Z życia Katedry

"2018"

 • 6 grudnia obyła się w Krakowie konferencja pt. "Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego". Została ona przygotowana pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki przez nasz Wydział oraz Urząd Miasta Krakowa. Na konferencji przedstawione zostały trzy referaty przez pracowników naszej Katedry. Dr Jerzy Raciborski przedstawił dwa referaty - pierwszy na temat "Badania rynku przewodników miejskich zlecone przez Urząd Miasta Krakowa. Podstawy prawne świadczenia usług przewodników miejskich"; drugi pt. "Uznawanie kwalifikacji przewodników górskich w Europie". Z kolei dr Piotr Cybula wygłosił referat na temat "Prawne aspekty usług pilotów wycieczek - między teorią a praktyką".

 

 • W wyborach specjalności na studiach licencjackich stacjonarnych dokonywanych przez studentów II roku kierunku turystyka i rekreacja największą popularnością cieszyła się specjalność E-turystyka. Jest to propozycja Katedry Polityki Turystycznej. Ma ona na celu przede wszystkim przygotowanie studentów do skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

 • Podczas 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego (Kraków, 1 grudnia) odbył się panel poświęcony przewodnictwu górskiemu w Polsce. Jednym z uczestników panelu był dr Piotr Cybula z Zakładu Prawa
 • W listopadzie 2018 r. – wraz z decyzją o przyznaniu środków na kontynuację badań – uruchomiony został drugi etap międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy" (nr projektu 133/BS/KPT/2018). Kierownikiem projektu jest prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, a w skład Zespołu badawczego wchodzą także: Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch; dr Anna Piotrowska;  dr Małgorzata Kryczka;  dr Bartosz Szczechowicz; dr Jerzy Raciborski oraz dr Stanisław Matusik. Więcej we wpisie pt. Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - projekt pod kierownictwem prof. Wiesława Alejziaka na stronie głównej Wydziału.

 • W dniach 29-30 listopada w Szklarskiej Porębie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, zorganizowana przez Katedrę Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W składzie Rady Naukowej Konferencji znaleźli się m.in. – reprezentujący AWF w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Klimek oraz prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który w czasie sesji plenarnej wygłosił referat na temat „Rola i znaczenie organizacji międzynarodowych w krzewieniu aktywności ruchowej oraz rozwoju turystyki na obszarach górskich”. Relacja z konferencji dostępna jest: tutaj.

 • W dniach 27-28 listopada w Poznaniu miała miejsce Ogólnopolska Konferencja pt. „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki” zorganizowana przez Katedrę Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konferencji wziął udział prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który został także zaproszony przez organizatorów do Rady Naukowej. Jego referat (przygotowany wspólnie z dr. Bartoszem Szczechowiczem) pt. „Globalizacja a rozwój turystyki – implikacje dla planowania i polityki turystycznej” zainaugurował obrady plenarne w pierwszym dniu konferencji. 

 • Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Turystyczno-Transportowej (Kraków, 14-15 listopada) dr Jerzy Raciborski i dr Piotr Cybula przeprowadzili na zaproszenie organizatorów kilkugodzinne szkolenie na temat ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 • W dniu 28 października dr Piotr Cybula przeprowadził zajęcia pt. "Ochrona Praw Konsumentów w turystyce - warsztaty" w ramach realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk studiach podyplomowych "Prawo Ochrony Konsumentów".

 • W dniach 22-23 października w Krakowie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych, zorganizowana przez Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszą Katedrę reprezentował dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania, który był członkiem Rady Programowej tej konferencji oraz wygłosił referat pt. "Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej - refleksje teoretyczne i metodologiczne na kanwie turystyki sportowej". Więcej informacji na stronie https://zkt2018.syskonf.pl/.
 • W dniu 5 października 2018 r. w Rytrze odbył się wielki finał „Wielkiego Odkrywania Małopolski” 2018. Przy okazji wręczono dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim. Jedną z wyróżnionych osób został dr Piotr Cybula z Zakładu Prawa.

Źródło: Wielki finał odkrywania Małopolski

 • Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 (5 października) dwóch pracowników naszej Katedry zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi za osiągnięcia w sferze działalności naukowej.

  Byli to:

  prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak (odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi):

  oraz dr Bartosz Szczechowicz (odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi).

 • 12 czerwca w Katowicach dr Piotr Cybula prowadził szkolenie dla kilkudziesięciu powiatowych rzeczników konsumenta z terenu województwa śląskiego. Dotyczyło ono ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła nowy regulamin naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami. Dotychczasowi eksperci musieli przejść dodatkowe szkolenia i uzyskać różne certyfikaty (m.in. Centralnego Biura Antykorupcyjnego). W szkoleniach takich uczestniczył prof. W. Alejziak, pozytywnie zdając egzaminy końcowe oraz uzyskując stosowne certyfikaty w trzech dziedzinach: „Korupcja w administracji publicznej”, „Korupcja w biznesie” oraz „Przeciwdziałanie korupcji”. Prof. W. Alejziak, który został ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym "Inteligentny Rozwój", realizowanym w latach 2014-2020, jest - jak na razie - jednym z dwóch ekspertów z zakresu turystyki, która ujęta jest w dziedzinie "Turystyka. Edukacja. Doradztwo".

 • W dniach 28-29.05 w Międzyzdrojach odbyła się X Konferencja Naukowa pt. "Marketing turystyczny", zorganizowana przez Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. Naszą Katedrę reprezentował dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania, który był też członkiem Komitetu Organizacyjnego tej konferencji. Więcej informacji na stronie PTE Oddział w Szczecinie.

 • Szachiści z naszej uczelni wygrali Turniej Szachowy rozgrywany w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie w dniach 24.03-19.05. W sześcioosobowej drużynie wystąpił dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania. Więcej szczegółów na stronie: Turniej Szachowy Festiwalu Nauki 2018.

 • 18 maja Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zorganizował na AGH spotkanie dla przedsiębiorców poświęcone nowej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jeden z dwóch głównych merytorycznych referatów przedstawił na nim dr Jerzy Raciborski z Zakładu Prawa, który w końcowej części spotkania odpowiadał także na pytania i wątpliwości uczestników związane z praktycznym wymiarem tej ustawy. O spotkaniu napisali m.in. portal TUR-INFO oraz Małopolska Organizacja Turystyczna.
 • W marcu 2018 r. ukazał się przygotowany pod red. dr. Bartosza Szczechowicza podręcznik pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” (PWN, Warszawa). Podręcznik ten jest efektem kilkuletniej pracy zespołu 14 nauczycieli akademickich, reprezentujących 6 szkół wyższych kształcących specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji, tj.: AWF w Krakowie, UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach. Naszą Katedrę reprezentowali pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania, w tym: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz oraz mgr Witold Zych. Więcej informacji na stronie Wydawnictwa.

   Ekonomia

 

 • 29 marca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie a Gminą Niepołomice. Jednym z inicjatorów tego porozumienia był dr Krzysztof Sondel z Zakładu Prawa naszej Katedry, a jednocześnie radny Rady Miejskiej w Niepołomicach. Więcej na temat tego porozumienia można przeczytać w majowym numerze "Gazety Niepołomickiej" (s. 4) a także na stronie internetowej Gminy Niepołomice.

 

 

 • W ramach współpracy pomiędzy trzema ośrodkami naukowymi zaangażowanymi w badania nad turystyką, w postaci trzech kierunkowych „turystycznych” Katedr, działających w trzech Akademiach Wychowania Fizycznego (w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu) podjęto działania mające na celu stworzenie wieloletniego wspólnego programu badań nad rolą i znaczeniem wydarzeń sportowych i kulturalnych dla rozwoju turystyki w obszarach goszczących. W wyniku dotychczasowych konsultacji, które odbyły się przy okazji kilku konferencji oraz specjalnie w tym celu organizowanych spotkań osób reprezentujących wspomniane trzy ośrodki naukowe, w tym zwłaszcza spotkania zorganizowanego z inicjatywy Prorektora AWF w Katowicach prof. nadzw. dr hab. Rajmunda Tomika, które odbyło się w dniu 10.01.2018 r. w Katowicach (w którym uczestniczyli także: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak i dr Bartosz Szczechowicz z ramienia Katedry Polityki Turystycznej AWF w Krakowie oraz prof. dr hab. Janusza Olearnika i prof. nadzw. dr hab. Piotra Oleśniewicz – z ramienia Katedry Turystyki AWF Wrocław), podjęto decyzję o przygotowaniu koncepcji badań, które będą realizowane w pierwszej kolejności, tj. w 2018 roku. Na tym ostatnim spotkaniu wstępnie uzgodniono ich temat oraz omówiono zakres czasowy, przestrzenny i przedmiotowy, a także podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem podstawowych założeń metodologicznych, które - mając uniwersalny charakter - mogłyby być wykorzystywane w różnych konkretnych badaniach. 

 "2017"

 • W 45. numerze czasopisma "Folia Turistica" ukazał się artykuł autorstwa dr. Bartosza Szczechowicza pt. Wspomnienie o Profesorze Janie Szumilaku (1941-2017). 
 • 22 listopada 2017 r. opublikowano Zaktualizowany Wykaz Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród ekspertów znalazł się prof. Wiesław Alejziak. Został on zaklasyfikowany jako ekspert w zakresie prac badawczo rozwojowych w dwóch dziedzinach: 1. „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” oraz 2 – „Branża targowo-konferencyjna”. Więcej informacji: "Zaktualizowany Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

 • 7 listopada 2017 r. w Katowicach odbyło się otwarte zebranie naukowe Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej tamtejszej AWF, podczas którego wykład na temat „Podstawowe paradygmaty, podejścia i metody badawcze w studiach nad turystyką” wygłosił kierownik naszej Katedry – prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak. W czasie wykładu – na prośbę strony zapraszającej – przedstawiona została również polityka wydawnicza i wymagania dotyczące publikacji w prestiżowych zagranicznych i polskich czasopismach naukowych. W czasie dyskusji po wykładzie problematyka ta została szczegółowo przedstawiona na przykładzie czasopisma „Folia Turistica”, którego redaktorem naczelnym jest prof. Alejziak. Ten gościnny wykład wpisuje się w całą serię podobnych wykładów, jakie wcześniej Profesor wygłaszał już na m.in. uniwersytetach w Łodzi, Toruniu, Rzeszowie, Kielcach, Warszawie  itd. Poniżej zamieszczamy plakat informujący o problematyce tego wykładu.

 •  20 października 2017 r. odbyła się konferencja pr. "Prawne aspekty turystyki i młodzieży" zorganizowana przez dr. Piotra Cybulę w ramach współpracy z COTG PTTK w Krakowie. Patronat merytoryczny nad konferencją sprawował Zakład Prawa naszej Kadry. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opublikowana w związku z tą konferencją publikacja na temat prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży dostępna na stronie COTG PTTK.  

 

 • 12 września zmarł prof. zw. dr hab. Janusz Sondel. Członkom naszej wspólnoty akademickiej prof. Janusz Sondel znany był przede wszystkim jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży, kilkudziesięcioletni pracownik naszej uczelni, prowadzący zajęcia z prawa w turystyce. Był także kierownikiem Katedry Polityki Turystycznej. Profesor Janusz Sondel związany był również z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie zajmował się przede wszystkim prawem rzymskim. Był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1990-1993, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji (1981-1987), kierownikiem Zakładu Prawa Rzymskiego (1984-1987) oraz Katedry Prawa Rzymskiego (2003–2007). Rezultatem jego pracy leksykograficznej jest "Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków", który przyniósł mu tzw. polskiego Nobla - nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz nagrodę Rektora UJ „Laur Jagielloński”.
 • 20 czerwca powołano Radę Naukową dla projektu Krajowego Centrum Aktywnego Wypoczynku (KCAW), w skład której weszło ośmiu wybitnych profesorów  i trzech doktorów z kilku uczelni (m.in. UJ, AGH, UEK, UŚ) oraz innych ważnych polskich instytucji (np. Polski Klub Ekologiczny, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska) zaangażowanych w realizacje projektu. Jednym z jej członków Rady został prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który pełni także funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Projektu). KCAW jest jednym z największych pod względem rozmachu, zaangażowanych środków oraz zaangażowania społeczności lokalnych projektów dotyczących turystyki i wypoczynku w Polce. Więcej informacji: http://kotarzarena.pl/ 

"2016"

 • 8 grudnia 2016 r. odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”, w czasie której  absolwentka kierunku „Turystyka i Rekreacja” naszej uczelni Dominika Cymerman odebrała wyróżnienie w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski”. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Uniwersytet Warszawski, a także ministerstwa: Finansów i Rozwoju oraz Sportu i Turystyki, Dziedzictwa Narodowego i Spraw Zagranicznych. Tytuł pracy mgr D. Cymermann: Znaczenie branż kreatywnych dla turystyki w miastach, praca została napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Wiesława Alejziaka.

 •  Podczas V Ogólnopolskiego Forum Agentów Biur Podróży, które odbyło się 23 listopada 2016 r. dr Piotr Cybula przedstawił referat pt. "Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów polskich". 
 • W kwietniu prof. Wiesław Alejziak rozpoczął realizację międzynarodowych badań na temat roli czasopism naukowych we współczesnej nauce oraz wyzwań przed jakimi, zwłaszcza w wobec nowych tendencji w dziedzinie transferowania i upowszechniania wiedzy (w tym idei Open Acces, blogosfery naukowej oraz mediów społecznościowych, czy portali takich jak: ResearchGate czy Academia.edu). Badania prowadzone są wśród redaktorów naczelnych oraz członków rad naukowych i kolegiów redakcyjnych najlepszych czasopism z zakresu turystyki w Polsce i na świecie. W pierwszym etapie badań uzyskano odpowiedzi od 48 respondentów, pochodzących z 14 krajów świata (z trzech kontynentów), którzy reprezentowali kilkadziesiąt czasopism turystycznych, w tym 10 polskich). Wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane przez profesora w grudniu w czasie sesji plenarnej VIII Gremium Ekspertów Turystyki. Publikacja:  Alejziak W., Liszewski S., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce, [w:] „Folia Turistica”, nr 41, 2016, ss. 81-135. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4005. Online: https://www.researchgate.net/publication/319602412_The_Role_of_Scientific_Journals_in_Knowledge_Transfer_in_Tourism

  Badania będą kontynuowane, a docelowo zostanie nimi objętych 50 najlepszych czasopism międzynarodowych oraz istniejących 15 polskich periodyków naukowych z zakresu turystyki.

"2015"

 • 13 maja 2015 w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK odbyła się debata na temat: "Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?". Spotkanie zostało zorganizowane przez Zakład Prawa wspólnie z Krakowską Izbą Turystyki oraz Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK. Referaty na spotkaniu przedstawili m.in. prof. Wiesław Alejziak, dr Piotr Cybula i dr Jerzy Raciborski. Sprawozdanie z debaty opublikował serwis TUR-INFO: "Jaka ustawa powinna regulować turystykę".