Prowadzone zajęcia na Uczelni

semestr zimowy:

Regiony turystyczne,

Promocja kraju i regionu

Seminarium magisterskie,

 semestr letni:

Krajoznawstwo

Rezydent biura podróży (fakultet)

Informator turystyczny (fakultet)

Seminarium magisterskie

 

Problematyka badawcza

Geografia turystyczna (turystyka w kraju i w regionach, szlaki turystyczne)

Atrakcje turystyczne

Teoria i metodyka krajoznawstwa

Turystyka kulturowa

Informacja i promocja turystyczna

Kadry turystyczne (kształcenie, wykonywanie zawodu, losy absolwentów, przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek, sektorowa w ramach kwalifikacji w turystyce)

 

Pełnione funkcje na Uczelni

Kierownik Katedr Nauk o Środowisku Przyrodniczym

 

Pełnione funkcje poza Uczelnią

Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki

Prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek

Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Beskidzkich przy Marszałku województwa małopolskiego

 

Wykaz ważniejszych publikacji (opublikowanych po 2000 r.):

Autorstwo prac naukowych i publikacji popularno-naukowych (ponad 30 pozycji książkowych o charakterze podręcznikowym lub naukowym, 160 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, 10 przewodników turystycznych, recenzje i prace redakcyjne).

 Monografie:

Kruczek Z., 1993. Kształcenie kadr dla turystyki w Polsce na tle światowych tendencji. Wydawnictwo Monograficzne AWF Kraków nr 56, Kraków. ISNN 0860-0643. str.196.

 Kruczek Z., 2011. Atrakcje turystyczne. Fenomen. Typologia. Metody badań. Monografia nr 10. Proksenia 2011, ISBN 978-83-60789-36-0, s. 200.

Kruczek Z., 2017, Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych w latach 2011-2015. Dynamika, trendy, studia przypadków. Proksenia, Kraków,  stron 202

 Encyklopedie, Słowniki

 1. Encyklopedia Podręczna (76 haseł z zakresu geografii - wybrane państwa Europy i Azji), Wyd. Kluszczyński, Kraków 2001.
 2. Geografia turystyczna świata (około 200 haseł), Wyd. Kluszczyński 2001.
 3. Słownik geograficzno-krajoznawczy (około 150 haseł), PWN, Warszawa 1983, wyd. II, III i IV, Warszawa 2000.

 Podręczniki,:

 1. Informacja turystyczna. Geografia turystyczna. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2013, s. 343. Wydanie II uzupełnione 2015.
 2. Informacja turystyczna. Bazy danych i materiały promocyjne. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Część 2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2013, s.128.
 3. Sprzedaż imprez i usług turystycznych. część 2. Marketing (współautor B. Walas), Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej , Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2013, s. 232.
 4. Regiony turystyczne, współautor P. Zmyślony, Proksenia, Kraków 2010.
 5. Regiony turystyczne. Zarys teorii. Studia przypadku. Proksenia, Kraków 2014.
 6. Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka, redaktor naukowy i współautor pracy zbiorowej, wyd. I, Proksenia, Kraków 2009, wyd. III (akredytacja MEN jako podręcznik), Proksenia, Kraków 2011.
 7. Kompendium pilota wycieczek, praca zbiorowa, współautorstwo i redakcja, wyd. I, Proksenia, Kraków 2000; wyd. XIV, Proksenia, Kraków 2014.
 8. Podstawy geografii turystycznej, współautor W. Cabaj, wyd. I, Proksenia, Kraków 2007, wyd. II, Proksenia, Kraków 2009, wyd. III, Proksenia, Kraków 2010.
 9. Geografia atrakcji turystycznych, wyd. I, Proksenia, Kraków 2002;; wyd. IX, Proksenia, Kraków 2011.
 10. Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków 2008.
 11. Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, współautorstwo i redakcja całości, Proksenia, Kraków 1997; wyd. VIII, Proksenia, Kraków 2011.
 12. Teoria i metodyka, współautorzy A. Kurek, M. Nowacki, Proksenia, Kraków 2012.
 13. Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004 (współautor B. Walas).
 14. Promocja i informacja w turystyce, (współautor B. Walas), Proksenia, Kraków 2010.
 15. Testy i pytania, praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2008; wyd. V, Proksenia, Kraków 2014.
 16. Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich, współautor J. Zdebski, Wydawnictwo "Kraj", seria „Biblioteka turysty górskiego", wyd. II, 1990.
 17. Szlaki kulturowe a turystyka edukacyjna. Rola samorządu w zarzadzaniu regionalnymi szlakami turystycznymi, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304, Wrocław 2013, s. 128-137.
 18. Miasto jako podmiot promocji. Ocena działań promocyjnych Krakowa jako destynacji turystycznej, współautor B. Walas, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 119, Katowice 2013.
 19. New Trends in Tourism at ITB, Current Isuss of Tourism Research, Vol. 3/2013, No. 1., STS Scuience Centre – EEDA, London, p. 37–40.

 Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Regiony czy  destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania. Ekonomiczne Problemy Turystyki. Nr 1/2017, s. 38-45, DOI  10.18276/ept.2017.1.37-03
 2. Możliwości zastosowania metody mystery shopping w ocenie jakości usług turystycznych. studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej. Ekonomiczne Problemy Turystyki. Nr 2/2017, s.  DOI 10.18276/ept.2017.2.37-04, s. 46-59.
 3. Czarnobyl –  od katastrofy do kreowania atrakcji i produktu turystycznego w strefie zamkniętej. Prace  Naukowe. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 473. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca.  red. A. Rapacz, P. Gryszel, Wrocław 2017. s..317-324, DOI: 10.15611/pn.2017.473.29
 4. Próba zastosowania modelu TALC i teorii chaosu w interpretacji rozwoju karpackiego uzdrowiska Żegiestów Zdrój. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzadzanie, nr  102/2017, s. 179-189.
 5. Turystyka kulinarna na Podhalu. (współautor Magdalena Krauzowicz). Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe WSTiJO, 18 (2), 2016, s. 17-33
 6. Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych. Turystyka Kulturowa, nr 1/2017, s. 184-201, (Współautor J. Maciąg).
 7. Sport Tourism. A Voice In The Discussion. Turystyka sportowa. Głos w dyskusji. Tourism 2016/1. DOI 10.13140/RG.2.2.28040.62725.
 8. The Use of the Butler Cycle and the Chaos Theory in the Interpretation of the Development of the Żegiestów-Zdrój Health Resort. Geoturyzm 42-42, 2015, s. 67-74.  DOI:http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2015.42-43.67
 9. Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych. Problemy oceny liczby odwiedzających. Ekonomiczne Problemy Turystyki. Nr 3 (35), 2016 r. 25-35. DOI:10.18276/ept.2016.3.33-02.
 10. To be human is to be a tourist. Obituary of the late Dr. Krzysztof Przecławski, autorzy: R. SZROMEK, W. ALEJZIAK, Z. KRUCZEK DOI: 10.13140/RG.2.1.3358.9360;  http://www.polyu.edu.hk/htm/iast/.
 11. Wspomnienia o Krzysztofie Radosławie Mazurskim (1946-2016). Geograf, regionalista, krajoznawca. Folia Turistica nr 40/2016, s. 163 – 169.
 12. Szkice o wartości dziedzictwa produkowanego dla turystyki.  Studium na przykładzie amerykańskich przydrożnych atrakcji turystycznych. Turystyka Kulturowa,  nr 3/2016. (maj-czerwiec) s. 6-20.
 13. Post-industrial Tourism as an Opportunity for Revitalising the Environment of the Former Oil Basin in the Polish Carpathian Mountains. Polish Journal of Environmental  Studies Vol. 25, No. 2(2016), p 895-902, DOI: 10.15244/pjoes/61241.
 14. Analysis of Visitor Attendence at Polish Tourism Attractions. Analiza frekwencji w polskich atrakcjach turystycznych. TOURISM 2015 25/1 s. 31-40.
 15. Sektorowa Rama Kwalifikacji w turystyce i jej znaczenie dla kształtowania jakości systemu kadr turystycznych. Prace Naukowe. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379;  Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wrocław 2015, str 396 -404.
 16. Dynamic Development of Tourism Cruse. Princess Cruises Celebrated the 50th Anniversary. Current Isuss of Tourism Research Vol;. 2/2015,  STS  Science Centre – EEDA, London, p. 42 – 45.
 17. Co kraj to obyczaj – znaczenie różnic kulturowych w turystyce międzynarodowej. Współautor Veronika Ulanowska. Turystyka Kulturowa, Nr 1/2015 (styczeń 2015), s. 45-62.
 18. Źródła teorii ewolucji obszaru turystycznego. Biogram naukowy Richarda W. Butlera oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, [w:] Folia Turistica 25, (opr. Z. Kruczek i A. Szromek), AWF Kraków, s. 66–70.
 19. Wykorzystanie modelu R. W. Butlera w interpretacji rozwoju atrakcji turystycznej na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce, [w:] Folia Turistica 25, (współautor A. Szromek), AWF Kraków, s. 274–290.
 20. Tourism in the Antarctic Region. The Dilemmma of Development and Enviroment Protection, [w:] Current Issues of Tourism Research, Vol. 1, STS Science Centre, London 2011, s. 19-25, ISSN 2048-7878.
 21. Using R. W. Butler’s Model to Interpret the Development of Tourist Attractions, Based on the Example of the Salt Mine in Wieliczka, współautor A. Szromek, Folia Turistica nr 25, s. 249-264.
 22. Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja, [w:] Turystyka kulturowa (turystykakulturowa.org), nr 3/2012 (marzec 2012), s. 29-40, ISSN 1689-4642.
 23. Amusement Parks as Flagship Tourist Attractions. Development and Globalization, [w:] Economic Review of Tourism. Faculty of Economics, Matej Bela Univeristy, nr 3/2011, s. 156–163, ISSN 0139-8660.
 24. Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy), [w:] Turystyka kulturowa (turystykakulturowa.org), nr 2/2011 (luty 2011).
 25. Metody oceny atrakcji turystycznych i możliwości ich wykorzystania w tworzeniu produktów turystycznych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław 2011, s. 768-778.
 26. Region turystyczny jako przedmiot edukacji, Folia Turistica nr 21 „Regiony turystyczne”, AWF, Kraków 2009.
 27. Tourism in Europe and European Union. Structure, trends and prediction of development, Economic Review of Tourism, Faculty of Economics Matej Bela University, Banska Bystrica, nr 3/2008.
 28. Czynniki determinujące rynek pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, [w:] Kadry w gospodarce turystycznej?, Zeszyty Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 19, red. nauk. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, 2008, s. 57-70.
 29. Atraktivity cestovneho ruchu ako predmet interdisciplinárneho výskumu, Materiały z międzynarodowej konferencji - "Cestovný ruch ako interdisciplinárny jav a jeho výskum", Acta Oeconomica No. 19, Uniwersytet im. M. Beli, Bańska Bystrzyca, maj 2006, s. 115-123.
 30. Metody oceny atrakcji turystycznych. Przegląd metod i wybranych badań, Materiały z konferencji "Teoria i praktyka w turystyce", Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy - seria "Turystyka i rekreacja" nr 2, Bydgoszcz 2005, s. 75-88.
 31. Małopolski Szlak Architektury Drewnianej. Idea, kreacja, produkt turystyczny, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, z. 3 (7), Akademia Morska, Gdynia 2003, s. 82-88.
 32. Losy zawodowe magistrów turystyki - absolwentów AWF w Krakowie, Folia Turistica nr 14,  Kraków 2003, s. 43-56.
 33. Analiza rynku kształcenia kadr dla turystyki w Polsce, wydanie specjalne "Wiadomości Turystyczne", Eurosystem 2003.
 34. Atrakcje turystyczne polskiego Podtatrza- metody oceny ich odbioru - interpretacja, referat na konferencję, [w:] Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce, Sucha Beskidzka 15-17 marca 2002 r., Folia Turistica nr 13.
 35. Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadry turystycznej w Krakowie, Folia Turistica nr 10, Kraków 2001.
 36. Struktura przestrzenna kształcenia kadry turystycznej w Polsce a potencjał turystyczny kraju, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej nr 2 (20), Warszawa 2000.
 37. Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych, Folia Turistica nr 9, Kraków 2000.

 Rozdziały w recenzowanych monografiach

 1. Turystyka kosmiczna. Historia i przyszłość oraz jej miejsce w systemie turystyki kulturowej” współautor P. Różycki,  W: "Antropologia turystyki. Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie" (red. nauk. Sabina Owsianowska, Ryszard Winiarski), Seria Monografie nr 35, Wydawnictwo AWF, Kraków 2017,  s. 171-189

 2. Dziedzictwo kulturowe Jagiellonów na przykładzie szlaku Via Jagiellonica. Uniwersytet Jagielloński, MOSTY NADZIEJI, red. L. Korporowicz, P. Plichta, Monografia,  Biblioteka Jagiellońska Kraków 2016,  s. 143-152.
 3. Rola szlaków tematycznych w ożywianiu przestrzeni turystyki kulturowej. Monografia WSTiJO Warszawa „Ożywianie przestrzeni turystycznej”. Red. Orłowski, Warszawa 2017. s. 15-33.
 4. Nowe formy i techniki popularyzacji wiedzy krajoznawczej w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek. [w:] Współczesne oblicze krajoznawstwa” red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 2016,  s. 216 – 228.
 5. Ocena atrakcyjności Camp Nou Experience w Barcelonie. [w:] Inspiracje sportem w turystyce kulturowej. M. Kazimierczak, AWF Poznań 2016, 179-191.
 6. Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce w celach celów rekreacyjnych i uzdrowiskowy. Studium przypadku Białka Tatrzańska. Wybrane aspekty zarzadzania zakładem uzdrowiskowym. Proksenia, Kraków 2016.
 7. Problemy uznawania efektów kształcenia uzyskanych w systemach pozaformalnych na turystycznych kierunkach kształcenia. [w:] Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie. Red. naukowa: K. Jędralska, J. Bernais. Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego. Katowice 2015. s. 257-264.
 8. Problemy pomiaru i szacowania frekwencji w polskich atrakcjach turystycznych. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Studia i prace. Tom 16. red. Z. Młynarczyk i A. Zajadacz. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2016.  85-102.
 9. Kontrowersje wokół turystyki seksualnej. Współautor M. Banaszkiewicz. [w:] „Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki”. Red. G. Godlewski, M. Zalech, AWF Warszawa. Biała Podlaska 2015.
 10. Ocena jakości muzeum jako produktu turystycznego. Studium na podstawie badań w wybranych muzeach Krakowa. [w:] FUNKCJE MUZEUM WSPÓŁCZESNIE. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej. Red. J. Hochleitner i W. Połom-Jakubowicz. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2015, s. 117-132.
 11. The role of tourist guides and tour leaders in the shaping of the quality of regional tourist products, [in:] Tourism Role in the Regional Economy. Regional Tourism Product – Theory and Practice. Vol. IV, J. Wyrzykowski, J. Marak (ed.), University of Business, Wrocław 2013, p. 47-56.
 12. Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” – kreacja nowej atrakcji turystycznej i ocena jej jakości, [w:] Kultura i turystyka – miejsce spotkań, B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), ROTWŁ i Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 207–224.
 13. Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Geneza, rozwój i globalizacja, [w:] Współczesne uwarunkowania rozwoju i problemy turystyki, R. Pawlusiński (red.), Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, s. 285–294.
 14. Szlaki kulturowe a turystyka edukacyjna. Rola samorządu w zarzadzaniu regionalnymi szlakami turystycznymi, [w:]Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304, Wrocław 2013, s. 128–137.
 15. Problemy rozwoju turystyki w Bhutanie, [w:] Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід, Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki, Lwów 2013, s. 73-78.
 16. Założenia do projektu nowego systemu kształcenia i certyfikacji pilotów wycieczek, [w:] Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Z. Kruczek (red.), Monografia 17, Proksenia, Kraków 2013, s. 53-60.
 17. The role of tourist guides and tour leaders in the shaping of the quality of regional tourist products, [w:] Tourism Role in the Regional Economy. Regional Tourism Product – Theory and Practice, Vol. IV, J. Wyrzykowski, J. Marak (ed.), University of Business, Wrocław 2013, s. 47-56.
 18. Szlak oscypkowy w Małopolsce. Droga od pomysłu do produktu turystycznego. [w:} Kultura i Turystyka – Wspólna Droga. Red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska. Łódź 2012. S. 101 – 112.
 19. Wykorzystanie metody Mystery Shopping w ocenie jakości atrakcji turystycznych. Case study – muzea miasta Krakowa, [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, M. Kazimierczak (red.), Monografie AWF nr 419, s. 179-190, AWF Poznań 2012.
 20. Current Trends in The Development of Tourist Attractions, [w:] Aktualni Trendy Lazenstvi, Hotelnictvi a Turismu, Opava 2012, ISBN 978-80-7248-771-4.
 21. Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk karpackich, [w:] Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, A. Szromek (red.), Monografia 14, Proksenia, Kraków 2012, s. 59-72, ISBN 978-83-60789-41-4.
 22. Szlak Oscypkowy w Małopolsce od pomysłu do produktu turystycznego [w:] Kultura i turystyka wspólna droga, pod red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2011.
 23. Formy specjalizowania się przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, [w:] Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Z. Kruczek (red.), Proksenia, Kraków 2012, s. 11-18, ISBN 978-83-60789-39-1.
 24. Uwarunkowania metodyczne i organizacyjne pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z niepełnosprawnymi turystami, [w:] Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Z. Kruczek (red.), Proksenia, Kraków 2012, s. 115-128, ISBN 978-83-60789-39-1.
 25. Czynniki kształtujące przestrzeń turystyczną w krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2011, s. 397–404.
 26. Methodological and organizational conditionings in the work of tourist guides and tour leaders travelling with disabled tourists, [w:] Tourism role in the regional economy, Vol. III, Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People`s Tourism Development, J. Wyrzykowski and J. Marak (Eds.), University of Business in Wrocław, 2011.
 27. Nowatorskie formy promocji atrakcji i obszarów turystycznych, [w:] Konsument na rynku turystycznym. Informacja turystyczna w Europie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2011, s. 77-86, ISBN 978-83-60953-51-8.
 28. Oczekiwania turystów a kwalifikacje pilotów egzotycznych podróży, [w:] Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni na styku kultur, monografia nr 8, Proksenia, Kraków 2011.
 29. Analiza rynku organizatorów i uczestników współczesnych egzotycznych podróży, [w:] Współczesne podróże kulturowe, Monografia nr 400, AWF Poznań, red. M. Kazimierczak, Poznań 2010.
 30. Ocena atrakcyjności turystycznej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, współautor P. Litwicka, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne Polski, red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2010.
 31. Wykorzystanie cyklu Butlera do interpretacji rozwoju uzdrowisk na przykładzie Żegiestowa-Zdroju, [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A. Szromek, Monografia nr 5, Proksenia, Kraków 2010.
 32. Ewolucja motywów uczestnictwa w kursach na pilotów wycieczek, [w:] Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, red. Z. Kruczek, Monografia nr 4, Proksenia, Kraków 2010.
 33. Promocja regionów i produktów turystyki kulturowej. Wskazówki praktyczne, kampania „Epicentrum kultury” Muzeum Narodowego w Krakowie, [w:] Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów, GWSH, Katowice-Zabrze 2009.
 34. Terra incognito dla turystycznych eksploracji. Przestrzeń eksploracji turystycznej jako miejsce ekstremalnych podróży i ekscytacji, [w:] Terra incognita w turystyce, red. nauk. M. Leniartek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2009.
 35. Zabytki architektury i muzea jako atrakcje turystyczne, [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, praca zbiorowa pod red. P. Krasnego i D. Ziarkowskiego, Monografia nr 3, Proksenia, Kraków 2009, s. 39-53.
 36. Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych (współautor B. Walas), [w:] Kultura i turystyka, wspólnie zyskać, praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTiH, Łódź 2009, s. 335–360.
 37. Uwarunkowania usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu, red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Monografie, WSH, Wrocław 2009, s. 83-90.
 38. Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI w., [w:] Kultura i turystyka, razem ale jak, praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2009, s. 71–80.
 39. Enoturystyka, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, praca zbiorowa pod redakcją K. Buczkowskiej i A. M. von Rohrscheidta. Monografia nr 391, AWF Poznań, s. 333-345.
 40. Nowa turystyka i nowi turyści. Wyzwania XXI w. dla pilotów i przewodników. Trendy i tenedecje w turystyce XXI w., [w:] Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków 2009, s. 7-12.
 41. Aktualne trendy w rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem survivalu, [w:] Survival w teorii i praktyce, PWSZ, Biała Podlaska 2009.
 42. Czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych, [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki, red. nauk. Grzegorz Gołembski, Wydawnictwa PWSZ, Sulechów 2008, s. 379-386.
 43. Współczesne tendencje i trendy w turystyce, [w:] Turystyka w rozwoju obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie nr 29, Krosno 2008, s.13-20.
 44. Organizacja przewodnictwa w parkach narodowych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz innych parków w Polsce i na Świecie. Konferencja AWF - TPN, współautor K. Kulesza, Zakopane 2007, s. 171-180.
 45. Próba paralelizacji podziałów Europy na regiony turystyczne, [w:] Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Sopot 2007, s. 101-110.
 46. Rynek pracy pilotów i przewodników turystycznych, [w:] Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce. 1 Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki, Sopot 2007, s. 51-69.
 47. Dorobek Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w zakresie geografii turyzmu, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 119-126.
 48. Szlaki tematyczne w gospodarce turystycznej regionu, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca, Monografie, Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze i WSZGRiT w Kielcach, 2006, s. 360-365.
 49. Przewodnicy i piloci w gospodarce turystycznej. Główne problemy środowiska i zawodu, [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, praca zbiorowa pod red. Wodejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 177-186.
 50. Promotion of Tourist Attractions using the example of the Salt Mine Wieliczka, [w:] Socio-economic Aspects of Tourism and Recreation, Edited by A. Dąbrowski and R. Rowiński, University of Physical Education, Warsaw 2007.
 51. Szlaki turystyczne jako specyficzny produkt turystyczny, [w:] Droga szlaku lokalnego do produktu turystycznego. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006.
 52. Methods for Studying Tourist Attractions, [w:] Tourism in Scientific Research, Edited by R. Winiarski and W. Alejziak. Academy of Physical Education  in Krakow, University of Information Technology and Managemenet in Rzeszów, Kraków-Rzeszów 2005.
 53. Tourism and European integration. Spatial structure, trends and predication development, [w:] Turystyka wobec integracji europejskiej i globalizacji, Rzeszów 2005.
 54. Przewodnictwo i pilotaż w Polsce, Główne problemy środowiska i zawodu, [w:] Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa - Proksenia, Kraków 2005.
 55. Kreowanie atrakcji turystycznych na bazie dziedzictwa przemysłowego w regionie małopolskim, [w:] Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Konferencja Międzynarodowa w Zabrzu 2005, s. 141-152.
 56. Promocja  regionu turystycznego (Cele, środki i organizacja promocji), współautor B. Walas, Folia Turistica nr 15, Kraków 2004, s. 49-68.
 57. Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty jako atrakcja turystyczna, [w:] Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego, Monografie AWF w Katowicach, Katowice 2003, s. 325-340.
 58. Regiony turystyczne polski, problemy ich delimitacji i funkcjonowania, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, z. 4 (8), Akademia Morska, Gdynia 2003.
 59. Turystyka w Magurskim Parku Narodowym, [w:] Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojców 2002, s. 281-292.
 60. Turystyka w parkach narodowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, [w:] Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojców 2002, s. 469-484.
 61. Działalność naukowa i dydaktyczna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie turystyki w latach 1986-2000, materiały pokonferencyjne z jubileuszowej konferencji "Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji", Kraków - Sucha Beskidzka 2000, Zeszyt Naukowy nr 81, AWF Kraków 2001.