Adres do korespondencji:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Wydział Turystyki i Rekreacji
Katedra Polityki Turystycznej
Zakład Ekonomii i Zarządzania

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

tel.: (0048) 12 683 10 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EDUKACJA

Studia magisterskie ukończył w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania w 2004 r. broniąc (z wyróżnieniem) pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.

Studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu sfinalizował w 2011 r., broniąc (z wyróżnieniem) rozprawę doktorską podejmującą kwestię związków turystyki i kultury fizycznej rozpatrywanych z perspektywy preferencji nabywców wobec produktów turystycznych.

Posiada uprawnienia: pilota wycieczek, przewodnika beskidzkiego, żeglarza jachtowego, instruktora sportu (dyscyplina szachy).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół ekonomiki i marketingu usług turystycznych oraz analizy związków występujących między turystyką i kulturą fizyczną, dokonywanej z wykorzystaniem podejść i metod wypracowanych i stosowanych w naukach ekonomicznych, w tym zwłaszcza w ekonomii – głównego nurtu, ale także poza nim – oraz w badaniach marketingowych.

DYDAKTYKA

Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii oraz marketingu na kierunku „turystyka i rekreacja” (Wydział Turystyki i Rekreacji), a także na innych kierunkach studiów realizowanych w AWF w Krakowie oraz na kursach prowadzonych w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie.

Prowadzi także obozy wędrowne dla studentów kierunku "turystyka i rekreacja" (Wydział Turystyki i Rekreacji).

PEŁNIONE FUNKCJE

W Akademii Wychowania Fizycznego pełni funkcję kierownika Zakładu Ekonomii i Zarządzania (w Katedrze Polityki Turystycznej) oraz jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Nauki oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej na Wydziale Turystyki i Rekreacji.

Jest członkiem (od 2014 r.) zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Folia Turistica” (11 punktów w ocenie MNiSW), w którym pełni role sekretarza redakcji oraz redaktora tematycznego w obszarze nauk ekonomicznych.

Recenzował artykuły m.in. dla czasopisma naukowego „Tourism Management”, będącego jednym z kilku najbardziej prestiżowych i najwyżej punktowanych czasopism z zakresu turystyki na świecie, a także dla czasopism krajowych, takich jak na przykład "Turystyka Kulturowa" (jest w tym czasopiśmie członkiem Zespołu Recenzentów) oraz "Turyzm".

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie (PTNSS).

NAGRODY

2018 - Brązowy Krzyż Zasługi za działalność naukową.

2014 - Wyróżnienie Honorowe Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy organizacyjnej.

DOROBEK NAUKOWY

Wybrane publikacje są wykazane w Profilu w Google Scholar oraz w Profilu w ResearchGate. Pełny wykaz dorobku naukowego (przygotowane publikacje, realizowane projekty badawcze) zawiera natomiast poniższe zestawienie.

I. Monografie naukowe

 1. Szczechowicz B. 2012. "Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego. Studium teoretyczno-empiryczne". Oficyna Wydawnicza "Łośgraf", Warszawa, ss. 288. ISBN 978-83-62726-13-4.
  Spis treści

   

II. Rozdziały w monografiach naukowych i pracach zbiorowych

 1. Szczechowicz B. 2017. Czasopismo naukowe „Folia Turistica” w latach 1990-2015, [w:] Antropologia turystyki. Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, red. nauk. Sabina Owsianowska, Ryszard Winiarski, Seria Monografie nr 35, Wydawnictwo AWF, Kraków 2017, s. 57-73.
 2. Szczechowicz B. 2016. Sposoby i środki zaspokajania potrzeb uczestnictwa w turystyce kulturowej sportu w świetle analizy struktury przedmiotowej rynku, [w:] Kazimierczak M. (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 166-178.
 3. Szczechowicz B. 2015. Łączenie wartości turystyki i sportu w świetle analizy ofert rynkowych, [w:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 41-54.
 4. Szczechowicz B. 2015. Identyfikacja wartości społecznych sportu przez badanie konsumenckich ocen i znaczeń imprez turystycznych - aspekty metodologiczne, [w:] Zowisło M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, AWF w Krakowie, Monografie nr 28, Kraków, s. 556-563.
 5. Szczechowicz B. 2014. Techniki współtworzenia wartości produktu turystycznego w świetle doświadczeń krajowych biur podróży. [w:] Gołembski G., Niezgoda A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, UE w Poznaniu, Poznań, s. 88-98.
 6. Szczechowicz B. 2014. Dydaktyka marketingu branżowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. [w:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa, s. 715-722.
 7. Szczechowicz B. 2013. Poziom i zróżnicowanie cen usług noclegowych oferowanych przez schroniska górskie na terenie Karpat Polskich, Słowackich i Czeskich. [w:] Kantyka J. (red.), Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki - aspekty zdrowotne i ekonomiczne, AWF w Katowicach, Katowice, s. 221-255.
 8. Szczechowicz B. 2013. Komunikacja marketingowa jako czynnik popularyzacji turystyki usportowionej. [w:] Kazimierczak M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka. Uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 408-421.
 9. Szczechowicz B. 2011. Upowszechnianie turystyki górskiej w kontekście postaw krakowskich studentów wobec kultury fizycznej - rola instytucji ekonomicznych. [w:] Cybula P., Czyż M., Owsianowska S. (red.), Góry - Człowiek - Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, WSTiE, Proksenia, Kraków, s. 283-296.
 10. Szczechowicz B. 2008. Zastosowanie teorii gier w analizie zachowań grup interesów w kwestii zrównoważonego rozwoju obszarów recepcji turystycznej. [w:] Gołembski G. (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Sulechów, s. 187-196.
 11. Szczechowicz B. 2008. Symboliczna sfera kultury fizycznej jako czynnik wartości produktu turystycznego. [w:] Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gdańsk, s. 213-222.
 12. Szczechowicz B. 2007. Sustainable development in the mountain areas - identification of source of conflict between interests of local communities and protection of nature. [w:] III International Seminar of Mountain Tourism: "Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas. Building Partnership Between NGOs' and Managers of Protected Areas". Sucha Beskidzka 2007 (materiały konferencyjne).
 13. Szczechowicz B. 2006. Funkcjonowanie schronisk turystycznych jako przedsięwzięć komercyjnych. [w:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Jelenia Góra, s. 134-142.
 14. Szczechowicz B. 2005. Student huts as a specific form of mountain refuge. II International Seminar of Mountain Tourism [w:] Dąbrowski P., Gregory R., Prochazka M. (red.), Mountain Huts – Challenges for Tourists and Nature. Seminar Report. Szklarska Poręba 2005, s. 27-28 (materiały konferencyjne).

III. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Szczechowicz B. 2018. Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej - refleksje teoretyczne i metodologiczne na przykładzie turystyki sportowej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4(976) (2018), s. 7-21. DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0401. Artykuły publikowane na licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL.
 2. Szczechowicz B., Stelmach P. 2017. Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w AWF w Krakowie. "Turyzm/Tourism", nr 27, zeszyt 2, s. 95-103 (czasopismo dwujęzyczne, w angielskiej wersji językowej artykuł pt. The Evolution of Programs and Teaching Methods for Tourism and Leisure Economics: The University of Physical Education in Krakow jest opublikowany na stronach 105-112). DOI: https://doi.org/10.1515/tour-2017-0019.
 3. Szczechowicz B. 2017. Współtworzenie wartości produktu turystycznego z klientami przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem firmowych witryn WWW. "Folia Turistica", nr 42-2017, s. 103-123. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4092
 4. Szczechowicz B. 2012. Wykorzystanie koncepcji produktu w analizie związków turystyki i kultury fizycznej. "Turyzm/Tourism", nr 22, zeszyt 2, s. 23-32 (czasopismo dwujęzyczne, w angielskiej wersji językowej artykuł pt. Use of the Concept of 'Product' to analyze the Relationships between Tourism and Physical Culture jest opublikowany na stronach 21-29).
 5. Szczechowicz B. 2012. Uczestnictwo studentów w aktywnych formach turystyki. "Turystyka i Rekreacja", nr 9, s. 85-95.
 6. Szczechowicz B. 2011. Preferencje konsumentów wobec nasycenia imprez turystycznych elementami kultury fizycznej. "Marketing i Rynek", nr 4, PWE Warszawa, s. 33-38.
 7. Szczechowicz B. 2010. Znaczenie kultury fizycznej w ocenie wartości produktu turystycznego - perspektywa konsumenta. "Folia Turistica", nr 23, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, s. 115-134.
 8. Szczechowicz B. 2010. Zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej - grupy interesów i źródła konfliktów. "Folia Turistica", nr 22, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, s. 167-184.
 9. Szczechowicz B. 2009. Preferencje konsumentów produktów turystycznych wzbogaconych elementami kultury fizycznej - w świetle badań opinii krakowskich studentów. "Turystyka i Rekreacja", nr 5, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, s. 99-110.
 10. Szczechowicz B. 2005. Planowanie zagospodarowania rejonów turystycznych według zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego (na przykładzie Bieszczadów). "Problemy turystyki", vol. XXVIII, nr 1-2, Instytut Turystyki, Warszawa, s. 21-37.

IV. Redakcja numerów czasopism naukowych

 1. Współredakcja numeru 51-2019 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer zawierający artykuły o tematyce z zakresu marketingu (udział: 0,5; drugi redaktor: Aleksander Panasiuk).
 2. Współredakcja numeru 48-2018 czasopisma naukowego „Folia Turistica” (udział: 0,5; drugi redaktor: Jadwiga Berbeka).
 3. Współredakcja numeru 46-2018 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer anglojęzyczny (udział: 0,5; drugi redaktor: Wiesław Alejziak).
 4. Współredakcja numeru 35-2015 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer zawierający artykuły o tematyce z zakresu nauk ekonomicznych (udział: 0,5; drugi redaktor: Jan Szumilak).
 5. Współredakcja numeru 33-2014 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer anglojęzyczny (udział: 0,5; drugi redaktor: Wiesław Alejziak).

V. Podręczniki

 1. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej. Redakcja naukowa B. Szczechowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 962.W podanym podręczniku B. Szczechowicz jest ponadto autorem lub współautorem następujących rozdziałów:
  1. Szczechowicz B. 2018. Przedmiot ekonomii. O ekonomicznym spojrzeniu na uczestnictwo w turystyce i rekreacji, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 31-59.
  2. Szczechowicz B. 2018. Metoda ekonomii i podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej. O sposobach analizowania zjawisk ekonomicznych związanych z turystyką i rekreacją, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 61-93.
  3. Szczechowicz B. 2018. Rynek i mechanizm rynkowy. O uczestnikach i przedmiocie wymiany na rynku turystycznym i rekreacyjnym, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 97-130.
  4. Szczechowicz B. 2018. Przedsiębiorstwo – cele i firmy organizacyjne. O przedsiębiorstwach zaspokajających potrzeby turystyczne i rekreacyjne oraz ich formach organizacyjnych, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 211-245.
  5. Szczechowicz B. 2018. Produkcja, koszty i zysk przedsiębiorstwa. O działalności gospodarczej jako źródle przychodów, kosztów i zysku przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 247-282.
  6. Szczechowicz B. 2018. Formy rynku i ich charakterystyka. O konkurowaniu i warunkach realizacji zysku przez sprzedających dobra i usługi na rynku turystycznym i rekreacyjnym, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 285-326.
  7. Hadzik. A., Szczechowicz B., Zych W., Żylak D. 2018. Rola systemu finansowego w uzgadnianiu oszczędności i inwestycji. O instytucjach finansowych i ich wpływie na funkcjonowanie sektora usług turystycznych i rekreacyjnych, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 671-700.
  8. Szczechowicz B. 2018. Funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie. O zmienności koniunktury gospodarczej i jej wpływie na zaspokajanie potrzeb turystycznych i rekreacyjnych społeczeństwa, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 735-772.

VI. Inne opracowania

 1. Korbiel K., Szczechowicz B. 2018. Sprawozdanie z X Konferencji Naukowej pt. „Marketing turystyczny” (Międzyzdroje, 28-29.05.2018 r.). "Folia Turistica", nr 47-2018, s. 159-162.
 2. Szczechowicz B. 2017. Wspomnienie o Profesorze Janie Szumilaku (1941-2017). "Folia Turistica", nr 45-2017, s. 163-171.
 3. Dąbrowski P., Szczechowicz B. 2015. Fenomen przewodnictwa studenckiego – III Sympozjum na temat turystyki młodzieży akademickiej (sprawozdanie). "Folia Turistica", nr 36-2015, s. 197-200.
 4. Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas Building Partnership between NGOs’ and Managers of Protected Areas. Seminar Report. Dąbrowski P., Dąbrowska A., Szczechowicz B. (eds.). III International Seminar on Mountain Tourism, Sucha Beskidzka 25th - 28th October 2007. Publisher: Eko-Tourist sp. z o.o., Krakow, Poland 2007, pp. 60.
 5. Szczechowicz B. 2005. II International Seminar on Mountain Tourism "Mountain Huts - challenges for tourists and nature?". "Wierchy", nr 71, rocznik 2005, s. 187.

VII. Udział w realizacji projektów badawczych

 1. Badania statutowe, nr rej. 165/BS/KPT/2018 (2018-2019). Postrzegane wartości imprez turystyki sportowej dla klienta przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Wykonawca: dr Bartosz Szczechowicz.
 2. Badania statutowe, nr rej. 133/BS/KPT/2017 (2017-2018). Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju. Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, współautorzy: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch, dr Anna Piotrowska, dr Małgorzata Kryczka, dr Bartosz Szczechowicz, dr Jerzy Raciborski, dr Stanisław Matusik.
 3. Grant promotorski MNiSW, nr rej. N N112 018636 (2009-2011): Rola kultury fizycznej w tworzeniu wartości produktu turystycznego (dyscyplina naukowa: Makro- i Mikroekonomia). Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Jan Szumilak, autor: mgr Bartosz Szczechowicz.
 4. Badania własne (2008-2009): Analiza preferencji studentów krakowskich szkół wyższych wobec produktów turystycznych realizujących funkcje kultury fizycznej. Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Jan Szumilak, autor: mgr Bartosz Szczechowicz.
 5. Badania statutowe (2007): Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej. Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Jan Szumilak, współautorzy: prof. nadzw. dr hab. Jan Szumilak, dr Wiesław Alejziak, mgr Tomasz Marciniec, mgr Bartosz Szczechowicz.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW