PROBLEMATYKA BADAWCZA

Humanistyczne problemy alpinizmu (sportów wspinaczkowych), filozofia alpinizmu, biografistyka, piśmiennictwo górskie i wspinaczkowe (literatura dokumentalna i piękna). Humanistyczne problemy turystyki (jako formy kultury fizycznej), filozofia i socjologia turystyki, etyka turystyki, pedagogika turystyki ( jako formy szkolnego wychowania fizycznego), historia turystyki, piśmiennictwo turystyczne ( czasopiśmiennictwo, literatura piękna).

 

Najważniejsze publikacje
Opracowania monograficzne

 1. U źródeł ideologii taternictwa. (O wartościach estetycznych przyrody Tatr w [Ziemiorodztwie Karpatow] Stanisława Staszica). Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1985. Wydawnictwo Monograficzne nr 23.
 2. Humanistyczne podstawy teorii sportów przestrzeni (na przykładzie alpinizmu). Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1998. Studia i Monografie nr 1.

  Studia i artykuły

  1. Rzeczywistość sportów wspinaczkowych a ogólna teoria sportu. (Próba typologii współczesnych form uprawiania wspinania). W: Sport w badaniach naukowych. Red. J. Żarek. Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1991.
  2. O „widowiskowości” sportów przestrzeni – na przykładzie alpinizmu. [W:] Sport-olimpizm-wartości, pod red. J. Lipca, Kraków 1999.
  3. Alpinizm a turystyka górska. Refleksje teoretyczne na marginesie historii Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, „Wierchy”, R.65: 1999.
  4. Wartości „duchowe” turystyki a wychowania fizyczne. [W:] Aksjologia sportu. Red. Z. Dziubiński. Salezjańska Organizacja Sportowa R P, Warszawa 2001.
  5. Profesjonalizacja a cechy esencjalne sportu. (Na przykładzie alpinizmu). „Studia Humanistyczne” 2001, nr 1.
  6. O „aksjologiczną” biografistykę sportu. Uwagi na marginesie dwóch paralelnych życiorysów taternickich dwudziestolecia międzywojennego – Wincentego Birkenmajera i Wiesława Stanisławskiego. „Zeszyty Naukowe” nr 85, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2002.
  7. Esej o doznaniach sportowych. ( Pro- prolegomena teorii przeżycia sportowego). [W:] Antropologia sportu. Red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa R P. Warszawa 2002.
  8. Przywództwo w grupie turystycznej, „Folia Turistica”, 2002 (nr 13).
  9. Plus ratio quam vis. Kilka uwag na marginesie twórczości i działalności taternickiej Mariusza Zaruskiego, „Zeszyty Naukowe” 2002, nr 1 (27), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002.
  10. Sporty ekstremalne – kwalifikacja genologiczna i sugestie typologizacyjne. „Wychowania Fizyczne i Sport” t. XLVI, czerwiec 2002, Suplement nr 1.
  11. Pedagogika turystyki jako stosowana aksjologia podróży. [W:] Nauki o turystyce. Red. R. Winiarski, wyd. 2 popr. i uzup., cz. 1. Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2003. Sudia i Monografie nr 7.