PROBLEMATYKA BADAWCZA

historia turystyki aktywnej w Galicji XX leciu międzywojennym i czasach współczesnych, historia kultury fizycznej i sportu osób starszych, kultura fizyczna a ochrona środowiska

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Polskie nurkowanie swobodne. Dzieje, organizacje, wartości. Sekcja Nurkowania Swobodnego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Kraków 2003.
 2. Rozwój sprzętu, techniki jazdy oraz stylów narciarskich w Polsce. Od telemarku do carvingu. (współaut. z K. Chojnackim) Podręczniki i skrypty nr 24 AWF Kraków 2005.
 3. Turystyka kwalifikowana jako międzypokoleniowa forma aktywności fizycznej [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 4. Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. pod red L. Nowaka, T. VII, Gorzów Wlkp. 2006, s. 221-232.
 5. Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w latach 1867 –2007 w świetle źródeł prasowych [w:] „Folia Turistica”. Historia turystyki, nr 19-2008, Kraków 2008, s. 113-140.
 6. Problematyka zawodowstwa na Igrzyskach Olimpijskich w świetle Karty Olimpijskiej [w:] „Studia Humanistyczne” AWF Kraków, nr 11 (współaut. J. Grzyb) Kraków 2011, s. 180-192.
 7. Rola terenów zielonych w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Błoń Krakowskich i Parku im. Henryka Jordana w Krakowie. (współaut. A. Wagner) [w:] Zieleń a klimat społeczny miasta, pod M. Kosmali Toruń 2012,
 8. Początki turystyki wodnej w Galicji do wybuchu I wojny światowej [w:] Szkice z teorii i historii wychowania fizycznego, sportu i turystyki, pod red. W. Cynarskiego, A. Nowakowskiego, S. Zaborniaka, Uniw. Rzeszowski, Rzeszów 2013, s. 105 – 119,
 9. Functions and dysfunctions of tourism and recreation and how they influence aquatic environments, (współaut. A. Wagner) [w:] Polish Journal of Environmental Studies; 23 no. 3, 2014, s. 1045–1050.
 10. Przeobrażenia terenów zieleni miejskiej w związku z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na przykładzie dzielnic Nowej Huty w KrakowieTransformations of urban green areas related to the development of sports and recreational infrastructure; focus on the area of Nowa Huta in Krakow, (współaut. A. Wagner) [w:] Kierunki zmian terenów zieleni w miastach, pod M. Kosmali Toruń, 2014
 11. Туризм на теріторії Східної Галичини и добу автономії (1867-1914 pp.) [w:] Вісник Прікарпатського Універсгтету, Фізічна Культура Віпуск 20, Ішвано – Франжіивськ, Прікарпатскій Національний Універсгтет im. B. Стефаніка 2014.
 12. Ecological, cultural and recreational aspects of revitalisation, focus on the right bank of Vistula River in Cracow (współaut. Wagner) [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, tom 8, pod. red. J. Skowronka, Katowice 2016
 13. Kultura fizyczna osób starszych – moda czy konieczność? (współaut. K. Talar) [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie, pod red. E. Barnaś, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów 2016, 559-570.