Kierownik
dr hab. Wiesław Alejziak

Prof. AWF

IV paw./p.317
Poniedziałek  12.30 - 14.45

środa 12.00 - 13.45

tel. 12 683 10 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat
Marta Jamka

IV paw. /pok.204
poniedziałek - piątek
8.00 - 15.00
tel. 12 683 10 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z życia Katedry

"2019"

 • „E-turystyka”– pierwszy semestr i pierwsze doświadczenia z realizacji nowej specjalności już za nami

  Katedra Polityki Turystycznej, z uwagi na swoją poliwalentność oraz fakt, że jej pracownicy realizują zajęcia na wszystkich Wydziałach i kierunkach studiów (z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania czy statystyki i informatyki) odrywa bardzo ważną rolę w realizacji całego procesu kształcenia w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Szczególnie ważne jednak dla naszej Katedry jest kształcenie na „macierzystym”  Wydziale Turystyki i Rekreacji. Mając to na uwadze ‒ a także starając się proaktywnie reagować na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku turystycznym i rekreacyjnym ‒ pracownicy naszej Katedry proponują studentom kierunku „Turystyka i rekreacja” kształcenie na dwóch specjalnościach: „E-turystyka” na studiach licencjackich i „Zarządzanie Biznesem Turystycznym” na studiach magisterskich uzupełniających, a także na dwóch fakultetach zawodowych „Promocja w Internecie” i „Zarządzanie przychodami (Revenue manager)”. 

  W ubiegłym roku akademickim uruchomiona została specjalność „E-turystyka” (warto dodać, że stało się to także dzięki staraniom samych studentów, którzy m.in.  przygotowali specjalny film promujący obie nasze specjalności – patrz: https://www.youtube.com/watch?v=__JpdsYDMSQ). Już pierwsze doświadczenia wynikające z realizacji tej specjalności pozwalają stwierdzić, że stała się ona swoistym generatorem wielu nowych projektów, rozwijanych sieciowo przez pracowników Katedry, we współpracy ze studentami i absolwentami oraz firmami z otoczenia gospodarczego. Utworzona i rozwijana obecnie sieć partnerstw z kluczowymi firmami z branży dostawców nowoczesnych technologii dla sektora turystyki służy nie tylko udoskonaleniu procesu dydaktycznego, ale także ułatwieniu studentom startu zawodowego po ukończeniu studiów (m.in. poprzez praktyki zawodowe w czołowych firmach działających na e-turystycznym rynku). Więcej informacji na ten temat Czytelnik znajdzie na specjalistycznym blogu obu specjalności i fakultetów pod linkiem: https://ebtir.wordpress.com/ oraz profilu: https://www.facebook.com/groups/206216893635651/

 

 • 20 lipca 2019 r. Sektorowa rada ds. kompetencji w Turystyce Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. opublikowała raport pt. Badania opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki. Dr Tomasz Wałek był odpowiedzialny za opracowanie dot. badań opinii pracodawców dotyczących kompetencji kadr w podsektorze gastronomii. System Rad ds. Kompetencji to projekt opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ideą działania PARP-u było utworzenie na poziomie branż samoregulującego się systemu, angażującego środowisko biznesu, edukację oraz administrację. Bazą tego systemu są doświadczenia tych środowisk i wyniki badań rynku pracy. Natomiast celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań zmierzających do dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania danego sektora, branży, sytuacji na rynku pracy. Rada ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki jest jedną z 6 Sektorowych Rad wyłonionych w Konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( dalej PO WER).

 • W lipcu 2019 r. Dział Nauki AWF w Krakowie rozpatrzył pozytywnie wniosek dr. Tomasza Wałka o sfinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach badań naukowych. Tytuł projektu to:  Poczucie bezpieczeństwa uczestników imprez masowych a wizerunek Tauron Areny Kraków. Termin realizacji badań: 9.2019 r. – 1.2021 r. Projekt badawczy ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaki jest obecnie poziom bezpieczeństwa wśród uczestników imprez organizowanych w Tauron Arena Kraków oraz jego wpływ na wizerunek wyżej wymienionego obiektu za pomocą przeprowadzonych badań empirycznych. Planowane badania to element działań systemowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Diagnoza środowiska uczestników imprez masowych jest unikatowym źródłem informacji na temat m. in. niebezpieczeństw, poczucia bezpieczeństwa, które dotyczą osób uczestniczących w imprezach masowych.

 • W maju 2019 r. ukazała się monografia autorstwa dr. Tomasza Wałka. Fragment wstępu: Książka Zarządzanie bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym. System, strategia, ryzyko - ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autor porządkuje oraz charakteryzuje zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń. W treści publikacji uwzględniono m. in. problematykę zapewnienia bezpieczeństwa turystom przez samorządy lokalne, zarządzania bezpieczeństwem w turystyce.

 

 •  11 stycznia na specjalnym spotkaniu w auli Collegium Maius zebrali się przedstawiciele władz UJ - rektor prof. Wojciech Nowak, prorektorzy prof. Dorota Malec i prof. Armen Edigarian, przybyli z wielu ośrodków naukowych prawnicy oraz naukowcy zajmujący się turystyką, w tym także przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a przede wszystkim rodzina zmarłego w 2017 roku prof. Janusza Sondla. Na ręce wdowy Pana Profesora - Elżbiety Sondel, przekazana została księga pt. "Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla" przygotowana pod red. Piotra Cybuli z Zakładu Prawa. Wydawnictwo, które przygotowane zostało dla uczczenia 80. urodzin i 40-lecia pracy na krakowskiej AWF wybitnego znawcy prawa rzymskiego i prawa turystycznego, miało być ofiarowane jubilatowi, plany te niestety przekreśliła śmierć Profesora. Na ponad 660 stronach znalazły się m.in. takie zagadnienia jak studia dotyczące turystyki w antycznej Grecji i Rzymie - jak na przykład o zakazach przemieszczania się po Imperium Rzymskim, o prawnych regulacjach transportu morskiego, o odpowiedzialności armatorów i oberżystów, o ówczesnych znakach drogowych, jakimi były kamienie milowe. Turystyce w późniejszych czasach poświęcone są między innymi teksty o prawnych uregulowaniach dotyczących podróżujących w okresie średniowiecza pielgrzymów czy też o podróżach kupców, jak również teksty na temat powstawania - znacznie już później - pierwszych towarzystw turystycznych i ich działalności. W księdze znajdują się wreszcie artykuły odnoszące się do różnych zagadnień współczesnego prawa turystycznego, które przez autorów analizowane są od strony praw człowieka, prawa konstytucyjnego, europejskiego, karnego oraz cywilnego. Wśród aspektów współczesnego prawa turystycznego pojawiają się takie zagadnienia jak m.in. turystyka medyczna, internetowe pośrednictwo w najmie obiektów wakacyjnych, ochrona praw podróżnych, turystyka górska, odpowiedzialność odszkodowawcza za zmarnowany urlop, czy za niewłaściwe wykonanie usługi transportu, odpowiedzialność kontraktowa agentów handlingowych w lotnictwie cywilnym. Jej współautorami są m.in. prof. Wiesław Alejziak, dr Jerzy Raciborski, dr Krzysztof Sondel oraz dr Piotr Cybula.

 

 

Więcej informacji o uroczystości na stronie UJ: "Prawne aspekty podróży i turystyki" - księga upamiętniająca prof. Janusza Sondla (źródło powyższych zdjęć).

Więcej informacji o jubileuszowej księdze na stronie Wydawnictwa UJ: Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność. 

 • W styczniu we współpracy z firmą KajWare przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu oprogramowania hotelowego na dwóch poziomach: recepcja oraz kadra zarządzająca. W szkoleniach brali udział przede wszystkim  studenci pierwszego roku SUM na kierunku Turystyka i Rekreacja.

"2018"

 • 6 grudnia obyła się w Krakowie konferencja pt. "Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego". Została ona przygotowana pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki przez nasz Wydział oraz Urząd Miasta Krakowa. Na konferencji przedstawione zostały trzy referaty przez pracowników naszej Katedry. Dr Jerzy Raciborski przedstawił dwa referaty - pierwszy na temat "Badania rynku przewodników miejskich zlecone przez Urząd Miasta Krakowa. Podstawy prawne świadczenia usług przewodników miejskich"; drugi pt. "Uznawanie kwalifikacji przewodników górskich w Europie". Z kolei dr Piotr Cybula wygłosił referat na temat "Prawne aspekty usług pilotów wycieczek - między teorią a praktyką".

 

 • W wyborach specjalności na studiach licencjackich stacjonarnych dokonywanych przez studentów II roku kierunku turystyka i rekreacja największą popularnością cieszyła się specjalność E-turystyka. Jest to propozycja Katedry Polityki Turystycznej. Ma ona na celu przede wszystkim przygotowanie studentów do skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

 • Podczas 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego (Kraków, 1 grudnia) odbył się panel poświęcony przewodnictwu górskiemu w Polsce. Jednym z uczestników panelu był dr Piotr Cybula z Zakładu Prawa
 • W listopadzie 2018 r. – wraz z decyzją o przyznaniu środków na kontynuację badań – uruchomiony został drugi etap międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy" (nr projektu 133/BS/KPT/2018). Kierownikiem projektu jest prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, a w skład Zespołu badawczego wchodzą także: Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch; dr Anna Piotrowska;  dr Małgorzata Kryczka;  dr Bartosz Szczechowicz; dr Jerzy Raciborski oraz dr Stanisław Matusik. Więcej we wpisie pt. Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - projekt pod kierownictwem prof. Wiesława Alejziaka na stronie głównej Wydziału.

 • W dniach 29-30 listopada w Szklarskiej Porębie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, zorganizowana przez Katedrę Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W składzie Rady Naukowej Konferencji znaleźli się m.in. – reprezentujący AWF w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Klimek oraz prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który w czasie sesji plenarnej wygłosił referat na temat „Rola i znaczenie organizacji międzynarodowych w krzewieniu aktywności ruchowej oraz rozwoju turystyki na obszarach górskich”. Relacja z konferencji dostępna jest: tutaj.

 • W dniach 27-28 listopada w Poznaniu miała miejsce Ogólnopolska Konferencja pt. „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki” zorganizowana przez Katedrę Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konferencji wziął udział prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który został także zaproszony przez organizatorów do Rady Naukowej. Jego referat (przygotowany wspólnie z dr. Bartoszem Szczechowiczem) pt. „Globalizacja a rozwój turystyki – implikacje dla planowania i polityki turystycznej” zainaugurował obrady plenarne w pierwszym dniu konferencji. 

 • Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Turystyczno-Transportowej (Kraków, 14-15 listopada) dr Jerzy Raciborski i dr Piotr Cybula przeprowadzili na zaproszenie organizatorów kilkugodzinne szkolenie na temat ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 • W dniu 28 października dr Piotr Cybula przeprowadził zajęcia pt. "Ochrona Praw Konsumentów w turystyce - warsztaty" w ramach realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk studiach podyplomowych "Prawo Ochrony Konsumentów".

 • W dniach 22-23 października w Krakowie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych, zorganizowana przez Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszą Katedrę reprezentował dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania, który był członkiem Rady Programowej tej konferencji oraz wygłosił referat pt. "Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej - refleksje teoretyczne i metodologiczne na kanwie turystyki sportowej". Więcej informacji na stronie https://zkt2018.syskonf.pl/.
 • W dniu 5 października 2018 r. w Rytrze odbył się wielki finał „Wielkiego Odkrywania Małopolski” 2018. Przy okazji wręczono dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim. Jedną z wyróżnionych osób został dr Piotr Cybula z Zakładu Prawa.

Źródło: Wielki finał odkrywania Małopolski

 • Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 (5 października) dwóch pracowników naszej Katedry zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi za osiągnięcia w sferze działalności naukowej.

  Byli to:

  prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak (odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi):

  oraz dr Bartosz Szczechowicz (odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi).

 • 12 czerwca w Katowicach dr Piotr Cybula prowadził szkolenie dla kilkudziesięciu powiatowych rzeczników konsumenta z terenu województwa śląskiego. Dotyczyło ono ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła nowy regulamin naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami. Dotychczasowi eksperci musieli przejść dodatkowe szkolenia i uzyskać różne certyfikaty (m.in. Centralnego Biura Antykorupcyjnego). W szkoleniach takich uczestniczył prof. W. Alejziak, pozytywnie zdając egzaminy końcowe oraz uzyskując stosowne certyfikaty w trzech dziedzinach: „Korupcja w administracji publicznej”, „Korupcja w biznesie” oraz „Przeciwdziałanie korupcji”. Prof. W. Alejziak, który został ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym "Inteligentny Rozwój", realizowanym w latach 2014-2020, jest - jak na razie - jednym z dwóch ekspertów z zakresu turystyki, która ujęta jest w dziedzinie "Turystyka. Edukacja. Doradztwo".

 • W dniach 28-29.05 w Międzyzdrojach odbyła się X Konferencja Naukowa pt. "Marketing turystyczny", zorganizowana przez Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. Naszą Katedrę reprezentował dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania, który był też członkiem Komitetu Organizacyjnego tej konferencji. Więcej informacji na stronie PTE Oddział w Szczecinie.

 • Szachiści z naszej uczelni wygrali Turniej Szachowy rozgrywany w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie w dniach 24.03-19.05. W sześcioosobowej drużynie wystąpił dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania. Więcej szczegółów na stronie: Turniej Szachowy Festiwalu Nauki 2018.

 • 18 maja Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zorganizował na AGH spotkanie dla przedsiębiorców poświęcone nowej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jeden z dwóch głównych merytorycznych referatów przedstawił na nim dr Jerzy Raciborski z Zakładu Prawa, który w końcowej części spotkania odpowiadał także na pytania i wątpliwości uczestników związane z praktycznym wymiarem tej ustawy. O spotkaniu napisali m.in. portal TUR-INFO oraz Małopolska Organizacja Turystyczna.
 • W marcu 2018 r. ukazał się przygotowany pod red. dr. Bartosza Szczechowicza podręcznik pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” (PWN, Warszawa). Podręcznik ten jest efektem kilkuletniej pracy zespołu 14 nauczycieli akademickich, reprezentujących 6 szkół wyższych kształcących specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji, tj.: AWF w Krakowie, UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach. Naszą Katedrę reprezentowali pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania, w tym: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz oraz mgr Witold Zych. Więcej informacji na stronie Wydawnictwa.

   Ekonomia

 

 • 29 marca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie a Gminą Niepołomice. Jednym z inicjatorów tego porozumienia był dr Krzysztof Sondel z Zakładu Prawa naszej Katedry, a jednocześnie radny Rady Miejskiej w Niepołomicach. Więcej na temat tego porozumienia można przeczytać w majowym numerze "Gazety Niepołomickiej" (s. 4) a także na stronie internetowej Gminy Niepołomice.

 

 

 • W ramach współpracy pomiędzy trzema ośrodkami naukowymi zaangażowanymi w badania nad turystyką, w postaci trzech kierunkowych „turystycznych” Katedr, działających w trzech Akademiach Wychowania Fizycznego (w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu) podjęto działania mające na celu stworzenie wieloletniego wspólnego programu badań nad rolą i znaczeniem wydarzeń sportowych i kulturalnych dla rozwoju turystyki w obszarach goszczących. W wyniku dotychczasowych konsultacji, które odbyły się przy okazji kilku konferencji oraz specjalnie w tym celu organizowanych spotkań osób reprezentujących wspomniane trzy ośrodki naukowe, w tym zwłaszcza spotkania zorganizowanego z inicjatywy Prorektora AWF w Katowicach prof. nadzw. dr hab. Rajmunda Tomika, które odbyło się w dniu 10.01.2018 r. w Katowicach (w którym uczestniczyli także: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak i dr Bartosz Szczechowicz z ramienia Katedry Polityki Turystycznej AWF w Krakowie oraz prof. dr hab. Janusza Olearnika i prof. nadzw. dr hab. Piotra Oleśniewicz – z ramienia Katedry Turystyki AWF Wrocław), podjęto decyzję o przygotowaniu koncepcji badań, które będą realizowane w pierwszej kolejności, tj. w 2018 roku. Na tym ostatnim spotkaniu wstępnie uzgodniono ich temat oraz omówiono zakres czasowy, przestrzenny i przedmiotowy, a także podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem podstawowych założeń metodologicznych, które - mając uniwersalny charakter - mogłyby być wykorzystywane w różnych konkretnych badaniach. 

 "2017"

 • W 45. numerze czasopisma "Folia Turistica" ukazał się artykuł autorstwa dr. Bartosza Szczechowicza pt. Wspomnienie o Profesorze Janie Szumilaku (1941-2017). 
 • 22 listopada 2017 r. opublikowano Zaktualizowany Wykaz Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród ekspertów znalazł się prof. Wiesław Alejziak. Został on zaklasyfikowany jako ekspert w zakresie prac badawczo rozwojowych w dwóch dziedzinach: 1. „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” oraz 2 – „Branża targowo-konferencyjna”. Więcej informacji: "Zaktualizowany Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

 • 7 listopada 2017 r. w Katowicach odbyło się otwarte zebranie naukowe Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej tamtejszej AWF, podczas którego wykład na temat „Podstawowe paradygmaty, podejścia i metody badawcze w studiach nad turystyką” wygłosił kierownik naszej Katedry – prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak. W czasie wykładu – na prośbę strony zapraszającej – przedstawiona została również polityka wydawnicza i wymagania dotyczące publikacji w prestiżowych zagranicznych i polskich czasopismach naukowych. W czasie dyskusji po wykładzie problematyka ta została szczegółowo przedstawiona na przykładzie czasopisma „Folia Turistica”, którego redaktorem naczelnym jest prof. Alejziak. Ten gościnny wykład wpisuje się w całą serię podobnych wykładów, jakie wcześniej Profesor wygłaszał już na m.in. uniwersytetach w Łodzi, Toruniu, Rzeszowie, Kielcach, Warszawie  itd. Poniżej zamieszczamy plakat informujący o problematyce tego wykładu.

 •  20 października 2017 r. odbyła się konferencja pr. "Prawne aspekty turystyki i młodzieży" zorganizowana przez dr. Piotra Cybulę w ramach współpracy z COTG PTTK w Krakowie. Patronat merytoryczny nad konferencją sprawował Zakład Prawa naszej Kadry. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opublikowana w związku z tą konferencją publikacja na temat prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży dostępna na stronie COTG PTTK.  

 

 • 12 września zmarł prof. zw. dr hab. Janusz Sondel. Członkom naszej wspólnoty akademickiej prof. Janusz Sondel znany był przede wszystkim jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży, kilkudziesięcioletni pracownik naszej uczelni, prowadzący zajęcia z prawa w turystyce. Był także kierownikiem Katedry Polityki Turystycznej. Profesor Janusz Sondel związany był również z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie zajmował się przede wszystkim prawem rzymskim. Był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1990-1993, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji (1981-1987), kierownikiem Zakładu Prawa Rzymskiego (1984-1987) oraz Katedry Prawa Rzymskiego (2003–2007). Rezultatem jego pracy leksykograficznej jest "Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków", który przyniósł mu tzw. polskiego Nobla - nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz nagrodę Rektora UJ „Laur Jagielloński”.
 • 20 czerwca powołano Radę Naukową dla projektu Krajowego Centrum Aktywnego Wypoczynku (KCAW), w skład której weszło ośmiu wybitnych profesorów  i trzech doktorów z kilku uczelni (m.in. UJ, AGH, UEK, UŚ) oraz innych ważnych polskich instytucji (np. Polski Klub Ekologiczny, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska) zaangażowanych w realizacje projektu. Jednym z jej członków Rady został prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który pełni także funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Projektu). KCAW jest jednym z największych pod względem rozmachu, zaangażowanych środków oraz zaangażowania społeczności lokalnych projektów dotyczących turystyki i wypoczynku w Polce. Więcej informacji: http://kotarzarena.pl/ 

"2016"

 • 8 grudnia 2016 r. odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”, w czasie której  absolwentka kierunku „Turystyka i Rekreacja” naszej uczelni Dominika Cymerman odebrała wyróżnienie w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski”. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Uniwersytet Warszawski, a także ministerstwa: Finansów i Rozwoju oraz Sportu i Turystyki, Dziedzictwa Narodowego i Spraw Zagranicznych. Tytuł pracy mgr D. Cymermann: Znaczenie branż kreatywnych dla turystyki w miastach, praca została napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Wiesława Alejziaka.

 •  Podczas V Ogólnopolskiego Forum Agentów Biur Podróży, które odbyło się 23 listopada 2016 r. dr Piotr Cybula przedstawił referat pt. "Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów polskich". 
 • W kwietniu prof. Wiesław Alejziak rozpoczął realizację międzynarodowych badań na temat roli czasopism naukowych we współczesnej nauce oraz wyzwań przed jakimi, zwłaszcza w wobec nowych tendencji w dziedzinie transferowania i upowszechniania wiedzy (w tym idei Open Acces, blogosfery naukowej oraz mediów społecznościowych, czy portali takich jak: ResearchGate czy Academia.edu). Badania prowadzone są wśród redaktorów naczelnych oraz członków rad naukowych i kolegiów redakcyjnych najlepszych czasopism z zakresu turystyki w Polsce i na świecie. W pierwszym etapie badań uzyskano odpowiedzi od 48 respondentów, pochodzących z 14 krajów świata (z trzech kontynentów), którzy reprezentowali kilkadziesiąt czasopism turystycznych, w tym 10 polskich). Wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane przez profesora w grudniu w czasie sesji plenarnej VIII Gremium Ekspertów Turystyki. Publikacja:  Alejziak W., Liszewski S., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce, [w:] „Folia Turistica”, nr 41, 2016, ss. 81-135. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4005. Online: https://www.researchgate.net/publication/319602412_The_Role_of_Scientific_Journals_in_Knowledge_Transfer_in_Tourism

  Badania będą kontynuowane, a docelowo zostanie nimi objętych 50 najlepszych czasopism międzynarodowych oraz istniejących 15 polskich periodyków naukowych z zakresu turystyki.

"2015"

 • 13 maja 2015 w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK odbyła się debata na temat: "Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?". Spotkanie zostało zorganizowane przez Zakład Prawa wspólnie z Krakowską Izbą Turystyki oraz Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK. Referaty na spotkaniu przedstawili m.in. prof. Wiesław Alejziak, dr Piotr Cybula i dr Jerzy Raciborski. Sprawozdanie z debaty opublikował serwis TUR-INFO: "Jaka ustawa powinna regulować turystykę".