Informacja dla autorów przygotowujących prace do druku w czasopiśmie „Folia Turistica"

 1. Informacje ogólne

  • Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie prace oryginalne. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 20 stronic znormalizowanego maszynopisu wydawniczego, czyli jednego arkusza autorskiego (40 tysięcy znaków typograficznych).
  • Zgłoszenie pracy do druku jest jednoznaczne z przekazaniem redakcji prawa do jej własności. Oznacza to, że bez pisemnej zgody wydawcy nie można danej pracy publikować ani w całości, ani w części w innych czasopismach lub mediach cyfrowych.
  • Mogą być zgłaszane do druku prace zakwalifikowane wcześniej do publikacji w czasopismach zagranicznych, jednak pod warunkiem uzyskania i okazania przez autorów pisemnej zgody wydawcy czasopisma, w którym teksty zostały lub zostaną wydane.
  • Imię i nazwisko autora pracy umieszczamy po jej tytule. Ponadto należy podać w przypisie stopień lub tytuł naukowy autora oraz afiliację – nazwę instytucji, którą autor reprezentuje (uczelni, instytutu, zakładu, studium doktoranckiego itp.) oraz adres kontaktowy (nr telefonu, e-mail).
  • W razie umieszczenia w pracy rycin, tabel itp. pochodzących z opracowań zamieszczonych w innych czasopismach lub publikacjach książkowych autor ma obowiązek uzyskania zgody na przedruk.
  • Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem pełnej anonimowości. Oznacza to, że ani recenzenci nie znają nazwiska autora, ani autor nie zna nazwisk recenzentów. W zależności od oceny redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, zmiany tytułów artykułów i poprawek merytorycznych związanych z ujednolicaniem nazewnictwa itp. oraz do wprowadzania innych koniecznych zmian wynikających z adiustacji stylistycznej.
  • Dokumentację bibliograficzną treści pracy należy sporządzać w tzw. systemie harwardzkim (wewnątrz tekstu, w nawiasie kwadratowym nazwisko autora cytowanego lub przytaczanego dzieła, rok jego wydania oraz stronicę/stronice, do których się odwołujemy). Natomiast w bibliografii, uporządkowanej alfabetycznie i zamieszczonej na końcu artykułu, opisy bibliograficzne mają być pełne.
  • Materiały przeznaczone do wydania pracy powinny zawierać dwa egzemplarze wydruków komputerowych oraz płytkę CD (CD-RW itp.) z tekstem artykułu, tabelami oraz materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie).
  • Do artykułu należy dołączyć streszczenia w języku polskim i angielskim (do 150 wyrazów każde) oraz słowa kluczowe (3–6 wyrazów).
  • Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz zeszytu ze swoim artykułem.
 2. Przygotowanie tekstu w technologii komputerowej

  • Pliki tekstowe należy przygotowywać w edytorze Word 6.0–XP w formacie DOC lub RTF.
  • Maszynopis wydawniczy (czyli wydruk pliku tekstowego) na zadrukowanych jednostronnie kartkach formatu A-4 z szerszym lewym marginesem (3–4 cm) powinien być napisany z interlinią 1,5 wiersza bądź podwójną, w taki sposób, aby na jednej stronicy tekstu mieściło się około 30 wierszy po 60 znaków każdy (można zmniejszyć prawy margines do 1,5–1 cm).
  • Należy używać kroju podstawowego czcionek systemowych (najlepiej Times New Roman 12 punktów), rezerwując kursywę do tytułów pozycji zamieszczonych w przypisach i bibliografii oraz symboli literowych w tekście głównym, a pismo półtłuste stosować oszczędnie do tytułów podrozdziałów i innych wyróżnień. Unikać kapitalików i podkreśleń.
  • Wprowadzając znaki interpunkcyjne spację trzeba wstawić po znaku, a nie przed nim.
  • Do formatowania tekstu należy stosować narzędzia edytora, a nie wykorzystywać klawisza spacji, gdyż utrudnia to adiustację i łamanie.
  • Jako myślnik oraz między liczbami oznaczającymi bliskie a dokładnie niesprecyzowane wartości, np. ramy chronologiczne, należy stosować tzw. półpauzę (–), a nie dywiz ( - ) czy pauzę długą ( — ).
   Przykłady zastosowania:
   Po drugie – jak nakazuje tradycja – każdy uczeń powinien jutro wystąpić w stroju galowym. Lata 1914–1918, czasy I wojny światowej, to niezwykle ważny okres w dziejach Europy. Informacje na ten temat znajdziemy na stronicach 12–24 wspomnianego opracowania. Większość wód w rejonie Wysowej to szczawy typu wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowego.
 3. Przygotowanie tabel i materiału ilustracyjnego

  • Tabele i materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy zamieścić w osobnych plikach i dokładnie opisać. Miejsca ich wstawienia zaznaczyć na prawym marginesie wydruku tekstu.
  • Ryciny czarno-białe powinno się skanować z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 DPI (optymalna rozdzielczość to 600 DPI) i zapisywać jako pliki line art (czarno-białe) w formacie TIFF.
  • Wykresy wykonywać w kolorze czarnym. Można stosować szare tinty lub tekstury.
  • Zdjęcia cyfrowe, wykonane w pełnej rozdzielczości, należy zapisywać w formacie TIFF lub JPEG.
  • W miarę możliwości należy unikać kompresji.