PROBLEMATYKA BADAWCZA

Management w obszarze sportu i rekreacji.
Organizacja i zarządzanie w rekreacji.
Funkcjonowanie stowarzyrzeń sportowo - rekreacyjnych.
Świadczenia, ustawy w sektorze sportowo - rekreacyjnym.

Ważniejsze publikacje:

  1. Rola wybranych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej. AWF Kraków 1986.
  2. Stan organizacyjny zakładowej działalności socjalno-bytowej w wybranych zakładach pracy w latach 1979-1982W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1987
  3. Rola Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w kształtowaniu wzorów zachowań wypoczynkowych.W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka].- Kraków : AWF, 1987
  4. Rola wybranych organizacji społecznych w procesie upowszechniania kultury fizycznej. - Kraków : AWF, 1986