Doktor nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013).

Posiada uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych i przewodnika miejskiego po Krakowie.

 

EDUKACJA

1995 – ukończenie studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, Katedra Marketingu. Praca magisterska „Konkurencyjność na rynku biur podróży w Polsce” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szromnika

2007 – ukończenie międzywydziałowych studiów doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie

2013 – obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Finansów, Katedra Ekonomii. Praca doktorska ”Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce” pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły Szopy

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Konsumpcja turystyczna
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
 • Marketing w turystyce
 • Marketing terytorialny
 • Polityka turystyczna
 • Zarządzanie

PRZEDMIOTY REALIZOWANE

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie obiektami SPA&Wellness
 • Ekonomika turystyki i rekreacji

DOROBEK NAUKOWY

 • Książki
  1. "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej". Pod red. B. Szczechowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, rozdziały:

   Konsument i jego zachowania rynkowe. O przesłankach konsumenckich decyzji wyboru dóbr i usług na rynku turystycznym i rekreacyjnym. s. 173-210

   Rynki czynników produkcji. O roli i udziale czynników produkcji w tworzeniu produktów turystycznych i rekreacyjnych. s. 327-362

   Gospodarka jako całość zorganizowana. O miejscu turystyki i rekreacji w gospodarce. s. 451-485

   Dochód narodowy i jego pomiar. O źródłach dochodów i wydatkach społeczeństwa na turystykę i rekreację. s. 573-605

  2. "Konsumpcja usług turystycznych w Polsce", Monografie nr 26, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Artykuły naukowe
  1. "Wydatki samorządów miejskich na promocję turystyczną na przykładzie Krakowa". Marketing i Rynek 9/2018, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, s. 27-38 (współautor A. Wilkońska).
  2. "Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w działaniach promocyjnych. Analiza przypadku Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach", Folia Turistica Nr 39, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2016, s.293-315.
  3. "Determinanty wydatków turystycznych gospodarstw domowych. Analiza przypadku Polski w latach 2000-2009", Folia Turistica nr 35 (2015), Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2015, s.167-189.
  4. "Makroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji turystycznej w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990-2010", Folia Turistica nr 30, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 81-91.
  5. "Finansowanie podróży turystycznych w świetle badań modułowych GUS", Zeszyty Naukowe Finanse nr 875, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 91-105.
  6. „Rozwój infrastruktury noclegowej w Małopolsce w latach 2000 – 2005”, Zeszyt naukowy doktorantów nr 806, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009, s. 167-179.
  7. "Atrakcyjność turystyczna Krakowa a rozwój bazy noclegowej w latach 2000 – 2005”, Zeszyty naukowe nr 788. Prace z zakresu turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008
  8. “Innovative tourism product – region, Bałtów as an example”, Socio-economic aspect of tourism and recreation, University of Physical Education in Warsaw, Institute of Tourism and Recreation, Warszawa 2007.
  9. "Dochód gospodarstw domowych a wydatki na turystykę zorganizowaną" - materiały pokonferencyjne, GWSH, Katowice 2007, s. 19-31.
  10. „Struktura i tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce w latach 1998-2004”, Zeszyty naukowe nr 704. Prace z zakresu turystyki. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
  11. „Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego regionu Małopolski w latach 2000-2005” (2006) – projekt badawczy nr 87/KT/1/2006/S/345 w ramach badań statutowych, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Sala, Kraków 2006 (współautor).
  12. „Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy hotelowej w Krakowie w latach 1995-2004”, Badania Statutowe 90/KT/1/2005/2005/S/262 Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005 (współautor).
 • Referaty na konferencjach
  1. „Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej”, Gdańsk 2006 (współautor)

INNE FORMY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Udział w pracach eksperckiej Grupy Eskadra przy tworzeniu marki terytorialnej:

 1. Strategii promocji Chorzowa – 2011 r.,
 2. Strategii promocji produktu turystycznego pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior –promocja walorów turystycznych miasta” – 2011 r.

Udział w projekcie szkoleniowym Przedsiębiorczy Naukowiec (2011 r.).