Prowadzone zajęcia na Uczelni

semestr zimowy:
Regiony turystyczne


Problematyka badawcza/tematyka promowanych prac magisterskich
Badanie wizerunku medialnego miast, regionów, krajów
Wykorzystanie nowych mediów w turystyce
Inwentaryzacja zagospodarowania turystycznego obszarów


Wykaz ważniejszych publikacji

 

 Rozpędowska E., Biernacki W., 2016, The Land of Extinct Volcanoes - an example of geoeducation idea as an impulse for developing local social capital [w:] Szponar A., Toczek-Werner S. (red.) Geotourism - organization of the tourism and education in the geoparks in the Middle-Europe Mountains, University of Business in Wroclaw.

Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016, Szanse i bariery wykorzystania ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako nietechnicznego środka ochrony przed powodzią w Polsce [w:] Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii T.4, Uniwersytet Jagielloński.

Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K.,Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers – Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction 19, 212–223. IF 1.242

Siwek J. P., Biernacki W., 2016, Effect of tourism-generated wastewater on biogenic ions concentrations in stream water in Tatra National Park (Poland), eco. mont, 8/2. IF 0.394

Franczak P., Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016, Planowanie przestrzenne ma obszarach zalewowych w zlewniach górskich różnego rzędu w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej I środkowej Odry, Prace i Studia Geograficzne, T.61. Z4. ss. 25-45.

Listwan-Franczak K., Franczak P., Działek J., Biernacki W., 2016, Ubezpieczenie skutków katastrof naturalnych jako nietechniczny środek ochrony przed powodzią w Polsce, w świetle badań empirycznych, Prace i Studia Geograficzne, T.61. Z4. ss. 101 – 122.

Konieczny R., Siudak M., Działek J., Biernacki W., 2016, Działania właścicieli domów dla ograniczenia skutków powodzi oraz ich motywacje, [w:] Walczykiewicz T. (red.) Problemy planowania w gospodarce wodnej i oceny stanu hydromorfologicznego rzek, Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, ss. 171-191

Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M.,Widerman K., 2016, Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Biernacki W., 2015, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast w regionie [w:] Guzik R., Kołoś A. (red.) Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Siwek J., Biernacki W., 2015, Wpływ ścieków odprowadzanych ze schronisk turystycznych na stężenia związków biogennych w potokach – odbiornikach tych ścieków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (lata 2008-2009), Gospodarka Wodna, 2015/7, s.202-209

Gwosdz K., Biernacki W., Ciechowski M., Działek J., Górecki J., Guzik R., Kocaj A., Łękawska S., Micek G., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł.,  2014,  Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Gwosdz K., Ciechowski M., Dej M., Działek J., Guzik R., Kocaj A., Łękawska S., Micek G., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., Biernacki W.,  2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Działek J., Biernacki W., 2014, Wrażliwość społeczna na klęski żywiołowe - ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza, Prace i Studia Geograficzne, tom 55, s. 27-4.

Działek J., Bokwa A., Biernacki W., 2013, Impact of Social Capital on Local Communities’ Response to Floods in Southern Poland [w:] Neef A., Shaw R. (red.) Risks and Conflicts: Local Responses to Natural Disasters, Emerald Group Publishing Limited, 185-205.

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Działek J., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Łobodzińska A., Kocaj A., Kowalski Ł., Micek G., Nikitin U., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Działek J., Biernacki W., Bokwa A., 2013, Challenges to social capacity building in flood-affected areas of southern Poland, Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 2555–2566. IF 1.735

Biernacki W., Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Guzik R., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Sobala-Gwosdz A., 2012, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.

Biernacki W., Działek J., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., 2012, Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim, Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 241-258.

Działek J, Gwosdz K., Domański B., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł, 2012, Inwestorzy zagraniczni w 2011 roku. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Biernacki W., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Kołoś A., 2011, Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 4. MRPO „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego”, Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23), 55-102, 165-172.

Biernacki W., 2011, Mass media and natural disasters, [w:] Bobrowsky P. (red.),
Encyclopedia of Natural Hazards, Springer.

Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Guzik R., 2010,
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice .

Biernacki W., 2010, Człowiek – media – środowisko, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., Domański B., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., 2010, Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach Schematu 2.1 A MPRO „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP [w:] Wpływ dotacji bezpośrednich na konkurencyjność sektora MŚP, Małopolskie Studia Regionalne, Kraków, s. 7-52.

Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., Bokwa A., Domański B., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Mass media as a source of information about extreme natural phenomena in Southern Poland [w:] Carvalho A. (red.), Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, Braga: Centro de Estudos de Comunicacao e Sociedade, Universidade do Minho, s. 190-200.

Biernacki W., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Community attitudes towards extreme phenomena relative to place of residence and previous experience [w:] Liszewski S. (red.), The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 207-236.

Kowalski R., Biernacki W., Pociask-Karteczka J., 2007, Motywy wyjazdów turystów w Polskie Tatry [w:] Matuszyk A., Pociask-Karteczka J., (red.) Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie AWF, 37, AWF – TPN, Kraków – Zakopane.

 Biernacki W., Guzik R., 2005, Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu na środowisko przyrodnicze [w:] Domański B. (red.) Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków,  s. 178-199.


Publikacje popularnonaukowe
Biernacki W. (1999) Racibórz – dwa lata po powodzi, PE dla Samorządów 11.
Biernacki W. (2000) Komu kredyt na agroturystykę, PE dla Samorządów 12.
Biernacki W. (2000) Sklepik ekologiczny, PE dla Samorządów 12.
Biernacki W. Konieczny R. (2002) Niekonwencjonalne źródła energii, P E dla Samorządów 18.