Prowadzone zajęcia na Uczelni
semestr zimowy:
Geografia turystyczna


Problematyka badawcza:
Delimitacja jednostek przestrzennych dla potrzeb turystyki,
Kształtowanie przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki na przykładzie Karpat,
Turystyka w regionach transgranicznych,
Transport w obsłudze ruchu turystycznego.


Pełnione funkcje na Uczelni

Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej


Wykaz ważniejszych publikacji

Roman Kowalski, 1979, Potrzeby i zachowania populacji turystycznej przebywającej w okresie zimowym na terenie gminy Piwniczna. Zeszyty Naukowy nr 20, AWF Kraków.
Roman Kowalski, 1983, Główne problemy realizacji akcji kolonijnej w 1982 roku na przykładzie Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy w Krakowie. Zeszyty Naukowe nr 32, AWF Kraków.
Roman Kowalski,1984, Wybrane elementy infrastruktury turystycznej na terenach górskich woj. bielskiego. W: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich woj. bielskiego. Zeszyty Naukowy nr 37, AWF Kraków.
Roman Kowalski, 1987, Ocena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy. W: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki. Zeszyty Naukowe nr 54, AWF Kraków.
Roman Kowlaski,1988, Ocena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy / Beskid Niski /. W: Streszczenia prac habilitacyjnych doktorskich 1986, 1987. Instytut Geografii i przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
Roman Kowalski (współautor), 1991, Próba wyodrębnienia wybranych elementów struktury i otoczenia terytorialnego systemu społecznego Polskiego Spisza, Folia Turistica nr.2, Kraków
Roman Kowalski, 1996, Przegląd metod waloryzacji środowiska przyrodniczego, Folia Turistica nr.4, Kraków
Roman Kowalski, 1996, Walory środowiska przyrodniczego regionu krakowskiego i ich znaczenie w neutralizowaniu wpływów urbanizacyjnych, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace Geograficzne XVI WSP Kraków, z. 184
Roman Kowalski,1997, Parki narodowe jako obszary realizacji turystyki zrównoważonej. W: Uwarunkowania przyrodnicze przywracania dobrostanu zdrowia człowieka, Folia Turistica nr. 7, Kraków
Roman Kowalski (współautor), 1997, Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, Proksenia, Kraków
Roman Kowalski, 1998, Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej terenów przygranicznych na przykładzie wybranych regionów Beskidów Zachodnich, Mat. XLVII Zjazdu PTG, Uniwersytet Śląski-Sosnowiec
Roman Kowalski (współautor), 1999, Turystyczne szlaki kultury jako przykład integracji regionów Europy. W: Marketing w turystyce, AVSI i Instytut Turystyki, Kraków
Roman Kowalski, 2002, Walory sprzyjające uprawianiu turystyki w miejscowościach położonych po północnej i południowej stronie Babiej Góry. Analiza porównawcza. W: Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody, Ojcowski Park Narodowy, Ojców Roman Kowalski (współautor), 2002, Waloryzacja obszarów górskich dla potrzeb turystyki i rekreacji. W: Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej polskich obszarów górskich, AWF Katowice.