Kapera I., 2015, Hotel gastronomy as viewed by customers, British Food Journal, Volume 117, Issue 12, Emerald, http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/BFJ-02-2015-0077

 

Kapera I., 2015, HOTEL PROMOTION AS VIEWED BY CUSTOMERS,  Service Management, 1/2015, Vol. 15, website: www.wzieu.pl/SM, DOI: 10.18276/smt.2015.15-06, p. 5-11, http://wzieu.pl/zn/872/SM-15_ZN-872_06_Kopera.pdf

 

Kapera I., Różycki P., 2015,  Podstawy rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich ze szczególnym uwzględnieniem Lanzarote: Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1(29), ZN NR 847, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 223-240, http://www.wzieu.pl/zn/847/ZN_847.pdf

 

Kapera I., Kapera J., 2014, Opactwa cysterskie w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki, Peregrinus Cracoviensis 2015, 25 (3), 79-90, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, eISSN 2083-3113 doi: www.ejournals.eu/pliki/art/5183/

 

Kapera I., TOURISM IN POLAND FOLLOWING EU ENTRY, In: Szymańska D., Biegańska J. (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, s.55-63 (http://www.degruyter.com/view/j/bog http://www.bulletinofgeography.umk.pl/22_2013.html)

 

Kapera I., 2012, TOURISM AND RECREATION AS AREAS OF COLLABORATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENTS AND GORCE NATIONAL PARK, Bulletin of Geography. Socio-economic Series  (artykuł dostępny pod adresem: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10089-012-0007-3).

 

Kapera I., 2011, Samorząd terytorialny a rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Krakowie [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.) Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe nr 647. Ekonomiczne Problemu Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin http://www.wzieu.pl/zn/647/ZN_647.pdf

 

Kapera I., 2012,  Polityka turystyczna organów samorządu województwa małopolskiego w aspekcie działań stymulujących popyt turystyczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin s. 371-384.  http://wzieu.pl/zn/697/ZN_697.pdf

 

Kapera I., 2012, PLANNING AS THE BASIC FUNCTION OF TOURISM AND RECREATION MANAGEMENT IN POLAND, "Problems of Management in the 21st Century". (ISSN 2029-6932), s. 36-42, http://www.journals.indexcopernicus.com/issue.php?id=5519&id_issue=857930

 

Kapera I., 2011, Usługi hotelarskie jako czynnik rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie [w:] Bolesław Iwan, Marzena Kacprzak (red. nauk.) Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2012, s.

271-289. http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/monografie-spis-tresci/determinanty-rozwoju-turystyki-biznesowej.pdf