ZAINTERESOWANIA BADAWCZE I PASJE

historia filozofii i historia idei, filozofia religii, filozofia polityczna, etyczne problemy w sporcie (ulepszanie natury ludzkiej, doping), etyka biznesu, muzyka, kino, rower, bieganie.               

WYBRANE PUBLIKACJE

Artykuły w czasopismach:

 1. Indywidualizm w filozofii społecznej Charlesa Taylora, „Diametros”, nr 20 (2009).
 2. Odczarowanie świata a zamiana w sposobie samorozumienia, „Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne”, nr 10 (2010).
 3. Świeckość jako podłoże rozumienia – zarys stanowiska Charlesa Taylora, „Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne”, nr 36 (2013).
 4. Silne wartościowania i problem tożsamości ludzkiej, „Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne”, nr 23, (2013).
 5. Sekularyzm polityczny a spór o przekonania sumienia, „Roczniki Filozoficzne”, [w przygotowaniu]

Rozdziały w monografiach:

 1. Wielokulturowość i polityka uznania, [w:] Studia nad wielokulturowością, (red.) D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010.
 2. Wspólnota i czas, [w:] Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, (red.) M. Żardecka-Nowak, P. Paczkowski, Wprowadzenie, W. M. Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 3. Dobro wspólne i demokracja, [w:] Dobro wspólne, (red.) D. Probucka, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
 4. William James wobec ewidencjalizmu, [w:] Rozum, świat, zaangażowanie, (red.) M. Żardecka-Nowak, W. M. Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 5. Variety of Moral Sources in a Secular Age, [w:] Sources of Secularism: Enlightenment and Beyond, red. A. Tomaszewska, H. Hämäläinen, Palgrave Macmillan, New York [w przygotowaniu]

Redagowane tomy:

 1. Redakcja zeszytu specjalnego „Estetyki i krytyki”. Estetyka i krytyka, nr 2 (2010), (red.) D. Barnat, M. Kałuża, i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Praca nad antologią tekstów poświęconych wolności słowa i sekularyzmowi. Tytuł roboczy tomu: Wolność sumienia i sekularyzm, (red.) A. Tomaszewska, D. Barnat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [planowana data publikacji: grudzień 2017]