Dr nauk o Ziemi w zakresie geografii (Uniwersytet Jagielloński)

Charakterystyka dorobku naukowego

 •  autorstwo szeregu recenzji oraz publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym z zakresu turystyki, 
 •  2016 r. wyróżnienie honorowe Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej
 •  2017 r. członkowstwo w Royal Geographical Society (Królewskie Towarzystwo Geograficzne w Londynie).

 

 

Działalność naukowa:

Wybrane publikacje:

 1. Kapera I., Wszendybył-Skulska E., 2017, Pro-ecological efforts , as assessed by hotel guests in Poland, w trakcie procesu wydawniczego
 2. Kapera I., 2017, The Relationship between National Parks and Local Governments in the Area of Tourism Development in Poland: Collaboration, Opportunities and Challenges, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ Zarządzanie Publiczne, 2(38), dostępny pod adresem: www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/
 3. Kapera I., 2017, Motywy wyboru i oczekiwania turystów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach związanych z turystyką, Turyzm, 27/1
 4. Kapera I., 2017, Motives and Expectactions of Students from Ukraine Regarding Higher Education in Poland in the Area of Tourism, Tourism 27/1
 5. Kapera I., 2015, Hotel gastronomy as viewed by customers, British Food Journal, Volume 117, Issue 12, Emerald, artykuł dostępny pod adresem: http://emeraldinsight.com/toc/bfj/117/12
 6. Kapera I., Różycki P., 2015,  Podstawy rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich ze szczególnym uwzględnieniem Lanzarote: Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1(29), Zeszyty Naukowe nr 847, Uniwersytet Szczeciński Szczecin, s. 223-240, artykuł dostępny na stronie: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593&yyy=1387
 7. Kapera I., 2015, Hotel promotion as viewed by customers,  Service Management, 1/2015, Vol. 15, artykuł dostępny na stronie www.wzieu.pl/SM, p. 5-11
 8. Kapera I., Kapera J., 2014, Bezpieczeństwo w hotelarstwie polskim. "Bezpieczeństwo, teoria i praktyka", nr  3 (XVI), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 9. Kapera I., Kapera J., 2014, Opactwa cysterskie w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki, Peregrinus Cracoviensis 2015, 25 (3), 79-90, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków, artykuł dostępny pod adresem:  www.ejournals.eu/pliki/art/5183/
 10. Kapera I., 2012, Tourism and recreation as areas of collaboration between local governments and Gorce National Park, Bulletin of Geography. Socio-economic Series , artykuł dostępny pod adresem: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10089-012-0007-3.
 11. Kapera I., 2012,  Polityka turystyczna organów samorządu województwa małopolskiego w aspekcie działań stymulujących popyt turystyczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin s. 371-384.
 12. Kapera I., 2012, Planning as the basic function of tourism and recreation management in Poland, Problems of Management in the 21st Century", s. 36-42,
 13. Kapera I., Tourism in Poland following EU entry, [w:] Szymańska D., Biegańska J. (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, s.55-63, artykuł dostępny pod adresem: http://www.degruyter.com/view/j/bog, http://www.bulletinofgeography.umk.pl/22_2013.html
 14. Kapera I., 2011, Związki międzygminne a rozwój turystyki w kontekście działalności Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa [w:] A. Rapacz (red.) Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 15. Kapera I., 2011, Samorząd terytorialny a rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Krakowie [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.) Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe nr 647. Ekonomiczne Problemu Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 16. Kapera I., 2011, Strategia jako podstawa planowania rozwoju turystyki w ujęciu terytorialnym [w:] Z. Młynarczyk, A.Zajadacz, D. Matuszewska (red)Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom VIII, Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 8.
 17. Kapera I., 2011, Usługi hotelarskie jako czynnik rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie [w:] Bolesław Iwan, Marzena Kacprzak (red. nauk.) Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2012, s. 271-289.
 18. Kapera I., 2010, Turystyka w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i województw w Polsce [w:] B. Meyer (red). Potencjał turystyczny-zagadnienia przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Zeszyty Naukowe nr 590.
 19. Kapera I., 2010, Terroryzm a turystyka w kontekście ataków na World Trade Center, Securitologia/Securitology/Секюритология, nr 2 (12).
 20. Kapera I., 2009, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki (na przykładzie powiatu limanowskiego) [w:] J. Witek, E. Marszałek red. Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Handel Wewnętrzny. Rynek – Przedsiębiorstwo – Konsumpcja - Marketing, Instytut Badań Rynku,Konsumpcji i Koniunktur, Oficyna Wydawnicza A&Z Warszawa.
 21. Kapera I., 2009, Terroryzm a turystyka w krajach arabskich na przykładzie Egiptu [w:} S. Sacha (red). Bezpieczeństwo w turystyce. Wybrane zagadnienia, Krakowska Akademia im.Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, s.9-21.
 22. Kapera I., 2009, Turystyka religijna w Beskidzie Wyspowym [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red). Turystyka religijna na obszarach górskich, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Nowy Targ, s. 323-334.
 23. Kapera I., Olszewska E., 2009, Usługa hotelarska jako produkt turystyczny na przykładzie Villi Sentoza w Sopocie [w:] M. Jalinik (red). Konkurencyjność produktów turystycznych, Politechnika Białostocka Białystok, s. 236-244.
 24. Kapera I., 2008, Usługi hotelarskie w transporcie morskim na przykładzie żeglugi promowej z Polski [w:] Bergier J., Żbikowski J., red. Hotelarstwo-stan i kierunki rozwoju, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, s. 127-135.
 25. Kapera I., 2007, Wpływ ruchu turystycznego na zaśmiecanie Tatrzańskiego Parku Narodowego [w:] J. Pociask - Karteczka, A. Matuszyk P. Skawiński (red). Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Studia i Monografie Nr 46, Kraków-Zakopane, s.273-278.
 26. Kapera I., 2007, Akcesja do Unii Europejskiej a turystyka w powiatach na przykładzie powiatu limanowskiego [w:] B. Bednarczyk, M. Lasoń, (red). Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków, s. 207-215.
 27. Kapera I., 2005, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, Peregrinus Cracoviensis, Uniwersytet Jagielloński, IGiGP Kraków, z.16/2005.
 28. Kapera I., 2004, Ruch pielgrzymkowy do Limanowej, Peregrinus Cracoviensis, Uniwersytet Jagielloński, IGiGP, Kraków, z. 15/2004
 29. Kapera I., 2001, Ruch pielgrzymkowy do Szczyrzyca, Peregrinus Cracoviensis, Uniwersytet Jagielloński, IGiGP, Kraków, z.12/2001

Recenzje:

 1. Recenzja Zeszytów Naukowych. Seria geograficzno-turystyczna nr 2, SWPR w Warszawie, Warszawa 2009.
 2. Recenzja skryptu akademickiego: Prylińska M., Theory of tourism, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 3. Recenzja skryptu akademickiego: Prylińska M., The tourist attractions of Poland, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
 4. Recenzja artykułu w Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2014.
 5. Recenzja artykułu w Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2015.
 6. Recenzja artykułu w International Journal of Contemporary Hospitality Management, ISSN: 0959-6119 (2013 IF 1.623)
 7. Recenzja artykułu w Tourism Management, 2015
 8. Recenzja artykułu w Tourism Management, 2016

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 • 2007-  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”,
 • 2007- VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”,
 • 2008- VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”,
 • 2008 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TURYSTYKA RELIGIJNA W OBSZARACH GÓRSKICH"
 • 2009 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”
 • 2010 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „BEZPIECZEŃSTWO W TURYSTYCE I REKREACJI",
 • 2011- Konferencja Naukowo-Branżowa „GOSPODARKA TURYSTYCZNA W REGIONIE. PRZEDSIĘBIORSTWO, SAMORZĄD, WSPÓŁPRACA",
 • 2013 - XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”
 • 2014 - odczyt popularno-naukowy w Polskim Towarzystwie Geograficznym
  2014 - Polska i jej wschodni sąsiedzi - międzynarodowa konferencja z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP w latach 1995-2005.
 • 2015 - XV Konferencja Naukowa "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo".
 • 2016 - XVI Konferencja Naukowa "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo".
 • 2016 - KONGRES TURYSTYKI POLSKIEJ W ŚWIDNICY
 • 2016 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu poświęconego współczesnej teorii i praktyce zarządzania publicznego "Panowanie strategiczne w organizacjach publicznych i obywatelskich"

Ponadto udział w konferencjach krajowych, w tym:

 • 2015-Juror w 56 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego (Sekcja Geoturystyka)
 • 2017 -  XXXIII Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu

Działalność dydaktyczna:

 •  zajęcia dla studentów w języku polskim i angielskim.
 •  promotor szeregu prac magisterskich oraz licencjackich (siedem z nich było z wyróżnieniem, jedna brała udział w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską),
 •  w ramach realizacji wybranych zajęć współpraca
  z przedstawicielami kilkudziesięciu hoteli i innych obiektów, które co roku są wizytowane wraz ze studentami podczas ćwiczeń terenowych z hotelarstwa.

Inne:

 •   artykuły związane z tematyką regionalną i turystyką na łamach prasy codziennej
 • oraz dwa materiały informacyjne emitowane w Telewizji Kraków jako praca dyplomowa (Studia Specjalne w zakresie Dziennikarstwa realizowane na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - obecnie UP)
 •  współpraca redakcyjna w ramach czasopisma PULS AWF.
 •  opracowanie INFORMATORA SEMINARIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA

Publikacje: