Prowadzone zajęcia na Uczelni
semestr zimowy:
Ekologia i ochrona środowiska
Metodologia pracy naukowej
Biometeorologia człowieka
Seminarium magisterskie
semestr letni:
Seminarium magisterskie
Human ecology

Problematyka badawcza
Środowiskowe uwarunkowania turystyki i rekreacji,
Walory i atrakcyjność środowiska naturalnego,
Turystyka na obszarach chronionych,
Rozwój zrównoważony,
Edukacja ekologiczna.

 
Wykaz ważniejszych publikacji


Żmuda S., Jasińska T., Mroczka A., 1983, Zagrożenie środowiska człowieka w rejonie oddziaływania Huty Aluminium w Skawinie, Zeszyty Naukowe AWF, nr 34, Kraków.
Mroczka A., 1992, Zarys biometeorologii człowieka, skrypt, AWF Kraków.
Mroczka A., 1994, Wpływ sytuacji synoptycznych na wartości wybranych wskaźników biometeorologicznych, Zeszyty Instytutu Geogr. i Przestrzennego Zagosp. PAN, nr 24, Warszawa.
Mroczka A., Żmuda S., 1995, Zagrożenie środowiskowe w ośrodkach wielkomiejskich, w: Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, red. Ślężyński J., Petryński W., PSON, Kraków.
Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., Limanówka D., Mroczka A., Ustrnul Z., 1996, Zmienność bioklimatu Krakowa, Folia Geographica, ser. Geogr.-Physica, vol. XXVI-XXVII, PAN, Kraków.
Mroczka A., 1996, Bioklimat Krakowa w aspekcie turystyczno-rekreacyjnym, Prace Geograficzne, z. 184, WSP, Kraków.
Mroczka A. 2000,Turystyka na obszarach zagrożenia ekologicznego, Ekonomia i Środowisko, z. 1(16), Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
Mroczka A., Sacha S. 2000, Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego, Folia Turistica, nr 9, Kraków.
Mroczka A., Pieczara P., 2001, Pokrywa śnieżna w Krakowie, Zakopanem i na Kasprowym Wierchu w latach 1960-1990, w: Sporty zimowe u progu XXI wieku, Zeszyty Naukowe AWF Kraków, nr 84.
Mroczka A., 2001, Krakowski obszar zagrożenia ekologicznego w świetle wybranych wskaźników ruchu turystycznego, Folia Turistica, nr 10, Kraków.
Krauz K., Mroczka A., 2001, Celowość kształcenia kadr dla turystyki w zakresie ekorozwoju, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. VIII, Bydgoszcz.
Mroczka A., 2002, Regionalne aspekty ekorozwoju, Folia Turistica, nr 12, Kraków.
Majcherczyk I., Mroczka A., 2002, Przestrzenne zróżnicowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Krzeszowice a rozwój turystyki, Zeszyty Naukowe, nr 88, AWF, Kraków.
Mroczka A., 2004, Biometeorologia w turystyce, w: Nauki o turystyce, Studia i Monografie Nr 7, cz. II, red. Winiarski R., AWF Kraków.
Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., Tadel A., Witkowski Z., 2005, Tourist dispersion around a trail in „Wąwóz Homole” (Homole Gorge) nature reserve, Nature Conservation, vol. 61 (4), Polish Academy of Sciences, Kraków.
Witkowski Z., Mroczka A., Łabaj M., Adamski P., Krauz K., Gmyrek-Gołąb K., 2006, Badania ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Krościenko, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. Krupa J. i Biliński J., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
Krauz K., Mroczka A., Błaszczyk M., 2006, Natężenie ruchu turystycznego w rezerwacie przyrody „Jaskinia Raj” [w:] Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVI/2, Warszawa.
Witkowski Z., Krauz K., Mroczka A., 2007, Jaka turystyka w obszarach Natura 2000 w świetle Europejskiej Karty Turystyki Zrównoważonej na Obszarach Chronionych, w: Turystyka w obszarach Natura 2000, red. Wnuk Z. i Ziaja M., Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Bielański M., Kolasińska A., 2010, Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce, Folia Turistica, nr 22.
Mroczka A., Adamski P., 2010, Dzienny rozkład ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody i Magurskim Parku Narodowym, Folia Turistica, nr 22.
Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., 2010, Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody, PRĄDNIK, Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, nr 20.
Mroczka A., 2010, Frekwencja turystyczna w rezerwatach przyrody poza sezonem letnim, Folia Turistica, nr 23.