e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (0048) 12 683 11 86

Adres do korespondencji:
Zakład Ekonomii i Zarządzania
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 1. Stelmach P., 2017, Spa services distribution and spa specialization in Eastern Poland spa communes, European Journal of Service Research, w recenzji.
 2. Stelmach P., 2017, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin śląskich, Prace Geograficzne, w recenzji.
 3. Stelmach P., 2017, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin małopolskich, Studia Oeconomica Posnaniensa, w recenzji.
 4. Stelmach P., 2017, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin kujawsko-pomorskich, pomorskich i podkarpackich, Turyzm, 27/1, s. 63-70.
  Stelmach P., 2017, Spa service distribution and specialization in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie and Podkarpackie voivodship communes, Tourism, 27/1, s. 63-70.
 5. Stelmach P., 2017, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań [w:] Rapacz A., Gryszel P. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 473, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 552-561.
 6. Szczechowicz B., Stelmach P., 2017, Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w AWF w Krakowie, Turyzm, w recenzji.
 7. Stelmach P., 2015, Analiza krytyczna planowania strategicznego Polskiej Organizacji Turystycznej w perspektywie gospodarowania informacją, Folia Turistica, nr 35, s. 65-82.
 8. Stelmach P., 2012, Redukcja niepewności w polityce turystycznej, [w:] Rapacz A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 296-306.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

 1. Stelmach P., 2017, Trendy dystrybucji usług uzdrowiskowych w gminach województwa podkarpackiego [w:] Gierczak-Korzeniowska B., Żegleń P. (red.), Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, w recenzji.
 2. Stelmach P., 2013, Możliwości i ograniczenia prognozowania turystyki biznesowej w Polsce [w:]   Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 159-167.
 3. Stelmach P., 2010, Znaczenie konkurencyjności w strategiach rozwoju mikroregionów turystycznych, [w:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, PWE, Warszawa, s. 326-343.

PROJEKTY BADAWCZE

 1. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służący rozwojowi młodych naukowców, nr rej. 66/MN/KPT/2015: Analiza konkurencyjności destynacji turystycznej na przykładzie polskich uzdrowisk dziecięcych.

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH

 1. Stelmach P., 2017, Wrażliwość popytu i podaży na zmianę ceny i wpływ czynników pozarynkowych. O elastyczności popytu i podaży usług turystycznych i rekreacyjnych [w:] Szczechowicz B. (red.) Podstawy ekonomii z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, w recenzji.

  REFERATY NA KONFERENCJACH

 1. 2017 (6-8 grudnia) IV Forum Turystyki Europejskiej. Przyszłość w turystyce - turystyka przyszłości. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polanica-Zdrój.
 2. 2017 (18-19 października) VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Usługi 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 3. 2017 (21-22 września) XXXIII Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu. Nauka. Dydaktyka. Praktyka. Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, Spała.
 4. 2017 (20 września) VIII Konferencja Naukowa Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju. Poznań.
 5. 2017 (22-23 maja) VII Konferencja naukowo-branżowa Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Łomnica k. Jeleniej Góry.
 6. 2017 (20-21 kwietnia) Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 7. 2012 VI Gremium Ekspertów Turystyki. Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 8. 2012 III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 9. 2011 Konferencja z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi T. Saaty. Applying the AHP and ANP methods in complex decisions. Uniwersytet Jagielloński, Kraków

PROBLEMATYKA BADAWCZA

- konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej
- aplikacje wielokryterialnych metod decyzyjnych w turystyce
- strategie rozwoju turystyki obszaru recepcji turystycznej
- prognozowanie popytu turystycznego
- bibliometria jako narzędzie pomiaru przyrostu wiedzy w obszarze ekonomiki turystyki
- znaczenie turystyki w rozwoju gospodarczym
- efektywność promocji w turystyce

EDUKACJA
2008 – 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu, studia doktoranckie dzienne, praca doktorska „Analiza konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej”, opiekun pracy prof. UJ dr hab. Wiktor Adamus
2003 – 2008 Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, mgr kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalności Obsługa Ruchu Turystycznego, praca magisterska „Kształtowanie cen usług turystycznych przez polskich touroperatorów na przykładzie cen imprez narciarskich w biurze podróży Otium Polska sp. z o.o.” pod kierunkiem prof. AWF dr hab. Jana Szumilaka
2000 – 2006 Uniwersytet Jagielloński, mgr kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalności Zarządzanie w turystyce, praca magisterska „Naruszenia praw konsumentów w ogólnych warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych krakowskich biur podróży w maju 2006 roku” pod kierunkiem dr Halszki Kurleto

DYDAKTYKA

Realizowane przedmioty (ćwiczenia):
1. Ekonomia,
2. Ekonomika turystyki i rekreacji
3. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
4. Innowacyjne formy turystyki,
5. Rynki turystyczne,
6. Rynek podróży biznesowych,
7. Polityka turystyczna i rekreacyjna,
8. Strategia rozwoju sportu,
9. Zarządzanie firmą turystyczną,
10. Programowanie e-biznesu turystycznego,
11. Obóz wędrowny w Beskid Niski.

BLOG SPECJALNOŚCI E-BIZNES W TURYSTYCE

http://ebtir.wordpress.com/

NAUKOWE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE:

ResearchGate
Academia.edu

GoogleScholar