Doktor Nauk Humanistycznych w dziedzinie Pedagogiki

Charakterystyka dorobku naukowego:

Problematyka badawcza i publikacje naukowe wpisują się w obszar:

 • nauk humanistycznych uwzględniając takie pojęcia, jak rynek pracy, kwalifikacje, kompetencje, praca nad sobą, działalność autokreacyjna w sferze zawodowej, potrzeby i oczekiwania turystycznego rynku pracy;
 • nauk o kulturze fizycznej i dotyczą: aktywności turystycznej, wychowawczych i edukacyjnych funkcji turystyki, prozdrowotnego stylu życia, czasu wolnego.

Działalność naukowa:

Wybrane publikacje:

 • Książki
 1. Nowoczesne biuro w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim, Wyd. Albis, Kraków 2013 (s.453).
 2. Samowychowanie a turystyka, Wyd. Albis Kraków 2008 (s.276).
 3. Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce, Wyd. Albis Kraków 2002 (s.372).
 • Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach
 1. Potencjał zawodowy studentów kierunku "Turystyka i Rekreacja" na progu wejścia na rynek pracy. Wybrane aspekty. Folia Turistica, Nr 43 2017.
 2. Kwalifikacje pracowników turystyki w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Wybrane aspekty. Qualifications of tourism employees in micro-, small and medium-sized enterprises in tourism and recreation business. Selected aspects. [w:] Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz mozliwości rozwoju, I.Kapera (red.) M. Bajgier-Kowalska (red.), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2016.
 3. Płeć jako determinanta rozwoju zawodowego studentów turystyki a potrzeby rynku pracy. Wybrane aspekty. Gender as a determinant of professional development of tourism students and labour market needs. Selected aspects [w:] Rynek pracy. Kariera zawodowa. Wyzwania dla edukacji N.G.Pikuła, K.Jagielska, K.Białożyt (red.), Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2016, s.33-55. (44050)
 4. Kompetencje społeczne przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli a codzienność szkolna, [w:] Szkoła: konflikt podmiotów? / pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 174-188.
 5. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży jako element prozdrowotnego stylu życia, Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Nr 1/149 2016, ISSN 1233-7609 s. 14-18 (znaki: 26.344)
 6. B.Alejziak, W.Maciejowski, Ścieżki dydaktyczne wybranych rezerwatów południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako element edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży, Szkoła. Konteksty interpretacyjne, Redakcja naukowa: Iwona Ocetkiewicz, Joanna Wnęk- Gozdek, Natalia Wrzeszcz, ISBN 978-83-7271-955-3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
 7. Effects of strategy implementation in the scope of life skills at school which promotes health. Case study. EDUKACIA,  Vedecko-odborný as opis,  Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra pedagogiky ; Ročník 1, číslo 2, 2015. ISSN 1339-8725, s.13-21.
 8. Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako forma zdrowego stylu życia, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 1, www.monz.pl s. 13–18 ; Issn: 2083-4543. Eissn: 2084-4905 (znaki 32065) – 4pkt
 9. Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. diagnoza turystycznego rynku pracy, Folia Turistika nr 32/2014, AWF Kraków, s.117-144 ISSN 0867-3888 e-ISSN 2353-5962 (znaki: 62077) 7 pkt
 10. Kompetencje kluczowe a koncepcja edukacji przez całe życie [w] Kompetencje kluczowe w szkole, Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Nr 12/138, 2014 ISSN 1233-7609 s. 13-15 (znaki: 15786)
 11. Zdrowotne aspekty wyjazdów turystycznych młodzieży szkolnej, Studia Sieradzana, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Nr 6A/2014, s.10-29. ISSN 2299-2928 (znaki:39688)
 12. Usługi SPA & Wellness jako element zdrowego stylu życia – Turystyka i Rekreacja AWF Warszawa, t.II, 2014 nr 2, s.72-81. ISSN 1895-37000 (45.307).
 13. Social competence of student youth as value at the tourist labour market, B.Alejziak, A.Wilkońska; Sborník Recenzovaných Příspěvků, 3. Mezinárodní Vědecká Konference Cestovní Ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe , wyd. Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina; Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science in Opava; Secondary School of Hospitality Industry and Services The Higher Professional School, Karviná, Czech Republic. 2014 s.11-23. ISBN 978-80-7248-955-8
 14. Football fan/ tourist: a hedonist? Consumer behaviour of tourists in kraków during euro 2012, A.Wilkońska, K.Rotter-Jarzębińska, B.Alejziak; Sborník Recenzovaných Příspěvků, 3. Mezinárodní Vědecká Konference Cestovní Ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe, wyd. Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina; Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science in Opava; Secondary School of Hospitality Industry and Services The Higher Professional School, Karviná, Czech Republic. 2014 ISBN 978-80-7248-955-8 (38121)
 15. Rodzina jako ważne środowisko edukacji zdrowotnej dziecka (The Family as Important Health Education Environment of a Child) – [w] Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie. Zborník prednášok zo IV. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie v Žiline 21. marca 2014 ; Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, n.o. , Ústav Sociálnej Práce Božieho Milosrdenstva Žilina, a Ústav Sociálnej Práce s Deťmi a Mládežou Saleziánum sv. Dona Bosca, Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická Fakulta Wyzsza Szkola Bezpieczeństwa; Bratysława 2014; s.42-53; ISBN: 978-80-8132-107-8 ; (znki 31793)
 16. Uczestnictwo w kulturze fizycznej jako element zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży [w] E.Bochno, I.Nowosad, M.J.Szymański, Codzienność szkoły. Uczeń., Wyd. Impuls, Kraków 2014, s.197-208 ISBN 978-83-7850-531-0 (znaki: 27238)
 17. Edukacja zdrowotna w szkole promującej zdrowie Studium przypadku. Sanitary Education in a Health Promoting School – Case Study. (współautorstwo I.Ocetkiewicz UP Kraków) [w:] T.W.Konopka (red.), Zagrożenia a bezpieczeństwo – stan i koncepcje zamian w edukacji, Wyd. Oficyna Wydawnicza StSW, Kielece 2014, s. 109-123 ISBN 978-83-63981-17-4 (znaki: 38510).
 18. Tradycje i kultura ludowa jako wartość agroturystyki, [w] A.Kasprzyk, P.Maciaszczyk, „Turystyka i Rekreacja a przedsiębiorczość”, Wyd. PWSZ, i. S.Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2013, s. 75-92, ISBN 978-8389639-33-2.
 19. Ścieżki dydaktyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako element edukacji środowiskowej dzieci i młodzieży, (współautorstwo W.Maciejowski UJ Kraków), "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.15, Zeszyt 37/4/2013 R. 15, Zeszyt 37 / 4 / 2013. ISSN 1509-1414
 20. Turystyka jako element harcerskiej metody wychowania”. XIX Tatrzańskie Seminarium Naukowe, „Edukacja Jutra”, Wyższa Szkoła Humanistas w Sosnowcu, TSN 2013.
 21. УЧИТЕЛЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ – Studia Monograficzne, s. 131-138, SIMJET 2013, Rosja, Uljanowsk. ISBN 978-5-9904777-5-9. http://elibrary.ru/item.asp?id=20930839
 22. Kraków i okolice jako destynacja turystyki poznawczej oraz wypoczynkowej dorastającej i dorosłej młodzieży polskiej i zagranicznej. Na podstawie analizy ruch turystycznego w 2008 roku. Zeszyty Naukowe Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH nr1 2013, pt „Współczesne problemy rozwoju turystyki Polski Południowej (red. D.Hudy-Hyski, M.Żemła, ISSN 14289520, str.41-66,. (54879)
 23. Aktywność turystyczna polskich dzieci. Analiza porównawcza lata 2002-2010. Turystyka i Rekreacja, Warszawa 9/ 2012
 24. Turystyka jako element stylu życia młodzieży polskiej na początku trzeciego tysiąclecia, Czasopismo Państwo i Społeczeństwo S. Sacha (red.) 1/2011 Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2011 ; s.65-92
 25. Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Na przykładzie wybranych obiektów muzealnych w Krakowie, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, numer 2/2011 (s.11-20). Innovativeness of the museum offer in the cultural education of children and youth: The example of selected museum facilities in Krakow, „The Małopolska School of Economics In Tarnów, Research Papers Collection, Works on Managemen”, Issue, 2/2011 (s.11-20), VOL. 19 (2/2011).
 26. Fitness as an active from of spending free time - Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego tarnowskich kobiet, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, numer 1 (s. 11-28). Fitness as an active form of spending free time by women of Tarnow [w] „The Małopolska School of Economics In Tarnów, Research Papers Collection, Works on Managemen”, Issue 1/2011 Vol. 17, Tarnów 2011. (afiliacja MWSE) s.11-28
 27. Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w latach 2002-2008. Analiza porównawcza sposobów spędzania czasu podczas długich krótkich wyjazdów turystycznych – część druga. Tourist Activities of Polish Youth from 2002-2008. An Analysis Comparing Ways of Spending Time during Longer and Shorter Tourist Trips – Part Two. Turystyka i Rekreacja, Warszawa 7/2011, s.55-65.
 28. Aktywność turystyczna młodzieży polskiej. Analiza porównawcza lata 2002-2008. Wybrane zagadnienia - część pierwsza. The Tourism Activities of Polish Youth. A Comparative Analysis Covering 2002-2008. Selected Issues – Part One, Turystyka i Rekreacja, Warszawa tom 6/2010, s. 99-117.
 29. Wyjazdy turystyczne młodzieży - cele oraz sposoby spędzania czasu. Analiza porównawcza lata 2002-2007. Zeszyty Naukowe MWSE, nr 3 (14), Tarnów 2009. s. 21-39.
 30. Adolescencja a turystyka młodzieży w nieformalnych grupach. Model samowychowania, [w:] Nowe Problemy turystyki, red. K. Przecławski, Warszawa Nr 2 2009.
 31. Kraków jako ważny ośrodek turystyki młodzieżowej. Na podstawie badań ruchu turystycznego w 2008 roku. [w:] Góry – Człowiek – Turystyka, Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75 rocznicę urodzin, WSTiE Proksenia, Kraków 2011, s. 335-348, redaktor naukowy P.Cybula, M.Czyż, S.Owsianowska
 32. Aktywne formy spędzania czasu wolnego studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D.Umistowska Tom XV, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin, 2011 s. 231-243
 33. Postawy i zachowania dorastającej młodzieży podczas samodzielnych i zorganizowanych wyjazdów turystycznych. Attitudes and behaviours of adolescents during independent and organized tourist trips, [w:] „Wychowawcze wartości turystyki”, red. A.Dąbrowski, R.Rowiński, Warszawa 2009, s. 215-228.
 34. Innowacyjna gospodarka a turystyka, [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. J.Feczko, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009. s. 25-39
 35. Aktywność samowychowawcza młodzieży podczas wyjazdów organizowanych samodzielnie, Zeszyty Naukowe AWF nr 92, Kraków 2008, s. 5-45.
 36. Samowychowanie a turystyka w działach Jana Pawła II, [w:] „Edukacja Jutra”, XIV Tatrzańskim Seminarium Naukowym, Zakopane 2008.
 37. Uwarunkowania rodzinne a indywidualne wyjazdy turystyczne dorastającej młodzieży, Turystyka i Rekreacja, AWF Warszawa, 4/2008.
 38. Czas wolny a samodzielne wyjazdy turystyczne młodzieży w wieku dorastania, XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, „Edukacja Jutra”, Zakopane, 2007.
 39. Monitoring potrzeb na rynku pracy w usługach turystycznych o okołoturystycznych, zlecenie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, 2007, opracowanie opublikowane i dostępne na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/zalacznik.php?zal_id=16964
 40. Turisticka motivacia mladeze a samovychowa z hladiska pedagogickeho vyskumu (Touristic Motivation of Joung People form the Point View of Pedagogical Research), Acta oeconomica N 19, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Ekonomicka fakulta.
 41. Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie, Edukacja nr 4 2005.
 42. Analiza ofert pracy oraz poszukiwanych kwalifikacji w sektorze usług turystycznych, Folia Turistica Nr 16, 2005, AWF w Krakowie.
 43. Wychowawcze funkcje turystyki – próba diagnozy stanu istniejącego w świetle założeń polityki turystycznej państwa, [w:] Polityka Turystyczna, red. A.Panasiuk, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Kopenhaga 2005.
 44. Samowychowanie młodzieży w badaniach nad turystyką, Konferencję Naukową AWF – WSIiZ, Kraków – Rzeszów, 2005.
 45. Aspiracje zawodowe młodzieży kształcącej się w szkołach policealnych o profilu turystycznym, [w:] Zeszyty Naukowe AWF Nr 81, Kraków 2001, s.199-215.
 46. Businesswomen – turysta szczególnej troski, Biuletyn Informacyjny PST, Warszawa 1992, Nr 1, s.29-32.
 47. Problematyka turystyki mieszkańców wsi, [w:] Wieś Współczesna 1989, Nr 4. (współautorka).
 •  Recenzje:
 1. Folia Turistica 2017 – „Młody wychowawca w turystyce – studium przypadku nastoletnich instruktorów ZHP”;
 2. Folia Turistica 2014 - „Identyfikacja uwarunkowań procesu pracy w branży hotelarskiej”;
 3. Folia Turistica 2013 –„Warunki pracy w turystyce i ich znaczenie dla potencjału konkurencyjnego gospodarki turystycznej”;
 4. Recenzja książki, P. Litwickiej, „Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego”, wyd. Proksenia, Kraków, 2010, s. 104.

Działalność dydaktyczna:

 • Autorka programu zajęć dydaktycznych z przedmiotu: Planowanie rozwoju zawodowego, Budowanie zespołów pracowniczych, Organizacja pracy biurowej, Turystyka Dzieci i Młodzieży.

Działalność dydaktyczną wspierają badania oraz publikacje naukowe wykazane w części dotyczącej nauki, które w wymiarze praktycznym stanowią fundamentalne pozycje nie tylko dla polskich i zagranicznych naukowców ale także dla studentów Kierunku Turystyka i Rekreacja.

Inne:

Nagrody:

 • 2017 – Honorowe wyróżnienie Rektora za działalność organizacyjną
 • 2017 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Działalność organizacyjna:

 • 2016 – (…) Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • 2014 – (…) Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • 2008-2013 Koordynator Wydziałowy ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów Erasmus
 • 2003 – 2008 Kierownik Biura Karier – AWF w Krakowie – funkcja społeczna. Realizowane działania to: współprac z pracodawcami, organizacja Targów Pracy, Dni Kariery, organizacja i realizacja szkoleń z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy: Autoprezentacja, Redagowanie dokumentów aplikacyjnych, Rozmowa kwalifikacyjna itp.

Publikacje:

DLA STUDENTOW PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO: