epistemologia, logika, krytyczne myślenie, metodologia nauk, filozofia sportu, teoria gier, filozofia Wschodu.

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Kobiela F. 2016 Konik Polny – zaproszenie do gry, w: B.Suits, Konik Polny. Gry, Życie i Utopia, przeł. F. Kobiela, Aletheia, Warszawa, s. 9-16
 2. Kobiela F. 2016 In defense of the philosophy of the railway, „Fair Play. Journal of Philosophy, Ethics and Sports Law”, vol. 8, 2016, s. 1-9.
 3. Kobiela F. 2016 Fenomenologia analityczna Romana Ingardena wobec dwutorowości badań problematyki podmiotowości, w: Warmbier A., (red.) Spór o podmiotowość, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 101-111.
 4. Kobiela F. 2016 The nature of sport and its relation to the aesthetic dimension of sport, „Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica”,V 52, 2, s. 75–8.
 5. Kobiela F. 2016 Autorytet epistemiczny w sytuacji epistemicznej, „Filozofia Nauki”, nr 1, 123-139.
 6. Kobiela F. 2016 The Goal Triad in Games. A Conceptual Map and Case Studies, „Recerca. Revista de Pensament i Analisi”, nr 1, 13-27.
 7. Kobiela F. 2015 Podmiotowe uwarunkowania wolności realnej. O Ingardenowskiej wersjik ompatybilizmu, „Kwartalnik Filozoficzny”, vol. 43, nr 4, 5-20.
 8. Kobiela F. 2015 Jak to jest być filozofem? Objawy - przyczyny - terapia - rokowania, „Studia Philosophica Vratislaviensia”, no. 3, 9-34.
 9. Kobiela F. 2015 Salva Phaenomenis. Phenomenological Dimension of Subjectivity in the Frame of the Reductionist Paradigm of Cognitive Sciences, „Studia Humana” no 2, 3-12.
 10. Kobiela F. 2015 Jak uczynić nasze wrażenia adekwatnymi? „Studia Philosophica Vratislaviensia”, no. 2, 73-77.
 11. Kobiela F. 2015, Z ontologii gry w szachy, „Kwartalnik Filozoficzny”, vol. 43, no. 1, 61-78.
 12. Kobiela F. 2014 Watching Fixed Sport. An Imaginary Dialogue, „Fair Play. Fair Play. Journal of Philosophy, Ethics and Sports Law”, vol. 2, no 1, 83-88.
 13. Kobiela F. 2014 The Causal Structure of the World in Ingarden’s Ontology, w: Substantiality and Causality, M. Szatkowski, M. Rosiak, Walter de Gruyter, 39-60.
 14. Kobiela F. 2014 Kinds of Chance in Sport, „Sport, Ethics and Philosophy”, vol. 8, no 1, 65-76
 15. Kobiela F. 2013 Beautiful Sports. On Aesthetically Valuable Qualities of Sport, w: Estetika tela, telesnosti a športového pohybu, ed. J. Oborný, F. Seman, Univerzita Komenského, Bratislava, s. 83-88.
 16. Kobiela F. 2013 Światy Ingardena. Przyczynek do badań nad przyczynową strukturą świata realnego, w: Świadomość, świat, wartości (M. Rosiak, D. Leszczyński eds.), PFF Wrocław, s. 315-333.
 17. Kobiela F. 2011 Two Kinds of Games, „Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica”, vol 47, no. 1, s. 61-67.
 18. Kobiela F. 2011 Filozofia czasu Romana Inagrdena wobec sporów o zmienność świata, Universitas, Kraków.
 19. Kobiela F. 2011 From State Socialism to Free Society: Sport in Poland from 1945 until Present Day, w: The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries, ed. G. S. Földesi, T. Dóczi, HSSS, Budapest, s. 85-93.
 20. Kobiela F. 2009 Rodzaje losowości w grach, „Studia Humanistyczne”, Nr 9, s. 23-32.

 

Problematyka badawcza:

 • muzealnictwo,
 • dzieje i kultura ludowa łuku Karpat oraz Małopolski,
 • historia polityczna XIX i XX w.,
 • historia idei społeczno-politycznych (regionalizm, panslawizm, rewizjonizm),
 • biografistyka,
 • nauki pomocnicze historii, archiwistyki i historii piśmiennictwa.

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat:

 1. „Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925, Nowy Targ – Zakopane 2011, ss. 451;
 2. Eugeniusz Stercula (1879-1939), [w:] Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi, pod red. M. Łaciak i R. Kowalczyka, Nowy Targ – Jabłonka 2012, s. 5-12;
 3. Ród Łaskich i jego związki z Kieżmarkiem, [w:] Poľská rodina Lasky a Kežmarok. Zborník z odbornej konferencje ktorá sa uskutočnila 27. aprila 2012 na Kežmarskom hrade, red. N. Baráthová a kol., Kežmarok [2012], s. 21-42;
 4. Jabłonka w latach 1910-1939, [w:] Jabłonkastolica polskiej Orawy. Historia i współczesność, pod red. Barbary Zgamy i Roberta Kowalczyka, Nowy Targ - Jabłonka 2012, s. 139-180;
 5. Z historycznej i etniczno-kulturowej problematyki Niemców spiskich, [w:] Kultura ludowa Górali Spiskich, pod red. U. Janickiej-Krzywdy, Kraków 2012, s. 35-44;
 6. Z polityczno-etnicznych zagadnień Spisza do 1769 r., „Prace Pienińskie”, t. 22, 2012, s. 283-288;
 7. Kształtowanie się południowej granicy Polski na odcinku słowackim 1918-1938, [w:] Od Zaolzia po Jaworzynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku., pod red. R. Kowalskiego, wyd. II poprawione i poszerzone, Nowy Targ 2013, s. 65-82;
 8. Problem kolaboracji we wsiach podhalańskich w okresie II wojny światowej [w:] Niemcy – historia i kultura, Sesja naukowa, Szreniawa 21-22 czerwca 2013, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, [Materiały pokonferencyjne] pod. red. S. Sierpowskiego, Szreniawa 2013 [wyd. 2014], s. 100-113;
 9. Dobra Zakopane-Kościelisko i ich właściciele w latach 1805-1889, „Wierchy”, R. 78, 2012 [wyd. 2014], s. 111-124;
 10. Geneza i przebieg sporu o Morskie Oko do 1902 r., [w:] Morskie Oko – przyroda i człowiek, pod red. A. Choińskiego i J. Pociask-Karteczki, Zakopane 2014, s. 318-341;
 11. Związki Bronisława Piłsudskiego z Podtatrzem i Muzeum Tatrzańskim (1906-1014), „Etnografia Nowa”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, t. 6, 2014, (tamże również tłum. na j. ang.), s. 226-248;
 12. Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem w latach 1894-1914, „Prace Pienińskie”, t. 24, 2014, s. 252-644;
 13. Działalność Kazimierza Przerwy-Tetmajera na rzecz przyłączenia Kresów Południowych do Polski, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 23, 2014, [wyd. 2015], s. 89-98;
 14. Życie Władysława hr. Zamoyskiego jako służba dla sprawy publicznej, „Zeszyty Tatrzańskie”, t. 5: Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą, pod red. J. M. Roszkowskiego, Zakopane 2015, s. 35-69;
 15. Właściciele Rabki od XIII do XVII w. Zarys genealogiczno-biograficzny, „Zeszyty Rabczańskie”, t. 3-4, 2015-2016, [wyd. 2015], s. 7-14;
 16. Wzajemne relacje oraz przenikanie wpływów kulturowych między szlachtą polską i węgierską do XX w., [w:] Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków, pod red. T. Gajownika, P. Jędrzejowskiego, R. Kowalskiego i G. Szustera, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Nowym Targu, Nowy Targ 2016, s. 81-94;
 17. Gmina Łapsze Niżne – projekt nowego herbu, „Prace Pienińskie” t. 25, 2015, s. 189-200;
 18. Rola Muzeum Tatrzańskiego w powołaniu i rozwoju Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, „Rocznik Orawski”, t. 10, 2015, Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna, s. 27-37;
 19. Witkiewiczowie - Piłsudscy. Wzajemne związki, „Rocznik Podhalański”: Wokół Witkiewiczów, t. 11, 2016, s. 87-99;
 20. Wojciech Lorencowicz (1896-1952): z urodzenia Spiszak, z wyboru Orawianin, z przekonania Polak, „Prace Pienińskie”, t. 26, 2016, s. 13-19;
 21. Węgierska polityka narodowościowa w XIX-XX wieku, „Prace Pienińskie”, t. 26, 2016, s. 224-230.

dr hab. prof. nadzw. Dobiesław Dudek

 

Problematyka badawcza:

 • historia turystyki i rekreacji w okresie zaborów, IIRP i PRL
 • dzieje gier i zabaw ruchowych w Polsce i na świecie
 • rodzime i europejskie podróże turystyczne
 • polska prasa podróżniczo-turystyczna
 • funkcjonowanie organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki i rekreacji

Publikacje: do 2008 roku; od 2009 roku

 1. Dudek D. (red.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasie zaborów i II Rzeczypospolitej,  Kraków 2009. Wydawnictwo Monograficzne nr 61.

Artykuły:

 1. D. Dudek, The Legal Basis of Football Sports Associations In Galicia, [in:] The Origins of Football in Poland, Proceedings From a Symposium organized by The Małopolska Football Association and The Museum of Sports and Tourism in Warsaw, Warsaw 2012, s13.
 2. D. Dudek, Polskie Podręczniki sportowe od 1914 r. [w:] Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej. Pod red. K. Obodyńskiego, P. Króla, W.Bajorka. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
 3. D. Dudek, Pojęcie gimnastyki w polskiej tradycji terminologicznej [w:] Tradycje i nowoczesne formy gimnastyki oraz tańca w perspektywie kultury fizycznej. Monografia pod red. T. Ambrożego, Kraków 2010,s.9.
 4. Dudek D., Pojęcie Klubu Sportowego, Studia Humanistyczne 2005, Nr5
 5. Dudek D., Krytyczne tezy do naukowych badań nad sportem
 6. Dudek D., Pojęcie gimnastyki w polskiej tradycji terminologicznej
 7. Dudek D., Pojęcie kultury fizycznej w polskiej tradycji terminologicznej do roku 1939
 8. Dudek D., Pojęcie sportu w polskiej tradycji terminologicznej do 1914 r. (wersja skrócona)
 9. Dudek D., Podstawy prawne zrzeszeń sportu piłki nożnej w Galicji

 

 

 

ZAINTERESOWANIA I KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH 

historia filozofii, antropologia filozoficzna, etyka, filozofia kultury fizycznej, kulturoznawstwo

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki:

 1. Filozofia i sport. Horyzonty dialogu, AWF, Kraków 2001
 2. Między reliktem a archetypem. Krytyka rozumu mitologicznego, AWF, Kraków 2006

Redakcje naukowe:

 1. Studia Humanistyczne 8/2008, AWF w Krakowie
 2. Filozofia podróży i turystyki, Folia Turistica, 24/2011
 3. Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych (wraz z J.Kosiewiczem), AWF, Kraków 2015

Wybrane artykuły:

 1. Ontologia archaiczna a ontologia Platona, Studia Filozoficzne 10/1987
 2. Mit wiecznego powrotu, Człowiek i Światopogląd, 2/1988
 3. Rycerstwo jako mit heroiczny, Rocznik Naukowy AWF w Krakowie, t. XXVI, 1993
 4. Kukai i buddyzm singon, Nomos, UJ, Kraków 1997/18-19
 5. Religio perennis według Kena Wilbera, Kwartalnik Filozoficzny, T. XXX, Z. 4, 2002 Kraków, UJ, PAU
 6. Fenomenologia maski, Lud, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Tom LXXXVI, 2002
 7. Wielość i wieloznaczność. Mit (w) ponowoczesności, w: „Dylematy wielokulturowości”, red. W. Kalaga, UŚ-UNIVERSITAS, Katowice - Kraków 2004
 8. Modernizm jako tło filozoficzne taternictwa polskiego, ZN AWF w Krakowie, 2004/89
 9. Eros podróży, w: „Aksjologia turystyki”, red Z. Dziubiński, SALOS, Warszawa 2006
 10. Sport jako sztuka. Wokół postmodernistycznej estetyzacji sportu, Edukacja Filozoficzna 2007, Vol. 44
 11. Mircea Eliade – między fenomenologią a hermeneutyką religii, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2007/4 (64)
 12. Leisure as a Cathegory of Philosophy, Culture and Recreation, Physical Culture and Sport. Studies and Research, Vol. L/2010
 13. Jung's Concept of Individuation and the Problem of Alienation, Analecta Husserliana LXVII, Kluwer Academic Publishers 2000
 14. Klasyka i awangarda w hermeneutycznej refleksji nad sztuką H.-G. Gadamera i Hansa Blumenberga, Principia, UJ, 2010, Tom LIII
 15. Existential Overcoming of Phenomenology in Hans Blumenberg’s Philosophy of Life and Myth, Analecta Husserliana Vol. CIII, Springer 2009
 16. On Virtue in the Context of Sport, w: Physical Culture and Sport. Studies and Research, Vol. XLVII, AWF Warszawa 2009
 17. Hans Blumenberg o logosie mitu, w: „Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga”, red. R. Marszałek, Scholar, Warszawa 2013
 18. Pindar - rapsod pieśni zwycięskich, w: "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne”, red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, SALOS – AWF, Warszawa 2013
 19. The Home and the World. On the Paths of Contemporary Nomads, Folia Turistica 28(2)/2013
 20. Topika gór w perspektywie idei philosophia activa, Folia Turistica 36/2015
 21. Obecność maski. Refleksje z warsztatu filozofa kultury/The Presence of Mask. Reflections in the Field of Philosophy of Culture, w: „Maska. Odkrywanie i zakrywanie między Wschodem a Zachodem”/Mask.
 22. Covering and Uncovering Between East and West, red. W. Mond-Kozłowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016
 23. Sport jako sekularne święto – od antycznego mitu do współczesnego rytuału, w: „Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki”, red. nauk. J. Kosiewicz, E. Malolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, AJD, Częstochowa 2016
 24. Przełajem przez skrzyżowanie kultur. Ultramaratończyk w świecie Indian Raramuri, w: „Inspiracje sportem w turystyce kulturowej”, red. nauk. M. Kazimierczak, AWF Poznań 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • archeologia Bliskiego Wschodu
 • powstanie pierwszych organizmów państwowych na Bliskim Wschodzie
 • relacja człowiek - środowisko, zjawisko antropopresji środowiskowej i jej wpływ na krajobraz kulturowy
 • badania nad krajobrazem kulturowym i metodami jego ochrony
 • ochrona i popularyzacja dziedzictwa przeszłości
 • historia kultury
 • kult ciała i sprawności fizycznej w świecie starożytnym
 • podróże i ich recepcja w starożytności i w średniowieczu

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Kołodziejczyk P., Tokens and seals from Tell el-Farkha [w:] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Mączyńska A. (red.) Tell el- Farkha I, Kraków-Poznań 2012: 267-277.
 2. Kołodziejczyk P., Natural and anthropogenic threats to the monuments of Nabataean architecture: the case of Petra and selected sites in southern Jordan, Wiadomości Konserwatorskie 36/2013: 61-73.
 3. Kołodziejczyk P., Early Egyptian abstract thinking - remarks on philosophical elements in the Egyptian formative period, Folia Orientalia LI, 2014: 381-390.
 4. Adamski B., Kołodziejczyk P., Grain Storing and Bread Making During Formative Period and in The Old Kingdom Times: case of Tell el-Farkha [w:] Aegyptus Est Imago Caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk (eds.), Kraków 2014: 62-70.
 5. Kołodziejczyk P., Archeolog w labiryncie popkultury, Perspektywy kultury 10 (1/2014): 7-24.
 6. Kołodziejczyk P., LAS - Landscape Analysis and Surveys: propozycja nowego projektu badawczo - dydaktycznego, Topiarius - studia krajobrazowe 1/2015: 114-117.
 7. Kołodziejczyk P., The Nile Delta before Naqadans - remarks on cultural sequence and development of Lower Egyptian community [w:] M. Adams, D. Patch (eds.), Proceedings of the Fourth International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", New York, 26th-30th July 2011, OLA 252: 77-82

PROBLEMATYKA BADAWCZA

historia turystyki aktywnej w Galicji XX leciu międzywojennym i czasach współczesnych, historia kultury fizycznej i sportu osób starszych, kultura fizyczna a ochrona środowiska

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Polskie nurkowanie swobodne. Dzieje, organizacje, wartości. Sekcja Nurkowania Swobodnego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Kraków 2003.
 2. Rozwój sprzętu, techniki jazdy oraz stylów narciarskich w Polsce. Od telemarku do carvingu. (współaut. z K. Chojnackim) Podręczniki i skrypty nr 24 AWF Kraków 2005.
 3. Turystyka kwalifikowana jako międzypokoleniowa forma aktywności fizycznej [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 4. Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. pod red L. Nowaka, T. VII, Gorzów Wlkp. 2006, s. 221-232.
 5. Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w latach 1867 –2007 w świetle źródeł prasowych [w:] „Folia Turistica”. Historia turystyki, nr 19-2008, Kraków 2008, s. 113-140.
 6. Problematyka zawodowstwa na Igrzyskach Olimpijskich w świetle Karty Olimpijskiej [w:] „Studia Humanistyczne” AWF Kraków, nr 11 (współaut. J. Grzyb) Kraków 2011, s. 180-192.
 7. Rola terenów zielonych w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Błoń Krakowskich i Parku im. Henryka Jordana w Krakowie. (współaut. A. Wagner) [w:] Zieleń a klimat społeczny miasta, pod M. Kosmali Toruń 2012,
 8. Początki turystyki wodnej w Galicji do wybuchu I wojny światowej [w:] Szkice z teorii i historii wychowania fizycznego, sportu i turystyki, pod red. W. Cynarskiego, A. Nowakowskiego, S. Zaborniaka, Uniw. Rzeszowski, Rzeszów 2013, s. 105 – 119,
 9. Functions and dysfunctions of tourism and recreation and how they influence aquatic environments, (współaut. A. Wagner) [w:] Polish Journal of Environmental Studies; 23 no. 3, 2014, s. 1045–1050.
 10. Przeobrażenia terenów zieleni miejskiej w związku z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na przykładzie dzielnic Nowej Huty w KrakowieTransformations of urban green areas related to the development of sports and recreational infrastructure; focus on the area of Nowa Huta in Krakow, (współaut. A. Wagner) [w:] Kierunki zmian terenów zieleni w miastach, pod M. Kosmali Toruń, 2014
 11. Туризм на теріторії Східної Галичини и добу автономії (1867-1914 pp.) [w:] Вісник Прікарпатського Універсгтету, Фізічна Культура Віпуск 20, Ішвано – Франжіивськ, Прікарпатскій Національний Універсгтет im. B. Стефаніка 2014.
 12. Ecological, cultural and recreational aspects of revitalisation, focus on the right bank of Vistula River in Cracow (współaut. Wagner) [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, tom 8, pod. red. J. Skowronka, Katowice 2016
 13. Kultura fizyczna osób starszych – moda czy konieczność? (współaut. K. Talar) [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie, pod red. E. Barnaś, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów 2016, 559-570.