Specjalności:
ekonomika konsumpcji, ekonomika turystyki, euromarketing, marketing, zarządzanie i planowanie marketingowe, zarządzanie przedsiębiorstwem

Problematyka naukowa:
Organizacja i zarządzanie,
kierowanie przedsiębiorstwem,
podejmowanie decyzji oraz organizacja przedsiębiorstwa.
Konsumpcja usług turystycznych, zachowania konsumentów na rynku turystycznym i ich uwarunkowania.

 
Dydaktyka:
Seminarium magisterskie
Podstawy marketingu
Marketing międzynarodowy
Teorie zachowań konsumentów na rynku
Organizacja i zarządzanie
Zarządzanie
Wykład monograficzny


Wybrane publikacje:
  

 1. Kompleks gospodarki żywnościowej, AE, Kraków 1977, s. 40.
 2. Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej, AE, Kraków 1978, s. 210. Współautorzy: Z. Misiaszek, L. Strzembicki. Udział własny około 32% - autor rozdziału V, s. 68.
 3. Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 66, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1985, s. 307.
 4. Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie, IPiSS, Warszawa 1988, s. 58.
 5. Chłopi-robotnicy, Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, Katowice 1989, s. 204. Współautor: H. Woźniczka. Udział własny około 50% - autorstwo rozdziałów: I, II pkt. 1 i 3, IV i bibliografii, s. 104.
 6. Struktury konsumpcji gospodarstw miejskich i wiejskich, Wydawnictwo Katowickie, Katowice 1991, s. 142.
 7. Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, AE, Kraków 1993, s. 112.
 8. Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, AE, Kraków 1994, s. 125.
 9. Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 206.
 10. Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 320.
 11. Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 272. Współautor: C. Bywalec. Udział własny około 50% -autorstwo rozdziału 5 i 6, s.104.
 12. Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 300.
 1. Rynek artykułów muzycznych w Polsce, „Handel Wewnętrzny", 1965, nr 6, s. 75-79.
 2. Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce, „Problemy Ekonomiczne", 1970, nr 4, s. 77-85.
 3. Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1976, nr 80, s. 51-70.
 4. Potrzeby a jakość towarów, w: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji, AE, Kraków 1981, s. 109-112.
 5. Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję, „Handel Wewnętrzny", 1981, nr 4, s. 26-31.
 6. Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek, „Folia Oeconomica Cracoviensia", 1982, vol. XXIV, s. 2-5.
 7. Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1983, nr 169, s. 69-79.
 8. Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1983, nr 174, s. 95-112.
 9. Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1984, nr 182, s. 187-197.
 10. Wzorzec konsumpcji, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1985, nr 193, s. 47-53.
 11. Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji, „Wiadomości Statystyczne", 1985, nr 2, s. 25-27 i okładka.
 12. Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, „Nowe Rolnictwo", 1985, nr 5, s. 21-23.
 13. Zakład Ekonomiki Konsumpcji, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1985, nr 210, s. 76-80.
 14. Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1985, nr 212, s. 19-44.
 15. Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983, „Handel Wewnętrzny", 1985, nr 3, s. 35-39.
 16. Wpływ fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług, „Problemy Ekonomiczne", 1985, nr 4, s. 78-80.
 17. Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, „Wieś i Rolnictwo", 1985, nr 4, s. 155-164.
 18. Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów, „Folia Oeconomica Cracoviensia", 1986, vol. XXIX, s. 189-197.
 19. Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej, „Nowe Rolnictwo", 1986, nr 1-2, s. 31-33.
 20. Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984, w: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80, „Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie oraz AE w Krakowie, Klecza Górna 1986, s. 1-11.
 21. Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1987, nr 233, s. 7-17.
 22. Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji, w: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji, AE, Katowice 1987, s. 143-147.
 23. Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych, „Folia Oeconomica Cracoviensia", 1987, vol. XXX, s. 207-217.
 24. Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1987, nr 255, s. 37-53.
 25. Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1989, nr 304, s. 45-62.
 26. Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1989, nr 314, s. 5-19.
 27. Porównanie struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej, w: Przestrzenne struktury konsumpcji (zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie), AE, Katowice 1991, s. 76-87.
 28. Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1991, nr 349, s. 5-22.
 29. Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1991, nr 359, s. 39-47.
 30. Źródła badań konsumpcji, w: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa 1992, s. 36-46. Współautor: L. Strzembicki. Udział własny 50%.
 31. Prace nad reformą planów studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w: Marketingowe zarządzanie handlem. Konferencja naukowa 28-30 września 1992 roku, AE, Poznań 1992. s. 26-31.
 32. Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych, w: Problemy teorii wymiany, AE, Kraków 1993, s. 87-93.
 33. Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 1994, nr 420, s. 5-10.
 34. Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych, „ Marketing w Praktyce", 1996, nr 9/10, s. 24-26.
 35. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1997, nr 497, s. 5-18.
 36. Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej, w : Zarządzanie i Marketing, AE, Kraków 1998, s. 65-69.
 37. Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2000, nr 541, s. 5-15.
 38. Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej, w: Marketing u progu XXI wieku, AE, Kraków 2001, s. 291-302.
 39. Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 2002, nr 579, s. 49-57.
 1. Wybrane problemy konsumpcji w Polsce, AE, Kraków 1977, s. 107. Współautorzy: C. Bywalec, L. Strzembicki. Udział własny około 12% - współautorstwo rozdziału I, s. 26.
 2. Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej, AE, Kraków 1981, s. 120. Współautorzy: Z. Andrykiewicz-Feczko, C. Bywalec, L. Strzembicki. Udział własny około 17% - współautorstwo rozdziału I, s. 13 oraz autorstwo rozdziału VIII, s. 12.
 3. Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji, AE, Kraków 1985, s. 145. Współautorzy: C. Bywalec, L. Strzembicki. Udział własny około 50% - autorstwo rozdziałów: IV, V i VI, s. 72.
 4. Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, AE, Kraków 1992, s. 154. Współautor: C. Bywalec. Udział własny około 47% - autorstwo rozdziałów: V, VI, VII i VIII, s. 73.
 5. Zachowania konsumentów na rynku, AE, Kraków 1996, s. 150.
 6. Podstawy ekonomiki konsumpcji, AE, Kraków 1999, s. 167. Współautor: C. Bywalec. Udział własny około 50% - autorstwo rozdziałów: IV i V, s. 83.
 7. Zachowania konsumentów na rynku, w: Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki, AWF im. B. Czecha w Krakowie, Kraków 2000, s. 8-40.
 1. Magazynowanie, sprzedaż i ekspedycja wyrobów gotowych, Kraków 1969, s. 100 maszynopisu. Projekt wstępny wykonany dla ZSM Krotoszyn.
 2. Zasady organizacji łączności wewnętrznej Zakładu, Kraków 1969, s. 60 maszynopisu. Projekt wstępny wykonany dla ZSM Krotoszyn.
 3. Instrukcja o obiegu dokumentów obrotu materiałowego, Kraków 1969, s. 120 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla Sanockiej Fabryki Autobusów. Współautor: J. Bałas. Udział własny około 70%.
 4. Instrukcja o gospodarce wyrobami gotowymi, Kraków 1970, s. 80 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla KFAP Kraków.
 5. Schemat ideowy przedsiębiorstwa wielozakładowego w związku z rozwojem KFAP w Krakowie, Kraków 1970, s. 40 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla KFAP Kraków. Współautor: S. Purchla. Udział własny około 70%.
 6. Instrukcja o ewidencji i rozliczaniu produkcji niezakończonej i gospodarce półfabrykatami, Kraków 1970, s. 95 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla KFAP Kraków.
 7. Instrukcja o obiegu dokumentów dla Odlewni w Żorach, Kraków 1970, s. 40 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla Odlewni w Żorach. Współautorzy: A. Gawędzki, J. Niedziałek. Udział własny około 60%.
 8. Instrukcja obiegu dokumentów, Kraków 1970, s. 80 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla KFAP Kraków. Współautor: J. Bałas. Udział własny około 25%.
 9. Projekt schematu organizacyjnego i układu powiązań funkcjonalno hierarchicznych, Kraków 1971, s. 55 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla Zakładu Doświadczalnego Aparatury Pomiarowej przy KFAP Kraków.
 10. Projekt organizacyjny gospodarki opakowaniami, Kraków 1972, s. 70 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla Sanockiej Fabryki Autobusów.
 11. Instrukcja obiegu dokumentów dla Kombinatu PONAR-FANA w Cieszynie, Kraków 1972, s. 70 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla Kombinatu PONAR-FANA w Cieszynie. Współautorzy: M. Kolat, R. Wcisło, S. Zawadzki. Udział własny około 40%.
 12. Projekt organizacji transportu zewnętrznego i wewnętrznego, Kraków 1973, s. 95 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla FSE „KONTAKT" w Czechowicach.
 13. Wybrane instrukcje organizacyjne z zakresu transportu wewnętrznego, Kraków 1974, s. 98 maszynopisu. Projekt techniczny wykonany dla WSK „DELTA - GORZYCE" w Gorzycach k/Sandomierza.
 1. A. Kusińska: Empiryczne badania segmentacji rynku wybranych produktów ze szczególnym uwzględnieniem kryterium wymagań jakościowych, Kraków 1987, s. 2 maszynopisu.
 2. K. Baścik: Modelowanie mechanizmów gospodarki żywnościowej w układach branżowych i przestrzennych,
 3. Ł. Karpiel: Ocena przydatności metod badań porównawczych w testowaniu jakości produktów rynkowych na przykładzie
 4. A. Zalewski: Ekonomiczna analiza funkcjonowania ciągów technologicznych w układzie branżowym gospodarki żywnościowej, Kraków 1988, s. 2 maszynopisu.
 5. A. Zalewski: Zasady i mechanizmy sterowania układami gospodarki żywnościowej, Kraków 1988, s. 2 maszynopisu.
 6. Oipnia o książce wydanej przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach w 1988 r. pt.: „Warunki życia i bytu mieszkańców aglomeracji górnośląskiej", Kraków 1989, s. 4 maszynopisu.
 7. M. Daszkowska, J. Senyszyn: Elementy teorii konsumpcji, Kraków 1993, s. 4 maszynopisu.
 8. E. Kieżel: Konsument w koncepcji i praktyce marketingu, Kraków 1995, s. 2 maszynopisu.
 9. Konspekt książki J. Kramer pt.: „Konsumpcja w gospodarce rynkowej", Kraków 1995, s. 2 maszynopisu.
 10. E. Kiezel: Konsument w koncepcji i praktyce marketingu (w świetle studiów teoretycznych i badań empirycznych), Kraków 1996, s. 2 maszynopisu.
 11. S. M. Kot: Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Kraków 1997, s. 3 maszynopisu.
 12. M. Hyska: Miejsce niepełnosprawności w polityce społecznej państwa, Kraków 1999, s. 1 maszynopisu.
 13. J. Sala: Produkt jako instrument marketingu w gastronomii otwartej, Kraków 1999, s. 2 maszynopisu.
 14. B. Gnela: Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja polskiego systemu ochrony prawa konsumenta. Część II. Harmonizacja polskiego prawa z dyrektywą 59/92 o ogólnym bezpieczeństwie produktu, Kraków 2000, s. 3 maszynopisu.
 15. S. Smyczek: Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych, Kraków 2000, s. 5 maszynopisu.
 16. A Burgiel: Pomiar skłonności do przywództwa opinii (konstrukcja i testowanie skali pomiarowej), Kraków 2000, s. 2 maszynopisu.
 17. B. Gnela: Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja polskiego systemu ochrony prawa konsumenta. Część III. Harmonizacja polskiego prawa z wymogami Unii Europejskiej w zakresie tzw. Umów konsumenckich, Kraków 2001, s. 2 maszynopisu.
 18. A. Burgiel: Naśladownictwo w zachowaniach konsumentów polskich, Kraków 2001, s. 4 maszynopisu – ocena rozprawy doktorskiej.
 19. J. Babiarz: Aukcja jako instrument wyceny dzieł sztuki, Kraków 2002, s. 6 maszynopisu – ocena rozprawy doktorskiej.
 20. J. Berełkowski, Uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej z Niemiec do Polski, Kraków 2002, s. 1 maszynopisu.
 21. J. Urniaż, Turystyka i rekreacja ruchowa czynnikami rozwoju regionalnego Warmii i Mazur, Kraków 2003, s. 1 maszynopisu.
 22. J. Mirek, Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych, Kraków 2004, s. 6 maszynopisu – ocena rozprawy doktorskiej.