Problematyka naukowa:

 • geografia turystyczna; w tym przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania rozwoju ruchu turystycznego,
 • planowanie i programowanie turystyki,
 • organizacja i funkcjonowanie współczesnego rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa,
 • obsługa klienta w turystyce (w hotelach, biurach podróży, podczas pilotowania grup turystycznych)
 • turystyka religijna

  

 

2016 - WYRÓŻNIENIE HONOROWE REKTORA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE Z TYTUŁU SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

2017 - członkostwo: Royal Geographical Society (Królewskie Towarzystwo Geograficzne w Londynie)

 

Publikacje:

 1. Kapera I., 2017, The Relationship between National Parks and Local Governments in the Area of Tourism Development in Poland: Collaboration, Opportunities and Challenges, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ Zarządzanie Publiczne, 2(38), dostępny pod adresem: www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/
 2. Kapera I., 2017, Motives and Expectactions of Students from Ukraine Regarding Higher Education in Poland in the Area of Tourism, Tourism 27/1
 3. Kapera I., 2017, Motywy wyboru i oczekiwania turystów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach związanych z turystyką, Turyzm, 27/1
 4. Kapera I., 2009, Turystyka religijna w Beskidzie Wyspowym [w:] A.Jackowski, F.Mróz, I.Hodorowicz red. Turystyka religijna na obszarach górskich, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009, s.323-334.
 5. Kapera I., Olszewska E., 2009, Usługa hotelarska jako produkt turystyczny na przykładzie Villi Sentoza w Sopocie [w:] Jalinik M. red. Konkurencyjność produktów turystycznych, Politechnika Białostocka, Białystok, s.236-244.
 6. Kapera I., 2008, Usługi hotelarskie w transporcie morskim na przykładzie żeglugi promowej z Polski [w:] Bergier J., Żbikowski J., red. Hotelarstwo-stan i kierunki rozwoju, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2008, s.127-135.
 7. Kapera I., 2007, Wpływ ruchu turystycznego na zaśmiecanie Tatrzańskiego Parku Narodowego [w:] Pociask-Karteczka, Matuszyk A., Skawiński P, red. Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Studia i Monografie Nr 46, Kraków-Zakopane, s.273-278.
 8. Kapera I., 2007, Akcesja do Unii Europejskiej a turystyka w powiatach na przykładzie powiatu limanowskiego [w:] Bednarczyk B., Lasoń M., red. Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, s. 207-215.
 9. Kapera I., 2005, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, Peregrinus Cracoviensis, Uniwersytet Jagielloński, IGiGP, Kraków, z.16/2005.
 10. Kapera I., 2004, Ruch pielgrzymkowy do Limanowej, Peregrinus Cracoviensis, Uniwersytet Jagielloński, IGiGP, Kraków, z. 15/2004.
 11. Kapera I., 2001, Ruch pielgrzymkowy do Szczyrzyca, Peregrinus Cracoviensis, Uniwersytet Jagielloński, IGiGP, Kraków, z.12/2001.
 12. Kapera I., 2009, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki (na przykładzie powiatu limanowskiego) [w:] J.Witek, E.Marszałek red. Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Handel Wewnętrzny. Rynek-Przedsiębiorstwo-Konsumpcja-Marketing, Instytut Badań Rynku,Konsumpcji i Koniunktur, Oficyna Wydawnicza A&Z, Warszawa. ISSN 0438-5403.
 13. Kapera I., 2009, Terroryzm a turystyka w krajach arabskich na przykładzie Egiptu [w:} S.Sacha red. Bezpieczeństwo w turystyce. Wybrane zagadnienia, Krakowska Akademia im.Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, s.9-21.
 14. Kapera I., 2010, Turystyka w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i województw w Polsce [w:] B. Meyer red. Potencjał turystyczny-zagadnienia przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Zeszyty Naukowe nr 590.
 15. Kapera I., 2010, Terroryzm a turystyka w kontekście ataków na World Trade Center, Securitologia/Securitology/Секюритология, nr 2 (12), ISSN 1898-4509.
 16. Kapera I., 2011, Związki międzygminne a rozwój turystyki w kontekście działalności Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa [w:] A.Rapacz (red.) Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniewrsytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 17. Kapera I., 2011, Samorząd terytorialny a rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Krakowie [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.) Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe nr 647. Ekonomiczne Problemu Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 18. Kapera I., 2011, Strategia jako podstawa planowania rozwoju turystyki w ujęciu terytorialnym [w:] Z. Młynarczyk, A.Zajadacz, D. Matuszewska (red)Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom VIII, Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 8.
 19. Kapera I., 2011, Usługi hotelarskie jako czynnik rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie [w:] Bolesław Iwan, Marzena Kacprzak (red. nauk.) Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2012, s. 271-289.
 20. Kapera I., 2012, TOURISM AND RECREATION AS AREAS OF COLLABORATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENTS AND GORCE NATIONAL PARK, Bulletin of Geography. Socio-economic Series  (artykuł dostępny pod adresem: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10089-012-0007-3).
 21. Kapera I., 2012,  Polityka turystyczna organów samorządu województwa małopolskiego w aspekcie działań stymulujących popyt turystyczny, Zeszyty Naukowe Uniewrsytetu Szczecińskiego, Szczecin s. 371-384.
 22. Kapera I., 2012, PLANNING AS THE BASIC FUNCTION OF TOURISM AND RECREATION MANAGEMENT IN POLAND, "Problems of Management in the 21st Century". (ISSN 2029-6932), s. 36-42, abstrakt dostępny pod adresem http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=857930
 23. Kapera I., TOURISM IN POLAND FOLLOWING EU ENTRY, In: Szymańska D., Biegańska J. (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, s.55-63 (http://www.degruyter.com/view/j/bog  http://www.bulletinofgeography.umk.pl/22_2013.html)
 24. Kapera I., Kapera J., 2014, Bezpieczeństwo w hotelarstwie polskim. "Bezpieczeństwo, teoria i praktyka", nr  3 (XVI), Krakowska Akdemia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 25. Kapera I., Kapera J., 2014, Opactwa cysterskie w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki, Peregrinus Cracoviensis 2015, 25 (3), 79-90, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, eISSN 2083-3113 doi: 10.4467/20833105PC.14.005.3735, arykuł dostępny również pod adresem:  www.ejournals.eu/pliki/art/5183/
 26. Kapera I., Różycki P., 2015,  Podstawy rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich ze szczególnym uwzględnieniem Lanzarote: Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1(29), ZN NR 847, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 223-240, artykuł dostępny na stronie: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593&yyy=1387
 27. Kapera I., 2015, HOTEL PROMOTION AS VIEWED BY CUSTOMERS,  Service Management, 1/2015, Vol. 15, website: www.wzieu.pl/SM, DOI: 10.18276/smt.2015.15-06, p. 5-11
 28. Kapera I., 2015, Hotel gastronomy as viewed by customers, British Food Journal, Volume 117, Issue 12, Emerald, artykuł dostępny pod adresem: http://emeraldinsight.com/toc/bfj/117/12
  2014 Impact Factor: 0.772.

 Recenzje:

1. Recenzja Zeszytów Naukowych. Seria geograficzno-turystyczna nr 2, SWPR w Warszawie, Warszawa 2009.

2. Recenzja skryptu akademickiego: Prylińska M., Theory of tourism, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.

3. Recenzja skryptu akademickiego: Prylińska M., The tourist attractions of Poland, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków

4. Recenzja artykułu w Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2014.

5. Recenzja artykułu w Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2015.

6. Recenzja artykułu w International Journal of Contemporary Hospitality Management, ISSN: 0959-6119 (2013 IF 1.623)

7. Recenzja artykułu w Tourism Management, 2015 (IF czasopisma z 2014 r. 2,554).

8. Recenzja artykułu w Tourism Management, 2016

Poza wyżej wymienionymi publikacjami o charakterze naukowym:
- artykuły związane z tematyką regionalną i turystyką na łamach prasy codziennej


- oraz dwa materiały informacyjne emitowane w Telewizji Kraków jako praca dyplomowa
(Marek I., 2000, Studium Dziennikarskie Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

- współpraca redakcyjna w ramach czasopisma PULS AWF.

 - opracowanie INFORMATORA SEMINARIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA

 

Udział w konferencjach międzynarodowych:

2007-  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”,

2007- VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”,

2008- VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”,

2008 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TURYSTYKA RELIGIJNA W OBSZARACH GÓRSKICH"

2009 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”

2010 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „BEZPIECZEŃSTWO W TURYSTYCE I REKREACJI",

2011- Konferencja Naukowo-Branżowa „GOSPODARKA TURYSTYCZNA W REGIONIE. PRZEDSIĘBIORSTWO, SAMORZĄD, WSPÓŁPRACA",

2013 - XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”

2014 - odczyt popularno-naukowy w Polskim Towarzystwie Geograficznym
2014 - Polska i jej wschodni sąsiedzi - międzynarodowa konferencja z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP w latach 1995-2005.

2015 - XV Konferencja Naukowa "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo".

2016 - XVI Konferencja Naukowa "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo".

2016 - KONGRES TURYSTYKI POLSKIEJ W ŚWIDNICY

2016 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu poświęconego współczesnej teorii i praktyce zarządzania publicznego "Panowanie strategiczne w organizacjach publicznych i obywatelskich"

Ponadto udział w konferencjach krajowych

 

2015-Juror w 56 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego (Sekcja Geoturystyka)

2017 -  XXXIII Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu