Problematyka badawcza:

 • muzealnictwo,
 • dzieje i kultura ludowa łuku Karpat oraz Małopolski,
 • historia polityczna XIX i XX w.,
 • historia idei społeczno-politycznych (regionalizm, panslawizm, rewizjonizm),
 • biografistyka,
 • nauki pomocnicze historii, archiwistyki i historii piśmiennictwa.

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat:

 1. „Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925, Nowy Targ – Zakopane 2011, ss. 451;
 2. Eugeniusz Stercula (1879-1939), [w:] Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi, pod red. M. Łaciak i R. Kowalczyka, Nowy Targ – Jabłonka 2012, s. 5-12;
 3. Ród Łaskich i jego związki z Kieżmarkiem, [w:] Poľská rodina Lasky a Kežmarok. Zborník z odbornej konferencje ktorá sa uskutočnila 27. aprila 2012 na Kežmarskom hrade, red. N. Baráthová a kol., Kežmarok [2012], s. 21-42;
 4. Jabłonka w latach 1910-1939, [w:] Jabłonkastolica polskiej Orawy. Historia i współczesność, pod red. Barbary Zgamy i Roberta Kowalczyka, Nowy Targ - Jabłonka 2012, s. 139-180;
 5. Z historycznej i etniczno-kulturowej problematyki Niemców spiskich, [w:] Kultura ludowa Górali Spiskich, pod red. U. Janickiej-Krzywdy, Kraków 2012, s. 35-44;
 6. Z polityczno-etnicznych zagadnień Spisza do 1769 r., „Prace Pienińskie”, t. 22, 2012, s. 283-288;
 7. Kształtowanie się południowej granicy Polski na odcinku słowackim 1918-1938, [w:] Od Zaolzia po Jaworzynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku., pod red. R. Kowalskiego, wyd. II poprawione i poszerzone, Nowy Targ 2013, s. 65-82;
 8. Problem kolaboracji we wsiach podhalańskich w okresie II wojny światowej [w:] Niemcy – historia i kultura, Sesja naukowa, Szreniawa 21-22 czerwca 2013, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, [Materiały pokonferencyjne] pod. red. S. Sierpowskiego, Szreniawa 2013 [wyd. 2014], s. 100-113;
 9. Dobra Zakopane-Kościelisko i ich właściciele w latach 1805-1889, „Wierchy”, R. 78, 2012 [wyd. 2014], s. 111-124;
 10. Geneza i przebieg sporu o Morskie Oko do 1902 r., [w:] Morskie Oko – przyroda i człowiek, pod red. A. Choińskiego i J. Pociask-Karteczki, Zakopane 2014, s. 318-341;
 11. Związki Bronisława Piłsudskiego z Podtatrzem i Muzeum Tatrzańskim (1906-1014), „Etnografia Nowa”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, t. 6, 2014, (tamże również tłum. na j. ang.), s. 226-248;
 12. Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem w latach 1894-1914, „Prace Pienińskie”, t. 24, 2014, s. 252-644;
 13. Działalność Kazimierza Przerwy-Tetmajera na rzecz przyłączenia Kresów Południowych do Polski, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 23, 2014, [wyd. 2015], s. 89-98;
 14. Życie Władysława hr. Zamoyskiego jako służba dla sprawy publicznej, „Zeszyty Tatrzańskie”, t. 5: Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą, pod red. J. M. Roszkowskiego, Zakopane 2015, s. 35-69;
 15. Właściciele Rabki od XIII do XVII w. Zarys genealogiczno-biograficzny, „Zeszyty Rabczańskie”, t. 3-4, 2015-2016, [wyd. 2015], s. 7-14;
 16. Wzajemne relacje oraz przenikanie wpływów kulturowych między szlachtą polską i węgierską do XX w., [w:] Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków, pod red. T. Gajownika, P. Jędrzejowskiego, R. Kowalskiego i G. Szustera, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Nowym Targu, Nowy Targ 2016, s. 81-94;
 17. Gmina Łapsze Niżne – projekt nowego herbu, „Prace Pienińskie” t. 25, 2015, s. 189-200;
 18. Rola Muzeum Tatrzańskiego w powołaniu i rozwoju Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, „Rocznik Orawski”, t. 10, 2015, Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna, s. 27-37;
 19. Witkiewiczowie - Piłsudscy. Wzajemne związki, „Rocznik Podhalański”: Wokół Witkiewiczów, t. 11, 2016, s. 87-99;
 20. Wojciech Lorencowicz (1896-1952): z urodzenia Spiszak, z wyboru Orawianin, z przekonania Polak, „Prace Pienińskie”, t. 26, 2016, s. 13-19;
 21. Węgierska polityka narodowościowa w XIX-XX wieku, „Prace Pienińskie”, t. 26, 2016, s. 224-230.