WYKAZ PUBLIKACJI


Książki


1. Nowoczesne biuro w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim, Wyd. Albis, Kraków 2013.
2. Samowychowanie a turystyka, Wyd. Albis Kraków 2008.
3. Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce, Wyd. Albis, Kraków 2002.


Artykuły


4. Effects of strategy implementation in the scope of life skills at school which promotes health.  Case study. Edukacia.  Vedecko-odborný as opis,  Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra pedagogiky ; Ročník 1, číslo 2, 2015. ISSN 1339-8725, s.13-21.
5. Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako forma zdrowego stylu życia,  Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 1, www.monz.pl  s. 13–18 .
6. Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Diagnoza turystycznego rynku pracy, Folia Turistika nr 32/2014, AWF Kraków, s.117-144  ISSN 0867-3888 e-ISSN 2353-5962.
7. Kompetencje kluczowe a koncepcje edukacji przez całe życie [w] Kompetencje kluczowe w szkole, Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  Nr 12/138, 2014 ISSN 1233-7609 s. 13-15 (znaki: 15786)
8. Zdrowotne aspekty wyjazdów turystycznych młodzieży szkolnej, Studia Sieradzana, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Nr 6A/2014, s.10-29.  ISSN 2299-2928.
9. Usługi SPA & Wellness jako element zdrowego stylu życia – Turystyka i Rekreacja AWF  Warszawa, t.II, 2014  nr 2, s.72-81. ISSN 1895-37000. 
10. Social competence of student youth as value at the tourist labour market, B.Alejziak, A.Wilkońska; Sborník Recenzovaných Příspěvků, 3. Mezinárodní Vědecká Konference Cestovní Ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe , wyd. Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina; Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science in Opava; Secondary School of Hospitality Industry and Services The Higher Professional School,  Karviná, Czech Republic. 2014 s.11-23. ISBN 978-80-7248-955-8.
11. Football fan/ tourist: a hedonist? Consumer behaviour of tourists in kraków during euro 2012, A.Wilkońska, K.Rotter-Jarzębińska, B.Alejziak; Sborník Recenzovaných Příspěvků, 3. Mezinárodní Vědecká Konference Cestovní Ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe, wyd. Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina; Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science in Opava; Secondary School of Hospitality Industry and Services The Higher Professional School,  Karviná, Czech Republic. 2014 ISBN 978-80-7248-955-8.
12. Rodzina jako ważne środowisko edukacji zdrowotnej dziecka (The Family as Important Health Education Environment of a Child) - Vysoká  Škola Zdravotníctva a Sociálnej  Práce sv.  Alžbety,  n.o. , Ústav Sociálnej Práce Božieho Milosrdenstva Žilina, a Ústav Sociálnej Práce s Deťmi a Mládežou Saleziánum sv. Dona Bosca, Univerzita Komenského v Bratislave  Pedagogická Fakulta Wyzsza Szkola Bezpieczeństwa.  Zborník prednášok zo IV. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie v Žiline 21. marca 2014.
13. Uczestnictwo w kulturze fizycznej jako element zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży [w] E.Bochno, I.Nowosad, M.J.Szymański, Codzienność szkoły. Uczeń., Wyd. Impuls, Kraków 2014, s.197-208.
14. Edukacja zdrowotna w szkole promującej zdrowie Studium przypadku. Sanitary Education in a Health Promoting School – Case Study. (współautorstwo I.Ocetkiewicz UP Kraków) [w:] T.W.Konopka (red.), Zagrożenia a bezpieczeństwo – stan i koncepcje zamian w edukacji, Wyd. Oficyna Wydawnicza StSW, Kielece 2014, s. 109-123.
15. Tradycje i kultura ludowa jako wartość  agroturystyki, [w] A.Kasprzyk, P.Maciaszczyk, Turystyka i Rekreacja a przedsiębiorczość, Wyd. PWSZ, i. S.Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2013, s. 75-92, ISBN 978-8389639-33-2.
16. Ścieżki dydaktyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako element edukacji środowiskowej dzieci i młodzieży, (współautorstwo  W.Maciejowski UJ Kraków), "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.15, Zeszyt 37/4/2013 R. 15, Zeszyt 37 / 4 / 2013.
17. Turystyka jako element harcerskiej metody wychowania”. XIX Tatrzańskie Seminarium Naukowe, „Edukacja Jutra”, Wyższa Szkoła Humanistas w Sosnowcu, TSN 2013.
18. УЧИТЕЛЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ – Studia Monograficzne, s. 131-138, SIMJET 2013, Rosja, Uljanowsk. ISBN 978-5-9904777-5-9. http://elibrary.ru/item.asp?id=20930839
19. Kraków i okolice jako destynacja turystyki poznawczej oraz wypoczynkowej dorastającej i dorosłej młodzieży polskiej i zagranicznej. Na podstawie analizy ruch turystycznego w 2008 roku. Zeszyty Naukowe Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH nr1 2013, pt „Współczesne problemy rozwoju turystyki Polski Południowej (red. D.Hudy-Hyski, M.Żemła, ISSN 14289520, str.41-66.
20. Aktywność turystyczna polskich dzieci. Analiza porównawcza lata 2002-2010. Turystyka i Rekreacja, Warszawa 9/ 2012
21. Turystyka jako element stylu życia młodzieży polskiej na początku trzeciego tysiąclecia, Czasopismo Państwo i Społeczeństwo S. Sacha (red.) 1/2011 Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2011 ; s.65-92
22. Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Na przykładzie wybranych obiektów muzealnych w Krakowie, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, numer 2/2011 (s.11-20). Innovativeness of the museum offer in the cultural education of children and youth: The example of selected museum facilities in Krakow, „The Małopolska School of Economics In Tarnów, Research Papers Collection, Works on Managemen”,  Issue, 2/2011 (s.11-20), VOL. 19 (2/2011).
23. Fitness as an active from of spending free time - Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego tarnowskich kobiet, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, numer 1 (s. 11-28). Fitness as an active form of spending free time by women of Tarnow [w] „The Małopolska School of Economics In Tarnów, Research Papers Collection, Works on Managemen”,  Issue 1/2011 Vol. 17, Tarnów 2011. (afiliacja MWSE) s.11-28
24. Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w latach 2002-2008. Analiza porównawcza sposobów spędzania czasu podczas długich krótkich wyjazdów turystycznych – część druga. Tourist Activities of Polish Youth from 2002-2008. An Analysis Comparing Ways of Spending Time during Longer and Shorter Tourist Trips – Part Two. Turystyka i Rekreacja, Warszawa 7/2011, s.55-65.
25. Aktywność turystyczna młodzieży polskiej. Analiza porównawcza lata 2002-2008. Wybrane zagadnienia - część pierwsza. The Tourism Activities of Polish Youth. A Comparative Analysis Covering 2002-2008. Selected Issues – Part One, Turystyka i Rekreacja, Warszawa tom 6/2010, s. 99-117.
26. Wyjazdy turystyczne młodzieży - cele oraz sposoby spędzania czasu. Analiza porównawcza lata 2002-2007. Zeszyty Naukowe MWSE, nr 3 (14), Tarnów 2009. s. 21-39.
27. Adolescencja a turystyka młodzieży w nieformalnych grupach. Model samowychowania, [w:] Nowe Problemy turystyki, red. K. Przecławski, Warszawa Nr 2 2009.
22. Kraków jako ważny ośrodek turystyki młodzieżowej. Na podstawie badań ruchu turystycznego w 2008 roku. [w:] Góry – Człowiek – Turystyka, Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75  rocznicę urodzin, WSTiE Proksenia, Kraków  2011, s. 335-348, redaktor naukowy P.Cybula, M.Czyż, S.Owsianowska
23. Aktywne formy spędzania czasu wolnego studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D.Umiastowska Tom XV, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin, 2011 s. 231-243 
24. Postawy i zachowania dorastającej młodzieży podczas samodzielnych i zorganizowanych wyjazdów turystycznych. Attitudes and behaviours of adolescents during independent and organized tourist trips, [w:]  „Wychowawcze wartości turystyki”, red. A.Dąbrowski, R.Rowiński, Warszawa 2009, s. 215-228.
25. Innowacyjna gospodarka a turystyka, [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. J.Feczko, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009. s. 25-39
26. Aktywność samowychowawcza młodzieży podczas wyjazdów organizowanych samodzielnie, Zeszyty Naukowe AWF nr 92, Kraków 2008, s. 5-45.
27. Samowychowanie a turystyka w działach Jana Pawła II, [w:] „Edukacja Jutra”, XIV Tatrzańskim Seminarium Naukowym, Zakopane 2008.
28. Uwarunkowania rodzinne a indywidualne wyjazdy turystyczne dorastającej młodzieży, Turystyka i Rekreacja, AWF Warszawa, 4/2008.
29. Czas wolny a samodzielne wyjazdy turystyczne młodzieży w wieku dorastania, XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, „Edukacja Jutra”, Zakopane, 2007.
30. Monitoring potrzeb na rynku pracy w usługach turystycznych o okołoturystycznych, zlecenie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, 2007, opracowanie opublikowane i dostępne na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/zalacznik.php?zal_id=16964
31. Turisticka motivacia mladeze a samovychowa z hladiska pedagogickeho vyskumu (Touristic Motivation of Joung People form the Point View of Pedagogical Research),  Acta oeconomica N 19, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Ekonomicka fakulta.
32. Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie, Edukacja nr 4 2005.
33. Analiza ofert pracy oraz poszukiwanych kwalifikacji w sektorze usług turystycznych, Folia Turistica Nr 16, 2005, AWF w Krakowie.
34. Wychowawcze funkcje turystyki – próba diagnozy stanu istniejącego w świetle założeń polityki turystycznej państwa, [w:] Polityka Turystyczna, red. A.Panasiuk, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Kopenhaga 2005.
35. Samowychowanie młodzieży w badaniach nad turystyką, Konferencję Naukową AWF – WSIiZ, Kraków – Rzeszów, 2005.
36. Aspiracje zawodowe młodzieży kształcącej się w szkołach policealnych o profilu turystycznym, [w:] Zeszyty Naukowe AWF Nr 81, Kraków 2001, s.199-215.
37. Businesswomen – turysta szczególnej troski, Biuletyn Informacyjny PST, Warszawa 1992, Nr 1, s.29-32.
38. Problematyka turystyki mieszkańców wsi, [w:] Wieś Współczesna 1989, Nr 4. (współautorka).


Materiały dydaktyczne


1. Metody i techniki poszukiwania pracy, Materiały sfinansowane przez  Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, BK AWF, Kraków 2003, s. 53. Materiały dostępne na stronie http://bk.awf.krakow.pl
2. Dokumenty aplikacyjne, Materiały sfinansowane przez  Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, BK AWF, Kraków 2003, s. 25. Materiały dostępne na stronie http://bk.awf.krakow.pl
3. Rozmowa Kwalifikacyjna, Materiały sfinansowane przez  Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, BK AWF, Kraków 2003, s. 28. Materiały dostępne na stronie http://bk.awf.krakow.pl
4. Planowanie kariery zawodowej, Materiały sfinansowane przez  Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, BK AWF, Kraków 2003, s. 58. Materiały dostępne na stronie http://bk.awf.krakow.pl
5. Samozatrudnienie, czyli jak założyć własną firmę, Materiały sfinansowane przez  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, BK AWF, Kraków 2003, s. 54.
6. Informator o praktykach dla studentów kształcących się na kierunku Turystyka i rekreacja, Materiały sfinansowane przez  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, BK AWF, Kraków 2003, s. 72. Materiały dostępne na stronie http://bk.awf.krakow.pl
7. Planowanie rozwoju zawodowego w branży turystycznej. Kursy branżowe oraz zawody i stanowiska pracy. (materiały w opracowaniu).


Recenzje książek


1. Recenzja książki, P. Litwickiej, „Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego”, wyd. Proksenia, Kraków, 2010, s. 104.
2. Recenzja książki J.Wojtyczy „Organizacja turystyki młodzieży szkolnej” „Nowa Szkoła”, 2001, nr 3.
3. Recenzja książki K.Denka „W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole”, „Edukacja”, 2001, nr 1, s.96-98.