dr Piotr Cybula

Zakład Prawa

Informacja dla osób zainteresowanych pisaniem pracy magisterskiej pod moją opieką

 

Problematyka prac magisterskich: tematyka prac magisterskich powinna być poświęcona prawnym aspektom turystyki lub rekreacji, ewentualnie powinna przynajmniej zawierać istotny „wątek” pracy
o takim charakterze. Prace mogą dotyczyć m.in.: prawnych aspektów działalności biur podróży, podmiotów świadczących usługi hotelarskie, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, problematyki umów zawieranych w turystyce i rekreacji, zagadnień bezpieczeństwa w turystyce
i rekreacji, problematyki działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, europejskich regulacji dotyczących turystyki i rekreacji.

Przykładowe proponowane tematy prac magisterskich:

- „Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w regulaminach klubów fitness”

- „Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w ośrodkach SPA”

- „Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w regulaminach linii lotniczych”

- „Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w regulaminach stacji narciarskich”

- „Umowa agencyjna pomiędzy organizatorem turystyki a agentem turystycznym”

- „Status przewodnika miejskiego w świetle regulacji prawnych”

- „Status przewodnika terenowego w świetle regulacji prawnych”

- „Status przewodnika górskiego w świetle regulacji prawnych”

- „Ochrona pasażera linii lotniczych w świetle rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów”

- „Ubezpieczenie od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej”

- „Umowa gwarancji bankowej jako instrument zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych”

- „Umowa gwarancji ubezpieczeniowej jako instrument zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych”

- „Umowa ubezpieczenia jako instrument zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych”

- „Umowa rachunku powierniczego jako instrument zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych”

- „Zadania marszałka województwa w świetle ustawy o usługach turystycznych”

- „Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w świetle ustawy o usługach turystycznych”

- „Ochrona prawna nazw rodzajów i oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich w świetle przepisów prawnych i praktyki na przykładzie…” (na przykładzie wybranych miejscowości, powiatów lub województw)

- „Zadania Ministra Sportu i Turystyki w zakresie usług turystycznych w świetle ustawy o usługach turystycznych”

- „Umowa timeshare w świetle przepisów prawnych i praktyki”

- „Turystyka dzieci i młodzieży w świetle obowiązujących przepisów prawnych”

- „Umowy turystyczne Polski z państwami trzecimi – teoria i praktyka”

- „Szlaki turystyczne w świetle przepisów prawa”

- „Instruktor rekreacji w świetle przepisów prawa”

- „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dla osób uprawiających turystykę i rekreację”

- „Dyrektywa 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek – stan obecny i propozycje jej zmiany”.

  

                                                                                              dr Piotr Cybula