PROBLEMATYKA BADAWCZA

 
Historia taternictwa i turystyki górskiej; biografistyka, czasopiśmiennictwo wspinaczkowe i turystyczne.

  • Metodyka nauczania wspinaczki.
  • Metodyka turystyki (jako formy szkolnego wychowania fizycznego).
Ważniejsze publikacje:
  1. Dorawski Jan Kazimierz [w:] E. Kiryk (red.), Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
  2. Główne kierunki ideologii taternickiej okresu międzywojennego w świetle publikacji Jana Alfreda Szczepańskiego [w:] R. Wasztyl (red.), Polska kultura fizyczna w okresie zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe nr 85, AWF Kraków 2002.
  3. Historiografia polskiego taternictwa i alpinizmu w latach 1909 –1939, [w:] M. Orlewicz-Musiał, R. Wasztyl (red.), Przeszłość polskiej kultury fizycznej, Zeszyty Naukowe nr 89, AWF Kraków 2004.
  4. Akademicka wiedza o dziejach taternictwa i alpinizmu polskiego a historyczna samowiedza środowiska taternickiego, (praca złożona do druku), Uniwersytet Rzeszowski 2006.

 Prace wdrożeniowe:

  1. (współautor), Program kursu na stopień instruktora sportu w alpinizmie jaskiniowym dla osób posiadających stopień instruktora taternictwa jaskiniowego PZA, kurs zrealizowano w AWF Kraków w roku akademickim 2005/2006
  2. (współautor), Program kursu na stopień instruktora sportu we wspinaczce wysokogórskiej dla osób posiadających stopień instruktora taternictwa lub instruktora alpinizmu PZA, kurs zrealizowano w AWF Kraków w roku akademickim 2005/2006