Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Charakterystyka dorobku naukowego:

Tematyka naukowa jest kontynuacją rozprawy doktorskiej i dotyczy zarządzania strategicznego oraz operacyjnego zarówno regionów jak i firm turystycznych. Skupiona jest wokół zagadnień związanych z hotelarstwem, organizacją i funkcjonowaniem ośrodków spa oraz uwarunkowań (ruch turystyczny, potrzeby klientów, funkcjonowanie gmin jako podmiotów zarządzających danym terenem, itp.) mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie w konkretnych warunkach rynkowych.

Działalność naukowa:

Wybrane publikacje:

 1. Abram 1999, Monitoring Zjawisk turystycznych na przykładzie lotniska w Balicach w 1998 r., w. Programowanie i monitoring zjawisk turystycznych, AVSI Polska oraz Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych, Kraków
 2. Abram 2003, Badania opinii kuracjuszy i turystów odwiedzających polskie uzdrowiska w 2002 roku na przykładzie badań ankietowych. Folia Turistica, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Nr 14, Kraków.
 3. Abram 2004, Turystyka jako komponent gospodarki gminy, Folia Turistica., Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Nr 15,. Kraków
 4. Abram 2008, Systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach związanych z turystyką na przykładzie programów używanych w gastronomi, w Turystyka-Inowacje-Konsument, GWSH, Katowice.
 5. Abram 2009, Turystyka w rozwoju ekonomicznym i społecznym gminy, Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji Koniunktur, Warszawa.
 6. Abram 2010, Planowanie strategicznego rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne problemy usług 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 7. Abram 2011, The Development and the Distribucion of the Tourism Product, Economica, A Szolnoki Foiskola Tudomanyos Kozlemenyei IV. UJ Evfolyam 10, Szam, 2011
 8. Abram 2015, Strategia rozwoju Hotelu Fajkier, Projekt wykonany w ramach projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw numer POKL.02.01.02-00-041/12, Program Kapitał ludzki ( Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie: 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności), Kraków
 9. Abram 2015, Strategia rozwoju Hotelu Tyniecki, Projekt wykonany w ramach projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw numer POKL.02.01.02-00-041/12, Program Kapitał ludzki ( Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie: 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności), Kraków
 10. Abram 2016, Ośrodki spa i wellness, organizacja i funkcjonowanie, podręcznik, AWF w Krakowie, Kraków

Działalność dydaktyczna:

 • Opiekun specjalności Hotelarstwo
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Organizacja i funkcjonowanie Zakładów Hotelarskich.
 • Prowadzenie 7 dniowych ćwiczeń ze specjalności Hotelarstwo.
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Podstawy Coachingu na studiach II stopnia na specjalności Coaching w rekreacji
 • Trener osobisty (Personal Trainer), Polska Federacja Sportu powszechnego
 • Trener Coaching w rekreacji, Polska Federacja Sportu Powszechnego
 • Prowadzenie wykładów z przedmiotu Organizacja i funkcjonowanie ośrodków spa.
 • Autor podręcznika: Ośrodki spa i wellness, organizacja i funkcjonowanie, podręcznik, AWF w Krakowie, Kraków 2016,
 • Ukończone szkolenie Polskiego Centrum Badań Certyfikacyjnych w zakresie Wybranych zagadnień dotyczących systemu zarządzania zbudowanego według kryteriów EuropeSpa.
 • Prowadzenie rokrocznie seminariów dyplomowych na studiach I stopnia oraz magisterskich na studiach II stopnia

Inne:

Autor strategii:

 • Strategia rozwoju Hotelu Fajkier, Projekt wykonany w ramach projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw numer POKL.02.01.02-00-041/12, Program Kapitał ludzki ( Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie: 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności), Kraków 2015
 • Strategia rozwoju Hotelu Tyniecki, Projekt wykonany w ramach projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw numer POKL.02.01.02-00-041/12, Program Kapitał ludzki ( Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie: 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności), Kraków 2015

Publikacje: