e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.:(0048) 12 683 10-77

Adres do korespondencji:

Wydział Turystyki i Rekreacji

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Al. Jana Pawła II 78,

31-571 Kraków, Poland


  

 

 

EDUKACJA

Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (gdzie w 1984 roku uzyskał tytuł magistra turystyki) oraz doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej (doktorat: z zakresu polityki turystycznej – 1991, habilitacja: z zakresu metodologii badania aktywności turystycznej oraz jej zróżnicowań społecznych – 2010). Ukończył też podyplomowe studia ekonomiczne (Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie – 1987 r.) oraz pedagogiczne (Uniwersytet Jagielloński – 1990). Uczestniczył w licznych kursach, szkoleniach i specjalistycznych warsztatach, w tym między innymi: podyplomowym kursie „Marketing w turystyce", zorganizowanym wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz University of Luton (w 1995 roku) w cyklu międzynarodowych szkoleń w ramach programu wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, organizowanych przez AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) oraz Instytut Turystyki w Krakowie (trzy szkolenia: „Polityka turystyczna w Europie i na świecie", „Zarządzanie turystyką na poziomie regionalnym", „Zarządzanie turystyką w warunkach nierównowagi rynkowej - na poziomie państwa, regionu, miejscowości").

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 • polityka turystyczna,
 • organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego,
 • międzynarodowy rynek turystyczny, uwarunkowania aktywności turystycznej,
 • metodologia badań w turystyce,
 • jest autorem innowacyjnej metody badania ruchu turystycznego TelSKART© (Telefoniczny System Komórkowej Analizy Ruchu Turystycznego), bazującej na wykorzystaniu systemu telofonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji (GSM i UMTS), która w zasadzie jako jedyna pozwala na pomiar ogólnej wielkości ruchu turystycznego w destynacjach różnych kategorii (miasta, regiony, kraje).

Uczestniczył w realizacji wielu programów i projektów badawczych dotyczących przede wszystkim turystyki (np. "Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. - Turystyka jako czynnik Rozwoju Społeczno-Gospodarczego", „"Obrazowanie metodologiczne prac naukowych na przykładzie prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu turystyki". Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej” ), ale także innych zagadnień (np. Narodowy Program Badawczy „Foresight - Polska 2020" ,w ramach którego brał udział - w charakterze tzw. eksperta zewnętrznego - w pracach pola badawczego "Zrównoważony rozwój Polski. Jakość życia", w dwóch tematach: "Zrównoważony rozwój regionów i obszarów" oraz "Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi"). Jest ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Programie Operacyjnym "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020 w zakresie zagadnień (dziedzinie)  "Turystyka. Edukacja. Doradztwo."

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I PEŁNIONE W NICH FUNKCJE

Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętej polityki turystycznej, międzynarodowego rynku turystycznego oraz uwarunkowań aktywności turystycznej ludności. Jest członkiem kilku międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych i branżowych, w tym między innymi: EuroScience (od 2006), International Society of Culture, Tourism and Hospitality Research, z siedzibą w Universtity of South Karolina (od 2005), Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (od 1986 roku, obecnie jest vice-prezesem krakowskiego oddziału Towarzystwa) oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki (od 1992 roku jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia). Od wielu lat współpracuje z CIRET (Centre International de Recherches et d'Etudes Touristiques) w Aix-en Provence we Francji oraz redakcją kwartalnika „Annals of Tourism Research", uznawanego za najlepsze czasopismo naukowe z zakresu turystyki na świecie (jest członkiem „Annals International Panel of Referees" – międzynarodowego panelu recenzentów tego czasopisma). Jest też członkiem kolegiów redakcyjnych (Editorial Bard) następujących czasopism naukowych: „Folia Turistica" (AWF Kraków, 11 pkt MNiSW), „Turystyka i Rekreacja" (AWF Warszawa, 4 pkt MNiSW), "Episteme" (5 pkt MNiSW), "Ekonomicka Revue Cestvneho Ruchu" (Słowacja) oraz "Acta Economica et Turistica" (Zagrzeb, Chorwacja) i „International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research" (wydawanego przez Emerald Group Publishing, jednego ze światowych liderów na rynku wydawnictw naukowych).

 

PUBLIKACJE

Jest autorem około stu publikacji naukowych na temat różnych aspektów turystyki oraz autorem lub współautorem ośmiu książek i podręczników (kilka z nich miało więcej niż jedno wydanie), w tym: „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku"(1999), „Międzynarodowe organizacje turystyczne"(2003 - współautorem jest T. Marciniec), „Kompendium pilota wycieczek" (sześć wydań, ostatnie w 2006 roku - współautor), "Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej" (2009 - rozprawa habilitacyjna). Jest także współautorem i redaktorem naukowym (wspólnie z R. Winiarskim) monografii „Turystyka w badaniach naukowych" (2005), która ukazała również w języku angielskim („Tourism in Scientific Research").

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

(chronologicznie - stan na 1.06.2018 r.)

 

KSIĄŻKI (w języku polskim)

 1. Alejziak W. (red.) „Z warsztatów „Mistrzów”. Folia Turistica: Wydanie specjalne z okazji 35 – lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Nr 25(2), 2011, ss. 495. Redaktor naukowy tomu oraz autor dwóch artykułów: Globalna polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność? (343-392)i Kto to jest „mistrz naukowy” oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce – rozważania na przykładzie badań turystycznych, (ss. 439-495)
 2. Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków nr 56, Kraków 2009, ss. 503 (praca habilitacyjna). Recenzenci. Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa. Słaby (Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prof. dr hab. R. Ryszard Winiarski (Instytut Turystyki i Rekreacji, AWF Kraków).
 3. Alejziak W., Winiarski R. (red.) Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, ss. 321 (współredaktor książki i autor rozdziału Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką – ss. 275-299).
 4. Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Karków 2003, ss. 401.
 5. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Wydanie drugie, Albis, Kraków 2000, ss. 316.
 6. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999 (ss. 321).

 

KSIĄŻKI (w języku angielskim)

 1. Alejziak W. (red.), “The Master Classes. Folia Turistica” - Special Edition Published on the 35 Anniversary of the Tourism and Recreation Faculty at the University School of Physical Education in Kraków, Nr 25(1), 2011 (pp. 451). Redaktor naukowy tomu oraz autor dwóch artykułów: A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? (ss. 313-356) i Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research (pp. 399-451).
 2. Alejziak W., Winiarski R (red.), Tourism in Scientific Research, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, ss. 302. (współredaktor książki i autor rozdziału: Present Status and perspectives of Tourism Research Development  – pp. 257-279).


ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH (w języku polskim)

 1. Alejziak W., W stronę gospodarki globalnej – Część XI, Rozdział XXIII: Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa a rynek globalny. O funkcjonowaniu i rozwoju sektora turystyki i rekreacji w warunkach globalizacji gospodarki, [w:] Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej [Towards a global economy - Part XI, Chapter XXIII: European Economic and Monetary Union and the global market. Functioning and development of the tourism and recreation sector in the conditions of globalization of the economy, [in:] Economics with elements of the description of the tourism and recreation economy.] (red. B. Szczechowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 847-901.
 2. Alejziak W., Różne wymiary znaczenia wielkich wydarzeń (mega events) sportowych i kulturalnych dla turystyki – aspekty metodologiczne, [w:] Inspiracje sportem w turystyce kulturowej [Different dimensions of the importance of the sport and cultural mega events for tourism - methodological aspects, [in:] Sport inspirations in cultural tourism] (red. M. Kazimierczak), AWF Poznań, Poznań, 2016, s. 118-137.
 3. Alejziak W., Atrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką  (na przykładzie analizy inhibitorów aktywności turystycznej Europejczyków w latach 1997-2014) [Attribution and causal explanation in tourism research (on the example of the analysis of Europeans' tourist activity inhibitors in 1997-2014)], [w:] Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z geografii Turyzmu, Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 67-90.
 4. Alejziak W., Systemy telefonii komórkowej jako potencjalny instrument pomiaru oraz statystycznych badań ruchu turystycznego (na przykładzie metody TelSKART©), [w:] Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej [Systems of mobile telephony as a potential instrument of measurement and statistical research on tourism (on the example of the TelSKART © method), [in:] The role of statistics in scientific research and business practice] (red. A. Piotrowska-Piątek), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce 2014, s. 67-82.
 5. Alejziak W., Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych, [w:] Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy (red. L. Butowski), Instytut Turystyki-Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013, ss. 9-38.
 6. Alejziak W., Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne), [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych (red. E. Dziedzic), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, ss. 24-38.
 7. Alejziak W., Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych (red. E. Dziedzic), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, ss. 40-67.
 8. Alejziak W., Wpływ zróżnicowań społecznych konsumpcji turystycznej na jakość życia, [w:] Oblicza konsumpcjonizmu (red. B. Mróz), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, ss. 187-198.
 9. Alejziak W., Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy, [w:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej (red. K. Denek, L. Drożdżyński i A Gordon), Wydawnictwo „Kraj” PTTK., Warszawa-Poznań 2009, ss. 67-80.
 10. Alejziak W., Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki (red. G. Gołembski), Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, 2008, ss. 13-25.
 11. Alejziak W., Metodologia badań w turystyce, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych (red. R. Winiarski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 140-164.
 12. Alejziak W., Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (red. G. Gołembski), Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, s. 52-66.
 13. Alejziak W., Zróżnicowania społeczne aktywności turystycznej a kwestia wykluczenia społecznego w świetle badań nad wyjazdami wypoczynkowymi Polaków, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk 2008, s. 59-70.
 14. Alejziak W., Typologizacja turystów. Implikacje dla nauczycieli, wychowawców i organizatorów turystyki, [w:] Edukacja Jutra [red. K. Zatoń, T. Koszczyc], Tom II, AWF, Wrocław 2008, ss. 161-168.
 15. Alejziak W., Terminologiczne i klasyfikacyjne bariery rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy (na przykładzie dyskusji nad pojęciem i zakresem przemysłu turystycznego], [w:] Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy (pod red. M. Bednarczyk), Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, ss. 62-78.
 16. Alejziak W., Funkcje lobbingowe międzynarodowych organizacji turystycznych], [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, ss. 273-289.
 17. Alejziak W., Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, [w:] Kompendium pilota wycieczek (praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka) Wydanie V uzupełnione, Proksenia, Kraków 2005, ss. 5-42.
 18. Alejziak W., Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką, [w:] Turystyka w badaniach naukowych (red. R. Winiarski i W. Alejziak), AWF Kraków, WSIZ, Rzeszów2005, ss. 275-299.
 19. Alejziak W., Polityka turystyczna, [w:] Nauki o turystyce. Część II (red. R. Winiarski). Studia i Monografie nr 7, AWF, Kraków 2003, ss. 40-91.
 20. Alejziak W., Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce (red. G. Gołembski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ss. 231-248
 21. Alejziak W., Winiarski R., Perspektywy rozwoju nauk o turystce, [w:] Nauki o turystyce. Wydanie 2. Poprawione i uzupełnione. Część I (red. R. Winiarski). Studia i Monografie nr 7, AWF, Kraków 2003, ss. 157-166 (współautorstwo rozdziału)
 22. Alejziak W., Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, [w:] Kompendium pilota wycieczek (red, Z. Kruczek), Proksenia, Kraków 2002, ss. 5-40
 23. Alejziak W., Podstawowe pojęcia, definicje i kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), Wydanie VI uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 1998, ss. 7-19.
 24. Alejziak W., Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), Wydanie VI uzupełnione i poprawione Proksenia, Kraków 1998, ss. 20-42.
 25. Alejziak W., Podstawowe pojęcia, definicje i kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), Wydanie VI uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 1996, ss. 7-19.
 26. Alejziak W., Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), wydanie V, Proksenia, Kraków 1996, ss. 20-42.
 27. Alejziak W., Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), wydanie IV, Proksenia, Kraków 1996, ss. 7-20.

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

(w języku angielskim i innych językach obcych)

 1. Alejziak W., New Trends and Challenges of Tourism  at the Beginning of 21st Century, [w:] Cooperation in Tourist Region (ed. R. Ziółkowski, M. Jalinik), Bialystok University of Technology, Białystok 2011, pp. 9-23 (in English).
 2. Alejziak W, Politica turistica en el siglo XXI, [w:] Cambio Climatico y Turismo: Realidad y Fiction (ed. E. Fayos-Sola, J. Jafari), Universitat de Valencia, World Tourism Organization, 2009, pp. 187- 210 (współautor) (in Spanin).
 3. Alejziak W., Determinants  and Disproportions of Tourism Activity and Problem of Social Exclusion, [w:] Cestovny ruch w podmienkach globalizacie (red. M. Gucik), Univerzita Mateja Bela – Ekonomika Faculta, Banska Bystrica, 2009, pp. 11-27 (in English).
 4. Alejziak W., Problems and perspectives for development of international tourism policy, [w:] Socio-economic aspects of tourism and recreation (red. A. Dąbrowski i R. Rowiński), University of Physical Education in Warsaw, 2007, pp. 99-106 (in English).
 5. Alejziak W., Present Status and perspectives of Tourism Research Development, [w:] Tourism in Scientific Research (ed. W. Alejziak & R. Winiarski), AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, pp. 257-279 (in English).
 6. Alejziak W., Problems and perspectives for development of international tourism policy, [w:] Socio-economic aspects of tourism and recreation (red. A. Dąbrowski i R. Rowiński), University of Physical Education in Warsaw, 2007, pp. 99-106 (in English).
 7. Alejziak W., Tourism and the crime rate: can the worsening condition of public safety bring to a halt the growth tendencies of the polish tourism market?, [w:] Tourist safety and security: practical measures for destination, World Tourism Organization, Madrid 1996, pp. 9-18.
 8. Alejziak W., Tourism and the crime rate in Poland, [w:] Tourism in Central and Eastern Europe: Educating for Quality (red. G. Richards), ATLAS, European Association for Tourism and Leisure Education, Tilburg University 1996, pp. 289-301 (in English).

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

(w języku polskim)

 1. Alejziak W., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce", [w:] Folia Turistica, nr 41, 2016, ss. 135.
 2. Alejziak W., „Annals of Tourism Research” jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki, [w:] Folia Turistica, nr 39, 2016, s. 11-46.
 3. Alejziak W. Multi-Level Governance jako instrument planowania rozwoju i zarządzania obszarami recepcji turystycznej, [w:] Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, Nr 16 - Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki - społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki, 2016, ss. 9-31.
 4. Alejziak W., Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych (SATT) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 697 – Ekonomiczne Problemy Usług Nr 82, 2012, ss. 27-42.
 5. Alejziak W., Globalna polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność? Folia Turistica. Wydanie specjalne: „Z warsztatów Mistrzów”, Nr 25 (2), 2011, ss. 343-392.
 6. Alejziak W., Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, [w:] Turyzm, Nr 21 (1/2), ss. 7 -16.
 7. Alejziak W., Kto to jest „mistrz naukowy” oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce – rozważania na przykładzie badań turystycznych, [w:] Folia Turistica: Wydanie specjalne z okazji 35–lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie: „Z warsztatów Mistrzów”, nr 25 (2), 2011, ss. 439-495.
 8. Alejziak W., Możliwości wykorzystania systemu telefonii komórkowej do pomiaru i modelowania ruchu turystycznego, [w:] Bio-Algoritmics and Med-Systems, Vol. 6, No. 12, Suplement No.1, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2010, ss. 31-32.
 9. Alejziak W., Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, [w:] Episteme, nr 8/2009, Tom I, 2009, ss. 121-144.
 10. Alejziak W., TelSKART© - Nowa metoda badań i pomiaru wielkości ruchu turystycznego, [w:] Folia Turistica, nr 21, AWF Kraków, 2009, ss. 95-144.
 11. Alejziak W., Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, [w:] Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (red. A. Rapacz), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009, ss. 43-53.
 12. Alejziak W., Globalization and Decentralization as Directions for the Development of Tourism Policy in 21st Century, [w:] New Problems of Tourism Vol. 1/2008, ss. 25-42.
 13. Alejziak W., Globalizacja i decentralizacja jako kierunki rozwoju polityki turystycznej w XXI wieku, [w:] Nowe Problemy Turystyki, nr 1, 2008, ss. 29-48.
 14. Alejziak W., Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, [w:] Folia Turistica nr 17/ 2007, ss. 59-89.
 15. Alejziak W., Determinanty i dysproporcje społeczne aktywności turystycznej na przykładzie wyjazdów wypoczynkowych Polaków w 2005 roku, [w:] Turystyka i Rekreacja, nr 3/2007, s. 12-23.
 16. Alejziak W., Wpływ megatrendów rozwojowych cywilizacji na zmiany w popycie i podaży turystycznej, [w:] M. Ďuriček, P. Gallo (red.), Trendy pohybovej rekreácje a súčasný životný štyl, Univerzita P.J. Šafrika w Košiciach, Ustaw vzdelávania v Rožňave, 2007, ss. 26-38.
 17. Alejziak W., Międzynarodowa polityka turystyczna – utopia, alternatywa, czy konieczność? [w:] Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja-Konkurencyjność-Marketing (red. A. Rapacz), Prace Naukowe, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,  nr 1074, Wrocław, 2004, ss. 11-39.
 18. Alejziak W., Biliński J., Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej, [w:] Problemy Turystyki i Hotelarstwa, nr 2 (6), Akademia Morska, Gdynia 2003, ss. 5-18.
 19. Alejziak W., Dziedzictwo kulturowe a zmiany na rynku turystycznym,[w;] Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe a współczesne tendencje w gospodarce turystycznej. Materiały Konferencyjne  (red. W. Rettinger), Zeszyty Naukowe AWF Kraków, nr 88, Kraków,  2002, ss. 225-226.
 20. Alejziak W., Aktualny stan poglądów na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu pojęcia „przemysł turystyczny”, [w:] Problemy współczesnej turystyki i rekreacji [Red. W. Niemiec], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3/2001, Rzeszów 2001, ss. 107-143.
 21. Alejziak W., Czas wolny, sport i turystyka wśród polskich elit finansowych, [w:] Problemy współczesnej turystyki i rekreacji [Red. W. Niemiec], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3/2001, Rzeszów 2001, ss. 211-237.
 22. Alejziak W., Turystyka w Zakopanem. Wstępna koncepcja pomiaru wielkości i struktury oraz skutków ekonomicznych ruchu turystycznego, [w:] Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego [Red. S. Krasicki i K. Chojnacki], Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, nr 81, Kraków 2001, ss. 267-274.
 23. Alejziak W., Działalność liderów przemysłu turystycznego w świetle aktualnych tendencji występujących na rynku (studium przypadku First Choice i Forte), [w:] Folia Turistica, nr 9, AWF Kraków, Kraków 2000, s. 3-38.
 24. Alejziak W., Turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych, [w:] Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym, Zeszyty Naukowe AWF Kraków nr 75, 1998, ss. 41-67.
 25. Alejziak W., Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B.Vukonica "Turizam ususret buducnosti"), [w:] Folia Turistica, nr 8, AWF Kraków, Kraków 1998, ss. 99-125.
 26. Alejziak W., Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncepcja badań  na przykładzie Krakowa), [w:] Folia Turistica, nr 5, AWF Kraków, Kraków 1995, s. 97-27.
 27. Alejziak W., Ochrona środowiska kulturowego przez turystykę jako element regionalnej polityki społecznej, [w:] Zeszyty Naukowe WSP  Bydgoszcz - Studia Przyrodnicze, nr 9 (Red. A.Kornak), Bydgoszcz,  1992, ss. 99-109.
 28. Alejziak W., Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce, [w:] Rocznik Naukowy AWF Kraków, Tom XXV, Kraków 1992, ss. 5 - 37.
 29. Alejziak W., Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie  populacji sztokholmskiej - badania wstępne, [w:] Folia Turistica, nr 2, AWF Kraków-PWN, Kraków 1991, s. 3-23.
 30. Alejziak W., Walas B., Wypoczynek urlopowo-wakacyjny mieszkańców Krakowa w świetle systemu świadczeń socjalnych, [w:] Folia Turistica, nr 1, AWF - PWN, Kraków, 1990, s. 5-23.
 31. Alejziak W., Uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców wsi, [w:] Wieś i Rolnictwo,  nr 1\66, PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1990, s. 197-208.
 32. Alejziak W., Alejziak B., Turystyka i wypoczynek mieszkańców wsi, [w:] Wieś współczesna, nr 4\89, Warszawa 1989, s. 95-106.
 33. Alejziak W., Dostępność świadczeń socjalnych w zakładach pracy, [w:] Wychowawcza rola zakładów pracy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, Zeszyty Naukowe AWF Poznań, nr 257, Poznań 1988, s. 107-119.
 34. Alejziak W., LZS jako organizator turystyki na wsi, [w:] Wieś Współczesna, nr 12\87, Warszawa 1987, s. 29-42.
 35. Alejziak W., Dostępność świadczeń socjalnych oraz ich wpływ na aktywność turystyczną ludności, [w:] Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki, Zeszyty Naukowe AWF Kraków, nr 54, Kraków 1987, s. 153-167.
 36. Alejziak W., Dostępność usług turystycznych i warunkujących ją świadczeń socjalnych w środowisku wiejskim (głos w dyskusji), [w:] Rynek turystyczny - funkcjonowanie i tendencje, TWWP, AWF Kraków 1986, s. 232-237.
 37. Alejziak W., Turystyka w Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych - warunki działalności i źródła rezerw, [w:] Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem, Zeszyty Naukowe AWF Kraków, nr 39, Kraków 1985, s. 142-154.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

(w języku angielskim i innych językach obcych)

 1. Alejziak W., Krzysztof Przeclawski: sociology, philosophy and the ethics of tourism, [w:] Anatolia - An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 28(4), 2017.
 2. Alejziak W., Tourist activity inhibitors, [w:]  International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7(1), 2013, pp. 11-27.
 3. Alejziak W., A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? [w:] Folia Turistica, Special Edition:” The Master Classes”  Nr 25(1), 2011, pp. 313-356.
 4. Alejziak W., Tourist Activity: International and Domestic Diversification and the Problem of Social Exclusion, [w:] Tourism, Vol. 21 (1/2), 2011, pp. 7-16.
 5. Alejziak W., Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research, [w:] Folia Turistica, Special Edition:” The Master Classes”, Vol. 25(1), 2011, pp. 399-451.
 6. Alejziak W., Potential applications of cellular phone systems for measuring and modeling tourism movement, [w:] BIO-ALBORITHMS AND MED-STYSTEMS, Vol. 7, No.1, 2011, pp. 63-66.
 7. Alejziak W., Opportunities for Using Cellular Phone Systems in Tourist Movement Research/Mogucnosti koristienja sustava pokretne telefonije za istrażivanje turistickich kretanja, [w:] Acta Turistica Nova, Vol. 4, No.1, Zagreb, May 2010, pp. 23-32 (artykuł ukazał się w dwóch wersjach językowych:  angielskiej oraz chorwackiej).
 8. Alejziak W., Globalization and Decentralization as Directions for the Development of Tourism Policy in 21st Century, [w:] New Problems of Tourism Vol. 1/2008, ss. 25-42.
 9. Alejziak W., Megatrendy a wýzvy rozvoja politiky narodného a medzinárodného cestovného ruchu, [w:] Ekonomická Revue Cestovného Ruchu, Roc. 49, No 1, 2007, ss. 3-22 (w języku słowackim).
 10. Alejziak W., Tourism in Academic Research in Poland and the World, [in:] Tourism Recreation Research, Vol. 31 (2), 2006, pp. 91-94.
 11. Alejziak W., Dynamika a disciplinárna štruktúra výskumu cestovného ruchu (na základe analýzy doktorandských prác vo vybraných krajinách sveta), [w:] Acta oeconomica, No 19. Cestovny ruch ako interdyscyplinarny jav a jeho vyskum, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2006, pp. 17-29 (w jezyku słowackim).
 12. Alejziak W., The Tourist and Recreational Activity of Financial Elite in Poland. Aktywność turystyczna i rekreacyjna elit finansowych w Polsce, [w:] Turyzm, Tom 11, Zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, 2001, ss. 39-52 (artykuł dwujęzyczny opublikowany w dwujęzycznym numerze czasopism
 13. Alejziak W., Tourism in the face of 21st century’s challenges. Referat na 6th „World Leisure Congress” organizowany przez World Leisure and Recreation Association w dniach 3-7. 07. 2000 r. w Bilbao (Hiszpania). Opublikowany w Biuletynie Elektronicznym Kongresu „Virtual Congress – The 6th World leisure Congress „Leisure and Human Development”: http://www.ocio21.com/EN/A266.htm.

 

PUBLIKACJE W PRACACH ZBIOROWYCH

 1. Alejziak W., Rola i znaczenie organizacji międzynarodowych w krzewieniu idei oraz w rozwoju turystyki, [w:]  Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 2015, s. 251-270.
 2. Alejziak W., Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki jako przedmiot prac doktorskich w wybranych krajach świata, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 127-142.
 3. Alejziak W., Inhibitory aktywności turystycznej w świetle badań nad wyjazdami Polaków w 2005 roku, [w:] Edukacja Jutra [red. K. Zatoń, T. Koszczyc, M. Sołtysik], Tom II, AWF Wrocław, 2007, s. 303-314.
 4. Alejziak W., Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej (?) polityki turystycznej, [w:] Polityka turystyczna (red. A. Panasiuk), Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 13-21.
 5. Alejziak W., Funkcje i zadania międzynarodowych organizacji turystycznych w dobie globalizacji światowej gospodarki. [w:]  Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej [red. S. Bosiacki] AWF Poznań, 2004, s, 41-65.
 6. Alejziak W., Zarys rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki. [w:] Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście  funkcjonowania euroregionów [red. M. Adamowicz i J. Bergier], Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, 2004, s. 199-215.
 7. Alejziak W., Skutki utworzenia Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenia euro dla funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego,[w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, s. 103-124.
 8. Alejziak W., Polska jako podmiot współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki; [w:] Przyszłość turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. XIII Forum Ekonomiczne, Krynica, 4-6 Września 2003, s. 31-37.
 9. Alejziak W., Polityka turystyczna Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych), [w:] Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Bochnia 2003, s. 37-58.
 10. Alejziak W., Czas wolny i preferowane sposoby jego wykorzystania wśród polskich elit finansowych, [w:] Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Część II. [red. T. Mieczkowski], Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 167-176.
 11. Alejziak W., Przemysł turystyczny – przyczynek do dyskusji na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu znaczeniowego pojęcia, [w:] Przemysł turystyczny [red. A. Schwichtenberg i E. Dziegieć], Politechnika Koszalińska Koszalin 2000, s. 13-58.
 12. Alejziak W., Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [w:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreacje ruchową i turystykę [red. J. Wyrzykowski], Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 157-177.
 13. Alejziak W., Aktywność turystyczna elit finansowych w Polsce (wstępny raport z badań), [w:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreacje ruchową i turystykę [red. J. Wyrzykowski], Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 33- 47.
 14. Alejziak W., Metodologia programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym, [w:] Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki” [red. M. Boruszczak], Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, 2000, s. 36-49.
 15. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, w: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku [red. S. Bosiacki], AWF Poznań 2000, s. 7-18.
 16. Alejziak W., Leisure time and preferred means of its spending in polish financial elite, [w:] Protective Value of the Physical Activity – Low Level Has No Effect– High Level Is Hazardous. IV International Scientific Conference, University of Szczecin, The Institute of Physical Education, Międzyzdroje 2000, s. 119-120 (materiały przedkonferencyjne).
 17. Alejziak W., Programowanie turystyki na szczeblu lokalnym, [w:]  Gospodarka turystyczna w regionie, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 1999, s. 9 – 19.
 18. Alejziak W., Turystyka jako źródło przestępczości i zjawisk patologii społecznej - nowy obszar w badaniach nad turystyką, [w:] Turystyka jako czynnik edukacji i rozwoju społeczno - gospodarczego, AWF Poznań, Poznań 1994, s. 24-33.
 19. Alejziak W., Aktualne zagadnienia zarządzania bazą wczasową w zakładach przemysłu węglowego, [w:] Wypoczynek urlopowy ludzi pracy i członków ich rodzin, Główny Komitet Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1985, s. 67-76.
 20. Alejziak W., Jarowiecka T., Możliwości rozwoju i bariery aktywności społecznej członków stowarzyszeń turystycznych i ich uczestnictwa w imprezach, [w:] Społeczny ruch turystyczny, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985, s. 135-164.


Wykaz wszystkich publikacji, w tym także artykułów w czasopismach popularno-naukowych, ekspertyz i raportów oraz realizowanych projektów badawczych