Artykuły pracowników

 
DR HAB. ROBERT WALASZEK - pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, adiunkt, kierownik Zakładu Odnowy Biologicznej. Magister rehabilitacji ruchowej, studia magisterskie ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w 1986 roku. Specjalista rehabilitacji ruchowej I°(1993), doktor nauk o kulturze fizycznej (1998), doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej (2017); specjalizuje się w zakresie fizjoterapii w schorzeniach narządu ruchu, odnowy biologicznej, masażu leczniczego i treningu zdrowotnego. Promotor 150 prac magisterskich, 80 licencjackich, w swoim dorobku naukowym posiada 68 recenzowanych w Polsce i zagranicą publikacji naukowych i 7 podręczników akademickich. Szesnaście razy brał czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Uczestnik czterech projektów badawczych z zakresu kultury fizycznej. W latach 1988 – 1998 brał czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie – swoją wiedzę i doświadczenie kliniczne wykorzystywał w pracy Koła Chorych na Stwardnienie Rozsiane - najważniejszym osiągnięciem było wznowienie kompleksowej rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane zamieszkałych na terenie Krakowa wraz z intensyfikacją opieki domowej. W latach 2010-2012 brał udział w projekcie badawczo-dydaktycznym europejskiego programu LLP Erasmus – Innovations and Learning in Spa Management (ILIS). W swoich pracach porusza tematykę oceny postawy ciała, promocji i profilaktyki zdrowia, odnowy biologicznej, terapii manualnej, masażu leczniczego i antropomotoryki. W 2017 roku za całokształt trzydziestoletniej działalności dydaktycznej został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest członkiem Klubu „Ludzie Masażu”.

DOROBEK NAUKOWY 1998 - 2017

Wykaz publikacji
1. Walaszek R., Kasperczyk T. 1999. Ocena postępów rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym na podstawie wybranych parametrów, [w:] red. Grzegorczyk L. Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie. Materiały Sympozjum Naukowego n.t.: „Zagrożenie zdrowia człowieka u progu XXI wieku”. s. 101-111.
2. Walaszek R., Kasperczyk T. 1999. Ocena wpływu fizjoterapii na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym. Postępy Rehabilitacji, 13(1): 89-100.
3. Walaszek R., Staszków E., Chwała W. 2000. Fizjoterapia po rekonstrukcji włóknami węglowymi zerwanego ścięgna Achillesa, [w:] red. Korzyński M. i Cwanek J. Zbiór Prac V Seminarium Naukowego Mechanika w Medycynie, Rzeszów, s. 241-246.
4. Chwała W., Staszków E., Walaszek R. 2000. Analiza aktywności bioelektrycznej mięśni trójgłowych łydki po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa. Inżynieria Biomateriałów, 11:18-23.
5. Kasperczyk T., Walaszek R. 2001. Strategia postępowania w terapii manualnej. Fizjoterapia Polska, Warszawa, 1(2): 173-178.
6. Chwała W., Staszków E., Walaszek R. 2002. Biomechaniczna analiza parametrów siłowych, szybkościowych i wytrzymałościowych mięśni trójgłowych łydki po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa. Inżynieria Biomateriałów, 21: 26-33.
7. Kużdżał A., Walaszek R. 2001. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część I. Charakterystyka właściwości fizycznych światła V.I.P. oraz mechanizm oddziaływania biofizycznego. Fizjoterapia, 9(4): 48-53.
8. Kużdżał A., Walaszek R. 2002. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część II. Mechanizm biologicznego oddziaływania polichromatycznego światła spolaryzowanego liniowo – V.I.P. Light. Fizjoterapia, 10(3-4): 65-71.
9. Kużdżał A., Walaszek R. 2003. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część III. Wpływ terapeutycznego światła V.I.P. na morfotyczne parametry krwi”. Fizjoterapia, 11(1): 49-59.
10. Kużdżał A., Walaszek R. 2004. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część IV. Przydatność terapeutycznego światła V.I.P. w leczeniu trudno gojących się ran. Fizjoterapia, 12(2): 55-63.
11. Kużdżał A., Walaszek R. 2004. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część V. Przydatność terapeutycznego światła V.I.P. w leczeniu trudno gojących się odleżyn – badania własne. Fizjoterapia, 12(4): 19-26.
12. Kozłowska R., Walaszek R. 2005. Skuteczność leczenia otyłości podczas wczasów odchudzających. Część I. Kontrola masy ciała i wskaźnika BMI. Zdrowie Publiczne, 115(3): 342-344.
13. Walaszek R., Kasperczyk T., Kużdżał A. 2005. Kompleksowy program postępowania fizjoterapeutycznego w zespole bólowym bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty). Fizjoterapia Polska, 5(4): 451-456.
14. Chwała W., Ruchlewicz T., Staszków E., Walaszek R., Błażewicz S. 2006. Ocena parametrów kinematycznych chodu i efektów fizjoterapii pacjenta po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa nićmi węglowymi na podstawie trójwymiarowej analizy ruchu. Inżynieria Biomateriałów, 54-55: 35-42.
15. Walaszek R., Kasperczyk T., Czapla D. 2006. Ocena funkcjonalna stawów obręczy biodrowej u dzieci ze skoliozami i zdrowych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 3:12-17.
16. Kasperczyk T., Momola I., Walaszek R. 2006. Wybrane metody medycyny naturalnej na usługach fizjoterapii. Medycyna Manualna, 1: 27-34.
17. Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak M. 2006.Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego i tętna krwi u osób w wieku 24-29 lat. Medycyna Manualna, 4: 8-16.
18. Pietras A., Kużdżał A., Walaszek R. 2006. Wydolność fizyczna dziewcząt 14 i 15 – letnich w świetle testu wysiłkowego PWC 170. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 8-9: 30-33.
19. Pietras A., Kużdżał A., Walaszek R. 2006. Zróżnicowanie wybranych parametrów somatycznych a sprawność układu oddechowego u 14-15- letnich dziewcząt. Medycyna Sportowa, 22(6): 305-308.
20. Walaszek R., Momola I., Hajdaniak J. 2007. Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat, [w:] Opracowanie Monograficzne pod redakcją D. Muchy i H.R. Zięby pt. „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych”. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ, s. 303-318.
21. Walaszek R., Mucha D., Dworak D., Mikulakova W. 2008.Comparison of arch of foot between women sprinters and non-training women. Presovska Univerzita v Presove. Molisa 5 Medicinsko – ošetrovatel’ské listy Šariša, Presov, s. 197-201.
22. Kasperczyk T., Walaszek R. 2009. Przydatność metod punktowania w ocenie wad postawy ciała, [w:] Opracowanie Monograficzne pod redakcją J. Nowotnego pt.” Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka -Diagnostyka-Terapia”. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Polska Akademia Nauk-Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, Bielsko-Biała, s. 57-63.
23. Kasperczyk T., Walaszek R. 2009. Ocena czynnika termicznego w terapii próżniowej. Refleksoterapia, 1:11-14.
24. Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak Ł. 2009. Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstości tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat. Fizjoterapia, 17(1): 11-19.
25. Walaszek R., Kasperczyk T., Kaczmarek A. 2009. Oddziaływanie mikroklimatu jaskiń solnych na schorzenia układu oddechowego osób starszych. Fizjoterapia Polska, 9(2): 158-170.
26. Walaszek R., Kasperczyk T., Chwała W., Staszków E. 2009. Ocena efektów odległych zabiegu operacyjnego i postępowania usprawniającego u pacjentów po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym. Inżynieria Biomateriałów, 87: 13-23.
27. Walaszek R., Goniwiecha M. 2009. Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami (część I). Refleksoterapia, 2: 48-52.
28. Walaszek R., Goniwiecha M. 2009. Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami (część II). Refleksoterapia, 3: 49-53.
29. Kużdżał A., Szczygieł A., Walaszek R. 2010. Ukształtowanie kręgosłupa u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Fizjoterapia Polska, 10(1): 37-48.
30. Walaszek R., Handzel J. 2010. Ocena skuteczności postępowania terapeutycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Chatka” w Nowym Targu. Zdrowie Publiczne, 120(3): 263-270.
31. Walaszek R., Nycz M. 2010. Ocena wpływu treningu na urządzeniu Vacuum Jet na modelowanie sylwetki kobiet w wieku 25-35 lat. Refleksoterapia, 3: 47-52.
32. Walaszek R. 2012. Evaluation of the Relation Between Body Posture Parameters as Measured with the Use of the Photogrammetric Method with Somatic Features and Motor Skills of Kraków’s Girls Aged 14. Antropomotoryka, 22(60): 49-63.
33. Walaszek R., Korotusz N. 2012. Metoda pilates i ćwiczenia jogi a wybrane parametry psychofizyczne kobiet w wieku 25-30 lat, [w:] Kasperczyk T. (red.) Promocja zdrowia wyzwaniem XXI w. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków.
34. Walaszek R., Pluszyńska A., Borowiec K. 2013. Evaluación del impacto de masaje clásico en la presión sanguínea y frecuencia cardiaca en pacientes con hipertensión clínicamente identificada. Cuestiones de Fisioterapia. Universidad de Alcala, 42 (1): 57-64.
35. Walaszek R. 2013. Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne, [w:] Kasperczyk T.(red.) Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Wydawnictwo Jet, Kraków, s. 129-151.
36. Walaszek R., Kasperczyk T., Jędrosz J. 2013. Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych metodą fotogrametryczną z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi dziewcząt grających na flecie poprzecznym. Medycyna Rodzinna, 4: 9-16.
37. Walaszek R., Cioroch P., Walaszek K., Burdacki M. 2013. Urazowość i bezpieczeństwo w windsurfingu. Sport Wyczynowy, Warszawa, nr 3-4 (547-548), s. 122-131.
38. Kasperczyk T., Walaszek R., Kuczmierczyk N. 2013. Smog elektromagnetyczny a sen. Człowiek i Zdrowie/ Human and Health, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 3: 13-26.
39. Marszałek A., Walaszek R. 2013. Pływanie i ćwiczenia w wodzie jako środek oddziaływania kompensacyjno – korekcyjnego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4: 157-167.
40. Walaszek R., Kasperczyk T., Borowiec K. 2013. Ocena postawy ciała i zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat. Fizjoterapia, 21(4): 3-16.
41. Kasperczyk T., Walaszek R. 2014. Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich. Medycyna Manualna, 1: 11-16.
42. Walaszek R., Nosal T. 2014. Assessment of overall motor coordination in eight year old children practising rock’n roll against the background of clinical control group. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 6(2): 90-99.
43. Kasperczyk T., Walaszek R., Ostrowski A. 2013. Turystyka, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych – teoria a rzeczywistość. Folia Turistica, 29: 149- 163.
44. Walaszek R., Marszałek A. 2014. Rehabilitacja ręki reumatoidalnej. Człowiek-Niepełnosprawność- Społeczeństwo, 1(23): 45-60. DOI: 10.5604/17345537.1116709
45. Chwała W., Koziana A., Kasperczyk T., Walaszek R., Płaszewski M. 2014. Electromyographic Assessment of Functional Symmetry of Paraspinal Muscles during Static Exercises in Adolescents with Idiopathic Scoliosis. BioMed Research International. Volume 2014, Article ID 573276, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/573276 (IF 1,579)
46. Walaszek R., Kasperczyk T., Gołąb G. 2014. Types of Leisure Time Activities
Among Lajkonik Snacks Company Employees in Skawin.. Health Problems of Civilizations, 8(3): 21-30.
47. Walaszek R., Lizis P. 2014. Evaluation of the Relations Between Body Posture Parameters with Somatic Features and Motor Abilities of Boys Aged 14 years. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(4):810-814. DOI: 10.5604/12321966.1129938 (IF 1,126)
48. Kasperczyk T., Walaszek R. 2014. Bilans energetyczny i masa ciała a aktywność fizyczna osób dorosłych [w:] „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, Monografia nr 2, red. Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, s. 259-269.
49. Marszałek A., Walaszek R. 2014. Przydatność wybranych form masażu w terapii cellulitu [w:] „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, Monografia nr 2, red. Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, s. 205-214.
50. Kasperczyk T., Walaszek R. 2014. O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej. Medycyna Manualna, Głogów, 4: 27-31.
51. Walaszek R., Szurmik T., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2014. Ocena wysklepienia podłużnego stóp dziewcząt i chłopców w wieku 5 lat ze środowiska wiejskiego. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, 16(2): 61-71.
52. Szurmik T., Bibrowicz K., Walaszek R. 2014. Propozycja ćwiczeń korekcyjnych w formie obwodu stacyjnego dla dzieci i młodzieży z niskostopniowymi skoliozami. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, 16(2): 73-83.
53. Kasperczyk T., Walaszek R. 2015. Topography of Spinal Column and Kidney Receptors as Illustrated by the Microsystem of the Foot . Journal of Traditional Chinese Medicine, 35(3): 329-334. DOI:10.1016/S0254-6272(15)30106-0, (IF 1,023).
54. Walaszek R. 2015. Impact of classic massage on blood pressure in patients with clinically diagnosed hypertension. Journal of Traditional Chinese Medicine, 35(4): 396-401. DOI: 10.1016/S0254-6272(15)30115-1, (IF 1,023).
55. Kasperczyk T., Mucha D., Walaszek R. 2015. Metody diagnostyki w refleksoterapii. Medycyna Manualna, 19(1): 11-21.
56. Walaszek R., Szeliga M., Walaszek K., Burdacki M. 2015. Ocena urazowości i bezpieczeństwa w amatorskim narciarstwie zjazdowym. Medycyna Manualna, 19(1): 22-32.
57. Marszałek A., Walaszek R. 2015. Samobadanie piersi jako metoda wczesnego wykrywania raka piersi w oparciu o przegląd literatury / Breast self-examination as a method for early detection of breast cancer based on literature review. Health Problems of Civilizations, 9(4): 11-20. DOI: 10.5114/hpc.2015.57696
58. Walaszek R., Porada W., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2015. Ocena postawy ciała i zdolności motorycznych kobiet grających na instrumentach muzycznych. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, 17(1): 23-35.
59. Marszałek A., Walaszek R. 2016. Przegląd wyników badań na temat karmienia piersią kobiet w okresie połogu z uwzględnieniem aspektów leczniczych i profilaktycznych / The review of results of research on breastfeeding considering medicinal and prophylactic aspects. Health Problems of Civilizations, 10(1): 39-45. DOI: 10.5114/hpc.2016.58207
60. Walaszek R. 2016. Wpływ aktywności fizycznej na organizm [w:] Zarys kinezjologii/An Outline of Kinesiology, red. T. Kasperczyk, D. Mucha. Wydawnictwo JET, Kraków, s. 170-187.
61. Walaszek R., Ridan T., Walaszek K., Burdacki M. 2016. Ocena stabilności posturalnej kobiet z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego. Medical Review, 14(1): 48–60. DOI: 10.15584/medrev.2016.1.4
62. Walaszek R., Burdacki M., Marszałek A., Walaszek K. 2016. Zmiany cukrzycowe w narządzie ruchu z uwzględnieniem aspektów leczniczych i profilaktycznych w oparciu o przegląd literatury / Diabetes Related Changes in the Limbs- their Treatment and Prevention Based on the Reviewed Literature. Medycyna Manualna, 20(1): 20-26.
63. Walaszek R., Szurmik T., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2016. Medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i społeczne oddziaływania hipoterapii / Medical, pedagogical, psychological and social impact of hippotherapy and their level of fitness by using. Medycyna Rodzinna, 19(2): 91-97.
64. Kasperczyk T., Mucha D., Walaszek R. 2016. Dylematy współczesnej terapii manualnej/ Dilemmas of Modern Manual Therapy. Medycyna Manualna / Polish Journal of Manual Medicine, 20(2): 33-38.
65. Walaszek R., Żebro M., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2016. Czynniki ryzyka choroby nowotworowej. Promocja Zdrowia i Ekologia, 2: 41-47.
66. Walaszek R, Sterkowicz S, Chwała W, Sterkowicz-Przybycień K, Walaszek K, Burdacki M, Kłys A. 2017. Assessment of the impact of regular judo practice on body posture, balance, and lower limbs mechanical output in six-year-old boys. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57(12): 1579-1589; DOI: 10.23736/S0022-4707.16.06602-0. (IF 1,215).
67. Walaszek R., Chwała W., Walaszek K., Burdacki M., Błaszczuk J. 2017. Evaluation of the Accuracy of the Postural Stability Measurement with the Y-balance Test Based on the Levels of the Biomechanical Parameters. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2017; 19(2): 121- 128; DOI 10.5277/ABB-00675-2016-02, (IF 0,914).
68. Walaszek R., Maśnik N., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2017. Massage Efficacy in the Treatment of Autistic Children - a Literature Review. International Journal of Developmental Disabilities, DOI 10.1080/20473869.2017.1305139, (pre-print) (IF 0,412).

 

Wykaz skryptów, podręczników i rozdziałów w podręcznikach

1. Walaszek R., Pąchalski A., Gawinek M. 1991. Metody badania narządu ruchu w rehabilitacji klinicznej. Wydawnictwo Skryptowe, Nr 111. AWF Kraków.
2. Walaszek R. (red.). 1999. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo REHMED, Kraków.
3. Walaszek R. 1999. Fizykoterapia wspomagająca masaż, [w:] red. Walaszek R. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo REHMED, Kraków.
4. Walaszek R. 1999. Masaż dzieci, [w:] red. Walaszek R. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo REHMED, Kraków.
5. Walaszek R. 1999. Badanie narządu ruchu dla potrzeb masażu, [w:] red. Walaszek R. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo REHMED, Kraków.
6. Walaszek R., Magiera L. 2003. „Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej”. Wydawnictwo BIOSPORT, Kraków.
7. Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L. 2007. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Wydawnictwo BIOSPORT, Kraków.
8. Walaszek R. 2012. O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej, [w:] red. Kasperczyk T., Mucha D. Podstawy terapii manualnej. Wydawnictwo Jet, Kraków.
9. Walaszek R. 2012. Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich, [w:] red. Kasperczyk T., Mucha D. Podstawy terapii manualnej. Wydawnictwo Jet, Kraków.
10. Walaszek R. 2013. Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne, [w:] red. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Wydawnictwo Jet, Kraków.
11. Walaszek R. 2016. Wpływ aktywności fizycznej na organizm, [w:] red. Kasperczyk T., Mucha D. Zarys kinezjologii. Wydawnictwo Jet, Kraków.

 

Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach

1. III Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Ustroń/Cieszyn, 17-19.09.1998: „Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym”.

2. International Conference of Biomaterials Cracow‘99. 30.05. – 02.06.1999: „Analiza biomechaniczna mięśni kończyn dolnych po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa”.

3. Sympozjum Naukowe Zagrożenia Zdrowia Człowieka u progu XXI wieku, Rzeszów/Boguchwała, 09.-10.04.1999: „Ocena postępów rehabilitacji u chorych z niedowładem połowiczym na podstawie wybranych parametrów”.

4. V Seminarium Naukowe „Mechanika w Medycynie” Rzeszów, IX 2000: „Rekonstrukcja włóknami węglowymi zerwanego ścięgna Achillesa”.

5. V Kongres Medycyny Naturalnej, Toruń 05.-07.05.2000: „Strategia postępowania w terapii manualnej”.

6. XI Konferencja Naukowa „Biomateriały w medycynie i weterynarii”, Rytro 14-17.10.2001: „Ocena parametrów kinematycznych chodu i efektów fizjoterapeutycznych u pacjenta po zespoleniu włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa – na podstawie trójwymiarowej analizy ruchu”.

7. IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa”. Warszawa, 23-25 czerwca 2006r.: „Zabiegi przed-i po mobilizacjach biernych na kręgosłupie” (praca otrzymała III miejsce w Sesji Plakatowej).

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych” Nowy Targ 2007: „Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat”.

9. Konferencja Naukowa "Rehabilitacja w XXI wieku".23-25 luty 2012r. AWF Kraków: „Turystyka, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych - teoria a rzeczywistość”- Sesja Plakatowa.

10. Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku”. Krakowska Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków, 20-21.04.2012. „Ocena wpływu metody Pilatesa i ćwiczeń jogi na wybrane parametry psychofizyczne kobiet w wieku 25-30 lat”.

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Profilaktyka w obszarze zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka”. Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Targ 16-17.11.2012. „Metody diagnostyki w refleksoterapii”.

12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Blisko Człowieka”. Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu. Żywiec – 23 marca 2013r.”Smog elektromagnetyczny a sen”.

13. Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 25.04.2014. „Bilans energetyczny i masa ciała a aktywność fizyczna osób dorosłych”

14. Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 25.04.2014. „Przydatność wybranych form masażu w terapii cellulitu”

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Medycyna manualna w teorii i praktyce". Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej, Ciechocinek 23-25.05.2014. „Dylematy terapii manualnej”.

16. Konferencja Naukowa z okazji 10.lecia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach „Fizjoterapia i aktywność zdrowotna”, Katowice 26-27.11.2014. „Propozycja ćwiczeń korekcyjnych w formie obwodu stacyjnego dla dzieci i młodzieży z niskostopniowymi skoliozami”.

 

 

 

 

 

Dr hab. Krzysztof Kaganek – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej.

Ukończył szereg szkoleń z zakresu turystyki, m.in. w ramach programu Phare i Komisji Wspólnot Europejskich nt.: Rozwój turystyki w Polsce – Kierunki rozwoju przemysłu turystycznego, w zakresie: marketing w turystyce oraz turystyka w regionach poza miejskich organizowanych przez University of Bedfordshire w Luton, szkolenia: planowanie, standaryzacja i wdrażanie produktu turystycznego oraz planowanie w turystyce i marketing miejscowości turystycznej organizowane przez Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Misji Międzynarodowych w Bolonii. Jest również absolwentem szkoleń w zakresie turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej oraz z zakresu marketingowych systemów obsługi klienta w turystyce. Konsultant i współpracownik Resortowego Instytutu Turystyki Oddział w Krakowie oraz Instytutu Turystyki sp. z o.o. w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie korekcji wad postawy oraz organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej (menedżer sportu), instruktor rekreacji ze specjalnością: kajakarstwo, kulturystyka, fitness, narciarstwo, survival, strzelectwo, pływanie, jeździectwo, sternik jachtowy, sternik motorowodny. Jest doświadczonym praktykiem, trenerem w zakresie marketingu w obszarze turystyki i kultury fizycznej, wieloletni ekspert i wykładowca na szkoleniach organizowanych dla branży turystycznej i kadry instruktorskiej z zakresu: turystyki aktywnej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, systemów obsługi klienta. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu turystyki i rekreacji, turystyki aktywnej, turystyki osób niepełnosprawnych i szeroko pojętej problematyki kultury fizycznej. Promotor 400 prac magisterskich i licencjackich. W swym dorobku ma realizację wielu badań i projektów na temat strategii rozwoju i promocji w turystyce m.in.: Program Promocji Krakowa i Regionu Krakowskiego, Strategia Rozwoju Turystyki na Podkarpaciu, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Małopolskim. Uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych i szkoleniowych poświęconych turystyce aktywnej, problematyce obsługi klienta oraz turystyce osób niepełnosprawnych, m.in.:

 • w 1998 roku uczestniczył jako członek zespołu i ekspert z zakresu Turystyki, sportu i rekreacji w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Strategia rozwoju turystyki na Podkarpaciu”. Projekt zrealizowany na zlecenie Wojewody Krośnieńskiego i Departamentu Gospodarki Turystycznej Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • w 1998 roku uczestniczył jako członek zespołu i ekspert z zakresu turystyki, sportu i rekreacji w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Program promocji Krakowa i regionu krakowskiego”. Projekt zrealizowany na zlecenie Departamentu Promocji Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Urzędu Wojewódzkiego Krakowa.
 • w 2003 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym na temat: „Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych”. Projekt był dofinansowany ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a realizowany przez Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.
 • w 2003 roku uczestniczył w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna”jako członek zespołu realizującego projekt i ekspert z zakresu turystyki, sportu i rekreacji. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD, wdrażany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa  (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
 • w latach 2003-2004 uczestniczył jako ekspert i wykładowca w projekcie badawczo-szkoleniowym pt.: „Turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu Polski Południowej”. Projekt był objęty patronatem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt finansowany był przez Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach ustawy 212/92.
 • w okresie 02.11.2005 – 31.10.2006 uczestniczył jako ekspert - wykładowca w projekcie szkoleniowym pt.: „Nowe szanse, nowe możliwości rozwoju potencjału kadr turystycznych i uzdrowiskowych”. Projekt realizowany był w ramach umowy nr SPORZL-2.3a-2-12-017/0009, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • w 2007 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym pod nazwą: "Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych". Projekt był dofinansowany ze środków ministra właściwego ds. Turystyki. Projekt był realizowany przez Forum Turystyki Regionów w Szczecinie.
 • w 2008 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym na temat: Sprawnie dla niepełnosprawnych - Podnoszenie jakości usług turystycznych w obsłudze osób niepełnosprawnych. Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt był realizowany przez Forum Turystyki Regionów w Szczecinie.
 • w okresie 01.09.2006 – 31.03.2008 roku uczestniczył jako Ekspert w projekcie naukowo-badawczym na temat: „Badanie nowych szans i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 192/WUE/0239/IV/05/F.
 • w okresie 12.10.2006 – 04.02.2008 roku uczestniczył jako ekspert i wykładowca w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym pod nazwą: Turystyka Wspólna Sprawa. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez Departament Projektów Europejskich Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.

Prowadzone przedmioty:

1. Turystyka aktywna

2. Formy i programy turystyki motywacyjnej

3. Obsługa klienta

4. Innowacyjne formy turystyki

5. Turystyka osób niepełnosprawnych

6. Seminarium

7. Obóz letni


Dr hab. Krzysztof Kaganek - wykaz ważniejszych publikacji

 1. Kaganek K., Alternative to tourism. Folia Turistica nr 4, AWF Kraków, 1994.
 2. Współautor Szczygieł A., Kaganek K., Znaczenie kadr w turystyce osób niepełnosprawnych. W: Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Petryński, Kraków 1995.
 3. Kaganek K., Wpływ turystyki przed i po udarze mózgu na aktywność społeczną i proces rehabilitacji chorych z afazją. W: Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Petryński, Kraków 1995.
 4. Kaganek K., Potrzeba działań państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych, W: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej AWF Kraków, UKFiT, Zeszyty Naukowe nr 71, Kraków, 1995.
 5. Kaganek K., Wczasy pod gruszą, czyli agroturystyka. W: Globtroter nr 1, Wydawnictwo Góry, Kraków 1998.
 6. Kaganek K., Oferta biur podróży w Stanach Zjednoczonych w zakresie organizowania wybranych specjalistycznych form turystyki do krajów europejskich. W: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym, Zeszyty Naukowe AWF Kraków nr 75, Kraków 1998.
 7. Kaganek K., Współautor - Strategia rozwoju turystyki na Podkarpaciu, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 1998.
 8. Kaganek K., Współautor - Program promocji turystyki Regionu Krakowskiego, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 1998.
 9. Kaganek K., Aktywne formy turystyki powietrznej - I Ogólnopolska Konferencja Metodyczno - Naukowa nt.: Turystyka aktywna - Turystyka kwalifikowana, Iława - Warszawa 1999.
 10. Kaganek K., Aktywność chorych po udarze mózgu, a uprawianie turystyki i rekreacji, Folia Turistica nr 9, AWF Kraków, 2000.
 11. Kaganek K., Znaczenie aktywności turystycznej i rekreacyjnej przed udarem mózgu w procesie leczenia i rehabilitacji. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin 2000.
 12. Kaganek K., Turystyka aktywna szansą rozwoju Podkarpacia. W: Kierunki aktywizacji gospodarczej przez turystykę na obszarach przygranicznych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji. Krosno 2000.
 13. Kaganek K., Ujemne i dodatnie aspekty uprawiania paralotniarstwa. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, Szczecin 2001.
 14. Kaganek K., Aktywność turystyczna robotników. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Szczecin 2000.
 15. Kaganek K., Turystyka aktywna jako czynnik aktywizujący na obszarach przygranicznych. W: Rola turystyki na obszarach przygranicznych, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Zakopane 2001.
 16. Współautor Kaganek K., Mrozińska E., Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Bukowina Tatrzańska. W: Możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Krynica 2001.
 17. Kaganek K., Turystyka przemysłowa jako potencjalny produkt turystyczny. W: Strategia, współpraca i finansowanie w woj. Śląskim gmin pogórniczych, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Szczyrk 2001.
 18. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Korzeniowski L., Ambroży D., Marketing i sponsoring w firmie sportowo-rekreacyjnej w warunkach integracji europejskiej. W: Materiały konferencji naukowej Krakowskiej Szkoły Wyższej nt.: Zarządzanie i handel w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej, Zakopane 2001.
 19. Współautor Ambroży D., Kaganek K., Ambroży T., Korzeniowski L., Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu. W: Turystyka Czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2001.
 20. Kaganek K., Obsługa klienta. W: Marketing w turystyce, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 2001.
 21. Kaganek K., Profilaktyczne i rehabilitacyjne funkcje turystyki na przykładzie chorych z afazją. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania nr 3/2001, Rzeszów 2001.
 22. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Fitness – ćwiczenia siłowe. Podręcznik dla instruktorów, TKKF Zarząd Główny, Warszawa 2002.
 23. Współautor Kaganek K., Krężlewicz A., Uczestnictwo w turystyce dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 24. Kaganek K., Elementy psychologii turystyki osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 25. Kaganek K., Podstawy warsztatu pilota i przewodnika – kadra w turystyce osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 26. Współautor Kaganek K., Gawinek M., Szczygieł A., Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo, W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 27. Współautor Ambroży D., Kaganek K., Ambroży T., Korzeniowski L., Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu, W: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
 28. Kaganek K., Turystyka kwalifikowana, W: Turystyka Rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Projekt SAPARD PL - 6 – 08/01–Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Warszawa 2003.
 29. Kaganek K., Pozytywne aspekty uprawiania spadochroniarstwa. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 30. Współautor Kaganek K., Niemczyk B., Wykorzystanie obiektów przemysłowych dla celów turystycznych na terenie województwa podkarpackiego. W: Turystyka Czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 31. Współautor Kaganek K., Lewandowska M., Aktywność turystyczna młodzieży szkół średnich. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 32. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Ambroży D., Miejsce treningu siłowego w fitness. W: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 33. Kaganek K., Przygotowanie oferty dla osób niepełnosprawnych. W: Materiały szkoleniowe z zakresu funkcjonowania biur podróży, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Nowosądecka Organizacja Turystyczna, Warszawa 2004.
 34. Współautor Kaganek K., Miller A., Obiekty zabytkowe jako hotele na przykładzie Stowarzyszenia „Wypoczynek w Zabytkach”. W: Folia Turistica, AWF Kraków, Kraków 2004.
 35. Współautor Kaganek K., Dulińska M., Czas wolny i turystyka zakonników klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 36. Kaganek K., Uprawianie turystyki kwalifikowanej przez osoby niepełnosprawne w zależności od dysfunkcji. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2005.
 37. Współautor Kaganek K., Ambroży D., Aktywność fizyczna jako realizacja wartości zdrowotnych w kulturze fizycznej na przykładzie fitness. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2005.
 38. Współautor Kaganek K., Stanuch H., Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo. W: Bio-algorithms and Med-systems Journal edited by Medical College, Jagiellonian University, Vol. 1, No. ½, 2005
 39. Kaganek K., Stanuch H. Regression models of active tourism practiced by persons with visual and motoric disabilities. W: Bio-algorithms and Med-systems Journal edited by Medical College, Jagiellonian University, Vol. 1, No. ½, 2005.
 40. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki w opinii osób niepełnosprawnych. W: Krajoznawstwo i Turystyka osób niepełnosprawnych bez granic i barier, Zarząd Główny PTTK, PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005.
 41. Współautor Gedl-Pieprzyca I., Kaganek K., Możliwości rozwoju terapii z wykorzystaniem jazdy konnej w gospodarstwach wiejskich. W: Turystyka na terenach wiejskich, PWZS w Białej Podlaskiej, 2005.
 42. Współautor Gedl-Pieprzyca I., Kaganek K., Aktywność ruchowa a sprawność wśród weekendowych turystów i osób jeżdżących konno. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 43. Kaganek K., Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Szczecin 2006.
 44. Kaganek K., Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności. W: Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie, AWF Kraków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2006.
 45. Kaganek K., płeć, stan cywilny i liczba dzieci w rodzinie jako determinanty uprawiania niektórych form turystyki i aktywności ruchowych u osób z dysfunkcją narządu ruchu. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2006.
 46. Kaganek K., Wybrane determinanty uprawiania turystyki i aktywności ruchowych wśród osób niepełnosprawnych. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2006.
 47. Kaganek K., Niektóre uwarunkowania uprawiania wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne. W: Kultura i rekreacja w integracji osób niepełnosprawnych,  PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006.
 48. Kaganek K., Turystyka a zdrowie człowieka. W: Turystyka wzbogaca, praca zbiorowa pod red. C. Jastrzębskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2006.
 49. Kaganek K., Kreowanie produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 50. Kaganek K., Psychologia pracy w turystyce z osobami niepełnosprawnymi. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 51. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 52. Kaganek K., Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 53. Kaganek K., Uprawianie wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne w zależności od wieku i dochodów. W: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina,  Lublin 2007.
 54. Kaganek K., Studia nad aktywnością turystyczną osób niepełnosprawnych – przegląd wybranych koncepcji zagranicznych. W: Folia Turistica, nr 18, AWF Kraków, Kraków 2007.
 55. Wołowiec T., Kaganek K., Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk. W: Folia Turistica, nr 18, AWF Kraków, Kraków 2007.
 56. Kaganek K., Wpływ wieku i dochodów osób niepełnosprawnych na sposób organizacji  wyjazdów turystycznych. W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2008.
 57. Współautor Wołowiec T., Kaganek K., Zasady pobierania opłaty miejscowej za pobyt w uzdrowisku w 2008 roku. W: Jedziemy do wód w..., W: Biuletyn Informacyjny nr 1 Stowarzyszenia Gmin  Uzdrowiskowych RP, kwiecień 2008.
 58. Współautor Kaganek K., Ambroży T., Bariery limitujuce vykonavanie turistiky u osob so zdravotnym postihnutim. W: Physical Education and Sport, Telesna Vychova & Sport N1/2008, Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport, Bratislava, 2008.
 59. Współautor Kaganek K., Korzeniowski L., Jakość i bezpieczeństwo usług hotelarskich, EAS, Kraków 2008.
 60. Kaganek K., Wybrane problemy turystyki osób niepełnosprawnych. W: Ogólnopolskie seminarium „Turystyka osób (nie) pełnosprawnych”, PTTK Mysłowice 2008.
 61. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Kost M., Pilch W., Ćwiczenia siłowe i odżywianie w treningu Fitness, Podręcznik akademicki, EAS, Kraków 2008.
 62. Kaganek K., Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych w badaniach naukowych – teoria i praktyka na przykładach zachodnich. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 63. Współautor Kaganek K., Szczygieł A., Osoby niepełnosprawne ruchowo. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 64. Współautor Kaganek K., Ramik-Mażewska I., Dostosowanie ofert turystycznych zgodnie z wymogami UE – pozyskiwanie funduszy unijnych. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 65. Kaganek K., Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych. W: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2008.
 66. Kaganek K., Ambroży T., Funkcji turizma ljudei s oraniciennymi wozmożnostiami sucietom tipa ich fizicieskowo ogranicienija. W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, Ministry of  Education and Siences of Ukraine, Kharkiv State Academy od Design and Arts, Kharkiv Art-Industrial Institute, No 3, KHARKIV 2009.
 67. Kaganek K., Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności. W: Ekonomicka Revue Cestovneho Ruchu, 1/2009, Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Banska Bystrica, 2009.
 68. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań, EAS, Kraków 2009.
 69. Współautor Ambroży T., Kaganek K.,  Analyza spravania sa policjantov vo voln´om case a jeho suvislost´s udraznim telesnej sposobnosti. W: Policajna Teoria a Prax (Police Theory and Practice), Rocnik XVII, Bratislava, 2/2009.
 70. Kaganek K., Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych. W: Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009.
 71. Kaganek K., Kozioł J., Jeździectwo w bieszczadzkich ośrodkach turystyki konnej. W: Koń w turystyce i rekreacji (red. K. Chmiel), Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009.
 72. Kaganek K., Bezpieczeństwo w usługach turystycznych osób niepełnosprawnych, Securitologia, nr 9, Kraków 2009.
 73. Kaganek K., Przegląd wybranych badań zagranicznych w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych. W: K. Szpara, M. Gwóźdź (red.) Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, Konsorcjum Akademickie, wydawnictwo WSE w Krakowie, WSiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość,  2009.
 74. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych (wyniki wybranych badań zagranicznych). W: Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Szczecin, sierpień 2010.
 75. Kaganek K., Edukačné aspekty v turistike telesne postihnutých osôb, EAS, Krakov - Bratislava, 2010.
 76. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w zależności od wybranych uwarunkowań. W: Społeczne uwarunkowania dobrostanu w niepełnosprawności, Neurocentrum, Lublin 2011.
 77. Kaganek K., Wybrane uwarunkowania uprawiania turystyki i wypoczynku przez osoby niepełnosprawne. W: Styl życia i dobrostan, Neurocentrum, Lublin 2011.
 78. Kaganek K., Motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 79. Współautor Kaganek K., Kruczek Z., Methodological and organizational conditionings in the work of tourist guides and tour leaders travelling with disabled tourists. W: TOURISM ROLE IN THE REGIONAL ECONOMY. VOL. III, SOCIAL, HEALTH-RELATED, ECONOMIC AND SPATIAL CONDITIONS OF DISABLED PEOPLE`S TOURISM DEVELOPMENT. Eds. J. Wyrzykowski & J. Marak. University of Business in Wrocław, 2011. ISBN 978-83-929382-5-5.
 80. Kaganek K., Turystyka w edukacji osób niepełnosprawnych. W: „GÓRY-CZŁOWIEK-TURYSTYKA. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin”, WSTiE, Kraków 2011.
 81. Kaganek K., Uwarunkowania uprawiania form turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne z uwzględnieniem aspektów rodzinnych. W: Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, PTTK, Warszawa 2011.
 82. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Ambroży D., Vyuziti sponzorstvi jako marketingove cinnosti sportovnim spolkem „Wisła”.  W: Securitologia, nr 1(13), EAS, Kraków 2011.
 83. Współautor Kaganek K., Kruczek Z., Uwarunkowania metodyczne i organizacyjne pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z niepełnosprawnymi turystami. W: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Materiały VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2012.
 84. Współautor Rylska A., Ambroży T., Kaganek K., Rekreacyjne zajęcia hippiczne jako forma doskonalenia mechanizmu utrzymywania równowagi i postawy ciała u młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, W: Folia Turistica nr 29/2013, AWF Kraków, Kraków 2013.
 85. Kaganek K., Skwarczyński K., Wypadkowość i akcje ratownicze w Tatrach polskich w latach 2006-2011, W: Securitologia nr 2(18)/2013.
 86. Kaganek K., Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, W: Folia Turistica nr 29/2013, AWF Kraków, Kraków 2013.
 87. Kaganek K., Krawczyk J., Ochrona przeciwpożarowa jako element zapewnienia bezpieczeństwa – wybrany przykład turystyczny, W: Securitologia nr 2(20)/2014.
 88. Kaganek K., Krawczyk J., Postrzeganie przez gości hotelowych elementów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - wybrany przykład, W: Kultura bezpieczeństwa, nauka-praktyka-refleksje, nr 16, lipiec-grudzień 2014, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014.
 89. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego, W: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 21, Nr 1, Lublin 2015.
 90. Kaganek K., Sporysz S., Urban exploration w opinii polskich urbonautów, W: Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży, formy, uwarunkowania, skutki, AWF, Biała Podlaska 2015.
 91. Kaganek K., Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i kwalifikowanej, PTTK, Warszawa 2015.
 92. Kaganek K., Sabat M., Wypadkowość wśród turystów w Bieszczadach, w latach 2009-2013, "Security, Economy & Law", nr 1/2016 (X), 2016.
 93. Kaganek K., Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby niepełnosprawne, W: Społeczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, P. Żegleń, R. Grzywacz (red.), Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 2016.
 94. Kaganek K, Wróbel M., Analiza wypadkowości turystycznej w Beskidzie Żywieckim w latach 2006-2010, W: "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje", nr 23, lipiec-wrzesień, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2016.
 95. Kaganek K., Kurek A., Questing i inne formy nowoczesnego wymiaru poznawania, W: Współczesne oblicza krajoznawstwa, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 2016
 96. Kaganek K., Ambroży T., Mucha D., Jurczak A., Bornikowska A., Ostrowski A., Janiszewska R., Mucha T., Barriers to participations in tourism in the disabled, Polish Journal of Sport and Tourism, Biała Podlaska, Vol. 24, No. 2, 2017.
 97. Kaganek K., Hujda M., Wypadkowość turystyczna w paśmie Babiej Góry i Mosornego Gronia w latach 2005-2010, W: Odcienie bezpieczeństwa, obszary badań, kierunki rozwoju, (red. P. Polko, M. Walancik),Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2017.
 98. Kaganek K., Kisiel D., Brożyna J., Trening siłowy kobiet jako bezpieczna forma rekreacji ruchowej, Security, Economy & Law Nr 2/2017 (XV), (44–60) DOI 10.24356/SEL/15/3
 99. Kaganek K., Potaczek K., Analiza wypadkowości wśród turystów w Beskidzie Wyspowym w latach 2007‒2010, Security, Economy & Law Nr 3/2017 (XVI), Apeiron, Kraków 2017
 100. Kaganek K., Wybrane uwarunkowania i funkcje turystyki jako determinanty uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne ruchowo, wzrokowo i słuchowo, Folia Turistica, nr 43/2017, Kraków 2017

Dr Anna Tyka - pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Metodyki Rekreacji.

Magister turystyki i rekreacji, ukończyła studia licencjackie na tym samym kierunku – specjalność: odnowa psychosomatyczna. Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalizuje się w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego, ćwiczeń relaksacyjnych, form fitness z gatunku body & mind. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Public Relations, instruktor bodyART®, nordic walking, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością: żeglarstwo, pływanie, narciarstwo zjazdowe, snowboard. Ukończyła liczne szkolenia m.in. bodyART® - SzkołabodyART Polska, body ball - Szkoła Open Mind, warsztaty bodyART®: Pure, Stretch, Flow, Dynamic, szkolenie bodyART® Stretch z Julią Przybilka, bodyART® Flow z Alexą Le, szkolenie Stretching i relaks - Szkoła Open Mind. W swoich pracach porusza tematy wydolności fizycznej, rytmów biologicznych człowieka, wpływu żywienia i suplementacji na możliwości wysiłkowe organizmu człowieka.

Prowadzone przedmioty:

Gerontologia

Ćwiczenia relaksacyjne

Nowoczesne formy rekreacji

Wychowanie fizyczne – nordic walking

Seminarium magisterskie

Wykaz ważniejszych publikacji do 2008 roku

Wykaz ważniejszych publikacji po 2009 roku


PROBLEMATYKA BADAWCZA:
Studiowanie ruchu ludzkiego jako fundamentalnego tworzywa tańca – dokumentowanie, analizowanie, opisywanie.
Taniec w edukacji, rekreacji i turystyce - związki pomiędzy rytmem, postawą ciała i stylem życia.
Kinezyprofilaktyczne znaczenie form rytmiczno-tanecznych dla osób w różnym wieku.
Taniec – Fitness – Wellness  -    w rekreacji i odnowie psychosomatycznej.
Choreologia.


Ważniejsze publikacje:

 1. Pelc Z.: 2000. ‘Nowoczesne formy ruchowe przy muzyce w ocenie uczestników krakowskich klubów rekreacyjnych’. [w:] Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Wydawnictwo Monograficzne AWF Poznań, s. 271-277.
 2.  Pelc Z., Sobiecki J.: 2001. ‘Rozwój morfologiczny i postawa ciała dzieci ze szkoły baletowej ~ Fundacji Stu ~’. [w:] Sport gimnastyczny i taniec w badaniach naukowych. Wydawnictwo DJ, Gdańsk, s. 130-134.
 3.  Pelc Z.: 2002. ‘Walory terapeutyczne ruchu tanecznego oraz jego wpływ na rozwój psychofizyczny osób niesłyszących jako forma uspołeczniania i integracji ze środowiskiem’. [w:] Wiadomości Lekarskie 2002; tom 55, supl. 1, cz. 2: 845-849.
 4.  Pelc Z.: 2003. ‘Ćwiczenia rehabilitacyjne wspomagane muzyka w ocenie pacjentów przebywających w sanatoriach’. [w:] Problemy higieny i ekologii u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Problemy Higieny, Warszawa Nr 80, s. 55-61.
 5.  Pelc Z.: 2004. ‘Faulty Posture in Girls of the Cracow Ballet School’. [w:] Polish Journal of Environmental Studies, Hard Olsztyn. Vol.13, Suppl. II, Part II, 2004 – Hygienic and Environmental Health Determinants, s. 390-392.
 6.  Pelc Z.,  Bubka Z., Słomka-Wawreczko A.; 2005. ‘Morphological Development and Body Posture of Girls from Cracow Art. Schools’. [w:] Hotel Industry, Recreation, Tourism – Trends of Development In the Postindustrial Word, Wydawnictwo The Academy of Hotel Management and Catering Industry in Poznan, Poznań, s. 446-451.
 7.  Pelc Z., Topisz-Starzewska J.; 2006. ‘Effect of Curriculum Dancing Exercices on the Psychopchysical Self-Evaluation’.  [w:] Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, No. 2B, Part V, s. 1481-1482.
 8.  Pelc Z., Piwowarczyk B. Topisz-Starzewska J.: 2007. ‘Implementation and effects of therapy by art’in socjal care homes in Cracow’.  [w:] Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych nr 1;  po red. naukową: Prof. dr hab. A. Kaczora, Prof. nadzw. dr hab. n. med. A. Borzęckiego, dr hab. n. med. M. Iskra; Rozdział VI ‘Psychologia’, Wydawnictwo Monograficzne, Lublin 2007, s. 362-366.
 9.  Pelc L. Z., Książek J.: 2008. ‘Wellness as an answer to the wholesome needs of contemporary human being’. [w:] Cultural behaviors conditioning wellness – red: prof. dr hab. n. med. E. Zderkiewicza. Wydawnictwo Monograficzne NeuroCentrum. Lublin, Charter XII, s. 111-122.
 10.  Pelc L. Z., Pelc Z. A.: 2009. ‘Dance and musical forms as status of prosperity guarantying success in different stages of life’. [w:] Wellness and prosperity in different phases of life. Monografia pod red. dr hab. n. med. Grażyny Olchowik. Wydawnictwo Monograficzne NeuroCentrum, Lublin, Chapter XXII, s. 261-270.

PROBLEMATYKA BADAWCZA
 
Zagadnienia związane z korekcją wad postawy.
Promocja zdrowia.
Medycyna niekonwencjonalna.
Ajurweda.
Joga.
Koloroterapia.
Zagadnienia dotyczące zarządzania ośrodkami SPA.

 


Konferencje:

 1. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Metodycznej; Nowy Targ, 21-22 listopad 2008 r. "Przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób cywilizacyjnych"
 2. Czynny udział podczas sesji - "Alternatywne metody terapii"; referat pt."Wpływ światła i barwy na funkcjonowanie organizmu człowieka", Nowy Targ 2008
 3. Udział w projekcie badawczo-dydaktycznym europejskiego programu LLP Erasmus - Innovations and Learning in Spa Management (ILIS)

Publikacje:

- Pluszyńska A., Wpływ światła i barwy na funkcjonowanie organizmu człowieka (część I), Refleksoterapia 2009, nr 1, s.33-36.

- Pluszyńska A., Wpływ światła i barwy na funkcjonowanie organizmu człowieka (część II), Refleksoterapia 2009, nr 2, s.36-42.


- Pluszyńska A., Bielański M., Europejskie seminarium naukowe w ramach projektu "Produkt Spa w krajach Unii Europejskiej", Refleksoterapia 2010, nr 1, s. 59.

- Walaszek R., Pluszyńska A., Borowiec K., Evaluation del impacto de masaje clasico en la presion sanguinea y frecuencia cardiaca en pacientes con hipertension clinicamente identificada, Cuestiones de Fisioterapia 2011, nr 1, Vol. 42, Universidad de Sevilla, Universiddad de Alcala, s. 57-64.

- Bielański M., Saari S., Wilkońska A., Touminen T., Mora I., Binder D., Kendale D., Thacker H., Pluszyńska A., Adamski P., Challenges for the European Spa Management. Result of the ILIS project, Polish Journal of Sport and Tourism 2011, nr 2, Vol. 18. AWF Warszawa, s. 160-165.

Dodatkowe informacje:
Doświadczenie dydaktyczne, wychowawca i kierownik kolonii i obozów młodzieżowych, pilot wycieczek, masażysta, instruktor nordic walking, ukończyła kurs "Ayurveda and Panchakarma Therapy" w Indiach, miłośniczka gór, śpiewu oraz podróży w nieznane...