Dr nauk o kulturze fizycznej

Działalność naukowa:

 1. Czyż M., 2015, Taternictwo – sport czy turystyka? Rozważania na marginesie pism taterników okresu międzywojnia, „Folia Turistica”, nr 36, s. 67-83.
 2. Czyż M., 2014, Polemika Jana G. Pawlikowskiego z Janem A. Szczepańskim na temat kształtu taternictwa i zadań prasy turystycznej, [w:] P. Dąbrowski, B. Zawilińska (red.), Jan Gwalbert Pawlikowski. Humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Oficyna Wyd. „Wierchy” i COTG PTTK, Kraków, s. 285-308.
 3. Czyż M., Nowakowska M., 2014, Zdobywamy „Koronę Gór Polski”. Projekt autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego w ramach dwóch obowiązkowych godzin zajęć fakultatywnych, [w:] A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska (red.), Przygoda w edukacji
  i edukacja w przygodzie, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa, s. 230-254.
 4. Czyż M., 2011, Próby klasyfikacji dyscyplin sportów wysokogórskich w Polsce w okresie dwudzie­stolecia mię­dzywojennego, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.), Góry – człowiek – tu­ry­styka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Ma­tuszykowi w 75. rocz­nicę uro­dzin, WSTiE i Wyd. "Proksenia", Kraków, s. 103-110.
 5. Czyż M., Głębicka E., 2011, Szczepański Jan Alfred [w:] A. Romanowski (red. nacz.), Pol­ski słow­nik biograficzny, T. 47, z. 3 [og. zb. 194], PAN, Warszawa-Kraków, s. 330-336.
 6. Czyż M., 2008, Akademicka wiedza o dziejach taternictwa i alpinizmu polskiego
  a historyczna samo­wie­dza śro­dowiska taternickiego, [w:] S. Zaborniak, P. Król (red.), Szkice z dziejów turystyki w Pol­sce (1888–2007), Wyd. Uniwersy­tetu Rze­szowskiego, Rzeszów,
  s. 88-107.
 7. Czyż M., 2010, Dlaczego chodzimy po górach? Czyli o motywach uprawiania sportów wysokogór­skich w świe­tle publikacji Jana Alfreda Szczepańskiego, „Folia Turistica”, nr 23,
  s. 241-255.
 8. Czyż M., 2009, Jan Alfred Szczepański (1902-1991) taternik, publicysta, literat, [w:] D. Dudek (red.), Pol­ska kul­tura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Studia
  i Monografie nr 61, AWF w Krakowie, Kraków, s. 145-158.
 9. Czyż M., 2008, Twórczość literacka o tematyce górskiej Jana Alfreda Szczepańskiego „Jaszcza” (1902–1991), „Folia Turistica”, nr 19, s. 155-185.
 10. Czyż M., 2008, Nieformalne koła taternickie – Grupa Syfonów, [w:] L. Nowak (red.),
  Z najnowszej hi­storii Kul­tury fizycznej w Polsce, t. VIII, Zamiejscowy Wydz. KF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. i PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 311-318.

Działalność dydaktyczna:

 • 2017, koordynator prac zespołu opracowującego program nowego kierunku studiów na Wydz. TiR.
 • 2013, autor programu przedmiotu „climbing” dla studentów zagranicznych; do chwili obecnej także prowadzę ten przedmiot.
 • 2012, współautor programu części specjalistycznej przedmiotu „specjalizacja instruktorska – wspinaczka skałkowa”.
 • 2011, autor programu przedmiotu „pedagogika turystyki przygodowej i współautor modułów (narciarstwo back country, turystyka piesza z elementami surwiwalu)
  w przedmiocie „plenerowe formy aktywności przygodowej”.
 • 2009, autor wdrożonego projektu pomocy dydaktycznej do prowadzenia zajęć wspinaczkowych (mobilne stanowisko asekuracyjne).
 • 2007, współautor programu kursu na stopień trenera II klasy we wspinaczce sportowej.
 • 2006, współautor programu kursu na stopień instruktora sportu w narciarstwie wysokogórskim.
 • 2005, współautor programów kursów na stopień instruktora sportu w alpinizmie jaskiniowym oraz we wspinaczce wysokogórskiej.
 • 1998, na podstawie mojej koncepcji zaprojektowano i wybudowano sztuczną ścianę wspinaczkową w obiektach AWF w Krakowie.

Inne:

 • W 2016 roku, promowana praca magisterska D. Kruszyny zdobyła wyróżnienie
  w prestiżowym konkursie Nagród M. Krakowa.

Publikacje: