Problematyka badawcza:

 • Rola dziedzictwa kultury w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskich Szlaków Dziedzictwa Kulturowego RE.
 • Formy ochrony dziedzictwa kulturowego – konserwatorskie, prawne, organizacyjne, turystyczne.
 • Turystyka kulturowa ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pielgrzymkowej.
  Dziedzictwo kulturowe Polski i świata – możliwości wykorzystania w turystyce.
 • Dzieło sztuki jako system.
  Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych i ich związek z turystyką.
 • Dziedzictwo kultury ludowej w Polsce – możliwości wykorzystania w turystyce.
 • Wybrane aspekty religioznawstwa i powiązanie z turystyką.


Dodatkowe informacje: Ukończone studia podyplomowe – geografia AP, Kraków 1982
Ukończone studia podyplomowe -Akademii Dziedzictwa – Międzynarodowe Centrum Kultury, Akademia Ekonomiczna – Kraków 2004
Prowadzenie szkolenia dot. ochrony dziedzictwa na terenie Białorusi, Ukrainy. 2006
Ekspert Rady Europy polskiego odcinka Europejskiego Szlaku Kulturowego Dziedzictwa Żydowskiego- Santiago de Compostela 2007


Wybrane publikacje:

 1. Orzechowska K; Próba zastosowania metody progowej dla określenia rozwoju ruchu turystycznego (na przykładzie Krynicy); Kraków 1979
 2. Orzechowska K; Nieprawidłowości w zagospodarowaniu turystycznym Polski, cz. IV, Kraków 1980
 3. Orzechowska K; Warunki wypoczynku świątecznego mieszkańców wybranych aglomeracji miejskich w Polsce, Kraków, 1981
 4. Orzechowska – Kowalska K; Szlak po krakowskich relikwiach świętych krakowskich; materiały konferencyjne Urzędu m. Krakowa, 1981
 5. Orzechowska – Kowalska K.; Próba określenia potencjału obiektów zabytkowych w wybranych gminach woj. miejskiego krakowskiego; ekspertyza na zlecenie Urzędu m. Krakowa, 1981
 6. Orzechowska – Kowalska K, Sacha S; Funkcjonowanie górskich rejonów turystycznych; [W] Torba ochrana zivotnego prostredia pre cestovny ruch; Katedra Ekonomiky WSE, Praha, 1983
 7. Orzechowska – Kowalska K; Kruczek K; Dolina Popradu;, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1985
 8. Orzechowska – Kowalska K, Kowalski R; Próba wyodrębnienia wybranych elementów składu i otoczenia terytorialnego systemu Polskiego Spisza; [W] Folia Turistica, Kraków, 1991
 9. Orzechowska – Kowalska K; Próba określenia dostępności turystycznej obiektów sakralnych Krakowa dla potrzeb turystyki; [W]; Strategia rozwoju regionu krakowskiego, IT, Kraków, 1995
 10. Orzechowska - Kowalska K; Analiza wybranych walorów krajoznawczych Krakowa; [W] Folia Turistica, Kraków, 1995
  Orzechowska – Kowalska K; Projekt szlaków tematycznych m. Krakowa [W] Strategia rozwoju regionu krakowskiego, IT, Kraków, 1995
 11. Orzechowska – Kowalska K; Europejskie Szlaki Kulturowe – nowa jakość w organizacji przestrzeni turystycznej; materiały konferencyjne, POT, Kraków, 1996
 12. Orzechowska – Kowalska K, Kowalski R; Turystyczne szlaki kultury jako przykład integracji regionów Europy, [W], Marketing turystyki, IT, Kraków, 1999
 13. Orzechowska – Kowalska K; Szlaki dziedzictwa kulturowego jako produkt turystyczny [W] Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej, Warszawa, 2000
 14. Cuda świata, wyd. Kluszczyński, Kraków, 2001
 15. Encyklopedia – geografia turystyki świata; wyd. Kluszczyński, Kraków,2001
 16. Cuda natury; wyd. Kluszczyński, Kraków, 2002
 17. Orzechowska-Kowalska K. Dzieje architektury inaczej; Kraków 2003
 18. Parki narodowe; wyd. Kluszczyński, Kraków, 2003
 19. Europejski Szlak Kultury Wikingów; [W] Problemy turystyki, Warszawa, 2003
 20. Orzechowska-Kowalska K. Szlak Krzyżacki Szlak Fryderyka Chopina jako przykład ochrony dziedzictwa kulturowego przez turystykę; [W] Problemy Turystyki i Hotelarstwa nr 1/8, Akademia Morska, Gdynia, 2004
 21. Orzechowska-Kowalska K. Zasady tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych „Turyzm", wyd. UŁ. Łódź, 2004
 22. Orzechowska-Kowalska K, Kowalski R; Wybrane aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w aspekcie turystyki; [W] Turystyka w badaniach naukowych; prace przyrodnicze i humanistyczne; Rzeszów 2006
 23. Orzechowska-Kowalska K; Wybrane aspekty dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Karpackim; [W] Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki w Karpatach Wschodnich; -wyd. PWSZ; Jarosław, 2007
 24. Orzechowska–Kowalska K; Szlak Via Regia nośnikiem wybranych wartości kulturowych; [W] Via Regia – kupiecki szlak; wyd. PWSZZ; Jarosław; 2007
 25. Udział w wybranych konferencjach : Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki – konferencja zorganizowana przez Akademię Morską w Gdyni – maj 2003
 26. Dziedzictwo kulturowe Ameryki – konferencja zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury – Kraków, czerwiec 2003
 27. II Ogólnopolski Kongres Ministerstwa Kultury; Kultura – Gospodarka – Media; Kraków 2003
 28. Turystyka w Karpatach Wschodnich; Przeworsk 2007
 29. Międzynarodowa Konferencja „Via Regia- szlak kupiecki; możliwości wykorzystania w turystyce”; Jarosław 2007
 30. Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy; Santiago de Compostela, 2007