WYKSZTAŁCENIE:

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, w tym specjalność z geografii społeczno-ekonomicznej (turyzm), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyplom Studium Zarządzania i Biznesu (studia podyplomowe), Wydział Prawa i Administracji Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych, Studium Nauczycielskie Uniwersytetu Jagiellońskiego


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Asesor oceniający merytorycznie projekty w zakresie turystyki, składane w ramach funduszy strukturalnych UE – Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – działanie 3.1 – rozwój infrastruktury turystycznej, w tym produkty turystyczne (baseny, szlaki turystyczne, parki rozrywki itd.), baza noclegowa oraz infrastruktura uzdrowiskowa.

Członek Zwyczajny Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Członek Krakowskiego Forum Turystycznego działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa na zasadach rady konsultacyjnej.

Autorka ekspertyz z dziedziny turystyki dotyczących szczegółowej charakterystyki kryteriów merytoryczno – technicznych, będących podstawą oceny wniosków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Biegły sądowy w sprawach gospodarczych dot. turystyki.

Członek zespołu naukowego ds. badań ruchu turystycznego w następujących obszarach turystycznych: miasto Kraków (2003-2006 i od 2008 r.), miasto Łódź i region łódzki (2008 r.), region małopolski (2004-2006, 2009).

Autorka badań rynku (w tym przygotowanie, realizacja i opracowanie wyników) związanych z kampaniami promocyjnymi, turystyką, sportem, kulturą i partnerstwem publiczno-prywatnym.

Autorka strategii rozwoju gmin, strategii marketingowych, studiów wykonalności i biznes planów dla obiektów noclegowych (w tym hotele), biur podróży, obiektów sportowo – rekreacyjnych, gastronomicznych, atrakcji turystycznych.

Autorka programów nauczania oraz organizatorka szkoleń i konferencji z zakresu turystyki, przedsiębiorczości i in.

Autorka zrealizowanych projektów finansowanych w ramach konkursów grantowych (w tym ze środków UE) związanych z turystyką, przedsiębiorczością.


ZATRUDNIENIE:

Od 2007 r. Adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
oraz od 2007 r. Adiunkt w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie

Wcześniejsze miejsca pracy: Urząd Miasta Krakowa (marketing turystyczny), Małopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz inne organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, prywatne przedsiębiorstwa turystyczne, własna działalność gospodarcza
Stanowiska: specjalista, wykładowca, kierownik, wicedyrektor, dyrektor biura


STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE:

Kopenhaga (Dania), Region Rhone Alpes (Francja), Norymberga (Niemcy)

Staż w przedsiębiorstwie zarządzającym apatramentami w Krakowie, w ramach projektu "Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1.), realizowanego przez MARR S.A.


PROBLEMATYKA NAUKOWA:

• planowanie strategiczne rozwoju turystyki
• planowanie marketingowe w turystyce, sporcie i rekreacji
• tworzenie strategii marek i badania wizerunkowe
• obsługa ruchu turystycznego w miastach i na obszarach specjalnych
• miasto jako megaprodukt turystyczny
• samorząd terytorialny jako podmiot rynku turystycznego
• turystyka kulturowa i duchowo-religijny wymiar podróży turystycznych 


WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Borkowski K., Grabiński T., Mazanek L., Seweryn R., Wilkońska A., Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2012.

Wilkońska A., Turystyka religijna w Krakowie, w: Góry-Człowiek-Turystyka, Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. A. Matuszykowi, pod red. P. Cybuli, M. Czyża i S. Owsianowskiej, Wyd. WSTiE, Proksenia, Kraków 2011.

Wilkońska A., Turystyka rodzinna w miastach, w: Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, pod red. J. Śledzińskiej i B. Włodarczyka, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 2011.

Wilkońska A., Ruch turystyczny, w: Kraków jako ośrodek turystyczny, pod red. M. Miki, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2011.

Wilkońska A., Turystyka religijna – między sacrum a profanum, w: Turystyka religijna, pod red. Z. Kroplewskiego i A. Panasiuka, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.

Wilkońska A., Współczesne zainteresowanie turystów Judaicami – badania z Krakowa i Łodzi, w: Wielokulturowość w turystyce, pod red. E. Puchnarewicz, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2010.

Wilkońska A., Religious tourism in historical Kraków: Kraków’s sacred sites in tourist guidebooks 1603–1939, [in:] Geography and Tourism: European Experience, Proceeding of III International Scientific Conference – L’viv: Ivan Franco National University of L’viv Publishing Center, Lwów 2009.

Wilkońska A., Postać jako rodzaj produktu turystycznego, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, pod red. M. Jalinika, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2009.

Wilkońska A., Galerie handlowe jako produkt turystyczny (przykład Krakowa i Łodzi), „Handel Wewnętrzny”, listopad 2009.

Wilkońska A., Rotter-Jarzębińska K., Turystyka rodzinna w przestrzeni Krakowa, „Turystyka i Hotelarstwo”, Nr 14, Łódź 2008.

Wilkońska A., Ruch turystyczny w obiektach sakralnych – między sacrum a profanum, w: Zrównoważony rozwój turystyki, pod red. S. Wodejko, Wyd. SGH, Warszawa 2008.

Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A., Krakow – City of EURO 2012? Perspectives for Tourism Development, Visnyk Lviv Univ., Ser. Mizhnarodni Vidnosyni, N 24, Lwów 2008.

Borkowski K., Grabiński T., Mazanek L., Seweryn R., Wilkońska A., Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków-Łódź 2008.

Borkowski K., Grabiński T., Mazanek L., Seweryn R., Wilkońska A., Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków-Łódź 2008.

Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A., Monitoring zjawisk turystycznych w działaniach władz lokalnych (na przykładzie Krakowa), „Turystyka i Hotelarstwo”, Nr 12, Łódź 2007.

Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A., Formy turystyki w Krakowie – stan i perspektywy rozwoju, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, z. 117, Kraków 2007.


WYBRANE PUBLIKACJE WDROŻENIOWE:

Wilkońska A. (kierownik zespołu), Rotter K., Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020, dokument przyjęty Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXXI/1965/14 z dnia 5 listopada 2014 r., Kraków 2014.

Wilkońska A., Strategia rozwoju turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2020, dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr XII/152/2011 z dn. 15.12.2011r.

Autorstwo mapy Miejsc i obszarów koncentracji ruchu turystycznego w Krakowie, praca wykonana w ramach projektu: Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki, Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2008.

Współpraca merytoryczna w zakresie Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 2009-2012, dokument zatwierdzony do realizacji, Kraków 2008.

Współautorstwo poradnika: Zielone szlaki – greenways, pod. red. D. Zaręby, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2007.

Wilkońska A., Rotter K. i in., Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013, dokument przyjęty Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXIV/1167/06 z dnia 5 lipca 2006 r., Kraków 2006.