PROBLEMATYKA BADAWCZA
 - turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny;
 - aksjologia turystyki;
 - semiotyka turystyki;
 - informacja i promocja turystyczna;
 - turystyka a dziedzictwo kulturowe;
 - turystyka a komunikacja międzykulturowa.


Ważniejsze publikacje:

 1. Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej), [w:] P. Cybula (red.) Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – sport, turystyka, rekreacja, Biblioteka COTG, Kraków 2013.
 2. „Mapping Cultures. Place, Practice, Performance” (critical review of the book edited by Les Roberts, Palgrave Macmillan 2012), „Tourism, Culture and Communication”, 2012, 12(2-3).
 3. Kulturowe wzorce podróżowania kobiet a jakość życia, [w:] M. Kazimierczak (red.) Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Monografie AWF Poznań, 2012.
 4. Tourism Promotion, Discourse and Identity, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 231-248.
 5. The Prospects of the Critical Studies on Tourism and the Role of Mentors in Academia, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 379-398.
 6. Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury, „Folia Turistica” 2011, 24.
 7. W poszukiwaniu nowych metafor podróży, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011.
 8. Andrzej Matuszyk jako redaktor naczelny czasopisma „Folia Turistica”, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011.    `
 9. Czas wolny i rekreacja a płeć kulturowa, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Losgraf, Warszawa 2011.
 10. O sztuce podróżowania (recenzja książki A. de Botton „Sztuka podróżowania”), „Folia Turistica” 2010, 23.
 11. Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Wielokulturowość w turystyce, WSTiJO, Warszawa 2010.
 12. Świat zwiedzany jak muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym, [w:] P. Krasny, D. Ziarkowski (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Proksenia, Kraków 2009. 
 13. Semiotyka turystyki, [w:] R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. PWN Warszawa 2008.
 14. Wartości w ofercie turystycznej wybranych krajów europejskich (na przykładzie przewodników). „Zeszyty Naukowe”, AWF Kraków, 2008, Nr 92.
 15. O wizualnych i niewizualnych przestrzeniach turystycznych oraz nowych sposobach przeżywania podróży (recenzja książki Anny Wieczorkiewicz, „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży”, Kraków 2008), „Folia Turistica”, 2007, 18.
 16. Turystyka a fenomen spotkania. Szanse, zagrożenia, złudzenia, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie. AWF Poznań, 2007.
 17. Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny, [w:] Z. Dziubiński (red.), Aksjologia turystyki, SALOS, Warszawa 2006.
 18. Konstrukcja i interpretacja przekazu informacyjno-promocyjnego w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki"; Nr 327: „Informacja turystyczna", Szczecin 2006.
 19. Changing World, The Heritage Tourism and Identity. Poland, Slovakia and Ukraine, [in:] Cutting Edge in Tourism Research: New Directions, Challenges and Applications, Conference Proceedings, The School of Management, University of Surrey, Guildford, 2006.

 

Redakcja monografii i numerów tematycznych czasopism naukowych:

1. Innovative perspectives on tourism discourse (rada redakcyjna książki pod red. M. Bieleni-Grajewskiej & E. Cortes de los Rios), IGI-Global, 2017 [w przygotowaniu].
2. After the Iron Curtain. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe (współred. M. Banaszkiewicz), Lexington Books, 2017 [w przygotowaniu].
3. Tourism in (Post)socialist Eastern Europe, “Journal of Cultural Change and Tourism” (współred. M. Banaszkiewicz & N. Graburn], 15(2)/ 2017.
4. Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie (współred. R. Winiarski), AWF Kraków, 2016 [w przygotowaniu].
5. Turystyka w antropologicznej perspektywie (współred. M. Banaszkiewicz), “Folia Turistica”, 39/2016.
6. Turystyka a interpretacja dziedzictwa (współred. M. Banaszkiewicz), “Turystyka Kulturowa”, 6/2016.
7. Anthropology of Tourism (współred. M. Banaszkiewicz), “Folia Turistica”, 37/2015.
8. Góry – człowiek – turystyka. Księga jubileuszowa dla prof. A. Matuszyka (współred. P. Cybula i M. Czyż), Proksenia, WSTiE, Kraków, 2011.

Artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach, recenzje, eseje naukowe – ważniejsze publikacje po 2006 r.:

1.Interpreting dissonant heritage for tourism: methods and challenges, “Heritage and Society”, International Cultural Centre in Krakow [in preparation].
2.Tourist narratives about the dissonant heritage of the Borderlands: the Case of Southern Eastern Poland, „Journal of Cultural Change and Tourism”, 15(2)/ 2017, s. 167-184.
3.Tourism in (Post)socialist Eastern Europe, “Journal of Cultural Change and Tourism” [co-authors M. Banaszkiewicz & N. Graburn], 15(2)/ 2017, s. 109-121.
4. Heritage Tourism Destinations. Preservation, Communication and Development (recenzja książki pod red. M. D. Alvarez, F. M. Go and A. Yüksel, CAB International 2016, “Journal of Heritage Tourism”, 2017.
5.Multiculturality and lifelong learning for tourism: a Polish case, [in:] V. Cuffy, D. Airey, G. Papageorgiou (eds.), Lifelong Learning for Tourism: Concepts, Policy, Implementation, Routledge Publishers, 2017 [w przygotowaniu do druku].
6.Mediating Central and Eastern Europe in Tourism Discourses, [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz (eds.) After the Iron Curtain. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe, Lexington Books, 2017 [w przygotowaniu do druku].
7.Anthropological studies on tourism in Central and Eastern Europe [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz (eds.) After the Iron Curtain. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe, Lexington Books 2017 [w przygotowaniu do druku].
8.Remaking the image of Poland as a tourist destination, Via@ Tourism Review, 2017. http://viatourismreview.com/fr/all-issues/ [w przygotowaniu do druku].
9.Antropologia a badania i edukacja w zakresie turystyki w Polsce, [w:] S. Owsianowska, R. Winiarski (red.), Antropologia turystyki. AWF Kraków, 2016 [w przygotowaniu do druku].
10.Trudne dziedzictwo a nowe sposoby eksponowania wielokulturowości na przykładzie Łemkowszczyzny, [w:] „Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej”, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2016 [współaut. M. Banaszkiewicz]
11.Wpływ „polityki historycznej” na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki, „Turystyka Kulturowa”, 3/2016, s. 164-185 (współautorzy: M. Banaszkiewicz, A. Mikos v. Rohrscheidt, A. Kowalczyk, K. Kasprzak, B. Raszka, J. Kaczmarek, D. Dąbrowski, M. Menz).
12.Dissonant Heritage in Tourism Promotion: Certified Tourism Products in Poland, „Folia Turistica”, 37/2015 [współaut. M. Banaszkiewicz].
13.Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, 11/2015 [współaut. M. Banaszkiewicz].
14.Mediating the Tourist Experience: From Brochures to Virtual Encounters (critical review of the book edited by J. Lester and C. Scarles, Ashgate, 2013), „Annals of Tourism Research”, 52, 2015.
15.Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions (rec. książki pod red. A. Diekman i M. Smith, 2015), „Turystyka Kulturowa”, 8/2015.
16.Wzorce odpowiedzialnego podróżowania w narracjach turystyki kulturowej, [w:] M. Kazimierczak (red.) Etyczny wymiar podróży kulturowych, AWF Poznań 2014.
17.Stereotypy w narracji turystycznej/Stereotypes in tourist narrative, „Turystyka Kulturowa”, 3/2014, s. 1-21 [w j. polskim i angielskim].
18.Co jest nie tak w językiem turystyki? 2013, Post-turysta.pl, wirtualne narzędzie edukacyjne.
19.Turystyka w służbie stereotypów, 2013, Post-turysta.pl, wirtualne narzędzie edukacyjne.
20.Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej), [w:] P. Cybula (red.) Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – sport, turystyka, rekreacja, Biblioteka COTG, Kraków 2013.
21.„Mapping Cultures. Place, Practice, Performance” (critical review of the book edited by Les Roberts, Palgrave Macmillan 2012), „Tourism, Culture and Communication”, 2012, 12(2-3).
22.Kulturowe wzorce podróżowania kobiet a jakość życia, [w:] M. Kazimierczak (red.) Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Monografie AWF Poznań, 2012.
23.Tourism Promotion, Discourse and Identity, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 231-248.
24.The Prospects of the Critical Studies on Tourism and the Role of Mentors in Academia, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 379-398.
25.Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury, „Folia Turistica” 2011, 24.
26.W poszukiwaniu nowych metafor podróży, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011.
27.Andrzej Matuszyk jako redaktor naczelny czasopisma „Folia Turistica”, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011. `
28.Czas wolny i rekreacja a płeć kulturowa, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Losgraf, Warszawa 2011.
29.O sztuce podróżowania (recenzja książki A. de Botton „Sztuka podróżowania”), „Folia Turistica” 2010, 23.
30.Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Wielokulturowość w turystyce, WSTiJO, Warszawa 2010.
31.Świat zwiedzany jak muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym, [w:] P. Krasny, D. Ziarkowski (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Proksenia, Kraków 2009.
32.Semiotyka turystyki, [w:] R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. PWN Warszawa 2008.
33.Wartości w ofercie turystycznej wybranych krajów europejskich (na przykładzie przewodników). „Zeszyty Naukowe”, AWF Kraków, 2008, Nr 92.
34.O wizualnych i niewizualnych przestrzeniach turystycznych oraz nowych sposobach przeżywania podróży (recenzja książki Anny Wieczorkiewicz, „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży”, Kraków 2008), „Folia Turistica”, 2007, 18.
35.Turystyka a fenomen spotkania. Szanse, zagrożenia, złudzenia, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie. AWF Poznań, 2007.
36.Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny, [w:] Z. Dziubiński (red.), Aksjologia turystyki, SALOS, Warszawa 2006.
37.Konstrukcja i interpretacja przekazu informacyjno-promocyjnego w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki"; Nr 327: „Informacja turystyczna", Szczecin 2006.
38.Od skutecznej promocji do kreacji świata zwiedzanego. Rola mediów zajmujących się turystyką, [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. J. Krupa i J. Biliński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2006, s. 377-393.
39.Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny, [w:] Z. Dziubiński (red.) Aksjologia turystyki, SALOS RP, Warszawa 2006.
40.Changing World, The Heritage Tourism and Identity. Poland, Slovakia and Ukraine, [in:] Cutting Edge in Tourism Research: New Directions, Challenges and Applications, Conference Proceedings, The School of Management, University of Surrey, Guildford, 2006.

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych


4th Heritage Forum of Central Europe, organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1-2.06.2017

11th European Social Science History Conference, organizowana przez The International Institute for Social History w University of Valencia, 30.03-2.04.2016, Valencia, Hiszpania

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, organizowana przez Université de Genève, Université Paris, Panthéon-Sorbonne, University of California w Berkeley i Swiss National Science Foundation, „La fabrique des lieux de désir: l’érotisation des lieux touristiques/Worlds of Desire: The Eroticization of Tourist Sites”, 22-24.06.2015, Genewa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Anthropology of Tourism – Heritage and Perspectives”, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ i Wydział Turystyki i Rekreacji AWF, 1-2.06.2015, Kraków

13th EASA (European Association of Social Antropologists) Biennial Conference „Collaboration, Intimacy & Revolution - innovation and continuity in an interconnected world”, Tallin University, Estonia, udział w panelu “Tourism in (post)socialist Eastern Europe” 29.07-3.08.2014, Tallin, Estonia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przewodniki w kulturze/Guides in Culture”, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, 20-21.11.2014.