Problematyka badawcza:
- architektura nowoczesna ( sakralna i świecka)
- muzyka a sztuki plastyczne
- nowa semantyka (język) jako sposób wyrażania nowej jakości (treści, formy) w sztuce
- tłumaczenia z języka niemieckiego
- porównywanie przysłów niemieckich i polskich
- turystyka kulturowa

WYKAZ  PUBLIKACJI
(przed doktoratem - doktorat 21 października 1992)

1. Kościół M.B. Bolesnej w Limanowej jako Pomnik 100-lecia Konstytucji 3 Maja, [w:] Księga Pamiątkowa 200-lecia Konstytucji 3 Maja w Limanowej, red. ks. W. Pasiut, S. Rakoczy, Limanowa 3 Maja 1991, s. 51-61.
2.Krakowski konkurs architektoniczny na projekt kościoła dla Limanowej, [w:] Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, pod red. W. Bałusa, Kraków 1991, s. 137-160.
3. Witraże Wincentego Gawrona: Polonia Rediviva - Witraż Opatrzności Bożej; Siewca - Matka Boża Siewna, [w:] Księga Pamiątkowa 200-lecia Konstytucji 3 Maja w Limanowej, op. cit., s. 63-71.

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych (rocznikach, kwartalnikach):

4. Heimatstil und nationale Stromungen in der polnischen Sakralarchitektur zu Beginn des 20. J/t., [w:] „Das Munster", R. 45:1992, Heft 1, s. 11-20.
5. Autoreferat, streszczający główne zagadnienia pracy doktorskiej, wygłoszony podczas jej obrony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 21. X. 1992 r., „Mater Dolorosa" [dalej: MD, BSMBBwL], R.XVI:1993, nr 1 (32), s. 11-17.
6. Projekt w „stylu zakopiańskim " Jana Koszczyc-Witkiewicza w konkursie na kościół-pomnik Konstytucji 3 Maja w Limanowej, „Wierchy", R.58:1992, Kraków 1993, s. 170-175.Artykuły publicystyczne (popularnonaukowe i popularyzujące) w periodykach: tygodnikach i prasie codziennej

7. Kościół Pomnik Konstytucji 3 Maja, „Tygodnik Powszechny", nr 19 (1976), z 10. V. 1987, s. 6.
8. Kościoły upamiętniające Konstytucję 3 Maja, „Dziennik Polski", nr 102 (13999), 1990, s. 12.


WYKAZ PUBLIKACJI
(po doktoracie: stan od 1993 do 15 marca 2011)

Książki

I. Opublikowane:

9. Bazylika Matki Boskiej w Limanowej. Kościół-Pomnik Konstytucji 3 Maja -Przykład nurtu swojsko-narodowego, Limanowa 2001, ss. 231 plus 143 ilustracje. Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Olszewski, Prof. dr hab. Andrzej
Ryszkiewicz. (ISBN 83-915466-1-6)

10. Kościoły Krakowa zbudowane w latach 1945-1989 jako wyraz przemian architektury sakralnej w Polsce na tle rozwoju architektury na świecie. Studium historyczno-architektoniczne, Kraków 2010, ss. 543 plus 69 stronic ilustracji. Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Olszewski, Prof. dr hab. arch. inż. Wojciech Kosiński. (ISBN 978-83-89121-89-9)

11. Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Pasjonujące początki. Krakowski konkurs architektoniczny na projekt kościoła-pomnika Konstytucji  3. Maja [w Limanowej] 1908-1909. Jedyny konkurs na projekt kościoła rozpisany przez Krakowskie Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana",Limanowa 2012, s. 1-208, plus 87 ilustracji i 3 mapy. Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Krakowski, Prof. dr hab. Adam Małkiewicz. ISBN 978-83-925764-6-4

 

II. Podręczniki - materiały dydaktyczne (rozdziały w książkach):

12. Autorstwo rozdziału: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury, [w:} Kompedium pilota wycieczek (praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka), Kraków 2001, s. 135-160. (kolejne wznowienia) PROKSENIA Kraków 2007, s. 207-232. (ISBN 978-83-60789-03-2)

13. Budowa świątyń w PRL-u, [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, praca zbiorowa pod red.Andrzeja Wiencka, Warszawa - Bielsko-Biała 2008, s. 446-451.

 

III. Wybrane artykuły i rozprawy naukowe w książkach:

14. Nurty i tendencje w architekturze Lwowa na początku XX wieku (1900-1914), [w:] Lwów - miasto - społeczeństwo - kultura, studia z dziejów Lwowa pod red. Henryka W. Żalińskiego i Kazimierza Karolczaka, Kraków 1995, s.l 19-130.

15. Pojęcie ,,swojskości" w sztuce i architekturze Młodej Polski, [w:] Stulecie Młodej Polski, studia pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995, s. 263-279.

16. Uber ein sakrales Dankmal, Sonderdruck, [in:] Limanowa und das III. Energiegesetz /A. Babenberg + J.Sz. Wroński/, London-Bayreuth-Wien 1995 [Kapitel 9],

17  Dziecko w malarstwie Młodej Polski, [w:] Sztuka a świat dziecka. Materiały z Sesji, wydane pod red. prof. dr hab. Jana Kidy, Rzeszów 1996, s. 321-329.

18. Improrisations ofan odginał genius - Dominikus Bóhm [in:] On Art, Architecture and the Saintly, The Wembar Publishers London [1996], s. 10-11.

19. Architektura, witraże, malowidła i wyposażenie wnętrza kościoła św. Józefa (L^architettura, le vetrate, i dipinti e gli arredi delia chiesa di san Giuseppe) [w:] Per
non dimenticare - La chiesa di san Giuseppe Lavoratore a Oświęcim -Auschwitz; Aby nie zapomnieć - Kościół św. Józefa Robotnika w Oświęcimiu, Roma (sine anno
[1997]), s. 52-64.

20.  Epitafia w kościele św. Krzyża w Krakowie, [w:] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, praca zbiorowa pod red. ks. Zdzisława Klisia, WN PAT Kraków 1997, s. 425-463.

21.  Kościoły i kaplice w Polsce wybudowane pod wezwaniem Błogosławionej Jadwigi Królowej, [w:] Błogosławiona Jadwiga Królowa w oczekiwaniu na kanonizację, Kraków 1997, s. 99-109.

22.  Architektura nowo zbudowanych kościołów w Zakopanem. Próba charakterystyki, [w:] 150 lat organizacji parafialnej w Zakopanem  1847-1997. Materiały z Sympozjum Zakopane, 24-25 październik 1997, pod red. M. Rokosza, Kraków 1998, s. 187-208.

23. Konkurs architektoniczny na projekt przebudowy ratusza lwowskiego (1907-1908), [w:] LWÓW miasto - społeczeństwo - kultura, T. II, studia z dziejów Lwowa pod red. Henryka W. Żalińskiego i Kazimierza Karolczaka, Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków 1998, s. 471-490.

24. Siedlungsarchitektur in Limanowa, Siidpolen, im Zusammenhang mit dem Bau einer Raffinerie, 1906, 1916/18, [w:] Stddtische und łdndliche Siedlungsarchitektur zwischen 1900 und 1960 in Mecklenburg und Vorpommern sowie anderen Regionen. Publikation der Beitrage zur kunsthistorischen Tagung - Greifswald 1997, herausgegeben von Bernfried Lichtnau, Greifswald 1999, s. 124-134.

25.Upadek Chrystusa pod krzyżem - rzeźba autorstwa Jana Szczepkowskiego przy kościele św. Krzyża [w Krakowie], [w:] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, praca zbiorowa pod red. ks. Zdzisława Klisia i Grażyny Lichończak-Nurek, WN PAT Kraków 1999, s. 83-92.

26. Architektura ludowa małego miasteczka karpackiego w XIX wieku na przykładzie Limanowej, [w:] Budownictwo ludowe w górach. Materiały z Sympozjum, Kraków 2 grudnia 2000, pod red. W. A. Wójcika, Kraków 2000, s. 71-86.

27. Witraże w bazylice limanowskiej, [w:] Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej,red. K. Pawłowska, J, Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 112-124.

28.  Drewniane kościoły Limanówszczyzny, [w:] Drewniane budownictwo sakralne w górach. Materiały z Sympozjum, Kraków 1 grudzień 2001, pod red. W. A. Wójcika, Kraków 2001, s. 107-128.

29.  Epitafia w kościele św. Marka w Krakowie, [w:] Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, praca zbiorowa pod red. ks. Zdzisława Klisia, WN PAT Kraków 2001, s. 179—187.

30. Sakralbau in Krakau-Nowa Huta in den 60/70-er Ja/tren. [w:]Architektur und Stddtebau im siidlichen Ostseeraum zwischen 1936 und 1980.Publikation der Beitrage zur kunsthistorischen Tagung - Greifswald 2001, herausgegeben von Bernfried Lichtnau, Greifswald 2002, s. 175-189.

30. Na pielgrzymim szlaku, [w:] Limanowa, praca zbiorowa pod red. Jerzego Bogacza i Stanisława Ociepki, Limanowa 2003, s. 28-33.

31.To warto zobaczyć, [w:] Limanowa, op. cit, s. 20-27.

32.Architektura kościołów Jana Sas-Zubrzyckiego w Podgórzu, Materiały VI SesjiPodgórskiej, [w:] >W 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa, Kraków - Podgórze 2005, s. 121-138. (ISBN: 83-89045-32-X)

33. Krakowski kościół Karmelitów Bosych pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z początku XX wieku, [w:] Cztery Wieki Karmelitów Bosych w Polsce 1605-2005, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Ruszały OCD, Kraków 2005, s. 317-325. (ISBN 83-7305-167-8)

34. Sakralbauten Krakaus in den 1980/90er Jahren.Ausgewwahlte Beispiele. [w:] Architektur und Stddtebau im siidlichen Ostseeraum von 1970 bis zur Gegenwart. Entwicklungslinien - Bruche - Kontinuitdten. Publikation der Beitrage zur kunsthistorischen Tagung - Greifswald 2004, herausgegeben von Bernfried Lichtnau, Greifswald 2004, Berlin 2007, s. 154-181. (ISBN-10 3-936872-85-6; ISBN-13 978-3-936872-85-9) 9783936872859)

35.Architektura nowohuckich kościołów 1967-2009, [w:] Budujemy kościół.  Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie, Kraków 2010, s. 41-80. ISBN 978-83-7577-017-9

36. Kościół  drewniany   (w  Białce   Tatrzańskiej), [w:]   Ks.   Zbigniew  Pytel,   Duchowe dziedzictwo, Kraków 2010, s. 18-19. ISBN 978-83-928902-5-6

37. Kościół   murowany   (w   Białce   Tatrzańskiej),   [w:]   Ks.   Zbigniew   Pytel,   Duchowe dziedzictwo, op. cit., s. 32-33. ISBN 978-83-928902-5-6

38.  Pasierbiecka Droga Krzyżowa, [w:] Wincenty Kućma, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Kraków 2010, s. 189-226. ISBN 978-83-913075-9-5

39. Die kiinstlerische Ausstattung der Kirchen in Krakau zwischen 1918 und 1939. Vorgestellt anhand einiger Ausgewahlter Beispiele, [w:] Biłdende Kunst in Mecklenburg und Pommern von 1880 bis 1950. Kunstprozesse zwischen Zentrum und Peripherie, Berlin 2011, Publikation der Beitrage der kunsthistorischen Tagung, veranstaltet von Caspar-David-Friedrich_Institut, Bereich Kunstgeschichte, der Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald, 20.-22. November 2008, herausgegeben von Bernfried Lichtnau, Greifswald 2011, s. 518-537.


IV.     Wybrane artykuły w czasopismach naukowych (rocznikach, kwartalnikach):

40. Inicjatywy krakowskiego Towarzystwa ,,Polska Sztuka Stosowana" w zakresie architektury świeckiej i sakralnej (1901-1914), „Rocznik Krakowski", T. LIX:1993, s. 99-115.

41.Uwagi o architekturze sakralnej Zdzisława Mączeńskiego (1878-1961), KAiU, T.XXXVIII:1993, z. 2, s. 155-173.

42. Die Geddchtniskirchen der Yerfassung vom 3. Mai in Polen, „Analecta Cracoviensia", R. XXVI: 1994, s. 450-455.

43.  Uwagi o architekturze sakralnej Zdzisława Mączeńskiego nie raz jeszcze..., KAiU, T.XXXIX:1994, z. 4, s. 324-332.

44. Architektura limanowskich cmentarzy z I wojny światowej, „Wierchy", R.60:1994, Kraków 1995, s. 167-174; tekst z niewielkimi zmianami powtórzony: „Almanach" Sądecki, R.IV:1995, nr 1 (10), s. 62-71.

45. Nieznane witraże Józefa Mehoffera, „Analecta Cracoviensia", R. XXVII: 1995, s. 662-668; przedruk tekstu: MD, RXVIII:1995, nr 2 (41), s. 6-12 oraz Limanowskie witraże Mehoffera, „Almanach Ziemi Limanowskiej", nr 9 Lato 2002 (R.III), s. 14-16..

46.„Przemiany stylowe" w twórczości architektonicznej Zdzisława Antoniego Mączeńskiego (1878-1961), „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury" [dalej: TKUiA, t.XXVI:1995, s. 51-61.

47.  Konkurs na projekt kościoła -pomnika Konstytucji 3 Maja w Limanowej w świetle prasy, recenzji i prac naukowych, „Rocznik Sądecki", T. 24, Nowy Sącz 1996, s. 24-35.

48.  Konkurs Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie na projekt kaplicy-wotumprzy Morskim Oku (1907), „Wierchy" R.6L1995, Kraków 1996, s. 143-156.

49.  Krakowski malarz Erwin Czerwenka i jego witraże, „Analecta Cracoviensia", XXVIII: 1996, s. 581-593.

50. Rzeźby Zygmunta Otto w bazylice limanowskiej, „Nasza Przeszłość", T.85:1996, s. 371—388.

51. Bazylika limanowska, „Rocznik Sądecki", T.XXV:1997, s. 142-148.

52. Kaplica w Jaszczurówce na tle prądów ideowo-artystycznych w Polsce na początku XXwieku, TKUiA, T. XXIX: 1997, s. 327-250.

53. Sanktuarium w Łagiewnikach rys historyczny i architektoniczny, „Sztuka Sakralna" (ogólnopolski kwartalnik), nr 1/2002, s. 12-13.

54. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego (na osiedlu Oficerskim w Krakowie) - rys historyczny i architektoniczny, „Sztuka Sakralna", nr 2/2002, s. 12-13.

55. W zachwycie do prawdy - Rzeźby Profesora Wincentego Kućmy w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie, „Sztuka Sakralna", nr 3/2003, s. 26-27.

56. Kościoły pw. św. Stanisława BM w Krakowie wybudowane w XX wieku, „Folia Historica Cracoviensia", Vol. 9 por red. Jacka Urbana, Kraków 2003, s. 279-313.

57.  Pojęcie i znaczenie sacrum w architekturze, „Sztuka Sakralna", cz. 1. - okres przedchrześcijański, nr 3/2003, s. 12-13; cz. 2. - czasy chrześcijaństwa, nr 4/2003, s. 66-67; cz. 3. czasy katakumb, nr 5 (2003), s. 72-73; cz. 4, nr 6/2004, s. 86-87.

58. Krakowskie kościoły karmelitańskie, zbudowane na początku XX wieku, „Folia Historica Cracoviensia", Vol. 10 por red. Jacka Urbana, Kraków 2004, s. 475-493.

59. Dwa kościoły w Nowej Hucie-Bieńczycach: pw. NMP Królowej Polski, Najśw. Serca Pana Jezusa - Dramatyczne dzieje budowy, „Analecta Cracoviensia", R.36:2004 (wyd.
2005), s. 569-606. (ISSN 0209-08-64)

60. Architektura XX-wieczna inspirowana stylami średniowiecznymi na przykładzie kościołów w Piaskach Wielkich i Kosocicach, „Stromata Historica in Honorem Romani Mariae Zawadzki", Studia Historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. Rocznicę Urodzin, red. Jacek Urban, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 417-441. (ISBN 978-83-7438-110-9)

61. Limanowa - miasto w Beskidzie Wyspowym; przykład dziedzictwa kulturowego, „Wieś i Doradztwo" nr 1-2 (45-46) Styczeń-Czerwiec 2006, s. 43-58.

 

V. Wybrane artykuły w czasopismach regionalnych i lokalnych (w kwartalnikach):

62. Jak to rzeźbiarz zmyślnie spór ortograficzny rozstrzygnął (o rzeźbiarzu Wojciechu Durku), MD, R.XVI: 1993, nr 2 (33), s. 31-32.

63. Ksiądz  Prałat  Ludwik  Kowalski -   kontynuator  dzieła  Księdza   Prałata   Ludwika Łazarskiego, MD, R.XVI:1993, nr 2 (33), s. 18-23.

64. Zdzisław Antoni Mączeński (1878-1961) - Sylwetka architekta na tle jego twórczości, MD, R.XVI:1993, nr 3 (34), s. 9-21.

65. Zmyślenie czy prawda? - „Musisz pójść do Limanowej" /Ze wspomnień starego Bacy/, MD, R.XVI:1993, nr 2 (33), s. 29-30; 55.

66.  Bazylika Limanowska - żywotny symbol Konstytucji 3 Maja (Słowo wygłoszone 3 maja 1993 r.  w 202-rocznicę Konstytucji, na Placu Koronacyjnym w Limanowej), MD, R.XVII:1994, nr 2 (37), s. 12-19.

67. Jedyny w Polsce witraż z przedstawieniem św. Jana z Mathy, MD, R.XVII:1994, nr 4 (39), s. 49-54.

68. Limanowa miasto kaplic, MD, R.XVII:1994, nr 2 (37), s.29-33.

69. O krakowskim konkursie na projekt kościoła-pomnika Konstytucji 3 Maja w Limanowej, po 85 latach, MD, R.XVII:1994, nr 3 (38), s. 25-36.

70. Św. Walenty patron Limanowej, MD, R.XVII:1994, nr 1 (36), s. 19-21.

71. Z rodzinnych wspomnień. Jedna srebrna korona cenniejsza nad bryłę złota (Wspomnienie o Z. Mączeńskim i Szymonie Wrońskim), MD, R.XVII:1994, nr 1 (36), s. 23-24.

72.  Artystyczny Zakład Szkłarski Kaimów w Limanowe], MD, R:XVIII:1995, nr 2 (41), s. 25-30.

73.   Święty Kazimierz pod Krzyżem (Żółty Chrystus) Konrada Krzyżanowskiego, MD, R.XVIII:1995, nr 1 (40), s. 14-21.

74.   Witraż Św. Walentego - patrona Limanowej po konsekracji i restauracji, MD, R.XVIII:1995, nr 2 (41), s. 20-25; przedruk: Patron Limanowej - Święty Walenty na witrażu w Bazylice MB Bolesnej, „Almanach" Sądecki, R.IV: 1995, nr 3 (12), s. 53-55.

75.  Adoracja dzieciątka, MD, KSMBBwL, R.XIX:1996, nr 1 (44), s. 9-13.

76.   Bazylika. Limanowska. Kościół-pomnik 100-rocznicy Konstytucji 3 Maja w oczach nieprofesjonalistów i profesjonalistów (Słowo wygłoszone 3 maja 1996 r. w 205-rocznicę Konstytucji, na Placu Koronacyjnym w Limanowej), MD, R.XIX:1996, nr 2 (45), s. 10-21.

77.   Bazylika Limanowska, kościół-pomnik 100-rocznicy Konstytucji 3 Maja (Słowo wygłoszone 3 Maja 1997 r. w 206-rocznicę Konstytucji, na Placu Koronacyjnym w Limanowej), MD, R.XX:1997, nr 3 (50), s. 26-33.

78.  Salus Reipublicae suprema lex esto (Słowo wygłoszone 30 kwietnia 1997 r...., z okazji nadania J.E. Ks. Bp. Dr. Piotrowi Bednarczykowi odznaki: „Za zasługi dla Miasta - Limanowa", MD, R.XX:1997, nr 3 (50), s. 19-26

79.  Muzeum Sanktuaryjne w Limanowej, MD, R.XXII:1999, nr 4 (59), s. 14-20.

80.  Czy wiesz, Drogi Czytelniku, że Bazylika Limanowska mogła wyglądać inaczej? MD, R.XIX:1996, nr 4 (47), s. 29-45; R.XX:1997, nr 1 (48), s. 7-21; R.XX:1997, nr 3 (50), s. 9-18; R.XX:1997, nr 4 (51), s. 21-24; .XXI:1998, nr 1 (52), s. 7-17; R.XXI:1998, nr 2-3 (53-54), s. 19-26; R.XXII:1999, nr 1 (56), s. 32-38; R.XXII:1999, nr 2 (57), s. 26-36, 57-59.

81.  Bazylika Limanowska. Jej geneza budowy. Konkurs i jego dzieje (Słowo wygłoszone 3 maja 1999 r. w 208-rocznicę Konstytucji, na Placu Koronacyjnym w Limanowej), MD, R.XXII:1999, nr 2 (57), s. 36-42.

82. Bazylika limanowska jako wyraz patriotyzmu, głębokiej wiary i przywiązania do wartości chrześcijańskich (Słowo wygłoszone 3 Maja w Roku Jubileuszowym 2000 w Limanowej, w 209 rocznicę Konstytucji), MD, R.XXIII :2000, nr 2 (61), s. 5-10.

83. Madonna na lwie, „Nasza Familia" (dalej: NF), nr 45 (335), 31 grudnia 2000, s. 2.

84. Muzeum myślistwa - łowiectwa, „Almanach Ziemi Limanowskiej" [dalej: AZL], nr 2, R. 1:2000, s. 44.

85.  Historia kościoła w Sowlinach - kościół wyrosły z tradycji, AZL, nr 3, R. I, Zima 2000/2001, s. 30-33.

86.Limanowskie witraże Mehoffera, AZL, nr 9 Lato 2002 (R.III), s. 14-16.

87.Kolonia Wypoczynkowa w Kasinie Wielkiej - Mało znany projekt Zygmunta Gawlika, AZL, R. III, nr 11 - Zima 2002/03, s. 8-9.

88.Szopka godna uwagi - Szopka w kościele Św. Stanisława Kostki w Limanowej -Sowlinach, AZL, R. III, nr 11 - Zima 2002/03, s. 40-42.

89. Architektura i urbanistyka Limanowej. Zarys - wybrane przykłady, AZL, R. IV, nr 14 - Jesień 2003, s. 20-24.

90.  Architektura  i  urbanistyka Limanowej.   Zarys - wybrane przykłady, cz.   II,   okres międzywojenny, AZL, nr 15/2003/2004, s. 14-18.

91. Architektura i urbanistyka Limanowej, cz. III, Architektura dworkowa („styl" dworkowy), AZL, nr 16/2004, s. 20-24.

92. Architektura i zdobnictwo kamienicy przy ul. MB Bolesnej 2 w Limanowej, AZL, nr 16/2004, s. 11-13.

93. Architektura i zdobnictwo kamienicy Tomasza Biela, AZL, nr 17/2004, s. 14-15.

94. Architektura i urbanistyka Limanowej, cz. IV „Styl" zakopiański i jego pochodne, AZL, nr 17/2004, s. 24-28. "

95. Architektura i urbanistyka Limanowej, cz. V. Cmentarze z I wojny światowej, AZL, nr 18/2004, s. 36-41.

96. Architektura i urbanistyka Limanowej. Zarys - wybrane przykłady, cz. VI. Sowliny: legenda- historia; układ przestrzenny zabudowa, AZL, nr 19/2004/2005, s. 23-27'.

97. Architektura i urbanistyka Limanowej,   cz.   VII. Sowliny:  Rafineria nafty osiedle rafineryjne, AZL nr 20/2005, s. 18-21.

98. Architektura i urbanistyka Limanowej, cz. VIII, Sowliny: Rafineria nafty - osiedle rafineryjne (2), AZL nr 21/2005, s. 16-20.

99. Architektura i urbanistyka Limanowej, cz.  IX.   Willa „Zacisze"- rodzinna siedziba Reymanów-Pilawskich, AZL nr 22/23:2005, s. 18-21. ROK 2006

100. Architektura i urbanistyka Limanowej. Zarys wybrane przykłady, cz. X. Limanowski ratusz. AZL nr 24/2006, s. 20-24.

101.  Architektura i urbanistyka Limanowej, cz. XI. Skarby kamienicy Pod Białym Orłem w Limanowej. AZL, nr 27 Zima 2006, s. 14-18. Szymon Wroński vel Wrona, zwany S(z)ymcokiem - snycerz, rzeźbiarz i stolarz, AZL nr 25/2006, s. 24-29.

102. Słynna Pieta z Limanowej, AZL, nr 26/Jesień 2006, s. 10-14.

103. Limanowskie podcienia, AZL, nr 32/2008, s. 9-13.

104. Dzieło i mistrz. Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Kasince Małej, AZL nr 33/2008, s. 10- 13.

 

VI. Recenzje i omówienia:

1. Malarstwo Edwarda Jałoszewskiego, Kraków - Styczeń 1984, omówienie 108 wystawy w MZL PTTK, Nowy Sącz (R-18/14) 0033084/84, folder.

2.Folder: Świat w obrazach Edwarda Jałoszewskiego. Wystawa malarstwa, Wrzesień -Październik 2004 - Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ul. Królowej Jadwigi 41, s. 2-10.

3. O architekturze ziem górskich. [Omówienie pierwszej Teki architektury współczesnej ziem górskich, pod red. T. P. Szafera, Kraków 1993, ss. 236], „Wierchy", R.59T993, Kraków 1994, s. 217-219.

4. A. Babenberg, Limanowa und das III. Energiegesetz, London - Bayreuth - Wien 1994, „Rocznik Sądecki" T.XXIV, 1996, s. 249-251.

5. Tryptyk zakopiański, czyli Mistyka w Tatrach (Styl zakopiański w kościele Najświętszej Rodziny, Albertynki i Albertyni na Kalatówkach II, Kaplice prywatne Jaszczurówka i Bystre III) (recenzja trzech albumów ks. Zbigniewa Pytla), „Orzeł Skalny" (Informator Oddziału Chrzanów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), nr 37/2006, s. 16-17; Tekst skrócony, Źródło", nr 22/28 V 2006, s. 8; „W górach" - Kwartalnik turystyczny, 3 (13)/2007, s. 25; „Wierchy", R.72:2006, Kraków 2008, s. 291-292.

6. Per crucem ad lucern - znak krzyża, [w:]Krzyż bramą w Trzecie Tysiąclecie - Księga Pamiątkowa, Limanowa 1999, s. 42n, 65.

7.Z archiwum pamięci, [w:] Fotografie Józefa Staniszewskiego - Ziemia Limanowska światłem malowana, Limanowa 1998, s. 16-17.

8.Wspomnienia z lat szkolnych 1967/68 - 1970/71, [w:] 50 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Limanowej, Limanowa 1995, s. 76 - 81.

 

WYBRANE ARTYKUŁY PUBLICYSTYCZNE (popularnonaukowe i popularyzujące) w prasie lokalnej, w periodykach: tygodnikach, miesięcznikach

Ponad 100 artykułów („Czas" Krakowski, „Dziennik Polski", „Echo Limanowskie" [dalej: EL] „Gazeta Krakowska", „Gazeta Limanowska", „Nasza Familia" [dalej: NF], „Źródło" [dalej: Źo] i inne):

1. Konstytucja 3 Maja w sztuce (w obrazach, witrażach, rysunkach,  medalach). Źo, nr 22/1993, s. 11.

2. Nowy kościół w Limanowej tradycja i nowoczesność, „Gazeta Krakowska" (Ekspres Nowosądecki), R. XLV, nr 107 (13 719), 12 Maja 1993, [s. 3?].

3. Okręt Chrystusowy, „Dziennik Polski" (Dziennik Nowosądecki), R. XLIX, nr 110 (14 872), 15, 16 Maja 1993, s. 8.

4. Kościół konsekrowany w Limanowej-Sowlinachj, „Czas" Krakowski (wyd. C - Nowy Sącz), R. IV, nr 112(856), 17 Maja 1993, s. 12.

5.L imanowski Siewca, „Czas" Krakowski, R.IV:1993, 8 Września 1993, s. 10-11.

6. Wincenty Gawron - malarz swojski, „Czas" Krakowski, R.IV:1993, nr 222 (966), 23. 09. 1993, s. 12 (Wyd. C); 55.

7. Rodzina Bogiem silna, NF, nr 3 (72), 15 Stycznia 1995, s. 1.

8. Św. Kazimierz Królewicz w ikonografii, Źo, nr 10 (166), 5 Marca 1995, s. 5.

9. Św. Mikołaj w tradycji, NF, nr 41 (110), 10 Grudnia 1995, s. 1.

10. Motywy przedstawieniowe na kartkach świątecznych, NF, nr 44 (113), 31 Grudnia 1995s. 2.

11. Straż przy drzwiach czy terroryzm?, Źo, nr 44 (113), 31 Grudnia 1995, s. 1.

12. Szopka - Jej historia i tradycja, NF, nr 2 (115), 14 Stycznia 1996, s. 1-2.

13. Szopka krakowska, NF, nr 3 (116), 21 Stycznia 1996, s. 1.

14. Św. Józef w sztuce, Źo, nr 11 (220), 17 Marca 1996, s. 18.

15. Pokłon Trzech Króli w sztuce, Źo, nr 2 (263), 12 Stycznia 1997, s. 12.

16. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny w ikonografii, Źo, nr 14 (279), 6 Kwietnia 1997, s. 12.

17.  Krakowskie kościoły XX wieku -Architektura kościoła św. Kazimierza na Grzegórzkach, Źo, nr 10 (271), 9 Marca 1997, s. 18.

18.  Krakowskie kościoły XX wieku - Architektura kościoła pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu, Źo, nr 17 (277), 27 Kwietnia 1997, s. 20.

19.  Konsekracja nowego kościoła pw.  św.  Józefa w Oświęcimiu, Źo, nr 42 (303),  19 Października 1997, s. 20.

20. Święto Ofiarowania Pańskiego, Źo, nr 5 (318), 1 Lutego 1998, s. 8.

21. Zesłanie Ducha Świętego w ikonografii, Źo, nr 22 (335), 31 Maja 1998, s. 15.

22. Grób Pański, NF, nr 15 (215), 12 Kwietnia 1998, s. 2.

23. Wniebowstąpienie Pańskie w sztuce, NF, nr 24 (224), 14 Czerwca 1998, s. 2 (przedruk: Źo, 19/1999, s. 9.

24. Cnoty i przywary w sztuce, cz. 1, NF, nr 5 (248), 31 Stycznia 1999, s. 3-4; cz. 2, NF, nr 6 (249), 7 Lutego 1999, s. 1-2; cz. 3, NF, nr 8 (251), 21 Lutego 1999, s. 2-3.

25.  ... Polacy nie gęsi? - Nie maja swojego języka? Znacznie gorsi od gęsi, gdy wulgarnie gęgają!, NF, nr 9 (252), 28 Lutego 1999, s. 2.

26. Najnowsze kościoły Monachium, cz. 1, NF, nr 17 (260), 25 Kwietnia 1999, s. 1-2, cz. 2, NF, nr 19 (262), 9 Maja 1999, s. 3-4.

27. Krakowskie kościoły XX wieku - Karmelitanki z Łobzowskiej, Źo, nr 45/1999, 7 Listopada 1999, s. III.

28. Kościoły Krakowa zbudowane w XX wieku, NF, nr 37 (280), 7 Listopada 1999, s. 2.

29. Jajko jako symbol wielkanocny, NF, nr 17 (304), 23 Kwietnia 2000, s. 2.

30. Kościół  św. Stanisława Kostki i Św. Jana Bosko, NF, nr 30 (317), 17 Września 2000, s. 1-2.

31. Św. Szczepan -Pierwszy męczennik Kościoła, NF, nr 44 (331) z 24 Grudnia 2000, s. 2.

32. Madonna na Lwie, NF, nr 45 (335), 31 Grudnia 2000, s. 2.

33. Ks. Bp Piotr Bednarczyk jakiego znałem.. [Wspomnienia serdeczne], EL, R.IX, nr 87 (wrzesień 2001), Dodatek specjalny, s. 6-7.

34. Najstarsza limanowska nekropola, EL, R.IX, nr 88 (paździemik-listopad 2001), s. 22-25.

35. Kaplica-mauzoleum na cmentarzu Parafialnym w Limanowej, EL, nr 89/90 (Rok IX) Grudzień-Styczeń 2001/2002, s. 28.>

36. Galeria Portretów sławnych łudzi, których imiona noszą limanowskie ulice, , cz. 1 -JerzyŻuławski (1874-1919, EL, nr 98 (Rok X) Wrzesień 2002, s. 20-21.

36. cz.2-Józef Piłsudski (1867-1935), EL, nr 99 (Rok X) Listopad 2002, s. 20-21.

38. cz. 3 - ks. Kazimierz Łazarski (1858-1944), EL, nr 100 (Rok X) - Grudzień 2002, s. 16- 17.

39. Limanowskie nekropole (cz. 2) - Cmentarz parafialny w Łososinie Górnej [typologia rzeźb], EL, nr 99 (Rok X) Listopad 2002, s. s. 16-18.

40 .Na szlakach drewnianych kościołów Limanówszczyzny, EL, cz.  1, nr 89/90 (Rok IX) Grudzień-Styczeń 2001/2002, s. 22-23;

41. cz. 2, EL, nr 91 (Rok X) Styczeń/Luty 2002, s. 20-21;

42. cz. 3, EL, nr 92 (Rok X) Luty/Marzec 2002, s. 20-21;

43. cz. 4, EL, nr 93 (Rok X) Marzec/Kwiecień 2002, s. 22-23;

44. cz. 5, EL, nr 94 (Rok X) Maj 2002, s. 20-21;

45. cz. 6, EL, nr 95 (Rok X) Czerwiec 2002, s. 20-21;

46. cz. [7] Zakończenie, EL, nr 96-97 (Rok X) Lipiec-Sierpień 2002, s. 22-24.

47. Wspomnienie o Ks. Bp. Piotrze Longinie Bednarczyku - w pierwszą rocznicę śmierci, EL, nr 98 (Rok X) Wrzesień 2002, s. 16-18.

48. Drogi Księże Biskupie Janie, NF, nr 25 (400), 23 Czerwca 2002, s. 2.

49. Ołtarz w kościele - sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie [omówienie rzeźb prof. Wincentego Kućmy], NF, nr 31 (406), 29 Września 2002, s. 1-2.

50. cz. 5 - Władysław Orkan (1875-1930), EL, nr 102 (Rok XI) - Marzec 2003, s. 22-23.

51. cz. 6 - Tadeusz Kościuszko (1746-1817), EL, nr 103 (Rok XI) - Kwiecień 2003, s. 20-21,

52. cz. 7 - Stanisław Małachowski (1736-1809), EL, nr 104 (Rok XI) - Maj 2003, s. 22-23.

52. cz. 8 - Władysław Łokietek (ok. 1260-1333), EL, nr 105 (Rok XI) - Czerwiec 2003, s. 22-23.

54. cz.9 - Józef Staniszewski (1909-1995), EL, nr 106/107 (Rok XI) - Lipiec/Sierpień 2003, s. 22-23.

55. cz. 10 - Ks. Ludwik Kowalski (1901-1983), EL, nr 108 (Rok XI) - Wrzesień 2003, s. 22- 23,30.

57. cz. 11 - Jan Paweł II, EL, nr 109 (Rok XI) - Październik-Listopad 2003, s. 22-23.

58. Limanowianie z Sowlin - bliżej Pana Boga, wieża symbolizuje wolność - wskazuje niebo (o nowej wieży przy kościele parafialnym w Limanowej-Sowlinach), EL, nr 108 (Rok XI) - Wrzesień 2003, s. 16-17.

59. Szlakiem limanowskich kaplic, EL, nr 108 (Rok XI) - Wrzesień 2003, s. 24-27.

60. Rzeźby Profesora Wincentego Kućmy w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie (1), NF, nr 16 (436), 20 Kwietnia 2003, Kraków-Nowy Bieżanów, s. 1.

61. Rzeźby Prof Wincentego Kućmy w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie, (Rozmowa z profesorem Wincentym Kućmą, Rozmawia J.Sz. Wroński), NF, nr 17 (437), 27 Kwietnia 2003, Kraków - Nowy Bieżanów, s. 1-2.

62. Adwent - Radosne oczekiwanie na przyjście Pana, NF, nr 41 (459), 7 Grudnia 2003, Kraków - Nowy Bieżanów, s. 1.

63. Wigilia, NF, nr 43 (461), 21 Grudnia 2003, s. 1-2.

64. Boże Narodzenie, NF, nr 44 (462), 28 Grudnia 2003, s. 1.

65. Czas Bożego Narodzenia: Adwent - Wigilia - Boże Narodzenie, EL, nr 111-112 (Rok XI/XII) - Grudzień-Styczeń 2003/04, s. 22-24.

66. Galeria portretów.., cz. 12 - Tytus Czyżewski (1880-1945), EL, nr 111-112 (Rok XI/XII) - Grudzień-Styczeń 2003/04, s. 24-25, 29.

67. cz. 13 - Henryk Sienkiewicz (1846-1916), EL, nr 113 (Rok XII) - Luty 2004, s. 24-25.

68. cz. 14 - ks. ppłk Józef Joniec (1900-1956), EL, nr 114 (Rok XII) - Marzec 2004, s. 22- 23.

69.  Chrystus Zmartwychwstań jest, nam na przykład dan jest, EL, nr 115 (Rok XII) - Kwiecień 2004, s. 6 (przedruk z Źo, nr 13 (274), 30 Marca 1997, s. 8).

70. cz. 15 - Jan Kiliński (1760-1819), EL, nr 115 (Rok XII) - Kwiecień 2004, s. 24-25.

71. cz. 16 - Maria Konopnicka (1842-1910), EL, nr 116 (Rok XII) - Maj 2004, s. 24-25.

73. cz. 17 - Stanisław Ceglarz (1893-1974), EL, nr 117 (Rok XII) - Czerwiec 2004, s. 24-25.

73. cz. 18 - Adam Asnyk (1838-1897), EL, nr 118-119 (Rok XII) - Lipiec-Sierpień 2004, s. 24-25,33.

74. cz. 19 - Edward Jałoszewski (1926-2004), EL, nr 120 (Rok XII) - Wrzesień 2004, s. 24- 26.

75. cz. 20 - Eliza Orzeszkowa (1841-1910), EL, nr 121/2 (Rok XII) - Październik-Listopad 2004, s. 24-25.

76. cz. 21 - Ulica Ku Mor dar ce ... - Matki Boskiej Bolesnej, EL, nr 123 (Rok XII) – Grudzień 2004,      s. 26-27, 33.

77. cz. 22 - >Cyprian Kamil Norwid (1821-1883), EL, nr 124-125 (Rok XIII) - Styczeń-Luty 2005,   s. 24-25.

78. cz. 23 - Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939), EL, nr 126 (Rok XIII) - Marzec 2005, s. 24-25.

79. cz. 24 - Tadeusz Rejtan (1742-1780), EL, nr 127 (Rok XIII) Kwiecień 2005, s. 26-27.

80. cz. 25 - Jan Paweł II (1920-2005) Wielki - Światy Papież, EL, nr 128 (Rok XIII) – Maj 2005,    s. 26-28.

81. cz. 26 - Kaplica - votum przy ul. Leśnej, EL, nr 129 (Rok XIII) - Czerwiec/Lipiec 2005, s. 25-27.

82. cz. 27 - Kaplica - votum przy ul. Jabłonieckiej i Wiejskiej, EL, nr 130-131 (Rok XIII) - Lipiec/Sierpień 2005, s. 26-27, 28.

83. cz. 28 - Krzyż - votum przy uł. Grunwaldzkiej, EL, nr 132 (Rok XIII) -Wrzesień/Październik 2005, s. 28-29.

84. cz. 29 - Kirkut - Cmentarz Żydowski w Limanowej przy ul. Kolejowej, EL, nr 133-134, (Rok XIII) - Październik/Listopad 2005, s. 28-29.

85. cz. 30 - Mikołaj Rej z Nagłowic (1505-1569), EL, nr 135 (Rok XIII) - Grudzień/Styczeń 2005/6, s. 28-29.

86. cz. 31 - Kapłica-votum powstania styczniowego przy ul. Granicznej, EL, nr 136-137 (Rok XIV) - Styczeń-Luty 2006, s. 28-29.

87. cz. 32 - Wspomnienie o Józefie Twarogu (1924-1985 i kapliczce przy ul. Żuławskiego, EL, nr 138 (Rok XIV) - Marzec 2006, s. 24-26.

88. cz. 33 - Jan Paweł II (1920-2005) - Wielki - Święty Papież, w 1-rocznicę śmierci, EL, nr 139 Kwiecień 2006, s. 4-9.

89. cz. 34 - Wspomnienie: Julian Jaworz Dutka, EL, nr 140-141 Maj/Czerwiec 2006, s. 20-22.

90. cz. 35 - Ks. bp Piotr Longin Bednarczyk (1914-2001), EL, nr 142-143 Lipiec-Sierpień 2006, s. 24-25, 43.

91. cz. 36 - Ks. Jan Rachwał (1911-1992), EL, nr 144 Wrzesień 2006, s. 18-19.>

92. cz. 37 - Ks. Władysław Śłęk (1917-1995), EL, nr 145 Październik 2006, s. 18-19.

93. cz. 38 -Adam Mickiewicz (1798-1955), EL, nr 148-149 Styczeń-Luty 2007, s. 24-25, 43.

94. Limanowskie dzwony, EL, nr 163 Marzec-Kwiecień 2008, s. 32-34.

95. Konkurs na kościół-pomnik Konstytucji 3 Maja w Limanowej, EL, nr 164/2008, s. 18-20,

96. Przywitanie naszego arcypasterza [kard. Stanisława Dziwiszaj - Poświęcenie kościoła i ołtarza Najświętszej Rodziny [w dniu odpustu i święto Najświętszej Rodziny 29 Grudnia 2008], NF, nr 8, 22 Lutego 2009, s. 3.

97. Drewniany tzw. II kościół limanowski. Jego ikonografia, EL, nr 186-187 (Marzec-Kwiecień 2010), s. 24-25.

98. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, EL, nr 190-191 (Lipiec-Sierpień 2010), s. 28-29.

99. Najdłużej rozbierany kościół w Polsce - Stary drewniany kościół limanowski, EL, R. XIX, nr 198-199 (Marzec-Kwiecień 2011), s. 36-38.

100. Moje spojrzenie na Okruchy Pamięci, EL, R. XIX, nr 198-199 (Marzec-Kwiecień 2011), s. 24-26.

101. Miał czas dla innych, EL, nr 198-199 (Marzec-Kwiecień 2011), s. 47-48.

102. W 220-Rocznicę Konstytucji 3 Maja i w 100-lecie rozpoczęcia budowy kościoła-pomnika w Limanowej, EL, nr 200-201 (Maj-Czerwiec 2011), s. 36-37,

VIII. Oprócz pracy naukowej zajmuję się takie pracą naukowo-dydaktyczną:

Jako germanista zostałem wybrany do 16-osobowego teamu, który przez trzy lata (1997— 1999) na spotkaniach metodyczno-lingwistycznych odbywanych w kraju (w Krakowie, Warszawie, Poznaniu) oraz za granicą (we Freiburgu - Niemcy), przygotowywał wytyczne do nauki języka niemieckiego na Wyższych Uczelniach. Jako rezultat tej wieloletniej pracy ukazał się podręcznik pod następującym tytułem:

RAMOWY PROGRAM DO NAUKI J. NIEMIECKIEGO, Podstawy programowe dla lektoratów języków obcych na wyższych uczelniach w Polsce - język niemiecki, Cz 1-teoretyczna; cz 2 -praktyczna; Rahmencuriculum fur Fremdsprachenlektorate - Deutsch ais Fremdsprache an polnischen Hochschulen und Universitdten, T. 1; T. 2. Warszawa 2001 (Książka wj. niemieckim i j. polskim)

Sztuka translatorska (zajmuję się również pracą translatorską):

I. z j. niemieckiego na polski:

1. Hugo Hdring w jego czasach - budowanie w naszych czasach, Kraków 1992 (listopad 1992, książka przygotowana na wystawę w Krakowie od  13  czerwca do  11  lipca, współtumacz Elżbieta Wrońska), s. 1-93.

II. z j. polskiego na niemiecki Streszczenia tekstów książek (z zakresu historii sztuki m.in. rozpraw habilitacyjnych):

1. Die Andachtsbilder ais Kategorie der gotischen Kunst, Zusammenfassung książki: Wojciech Marcinkowski (wraz  z Elżbietą Wrońską streszczenie pracy): Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994, s. 138-145.

2. Die Kathedrale aufdem Wawel (1795-1918), Zusammenfassung książki: ks. Jacek Urban, Katedra na Wawelu (1795-1918, Kraków 2000, s. 423-427.

3. Das Jungste Gericht in der mittelalterlichen Kunst, Zusammenfassung książki: ks. Zdzisław Kliś,Paruzja, Przedstawienia sądu ostatecznego w sztuce środkowej Europy, Kraków 1999, s. 219-229.

III. z j. niemieckiego na j. polski oraz z j. polskiego na niemiecki;

1. Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, Materiały z Sesji [Naukowej]: Jasło 23-24 kwiecień 1999, pod red. Zbigniewa Beiersdorfa i Andrzeja Laskowskiego, Jasło 2001 [Wroński: s. 2. Tłumaczenie: s. 33-39. Streszczenia i redakcja referatów: 483-484, 490, 491.

2. Przygotowywałem także tematy egzaminów pisemnych zj. niemieckiego dla kandydatów na studia stacjonarne i zaoczne na kierunek turystyka w AWF w Krakowie w latach 1994-1997 (opublikowane: AWF w Krakowie, Kraków 1997, s. 43-63, 64-70 oraz Kraków 1998, s. 54-80,81-89).

Tytuły czasopism i skróty (niektórych), które zastosowano w zestawieniu bibliograficznym: „Almanach" Sądecki, „Analecta Cracoviensia", AZL - „Almanach Ziemi Limanowskiej", „Czas" Krakowski, „Dziennik Polski", EL - „Echo Limanowskie", „Folia Historica Cracoviensia", „Gazeta Krakowska", „Gazeta Limanowska", KSMBBwL - Kwartalnik Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, KAiU - „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", MD BSMBBwL - „Mater Dolorosa" - Biuletyn Sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej, NF - „Nasza Familia", „Nasza Przeszłość", „Orzeł Skalny", „Rocznik Krakowski", „Rocznik Sądecki", „Sztuka Sakralna", TKUiA - „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", „Tygodnik Powszechny", „W górach", „Wierchy", „Wieś i Doradztwo", Źo - „Źródło"

1.  Galeria Portretów sławnych łudzi, których imiona noszą limanowskie ulice: cz. 4 - Zdzisław Mączeński (1878-1961), EL, nr 101 (Rok XI) - Styczeń-Luty 2003, s. 20-21.