Dr hab. Krzysztof Kaganek – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej.

Ukończył szereg szkoleń z zakresu turystyki, m.in. w ramach programu Phare i Komisji Wspólnot Europejskich nt.: Rozwój turystyki w Polsce – Kierunki rozwoju przemysłu turystycznego, w zakresie: marketing w turystyce oraz turystyka w regionach poza miejskich organizowanych przez University of Bedfordshire w Luton, szkolenia: planowanie, standaryzacja i wdrażanie produktu turystycznego oraz planowanie w turystyce i marketing miejscowości turystycznej organizowane przez Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Misji Międzynarodowych w Bolonii. Jest również absolwentem szkoleń w zakresie turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej oraz z zakresu marketingowych systemów obsługi klienta w turystyce. Konsultant i współpracownik Resortowego Instytutu Turystyki Oddział w Krakowie oraz Instytutu Turystyki sp. z o.o. w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie korekcji wad postawy oraz organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej (menedżer sportu), instruktor rekreacji ze specjalnością: kajakarstwo, kulturystyka, fitness, narciarstwo, survival, strzelectwo, pływanie, jeździectwo, sternik jachtowy, sternik motorowodny. Jest doświadczonym praktykiem, trenerem w zakresie marketingu w obszarze turystyki i kultury fizycznej, wieloletni ekspert i wykładowca na szkoleniach organizowanych dla branży turystycznej i kadry instruktorskiej z zakresu: turystyki aktywnej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, systemów obsługi klienta. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu turystyki i rekreacji, turystyki aktywnej, turystyki osób niepełnosprawnych i szeroko pojętej problematyki kultury fizycznej. Promotor 400 prac magisterskich i licencjackich. W swym dorobku ma realizację wielu badań i projektów na temat strategii rozwoju i promocji w turystyce m.in.: Program Promocji Krakowa i Regionu Krakowskiego, Strategia Rozwoju Turystyki na Podkarpaciu, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Małopolskim. Uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych i szkoleniowych poświęconych turystyce aktywnej, problematyce obsługi klienta oraz turystyce osób niepełnosprawnych, m.in.:

 • w 1998 roku uczestniczył jako członek zespołu i ekspert z zakresu Turystyki, sportu i rekreacji w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Strategia rozwoju turystyki na Podkarpaciu”. Projekt zrealizowany na zlecenie Wojewody Krośnieńskiego i Departamentu Gospodarki Turystycznej Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • w 1998 roku uczestniczył jako członek zespołu i ekspert z zakresu turystyki, sportu i rekreacji w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Program promocji Krakowa i regionu krakowskiego”. Projekt zrealizowany na zlecenie Departamentu Promocji Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Urzędu Wojewódzkiego Krakowa.
 • w 2003 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym na temat: „Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych”. Projekt był dofinansowany ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a realizowany przez Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.
 • w 2003 roku uczestniczył w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna”jako członek zespołu realizującego projekt i ekspert z zakresu turystyki, sportu i rekreacji. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD, wdrażany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa  (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
 • w latach 2003-2004 uczestniczył jako ekspert i wykładowca w projekcie badawczo-szkoleniowym pt.: „Turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu Polski Południowej”. Projekt był objęty patronatem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt finansowany był przez Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach ustawy 212/92.
 • w okresie 02.11.2005 – 31.10.2006 uczestniczył jako ekspert - wykładowca w projekcie szkoleniowym pt.: „Nowe szanse, nowe możliwości rozwoju potencjału kadr turystycznych i uzdrowiskowych”. Projekt realizowany był w ramach umowy nr SPORZL-2.3a-2-12-017/0009, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • w 2007 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym pod nazwą: "Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych". Projekt był dofinansowany ze środków ministra właściwego ds. Turystyki. Projekt był realizowany przez Forum Turystyki Regionów w Szczecinie.
 • w 2008 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym na temat: Sprawnie dla niepełnosprawnych - Podnoszenie jakości usług turystycznych w obsłudze osób niepełnosprawnych. Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt był realizowany przez Forum Turystyki Regionów w Szczecinie.
 • w okresie 01.09.2006 – 31.03.2008 roku uczestniczył jako Ekspert w projekcie naukowo-badawczym na temat: „Badanie nowych szans i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 192/WUE/0239/IV/05/F.
 • w okresie 12.10.2006 – 04.02.2008 roku uczestniczył jako ekspert i wykładowca w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym pod nazwą: Turystyka Wspólna Sprawa. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez Departament Projektów Europejskich Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.

Prowadzone przedmioty:

1. Turystyka aktywna

2. Formy i programy turystyki motywacyjnej

3. Obsługa klienta

4. Innowacyjne formy turystyki

5. Turystyka osób niepełnosprawnych

6. Seminarium

7. Obóz letni


Dr hab. Krzysztof Kaganek - wykaz ważniejszych publikacji

 1. Kaganek K., Alternative to tourism. Folia Turistica nr 4, AWF Kraków, 1994.
 2. Współautor Szczygieł A., Kaganek K., Znaczenie kadr w turystyce osób niepełnosprawnych. W: Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Petryński, Kraków 1995.
 3. Kaganek K., Wpływ turystyki przed i po udarze mózgu na aktywność społeczną i proces rehabilitacji chorych z afazją. W: Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Petryński, Kraków 1995.
 4. Kaganek K., Potrzeba działań państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych, W: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej AWF Kraków, UKFiT, Zeszyty Naukowe nr 71, Kraków, 1995.
 5. Kaganek K., Wczasy pod gruszą, czyli agroturystyka. W: Globtroter nr 1, Wydawnictwo Góry, Kraków 1998.
 6. Kaganek K., Oferta biur podróży w Stanach Zjednoczonych w zakresie organizowania wybranych specjalistycznych form turystyki do krajów europejskich. W: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym, Zeszyty Naukowe AWF Kraków nr 75, Kraków 1998.
 7. Kaganek K., Współautor - Strategia rozwoju turystyki na Podkarpaciu, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 1998.
 8. Kaganek K., Współautor - Program promocji turystyki Regionu Krakowskiego, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 1998.
 9. Kaganek K., Aktywne formy turystyki powietrznej - I Ogólnopolska Konferencja Metodyczno - Naukowa nt.: Turystyka aktywna - Turystyka kwalifikowana, Iława - Warszawa 1999.
 10. Kaganek K., Aktywność chorych po udarze mózgu, a uprawianie turystyki i rekreacji, Folia Turistica nr 9, AWF Kraków, 2000.
 11. Kaganek K., Znaczenie aktywności turystycznej i rekreacyjnej przed udarem mózgu w procesie leczenia i rehabilitacji. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin 2000.
 12. Kaganek K., Turystyka aktywna szansą rozwoju Podkarpacia. W: Kierunki aktywizacji gospodarczej przez turystykę na obszarach przygranicznych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji. Krosno 2000.
 13. Kaganek K., Ujemne i dodatnie aspekty uprawiania paralotniarstwa. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, Szczecin 2001.
 14. Kaganek K., Aktywność turystyczna robotników. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Szczecin 2000.
 15. Kaganek K., Turystyka aktywna jako czynnik aktywizujący na obszarach przygranicznych. W: Rola turystyki na obszarach przygranicznych, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Zakopane 2001.
 16. Współautor Kaganek K., Mrozińska E., Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Bukowina Tatrzańska. W: Możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Krynica 2001.
 17. Kaganek K., Turystyka przemysłowa jako potencjalny produkt turystyczny. W: Strategia, współpraca i finansowanie w woj. Śląskim gmin pogórniczych, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Szczyrk 2001.
 18. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Korzeniowski L., Ambroży D., Marketing i sponsoring w firmie sportowo-rekreacyjnej w warunkach integracji europejskiej. W: Materiały konferencji naukowej Krakowskiej Szkoły Wyższej nt.: Zarządzanie i handel w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej, Zakopane 2001.
 19. Współautor Ambroży D., Kaganek K., Ambroży T., Korzeniowski L., Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu. W: Turystyka Czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2001.
 20. Kaganek K., Obsługa klienta. W: Marketing w turystyce, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 2001.
 21. Kaganek K., Profilaktyczne i rehabilitacyjne funkcje turystyki na przykładzie chorych z afazją. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania nr 3/2001, Rzeszów 2001.
 22. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Fitness – ćwiczenia siłowe. Podręcznik dla instruktorów, TKKF Zarząd Główny, Warszawa 2002.
 23. Współautor Kaganek K., Krężlewicz A., Uczestnictwo w turystyce dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 24. Kaganek K., Elementy psychologii turystyki osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 25. Kaganek K., Podstawy warsztatu pilota i przewodnika – kadra w turystyce osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 26. Współautor Kaganek K., Gawinek M., Szczygieł A., Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo, W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 27. Współautor Ambroży D., Kaganek K., Ambroży T., Korzeniowski L., Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu, W: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
 28. Kaganek K., Turystyka kwalifikowana, W: Turystyka Rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Projekt SAPARD PL - 6 – 08/01–Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Warszawa 2003.
 29. Kaganek K., Pozytywne aspekty uprawiania spadochroniarstwa. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 30. Współautor Kaganek K., Niemczyk B., Wykorzystanie obiektów przemysłowych dla celów turystycznych na terenie województwa podkarpackiego. W: Turystyka Czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 31. Współautor Kaganek K., Lewandowska M., Aktywność turystyczna młodzieży szkół średnich. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 32. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Ambroży D., Miejsce treningu siłowego w fitness. W: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 33. Kaganek K., Przygotowanie oferty dla osób niepełnosprawnych. W: Materiały szkoleniowe z zakresu funkcjonowania biur podróży, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Nowosądecka Organizacja Turystyczna, Warszawa 2004.
 34. Współautor Kaganek K., Miller A., Obiekty zabytkowe jako hotele na przykładzie Stowarzyszenia „Wypoczynek w Zabytkach”. W: Folia Turistica, AWF Kraków, Kraków 2004.
 35. Współautor Kaganek K., Dulińska M., Czas wolny i turystyka zakonników klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 36. Kaganek K., Uprawianie turystyki kwalifikowanej przez osoby niepełnosprawne w zależności od dysfunkcji. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2005.
 37. Współautor Kaganek K., Ambroży D., Aktywność fizyczna jako realizacja wartości zdrowotnych w kulturze fizycznej na przykładzie fitness. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2005.
 38. Współautor Kaganek K., Stanuch H., Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo. W: Bio-algorithms and Med-systems Journal edited by Medical College, Jagiellonian University, Vol. 1, No. ½, 2005
 39. Kaganek K., Stanuch H. Regression models of active tourism practiced by persons with visual and motoric disabilities. W: Bio-algorithms and Med-systems Journal edited by Medical College, Jagiellonian University, Vol. 1, No. ½, 2005.
 40. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki w opinii osób niepełnosprawnych. W: Krajoznawstwo i Turystyka osób niepełnosprawnych bez granic i barier, Zarząd Główny PTTK, PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005.
 41. Współautor Gedl-Pieprzyca I., Kaganek K., Możliwości rozwoju terapii z wykorzystaniem jazdy konnej w gospodarstwach wiejskich. W: Turystyka na terenach wiejskich, PWZS w Białej Podlaskiej, 2005.
 42. Współautor Gedl-Pieprzyca I., Kaganek K., Aktywność ruchowa a sprawność wśród weekendowych turystów i osób jeżdżących konno. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 43. Kaganek K., Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Szczecin 2006.
 44. Kaganek K., Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności. W: Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie, AWF Kraków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2006.
 45. Kaganek K., płeć, stan cywilny i liczba dzieci w rodzinie jako determinanty uprawiania niektórych form turystyki i aktywności ruchowych u osób z dysfunkcją narządu ruchu. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2006.
 46. Kaganek K., Wybrane determinanty uprawiania turystyki i aktywności ruchowych wśród osób niepełnosprawnych. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2006.
 47. Kaganek K., Niektóre uwarunkowania uprawiania wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne. W: Kultura i rekreacja w integracji osób niepełnosprawnych,  PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006.
 48. Kaganek K., Turystyka a zdrowie człowieka. W: Turystyka wzbogaca, praca zbiorowa pod red. C. Jastrzębskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2006.
 49. Kaganek K., Kreowanie produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 50. Kaganek K., Psychologia pracy w turystyce z osobami niepełnosprawnymi. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 51. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 52. Kaganek K., Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 53. Kaganek K., Uprawianie wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne w zależności od wieku i dochodów. W: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina,  Lublin 2007.
 54. Kaganek K., Studia nad aktywnością turystyczną osób niepełnosprawnych – przegląd wybranych koncepcji zagranicznych. W: Folia Turistica, nr 18, AWF Kraków, Kraków 2007.
 55. Wołowiec T., Kaganek K., Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk. W: Folia Turistica, nr 18, AWF Kraków, Kraków 2007.
 56. Kaganek K., Wpływ wieku i dochodów osób niepełnosprawnych na sposób organizacji  wyjazdów turystycznych. W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2008.
 57. Współautor Wołowiec T., Kaganek K., Zasady pobierania opłaty miejscowej za pobyt w uzdrowisku w 2008 roku. W: Jedziemy do wód w..., W: Biuletyn Informacyjny nr 1 Stowarzyszenia Gmin  Uzdrowiskowych RP, kwiecień 2008.
 58. Współautor Kaganek K., Ambroży T., Bariery limitujuce vykonavanie turistiky u osob so zdravotnym postihnutim. W: Physical Education and Sport, Telesna Vychova & Sport N1/2008, Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport, Bratislava, 2008.
 59. Współautor Kaganek K., Korzeniowski L., Jakość i bezpieczeństwo usług hotelarskich, EAS, Kraków 2008.
 60. Kaganek K., Wybrane problemy turystyki osób niepełnosprawnych. W: Ogólnopolskie seminarium „Turystyka osób (nie) pełnosprawnych”, PTTK Mysłowice 2008.
 61. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Kost M., Pilch W., Ćwiczenia siłowe i odżywianie w treningu Fitness, Podręcznik akademicki, EAS, Kraków 2008.
 62. Kaganek K., Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych w badaniach naukowych – teoria i praktyka na przykładach zachodnich. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 63. Współautor Kaganek K., Szczygieł A., Osoby niepełnosprawne ruchowo. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 64. Współautor Kaganek K., Ramik-Mażewska I., Dostosowanie ofert turystycznych zgodnie z wymogami UE – pozyskiwanie funduszy unijnych. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 65. Kaganek K., Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych. W: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2008.
 66. Kaganek K., Ambroży T., Funkcji turizma ljudei s oraniciennymi wozmożnostiami sucietom tipa ich fizicieskowo ogranicienija. W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, Ministry of  Education and Siences of Ukraine, Kharkiv State Academy od Design and Arts, Kharkiv Art-Industrial Institute, No 3, KHARKIV 2009.
 67. Kaganek K., Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności. W: Ekonomicka Revue Cestovneho Ruchu, 1/2009, Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Banska Bystrica, 2009.
 68. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań, EAS, Kraków 2009.
 69. Współautor Ambroży T., Kaganek K.,  Analyza spravania sa policjantov vo voln´om case a jeho suvislost´s udraznim telesnej sposobnosti. W: Policajna Teoria a Prax (Police Theory and Practice), Rocnik XVII, Bratislava, 2/2009.
 70. Kaganek K., Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych. W: Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009.
 71. Kaganek K., Kozioł J., Jeździectwo w bieszczadzkich ośrodkach turystyki konnej. W: Koń w turystyce i rekreacji (red. K. Chmiel), Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009.
 72. Kaganek K., Bezpieczeństwo w usługach turystycznych osób niepełnosprawnych, Securitologia, nr 9, Kraków 2009.
 73. Kaganek K., Przegląd wybranych badań zagranicznych w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych. W: K. Szpara, M. Gwóźdź (red.) Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, Konsorcjum Akademickie, wydawnictwo WSE w Krakowie, WSiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość,  2009.
 74. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych (wyniki wybranych badań zagranicznych). W: Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Szczecin, sierpień 2010.
 75. Kaganek K., Edukačné aspekty v turistike telesne postihnutých osôb, EAS, Krakov - Bratislava, 2010.
 76. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w zależności od wybranych uwarunkowań. W: Społeczne uwarunkowania dobrostanu w niepełnosprawności, Neurocentrum, Lublin 2011.
 77. Kaganek K., Wybrane uwarunkowania uprawiania turystyki i wypoczynku przez osoby niepełnosprawne. W: Styl życia i dobrostan, Neurocentrum, Lublin 2011.
 78. Kaganek K., Motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 79. Współautor Kaganek K., Kruczek Z., Methodological and organizational conditionings in the work of tourist guides and tour leaders travelling with disabled tourists. W: TOURISM ROLE IN THE REGIONAL ECONOMY. VOL. III, SOCIAL, HEALTH-RELATED, ECONOMIC AND SPATIAL CONDITIONS OF DISABLED PEOPLE`S TOURISM DEVELOPMENT. Eds. J. Wyrzykowski & J. Marak. University of Business in Wrocław, 2011. ISBN 978-83-929382-5-5.
 80. Kaganek K., Turystyka w edukacji osób niepełnosprawnych. W: „GÓRY-CZŁOWIEK-TURYSTYKA. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin”, WSTiE, Kraków 2011.
 81. Kaganek K., Uwarunkowania uprawiania form turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne z uwzględnieniem aspektów rodzinnych. W: Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, PTTK, Warszawa 2011.
 82. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Ambroży D., Vyuziti sponzorstvi jako marketingove cinnosti sportovnim spolkem „Wisła”.  W: Securitologia, nr 1(13), EAS, Kraków 2011.
 83. Współautor Kaganek K., Kruczek Z., Uwarunkowania metodyczne i organizacyjne pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z niepełnosprawnymi turystami. W: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Materiały VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2012.
 84. Współautor Rylska A., Ambroży T., Kaganek K., Rekreacyjne zajęcia hippiczne jako forma doskonalenia mechanizmu utrzymywania równowagi i postawy ciała u młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, W: Folia Turistica nr 29/2013, AWF Kraków, Kraków 2013.
 85. Kaganek K., Skwarczyński K., Wypadkowość i akcje ratownicze w Tatrach polskich w latach 2006-2011, W: Securitologia nr 2(18)/2013.
 86. Kaganek K., Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, W: Folia Turistica nr 29/2013, AWF Kraków, Kraków 2013.
 87. Kaganek K., Krawczyk J., Ochrona przeciwpożarowa jako element zapewnienia bezpieczeństwa – wybrany przykład turystyczny, W: Securitologia nr 2(20)/2014.
 88. Kaganek K., Krawczyk J., Postrzeganie przez gości hotelowych elementów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - wybrany przykład, W: Kultura bezpieczeństwa, nauka-praktyka-refleksje, nr 16, lipiec-grudzień 2014, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014.
 89. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego, W: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 21, Nr 1, Lublin 2015.
 90. Kaganek K., Sporysz S., Urban exploration w opinii polskich urbonautów, W: Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży, formy, uwarunkowania, skutki, AWF, Biała Podlaska 2015.
 91. Kaganek K., Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i kwalifikowanej, PTTK, Warszawa 2015.
 92. Kaganek K., Sabat M., Wypadkowość wśród turystów w Bieszczadach, w latach 2009-2013, "Security, Economy & Law", nr 1/2016 (X), 2016.
 93. Kaganek K., Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby niepełnosprawne, W: Społeczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, P. Żegleń, R. Grzywacz (red.), Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 2016.
 94. Kaganek K, Wróbel M., Analiza wypadkowości turystycznej w Beskidzie Żywieckim w latach 2006-2010, W: "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje", nr 23, lipiec-wrzesień, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2016.
 95. 95.  Kaganek K., Kurek A., Questing i inne formy nowoczesnego wymiaru poznawania, W: Współczesne oblicza krajoznawstwa, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 2016