Problematyka badawcza:

- turystyka: teoria turystyki, aktywność turystyczna, czas wolny, turystyka dzieci i młodzieży, wychowawcze funkcje turystyki, społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki;
- pedagogika: teoria wychowania, samowychowanie, samokształcenie, praca nad sobą; rola wartości, potrzeb, motywacji i zainteresowań w procesie wychowania oraz planowaniu własnego rozwoju osobistego i zawodowego; pedagogika społeczna;
- doradztwo zawodowe: turystyczny rynek pracy, planowanie rozwoju zawodowego w branży turystycznej, problemy bezrobocia i mobilności zawodowej;
- organizacja i technika pracy biurowej w turystyce, etykieta w biznesie, kultura pracy menadżera.

 

PROPOZYCJA TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH
Aktywność turystyczna i ruchowa ludzi w różnym wieku, styl życia, prozdrowotny styl życia. Turystyka dzieci i młodzieży

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, zachowania zdrowotne młodzieży, wypoczynkowe aspekty turystyki i rekreacji, czas wolny, pedagogika czasu wolnego, animacja czasu wolnego.

Różnorodne formy turystyki (turystyka kulturowa, aktywna, poznawcza, edukacyjna, wypoczynkowa, zabawowa, biznesowa, motywacyjna),

Aksjologiczne aspekty turystyki, transgresja a turystyka.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (kompetencje, motywowanie, ocenianie itp. ), rynek pracy, kształcenie kadr dla turystyki i rekreacji. 

 

Literatura dla studentów:

Planowanie rozwoju zawodowego:

Turystyka dzieci i młodzieży:

Zarządzanie personelem:

 

Publikacje: do roku 2008; od roku 2009