Prowadzone zajęcia na Uczelni

semestr zimowy:

Ekologia i ochrona środowiska semestr letni:

Seminarium mgr, SUM

Problematyka badawcza

Ochrona przyrody  -  badania populacji chronionych gatunków motyli i chrząszczy ; zagrożenie parków narodowych  i innych obszarów chronionych turystyką i rekreacją

Turystyka – nielegalna dyspersja turystów na obszarach chronionych, rozmiary, powody i wpływ na środowisko;  wpływ narciarstwa zjazdowego na obszary chronione


Pełnione funkcje na Uczelni

Członek Rady Wydziału – 2004 do teraz

Wicedyrektor Instytutu -  2004-2006    

Kierownik zakładu – 2003-2010

Kierownik Katedry – 2020 do teraz

Pełnione funkcje poza uczelnią (aktualnie)

Członek Britysh Ecological Society,

Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Członek Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego,

Członek Rady Naukowej Zespołu Śląskich Parków Krajobrazowych ,

Członek Editorial Board czasopisma CArpathia (Słowacja).

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody


Wykaz ważniejszych publikacji

Łącznie wykaz obejmuje 258 pozycji opublikowanych

Lista z ostatnich 4 lat (2007-2010):

Witkowski Z. 2007. 10 lat rozwoju ZEW Niedzica SA z perspektywy przyrodnika: czy perspektywa czasu pozwala mówić o rozwoju zrównoważonym? Gospodarka Wodna 8 (2007): 344-347.

 Witkowski Z. 2007. Bioróżnorodność i my. W: (M. Grzegorczyk red.) Integralna ochrona Przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Witkowski Z. 2007. Wpływ turystyki na ochronę przyrody. W: (M. Grzegorczyk red.) integralna ochrona Przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Adamski P., Witkowski Z.J. 2007. Effectiveness of population recovery projects based on captive breeding. Biological Conservation 140: 1-7.

Witkowski Z. 2007. Chapter 3.1. Species, habitat and landscape diversity, chapter 3.2.Forest resources, chapter 3.3. Land resources. In: (P. Csagoly ed.) Carpathians Environment Outlook. United Nations Environment Programme, Geneva.

Witkowski Z. 2007. Krajowy plan ochrony nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina L.). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Witkowski Z., Krauz K., Mroczka A. 2007. Jaka turystyka w obszarach Natura 2000 w świetle Europejskiej Karty Turystyki Zrównoważonej Na Obszarach Chronionych? W: (Z. Wnuk, M. Ziaja red.) Turystyka w obszarach Natura 2000. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Krauz K., Łabaj M., Gmyrek-Gołąb K. 2007. Turystyka na obszarze Natura 2000 Małe Pieniny: studium przypadku rezerwatu przyrody Wąwóz Homole. W: (Z. Wnuk, M. Ziaja red.) Turystyka w obszarach Natura 2000. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Witkowski Z. 2008. Dlaczego jestem przeciwko GMO? W: Ogólnopolska Konferencja Programowa „Polska wolna od GMO” (Materiały konferencyjne). Sejm RP, Warszawa.

Witkowski Z. 2008. Dlaczego jestem przeciwko GMO? str.: 145-148. W: (I. Kloc, H.T. Wawrzyński, Jurgiel K., red.) Polska wolna od GMO – Perspektywy europejskie i narodowe. Seria: Konferencje programowe Klubu Parlamentarnego PIS, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

. Witkowski Z. 2008. Co ma albedo do globalnego ocieplenia? Aura 7/08: 5-8.

Kosior  A., Celary  W., Solarz W., RasmontP., Fijał J., Król W., Witkowski Z. & Iserbyt S. 2008. Long-term changes in the species composition and distribution of Bombini (Apidae) in Cracow since the mid 1850s. Ann. soc. entomol. Fr. (n.s.), 2008, 44 (4) : 393-407.

Witkowski Z. 2008. Czy możemy inaczej zwalczać globalne ocieplenie? Czysta Energia 12 (86): 18.

 Adamski P., Gmyrek-Gołąb K,  Krauz K, Krzysztofik B.,  Łabaj M. (red), Mroczka A., Ostafin K., Witkowski Z. 2009. Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, 1-177.

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka P., Ciapała S. 2010. Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody. W: (J. Partyka red.) Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych Zasady i modele gospodarowania. Materiały konferencji naukowej, Ojców, 17-19 o6 2010 r. Ojcowski Park Narodowy, POjców (64).

 Witkowski Z. 2010. Rozważania na temat moralności nauki na kanwie poglądów Henryka Skolimowskiego. Aura 6/2010: 24.

Witkowski Z. 2010. The Eart’s energy budgetthe human impast and possibile measures to prezent cli mate change. W:. Brodziński, M. Kramarz and M.R.. Sławomirski red.) Renevable energy as an indicatorof modern economy. Wtdawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Adamski P., Kosior A., Witkowski Z. 2010. Zmiany fauny owadów zapylających w otoczeniu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn- Niedzica- Sromowce Wyżne. W: Pieniny – Zapora – Zmiany – Monografie Pienińskie 2: 185-193.

Knutelski S., Witkowski Z.,  Kieruzel K., Simon R. 2010. Zmiany fauny ryjkowców  w rejonie Zespołu Zbiorników Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne w latach 1992-1997 (Coleoptera, Curculionidea). W: Pieniny – Zapora – Zmiany – Monografie Pienińskie 2: 207-225.

 Witkowski Z., 2010, Wprowadzenie. Folia Turistica, 22: 5-7..

Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Bielański M., Kolasińska A., 2010, Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce, Folia Turistica, 22:35-65.

Witkowski Z., Adamski P., 2010, Tradycyjne rolnictwo jako element produktu turystycznego w parkach narodowych – sposób na ochronę bioróżnorodności agrocenoz, Folia Turistica, 22:107-118 .