Istnieje możliwość nabycia egzemplarzy czasopisma naukowego Folia Turistica wydawanego przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF

Zamówienia - klienci indywidualni: Księgarnia "BK"
telefon - fax (48)(12) 681 36 22

Zamówienia - klienci instytucjonalni: telefon - fax (48)(12) 648 44 30
lub (48)(12) 648 52 22 wew. 12 78

SPISY TREŚCI NUMERÓW

 1. Folia T. nr 1 - nakład wyczerpany
 2. Folia T. nr 2 - nakład wyczerpany
 3. Folia T. nr 3 - nakład wyczerpany
 4. Folia T. nr 4 - nakład wyczerpany
 5. Folia T. nr 5
 6. Folia T. nr 6
 7. Folia T. nr 7
 8. Folia T. nr 8
 9. Folia T. nr 9
 10. Folia T. nr 10
 11. Folia T. nr 11
 12. Folia T. nr 12
 13. Folia T. nr 13
 14. Folia T. nr 14
 15. Folia T. nr 15
 16. Folia T. nr 16
 17. Folia T. nr 17
 18. Folia T. nr 18
 19. Folia T. nr 19
 20. Folia T. nr 20 -  nr 20 niedostępny

FOLIA TURISTICA
NR 1 - 1990

Od Redaktora .... 3
Wiesław Alejziak, Bartłomiej Walas Wypoczynek - urlopowo-wakacyjny mieszkańców Krakowa w świetle systemu świadczeń socjalnych ........5
Abstract
TadeuszBurzyński, Marian Nowakowski Wybrane problemy rozwoju turystyki w Kanadzie ....23
Abstract
Antoni Jarosz, Działalność społeczności wiejskiej województwa krakowskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej ....33
Abstract
Adam Jastrzębski, Niektóre filozoficzne i społeczne oblicza turystyki ....53
Abstract
Karol Kukła, Liniowe metody wartościowania stanu bazy materialnej miejscowości turystycznych ..65
Abstract
Stefan Marczyk, Świadczenia z zakładowych funduszy socjalnych jako narzędzie realiazcji polityki społecznej państwa w zakresie turystyki i wypoczynku w Polsce w latach 1985-1987 (na przykładzie wybranych resortów) ....73
Abstract
Wiesława Marczyk, Procesy informacyjne w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu ..81
Abstract
Leszek Mazanek, Zabytki architektury - walorem krajoznawczym. Analiza wybranych obiektów Ziemi Sądeckiej ....97
Abstract
Janusz Zdebski, Ryszard Winiarski, Psychologia turystyki w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju ....107
Abstract
Stefan Żmuda, Waloryzacja środowiska przyrodniczego Polski dla potrzeb ruchu rekreacyjno-turystycznego ....117
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 2 - 1991

Wiesław Alejziak, Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie populacji sztokholmskiej - badania wstępne....3
Abstract
Aleksander Bator, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Krakowa....25
Abstract
Andrzej Jaklik, Bronisław Micherda, Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej....37
Abstract
Antoni Jarosz, Działalność społeczności wiejskiej województwa przemyskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej....47
Abstract
Krystyna Krauz, Walory turystyczno-rekreacyjne lasów Nadleśnictwa Limanowa....63
Abstract
Jerzy Kuczała, Funkcja turystyczna Krakowa....81
Abstract
Zygmunt Kruczek, Opinie absolwentów o programach studiów turystycznych w Akademiach Wychowania Fizycznego i Akademiach Ekonomicznych....95
Abstract
Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Próba wyodrębnienia wybranych elementów składu i otoczenia terytorialnego systemu Polskiego Spisza....105
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 3 - 1992

Jan Fenczyn, Irena Surówka-Fenczyn, Tadeusz Kasperczyk, Jerzy Maciejowski, Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych kierunki turystyka i rekreacja krakowskiej AWF ....3
Abstract
Andrzej Jaklik, Bronisław Micherda, Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej ....25
Abstract
Antoni Jarosz, Turystyczna baza noclegowa w województwie tarnobrzeskim....37
Abstract
Grażyna Mróz,Renata Rettinger, Baza turystyczno-wypoczynkowa Jugosławii i jej wpływ na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne i osadnicze kraju....47
Abstract
Jerzy Raciborski, Wpływ konwencji brukselskiej z 1970 r. o umowie o podróż (CCV) na ustawodawstwo i praktykę Jugosławii i Włoch....63
Abstract
Marek Rawski, Ocena zmian udziału przedsiębiorstwa turystycznego na rynku ( propozycja nowej metody analizy przyczynowej)....81
Abstract
Irena Surówka-Fenczyn, Motywy wyboru kierunków kształcenia u studentów turystyki i rekreacji ....95
Abstract
Marek Żołdak, Motywy wielofunkcyjnego rozwoju wsi - turystyka religijna w Kalwarii Pacławskiej..105
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 4 - 1993

Aleksander Bator, Czas wolny i jego uwarunkowania w ocenie uczniów szkół podstawowych wybranych miejscowości podkrakowskich....3
Abstract
Marianna Daszkowska, Rola samorządu terytorialnego w pobudzaniu funkcji przestrzeni turystycznej....23
Abstract
Marta Doleżal, HIV/AIDS a turystyka....47
Abstract
Jan Fenczyn,Irena Surówka-Fenczyn, Jacek Wodyński, Niektóre cechy osobowści kandydatów przyjętych na I rok turystyki i rekreacji w krakowskiej AWF w roku akademickim 1991/92....35
Abstract
Halina Guzik, Barbara Ostrowska Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski ....53
Abstract
Antoni Jarosz, Marek Żołdak Problemy rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego....56
Abstract
Jerzy Kitowski, Zmiany sieci osadniczej Bieszczadów (przyczynek do zagospodarowania turystycznego)....83
Abstract
Zygmunt Kruczek, Reformowanie studiów turystycznych w Akademii Wychowania Turystycznegow Krakowie....101
Abstract
Karol Kukuła, Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne....117
Abstract
Irena Ledwoń-Jędrzejczyk, Strategia marketingowa Republiki Federalnej Niemiec na światowym rynku turystycznym i jej ramy organizacyjne....133
Abstract
Andrzej Łukasik, Struktura motywacji turystycznej....167
Abstract
Irena Surówka-Fenczyn,Jan Fenczyn, Program zajęć z przedmiotu psychologia i sposób jej realizacji na kierunkach turystyka i rekreacja krakowskiej AWF w percepcji oraz ocenie studentów....179
Abstract

RECENZJE
Krzysztof Kaganek, Alternative to Tourism....193

FOLIA TURISTICA
NR 5 - 1995

Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Analiza wybranych walorów krajoznawczych Krakowa(zasoby, stan, udostępnienie, wartości poznawcze i emocjonalne)....9
Abstract
Zygmunt Kruczek, Katarzyna Stanisławczyk, Ocena dostępności walorów krajoznawczych i bazy hotelowej Krakowa dla turystów niepełnosprawnych ....29
Abstract
Leszek Mazanek, Gospodarka turystyczna w Krakowie....47
Abstract
Marian Nowakowski, Bariery rozwoju turystyki w Krakowie....61
Abstract
Renata Seweryn, Wykorzystanie bazy noclegowej i jego determinanty na przykładzie Oddziału "Orbis" SA w Krakowie w latach 1986-1992....77
Abstract
Wiesław Alejziak, Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncepcja badań na przykładzie Krakowa)....97
Abstract

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ
Artur Kurek, Turystyka w Krakowie - opinie mieszkańców....127
Abstract
Stanisław Bisztyga, Stan usług turystycznych Krakowa w opiniach odwiedzających go turystów....141
Abstract
Jacek Karaś, Robert Krupa, Ocena lokalizacji obiektów noclegowych na terenie Krakowa....153
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 6 - 1996

Stefan Żmuda, Wprowadzenie do problemu waloryzacji funkcjonalnej środowiska człowieka....3
Roman Kowalski, Przegląd metod waloryzacji środowiska przyrodniczego....7
Abstract
Marian Nowakowski, Ireneusz Kwiecień, Próba systemowego podejścia do waloryzacji środowiska człowieka dla potrzeb turystyki i rekreacji....19
Abstract
Grażyna Kołomyjska, Potrzeby biopsychiczne człowieka względem środowiska przyrodniczego....33
Abstract
Adam Mroczka, Bioklimatyczne uwarunkowania przywracania dobrostanu zdrowia....47
Abstract
Krystyna Krauz, Walory szaty roślinnej w przywracaniu dobrostanu zdrowia....61
Abstract
Wacław Retinger, Przydatność sieci hydrograficznej dla turystyki i rekreacji....75
Abstract
Stefan Sacha, Rola i znaczenie krajobrazu dla turystyki i rekreacji....89
Abstract
Maciej Mazur, Ograniczenia turystycznych walorów środowiska....99
Abstract
Marek Łabaj, Sekwencyjna metodologia programowania zagospodarowania rekreacyjnego....107
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 7 - 1997

Marek Labaj, Wprowadzenie....3
Marek Labaj, Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy Prof. dr hab. Stefana Żmudy....5
Maciej Mazur, Turystyka a dobrostan zdrowia człowieka....19
Abstract
Roman Kowalski, Parki narodowe jako obszary realizacji turystyki zrównoważonej....27
Abstract
Krustyna Krauz, Oddziaływanie fitoncydów na organizm człowieka....39
Abstract
Grażyna Kołomyjska, Zainteresowania rekreacyjne osób w starszym wieku o różnym poziomie sprawności samoobsługowej....45
Abstract
Maria Morawska-Horawska, Piotr Lewik, Termiczne warstwy hamujące w przyziemnej 100-metrowej warstwie powietrza nad Krakowem....53
Abstract
Adam Mroczka, Zależność entalpii powietrza w Krakowie od sytuacji synoptycznych....77
Abstract
Barbara Obrębska-Starklowa, Bioklimat Karpat - preferencje i ograniczenia dla rekreacji....87
Abstract
Miroslav Havrlant, Ostrawska aglomeracja przemysłowa i jej wpływ na zdrowie człowieka oraz na funkcję regeneracyjną krajobrazu....101
Abstract
Renata Rettinger Wacław Rettinger, Stan sanitarny Sanu w Górach Słonnych a jego wykorzystanie rekreacyjno-turystyczne....115
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 8 - 1998

Zygmunt Kruczek, Od Redakcji....3
Zygmunt Kruczek, Kształcenie dla potrzeb turystyki w regionie małopolski....5
Abstract
Hanna Borne-Falencik, Losy zawodowe absolwentów średnich szkół hotelarsko-turystycznych w Polsce z lat 1991-1993....7
Abstract
Paweł Różycki, Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku turystyka....39
Abstract
Marcjanna Augustyn, Holenderski Instytut Turystyki i Transportu w Bredzie : struktura organizacyjna, program i metody nauczania....49
Abstract
Marzena Kuczek, Studia z zakresu turystyki na Uniwersytecie w Luton w Wielkiej Brytanii....63
Abstract
Stanisław Wodejko, Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki w Polsce na poziomie akademickim....81
Abstract
Loretta Neufeldt-Ziemba, Joanna Senszyn, Produkt turystyczny hoteli "Orbis "- projekt nowej oferty usługowej....89
Abstract
Wiesław Alejziak, Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B Vukonica "Turizam ususret buducnosti")....99
Abstract

DONIESIENIA
Ryszard Gałecki, Poznańskie doświadczenia w zakresie kształcenia w zawodach turystycznych i hotelarskich....125
Abstract RECENZJE
Anna Nowakowska, (Eko)Turystyka zielonym rynkiem pracy (J. Kamieniecka).... 129

FOLIA TURISTICA
NR 9 - 2000

KADRY W TURYSTYCE

Wiesław Alejziak, Działalność liderów przemysłu turystycznego w świetle aktualnych tendencji występujących na rynku (studium przypadku First choice i Forte)....3
Abstract
Renata Seweryn, Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej....39
Abstract
Joanna Dziadkowiec, Wykorzystanie programu Mystery Shopping w konsumenckiej ocenie jakości obsługi w biurach turystycznych....69
Abstract
Paweł Różycki, Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań....89
Abstract
Krzysztof Kaganek, Aktywność osób po udarze mózgu a uprawianie turystyki i rekreacji....99
Abstract
Zygmunt Kruczek, Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych ....119
Abstract
Krystyna Gniadek, Problemy innowacyjności obiektów hotelarskich....141
Abstract
Artur Kurek, Początki turystyki kolarskiej w Galicji w latach 1867-1886....155
Abstract
Adam Mroczka, Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego....165
Abstract

RECENZJE
Katarzyna Puchalska-Miętus, Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi.... 175

FOLIA TURISTICA
NR 10 -2001

Od Redakcji, Turystyka w Krakowie....3
Arnold Kuźniarski, Śladami krakowskiego hotelarstwa....5
Abstract
Maria Pociecha, Robert Krupa, Grażyna Kruszelnicka, Baza danych o biurach turystycznych i hotelach Krakowa....25
Abstract
Zygmunt Kruczek, Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadr turystycznych w Krakowie....35
Abstract
Joanna Szlezynger, Anna Chachulska, Analiza dostępności zbiorów muzealnych dla grup specjalnych....63
Abstract
Adam Mroczka, Krakowski obszar zagrożenia ekologicznego w świetle wybranych wskaźników ruchu turystycznego ....75
Abstract
Paweł Różycki, Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa....85
Abstract
Piotr Dąbrowski, Znaczenie turystyki dla możliwości ochrony i ekorozwoju zlewni Czarnego Dunajca....97
Abstract
Anna Syta, Grzegorz Lewandowski, Wpływ zanieczyszczeń na zagospodarowanie szlaków turystycznych okolic Płocka....135
Abstract
Krzysztof Sondel, Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów karnych....145
Abstract
Ks. Maciej Ostrowski, O etykę w turystyce, Kodeks Etyki w Turystyce, ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki ....145
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 11 -2002

Leszek Kozioł, Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji ... 3
Abstract
Leszek Kozioł, Sebastian Trzaska, Etapy projektowania kampanii reklamowej ... 19
Abstract
Joanna Dziadkowiec, Jakość jako narzędzie marketingowe ... 39
Abstract
Mariusz Cisło, Podstawowe mechanizmy procesu zarządzania jakością oraz metody pomiaru poziomu jakości usług na przykładzie hotelarstwa ... 59
Abstract
Witold Bocho, Praktyczne elementy marketingu w hotelarstwie ... 87
Abstract
Dorota Pląder, Metody i techniki kształtowania potencjału kwalifikacyjnego
personelu w hotelarstwie
... 111
Abstract
Robert Starzyk, Znaczenie opinii i postaw konsumentów w kształtowaniu produktu turystycznego ... 129
Abstract
Michał Żemła, System zarządzania turystyką na tle ustroju samorządowego w wybranych krajach europejskich ... 135
Abstract
Magdalena Sas, Jak napisać biznesplan ... 165
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 12 -2002

Marek Łabaj, Systemy Zarządzania Środowiskiem w gminach turystycznych ... 3
Abstract
Adam Mroczka, Regionalne aspekty ekorozwoju ... 13
Abstract
Szymon Bartosik, Polityka turystyczna państwa a rozwój gospodarczy samorządów lokalnych ... 25
Abstract
Wojciech Kosiński, Krajobraz małych miast a turystyka - silne i słabe strony ... 31
Abstract
Jan Kozub, Analiza atrakcyjności kulturowej i przyrodniczej Ziemi Chrzanowskiej dla turystyki ... 43
Abstract
Anna Mitkowska, Aktywizacja turystyczna Lanckorony wobec wpisu krajobrazu komponowanego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa ... 49
Abstract
Renata Rettinger, Gmina Trzyciąż jako alternatywa dla wypoczynku weekendowego ... 55
Abstract
Wacław Rettinger, Gmina Alwernia jako potencjalny obszar turystyczno – rekreacyjny ... 61
Abstract
Józef Partyka, Turystyka masowa w Ojcowskim Parku Narodowym ... 67
Abstract
Katarzyna Gmyrek, Znaczenie myślistwa dla ochrony biosfery ... 77
Abstract
Tomasz Wołowiec, Problemy finansowo – prawne funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk ... 89
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 13 -2002

Piotr Dąbrowski, Od redakcji ... 3
Andrzej Matuszyk, Przywództwo w grupie ... 5
Abstract
Janusz Zdebski, Ewolucja funkcji przewodnictwa górskiego w Polsce ... 23
Abstract
Krzysztof R Mazurski, Ewolucja modelu przewodnictwa sudeckiego po 1945 r. ... 29
Abstract
Zygmunt Kruczek, Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru – interpretacja ... 37
Abstract
Piotr Dąbrowski, Rola przewodników górskich w edukacji środowiskowej ... 63
Abstract
Jerzy Raciborski, Propozycje zmian w regulacji prawnej przewodnictwa turystycznego ... 75
Abstract
Dorota Migocka, Koła przewodnickie we Wrocławiu ... 91
Abstract
Bernadetta Zawilińska, Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce ... 101
Abstract

CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
Tadeusz Stefański, Aktualny stan przewodnictwa górskiego PTTK ... 121
Abstract
Wykaz referatów i komunikatów wygłoszonych podczas konferencji metodyczno – naukowej ... 125
Wnioski przyjęte podczas konferencji metodyczno – naukowej ... 127

FOLIA TURISTICA
NR 14 -2003

Od redakcji ... 3
Tomasz Wołowiec, Sposoby rewitalizacji polskich uzdrowisk – ustawa o gminach uzdrowiskowych
i inne formy aktywacji społeczno gospodarczej
……….5
Abstract
Maciej Abram, Badania opinii kuracjuszy i turystów odwiedzających polskie uzdrowiska w 2002r. ..31
Abstract
Zygmunt Kruczek, Losy zawodowe magistrów turystyki absolwentów AWF w Krakowie…43
Abstract
Aneta Paluch, Konflikty – przyczyny ich powstawania i sposoby rozwiązywania w opinii pracowników wybranych krakowskich hoteli……57
Abstract
Irena Rączkowska, Ruch turystyczny w Kopalni Soli „Wieliczka" – początki, rozwój
i perspektywy.
………81
Abstract
Franciszek Mróz, Turystyka religijna na przykładzie sanktuarium Relikwii Drzewa Świętego na Świętym Krzyżu……………103
Abstract
Marek Nowacki, Wrażenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne………117
Abstract
Wacław Retinnger, Marcin Śliwa, Koleje wąskotorowe jako czynnik aktywizacji regionów
turystycznych
……133
Abstract
Katarzyna Gmyrek, Projektowanie i wykonawstwo urządzeń rekreacyjnych dla dzieci……147
Abstract
Joanna Kosmaczewska, Analiza uwarunkowań rozwoju agroturystyki – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu samorządu terytorialnego (na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego)…159
Abstract
Jacek P Barełkowski, Uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej z Niemiec do Polski…169
Abstract
Katarzyna Puchalska- Miętus, Wyprawa po autentyzm i wrażenia. Rzecz o koncepcjach Deana MacCannella H.H. Graburna…..187

FOLIA TURISTICA
NR 15 -2004

Od redakcji ... 3
Wojciech Kosiński, Turystyka kulturowa, krajobraz kulturowy, kultura międzyludzka.......5
Abstract
Michał Zemła, Marketingowy profil strategiczny obszaru recepcji turystycznej......29
Abstract
Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas, Promocja regionu turystycznego (cele, środki i organizacja promocji)......49
Abstract
Jerzy Urniaż, Turystyka i rekreacja ruchowa czynnikami rozwoju regionalnego Warmii i Mazur.....69
Abstract
Wacław Rettinger, Zarys koncepcji rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych i jego otulinie........83
Abstract
Katarzyna Gmyrek, Potencjał turystyczny Dolnej Austrii.....103
Abstract
Maciej Abram, Turystyka jako komponent gospodarki gminy.....125
Abstract
Izabela Majcherczyk, Adam Mroczka, Strefy turystyczne gminy Krzeszowice......135
Abstract
Krzysztof Kaganek, Alicja Miller, Obiekty zabytkowe jako hotele na przykładzie Stowarzyszenia „Wypoczynek w zabytkach" ....147
Abstract
Alicja Kicińska-Świderska, Tadeusz Słomka, Projektowanie tras geo-turystycznych.....179
Abstract

RECENZJE
Wojciech Kosiński, Piotr S. Szlezynger, Zamek w Korzkwi i jego otoczenie.
Problemy odbudowy i zagospodarowania"
....185
Zygmunt Kruczek, Krzysztof R. Mazurski, Geografia turystyczna Sudetów .....189

FOLIA TURISTICA
NR 16 -2005

Od redakcji ... 3
Marin Bachvarov, Społeczno-demograficzne i geopolityczne zmiany na świecie i ich konsekwencje dla turystyki.......5
Abstract
Bogna Maria Krzymień, Polityka Unii Europejskiej a turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego ......17
Abstract
Bożena Alejziak, Analiza ofert pracy oraz poszukiwanych kwalifikacji w sektorze usług turystycznych ........37
Abstract
Jan Krupa, Renata Konewecka, Szlak turystyczny „Śladami Łemków” jako propozycja markowego produktu Podkarpacia i jego promocja.....65
Abstract
Marek Nowacki, Motywy, korzyści i zadowolenie osób zwiedzających atrakcje krajoznawcze........89
Abstract
Marcin Śliwa, Rola i znaczenie dziedzictwa industrialnego w edukacji krajoznawczej dzieci i młodzieży szkolnej .....105
Abstract
Andrzej Skrzypczak, Ocena przydatności rekreacyjnej naturalnych zbiorników wodnych dla wędkarstwa.....125
Abstract
Anna Klos-Gomulec, Karolina Korbiel, Źródła motywacji turystycznej w filozofii H. Bergsona i G. Marcela......131
Abstract

INFORMACJE
Krzysztof R. Mazurski, Miejsce i rola agroturystyki we współczesnej turystyce...... 147
Abstract

RECENZJE
Wojciech J. Cynarski, Socjologia podróży a dialog kulturowy ....153
Zygmunt Kruczek, Turystyka w górach Europy .....159

FOLIA TURISTICA
NR 17 -2006

ARTYKUŁY
Janusz Sondel, Prawne aspekty uprawiania turystyki na obszarach chronionych.......7
Abstract
Dobiesław Dudek, Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej ......27
Abstract
Piotr S. Szlezynger, Lotnisko w Nowym Targu wartością dziedzictwa kulturowego........51
Abstract
Dagmara Chylińska, Formy ekspozycji i udostępnienia turystycznego obiektów militarno-wojskowych z czasów II wojny światowej. Rozwiązania polskie a praktyka europejska.....77
Abstract
Jolanta Wojciechowska, Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce........99
Abstract
KOMUNIKATY
Artur Kurek, „Turysta” (1883) – pierwsze polskie turystyczne czasopismo prowincjonalne (charakterystyka zawartości).....121
Abstract
Ewelina Leśniak, Krzysztof R. Mazurski, Twierdza Srebrnogórska jako obiekt turystyczny......137
Abstract
Joanna Kosmaczewska, Turystyka z winem w tle. Czy Polska ma szanse zaistnieć na rynku enoturystyki?......153
Abstract

RECENZJE
J. Suprewicz, Socjologia turyzmu, Lublin 2005. Rec.: Wojciech J. Cynarski, Socjologia turystyki lub turyzmu .....163
Abstract
D.G. Pearce, R.W. Butler (ed.), Contemporary issues in tourism development, London–New York, 1999. Rec.: Tadeusz Sarna, Przegląd wybranych problemów rozwoju turystyki oraz badań nad turystyką na początku XXI wieku.....169
Abstract

Z WARSZTATÓW DOKTORANCKICH

Joanna Ząbkowska-Para, Wypoczynek a nuda, lenistwo i próżniactwo......175
Abstract
Anna Koc, Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na turystykę przyjazdową z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi....... 187
Abstract
Dariusz Kronowski, Rozwój architektury górskiej – od szałasu do schroniska......197
Abstract
Aleksandra Pudełko, Rola walorów specjalistycznych w kształtowaniu produktu turystycznego uzdrowiska Wysowa Zdrój......209
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 18 -2007

ARTYKUŁY
Jan Szumilak, Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Abstract
Grzegorz Gołembski, Wpływ nowoczesnych metod zarządzania hotelami na efekty ekonomiczne działalności operacyjnej . . . . . . . . . . . . . .25
Abstract
Wacław Petryński, Antoni Pilawski, Edukacyjne czynniki bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej i rekreacji na przykładzie żeglarstwa . .43
Abstract
Wiesław Alejziak, Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych .. . .59
Abstract
Marek Nowacki, Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne. Segmentacja rynku . . . . . . . . . .89
Abstract
Tomasz Wołowiec, Krzysztof Kaganek, Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk . . . .109
Abstract

KOMUNIKATY
Alina Zajadacz, Ewa Klebba, Turystyka i rekreacja w badaniach naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. . . . . .121
Abstract
Krzysztof Kaganek, Studia nad aktywnością turystyczną osób niepełnosprawnych – przegląd wybranych koncepcji zagranicznych . . .143
Abstract

RECENZJE
Sabina Owsianowska, O wizualnych i niewizualnych przestrzeniach turystycznych oraz nowych sposobach przeżywania podróży (recenzja książki Anny Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Andrzej Matuszyk, Więcej niż podręcznik (recenzja książki Ryszarda Winiarskiego i Janusza Zdebskiego, Psychologia turystyki, Kraków 2008) . . .163
Klaudia Turska, Turystyka i wymiana międzykulturowa (recenzja książki Gavina Jacka i Alison Phipps, Tourism and Intercultural Exchange: Why Tourism Matters?, Clevedon 2005) . . . . . . . . . . .167
Sabina Olszyk, Wakacje w Polsce Ludowej (recenzja książki Pawła Sowińskiego, Wakacje w Polsce Ludowej: polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989), Warszawa 2005) . . . . .. . . . .171

Z WARSZTATÓW DOKTORANCKICH
Dominik Ziarkowski, Problemy oceny wartości i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki . .175
Abstract
Iwona Cybula, Przegląd polskich czasopism podróżniczych, turystycznych i krajoznawczych wychodzących na ziemiach polskich do I wojny światowej . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .185
Abstract
Krzysztof Męka, Spotkanie z Innym w podróżach oraz turystyce w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego. .205 Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 19 -2008

ARTYKUŁY
Antoni Mączak: Turystyka europejska: wieki XVI–XIX . . . . . . . . . . .5
Dobiesław Dudek: Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej . . . .27
Abstract
Ewa Roszkowska: Austriackie środowiska wojskowe a powstanie i rozwój narciarstwa w Galicji (1891–1914). . . .75
Abstract
Artur Kurek: Na tropach galicyjskiej turystyki motorowej. . . .91
Abstract
Małgorzata Orlewicz-Musiał: Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w latach 1867–2007. . . . ..113
Abstract
Eligiusz Małolepszy:Turystyka w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce do 1939 roku. . .  .141
Abstract
Marek Czyż: Twórczość literacka o tematyce górskiej Jana Alfreda Szczepańskiego „Jaszcza” (1902–1991). . . .155
Abstract
Piotr S. Szlezynger: Sport i turystyka lotnicza w dwudziestoleciu międzywojennym w Małopolsce. Wybrane zagadnienia. . . . ..187
Abstract

FOLIA TURISTICA
NR 20 -2009


 • Wojciech Robaczyński, Przeniesienie praw i obowiązków klienta wynikających z umowy o imprezę turystyczną
 • Piotr Cybula, Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach tury stycznych (zagadnienia wybrane)
 • Agnieszka Grzesiek, Prawo a jakość usług w turystyce
 • Marta Miller, Czynniki wpływające na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych
 • Dominik Wolski, Propozycje zmian w udostępnianiu Orlej Perci w świetle obowiązującego stanu prawnego
 • Sandra Krajcer, Bezpieczeństwo narciarza a wolność narciarza na stoku i poza stokiem w świetle austriackiego prawa narciarskiego
 • Aleksander Kappes, Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na stoku narciarskim
 • Artur Gruszczak, Prawne regulacje transgranicznego ruchu turystycznego w strefie Schengen
 • Ireneusz C. Kamiński, Kilka uwag w sprawie sporu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiej Izby Turystyki
 • Marlena Cholewa-Klimek, Zasady gospodarowania przez pracodawcę środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania różnych form wypoczynku i działalności sportowo-rekreacyjnej
 • Kamil Zeidler, Ochrona dziedzictwa kultury a turystyka, czyli w poszukiwaniu złotego środka

  RECENZJA
  Jerzy Gospodarek, Recenzja książki Elżbiety Szymańskiej pt. Biura podróży na rynku usług turystycznych.

 • Załączniki:
  Pobierz plik (Folia 20.pdf)Folia 20.pdf[Folia Turistica nr 20 ][ ]0 kB