UWAGA !!! KOMUNIKAT - grupy skierowane na czasowe zdalne nauczanie

 

 1.  II rok TiR st. niestacjonarnych wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) podczas zjazdu w terminie 15-16.01.22 odbędą się zdalnie.
 2. III rok TIR studia stacjonarne  (WYKŁADY I ĆWICZENIA ) W DNIACH 13-21-01-2022 R.
 3. III rok TP stacjonarne (wykłady i ćwiczenia) w dniach 17-21-01-2022 r.
 4. I rok ZRIR(wykłady i ćwiczenia ) w dniach  17-21-01-2022r.
 5. II rok TIR stacjonarne w dniach 17-21-01-2022r
 6. I rok TIR  stcjonarne ( wykłady i ćwiczenia w dniach 21-24-01-2022r.

 

Prosimy studentów aby w czasie  wyznaczonej  nauki zdalnej  w/w  terminach  nie przychodzić na uczelnię, dotyczy to wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych  kierunków: Turystyka i Rekreacja , TP, ZRIR

 

 

 

 

 

 

Komunikat nr 10
Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

W związku z komunikatem Rektora z 29 kwietnia 2021 r., zobowiązuję prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do ich realizacji w systemie hybrydowym:

 • zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) – w formie zdalnej;
 • zajęcia praktyczne, w tym ćwiczenia prowadzone na siłowni, fakultety zawodowe, specjalizacje instruktorskie, ćwiczenia terenowe, części praktyczne przedmiotów teoretycznych – w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szczegóły realizacji zajęć ustala prowadzący dany przedmiot w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu tak, aby możliwe było uzyskanie przez studentów zaliczenia w bieżącym semestrze. Jednocześnie prowadzący informuje swoich studentów o zmianach formuły prowadzenia zajęć.

dr hab. Ewa Roszkowska prof. AWF

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

Komunikat nr 9

Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

W związku z komunikatem Rektora z 16 kwietnia 2021 r., zobowiązuję prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do ich realizacji w systemie hybrydowym od 19 kwietnia 2021 r.: zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) w formie zdalnej, zajęcia praktyczne (za wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych na siłowni), jak i części praktyczne przedmiotów teoretycznych w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szczegóły realizacji zajęć ustala prowadzący dany przedmiot w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu tak, aby możliwe było uzyskanie przez studentów zaliczenia w bieżącym semestrze. Jednocześnie prowadzący informuje swoich studentów o zmianach formuły prowadzenia zajęć.


dr hab. Ewa Roszkowska prof. AWF

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

 

 

Kraków, 7 stycznia 2021 r.

Komunikat nr 5

Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji
dotyczący realizacji zajęć w dniach 9-17 stycznia 2021 roku


W związku z komunikatem Rektora z 5 stycznia 2021 r. zawieszającym stacjonarną realizację wszystkich zajęć dydaktycznych w uczelnianych obiektach sportowych, zobowiązuję prowadzących zajęcia praktyczne, jak i części praktyczne przedmiotów teoretycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do ich realizacji w dniach 9-17 stycznia 2021 r. zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej.

Szczegóły realizacji w/w zajęć ustala prowadzący dany przedmiot w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu tak, aby możliwe było uzyskanie przez studentów zaliczenia w bieżącym semestrze (dotyczy semestru zimowego w roku akademickim. 2020/2021). Jednocześnie prowadzący informuje swoich studentów o zmianach formuły prowadzenia zajęć.

 dr hab. Ewa Roszkowska prof. AWF

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 Uwaga !

Na stronie internetowej AWF zostały upublicznione nowe rozkłady zajęć obowiązujące od 26/10/2020r  w czasie trwania „strefy czerwonej” aż do odwołania!!!


W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną odwołuje się zajęcia stacjonarne dla studentów I, II  i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Turystyka i Rekreacja . Od dnia 17-10-2020 do odwołania zajęcia mają odbywać się w czasie rzeczywistym (zgodnie z harmonogramem) przy pomocy platformy Teams.

Komunikat nr 3 Dziekana Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 14 października 2020 r.

dotyczący postępowania pracowników i studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji w sytuacji rozprzestrzeniającego się zagrożenia zarażeniem Covid-19

Pracownik lub student, u którego wystąpiły kryteria kliniczne, czyli co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności,
 • utrata węchu o nagłym początku,
 • utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku,

oraz kryteria epidemiologiczne:

 • miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
 • pracował lub przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem
 • podróżował lub przebywał w rejonie, w którym stwierdzono występowanie koronawirusa SARS-CoV-2,

powinien

 • skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ (lub w przypadku zagrożenia życia zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999),
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • w przypadku pracownika – powiadomić bezpośredniego przełożonego i dziekana o sytuacji,
 • w przypadku studenta – powiadomić dziekana i wszystkich nauczycieli, z którymi miał zajęcia .

W PRZYPADKU KWARANTANNY

Postępowanie Pracownika

 • W przypadku skierowania przez służby sanitarne na kwarantannę, nauczyciel jest zobowiązany przesłać mailowo do Kierownika Zakładu i Dziekanatu Wydziału Turystyki i Rekreacji skan skierowania/dokumentu poświadczającego przebywanie na kwarantannie. Kierownik Zakładu podejmuje wstępną decyzję o zdalnym prowadzeniu zajęć przez osobę objętą kwarantanną lub w przypadku zajęć stacjonarnych, wyznacza za niego zastępstwo. Kierownik Zakładu przygotowuje wykaz i harmonogram pracy osoby/osób wykonujących pracę zdalną. Dziekan zatwierdza sposób prowadzenia zajęć.

Postępowanie Studenta

 • W przypadku skierowania przez służby sanitarne na kwarantannę student jest zobowiązany przesłać mailowo do Dziekanatu WTiR i do wszystkich pracowników, z którymi miał zajęcia skan skierowania/dokumentu poświadczającego przebywanie na kwarantannie. Na tej podstawie usprawiedliwiona będzie nieobecność na zajęciach odbywających się stacjonarnie. W zajęciach realizowanych zdalnie Student uczestniczy normalnie.

W PRZYPADKU ZACHOROWANIA

Postępowanie Pracownika

 • W przypadku pozytywnego testu na COVID-19 pracownik przedstawia zwolnienie L4, a Kierownik Zakładu wyznacza zastępstwo.

Postępowanie Studenta

 • W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 i bezobjawowego przebiegu choroby student postępuje jak na kwarantannie. Jeśli choroba przebiega objawowo konieczne jest zwolnienie lekarskie, które należy dostarczyć drogą mailową do prowadzących poszczególne zajęcia i do Dziekanatu WTiR. Sposób odrobienia nieobecności ustala prowadzący dany przedmioty. Ponadto, Student jest zobowiązany poinformować o chorobie wszystkich studentów i prowadzących zajęcia, z którymi miał kontakt.

PRZYPOMINAM:

 • Wszystkie zajęcia dydaktyczne mają być realizowane w czasie rzeczywistym, zgodnie z harmonogramem.
 • Poza wykładami, pozostałe formy kształcenia odbywają się w kontakcie bezpośrednim na Uczelni z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Zmiana czasu, miejsca i formy (zdalnie, stacjonarnie) realizacji zajęć musi być zgłoszona do Dziekanatu i jest dopuszczalna wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kierownika Zakładu i Dziekana.
 • Zajęcia stacjonarne muszą być prowadzone tylko z taką liczbą osób, na jaką przygotowana jest sala. Gdy liczebność grup jest większa, pozostałym studentom należy umożliwić opanowanie realizowanego materiału i osiągnięcie efektów kształcenia poprzez zdalne uczestnictwo lub – jeżeli pozwala na to specyfika zajęć – przekazanie materiałów i zadań do wykonania. W takim przypadku praca z grupą ma być tak zorganizowana, by student mógł uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach co dwa, lub gdy nie ma takiej możliwości co trzy tygodnie.
 • Zabrania się prowadzenia zajęć z grupą liczniejszą, niż dopuszczalny limit miejsc w danej sali.

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ, ZOBOWIĄZUJĘ PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW DO REGULARNEGO ŚLEDZENIA WYTYCZNYCH GIS I KOMUNIKATÓW, JAKIE UKAZUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE COVID NA STRONIE UCZELNI I WYDZIAŁU.

dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Kierunek Turystyka i Rekreacja – studia stacjonarne i niestacjonarne

Obóz krajoznawczy

 1. 7 dni on-line czerwiec-lipiec (42 godz.) 2020

Odprawa rano ok. 10 min./studenta, w trakcie której przydzielane są zadania do realizacji w danym dniu.
Wieczorem – spotkanie-odprawa, podczas której studenci na forum prezentują dokonania danego dnia.

 1. 3 dni przesunięte na następny semestr (2020/2021) w formie wyjazdu z dwoma noclegami, realizowane zgodnie z zasadami organizacji obozów krajoznawczych (18 godz.) – o ile realizacja będzie możliwa.

Obozy turystyki kwalifikowanej

 1. 3 dni on-line (18 godz.) czerwiec wrzesień 2020 – przygotowanie studentów do obozu.
 2. 7 dni w formie wyjazdu z noclegami (42 godz.) – przesunięte zostaje na rok akademicki 2020/2021 – termin realizacji do 26 września 2021 r. (po uzgodnieniu prowadzącego z daną grupą studentów).

Wszystkie obozy prowadzone w ramach specjalizacji instruktorskich zostają przesunięte na rok akademicki 2020/2021 – termin realizacji do 26 września 2021 r. (po uzgodnieniu prowadzącego z daną grupą).

Kierunek Turystyka Przygodowa

Obozy turystyki kwalifikowanej

 1. 3 dni realizowane zdalnie (18 godz.) czerwiec wrzesień 2020 – przygotowanie studentów do obozu.
 2. 7 dni w formie wyjazdu z noclegami (42 godz.) – przesunięte zostaje na rok akademicki 2020/2021 – termin realizacji do 26 września 2021 (po uzgodnieniu prowadzącego z daną grupą studentów).

dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie