Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 24/2020 w uczelni, w okresie od 1 czerwca 2020 do odwołania, ogranicza się do minimum bezpośrednią obsługę interesantów, która - jeżeli jest konieczna - powinna zostać poprzedzona ustaleniem terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, a tylko w sytuacjach wyjątkowych formy papierowej.

Podobne zasady obowiązują w przypadku dyżurów dziekana i prodziekanów.

Kierunek Turystyka i Rekreacja – studia stacjonarne i niestacjonarne

Obóz krajoznawczy

 1. 7 dni on-line czerwiec-lipiec (42 godz.) 2020

Odprawa rano ok. 10 min./studenta, w trakcie której przydzielane są zadania do realizacji w danym dniu.
Wieczorem – spotkanie-odprawa, podczas której studenci na forum prezentują dokonania danego dnia.

 1. 3 dni przesunięte na następny semestr (2020/2021) w formie wyjazdu z dwoma noclegami, realizowane zgodnie z zasadami organizacji obozów krajoznawczych (18 godz.) – o ile realizacja będzie możliwa.

Obozy turystyki kwalifikowanej

 1. 3 dni on-line (18 godz.) czerwiec wrzesień 2020 – przygotowanie studentów do obozu.
 2. 7 dni w formie wyjazdu z noclegami (42 godz.) – przesunięte zostaje na rok akademicki 2020/2021 – termin realizacji do 26 września 2021 r. (po uzgodnieniu prowadzącego z daną grupą studentów).

Wszystkie obozy prowadzone w ramach specjalizacji instruktorskich zostają przesunięte na rok akademicki 2020/2021 – termin realizacji do 26 września 2021 r. (po uzgodnieniu prowadzącego z daną grupą).

Kierunek Turystyka Przygodowa

Obozy turystyki kwalifikowanej

 1. 3 dni realizowane zdalnie (18 godz.) czerwiec wrzesień 2020 – przygotowanie studentów do obozu.
 2. 7 dni w formie wyjazdu z noclegami (42 godz.) – przesunięte zostaje na rok akademicki 2020/2021 – termin realizacji do 26 września 2021 (po uzgodnieniu prowadzącego z daną grupą studentów).

dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Szanowni Państwo,

Sesja egzaminacyjna odbędzie się bez zmian w czasie określonym organizacją roku akademickiego.

Aby uniknąć kumulacji egzaminów proszę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2020 przesłać do Dziekanatu informacje dotyczące dnia i godziny egzaminu.

Egzaminy odbywają sie on-line, forma egzaminu i wybór rodzaju komunikatora pozostaje do decyzji nauczycieli.

Jeżeli studenci mają kłopot z dostępem do Internetu muszą zgłosić ten fakt egzaminatorowi najpóźniej dzień przed rozpoczęciem egzaminu. W takich przypadkach studenci zachowają ważność 1 terminu, a egzamin zostanie zorganizowany w formie tradycyjnej w uczelni, co prawdopodobnie nastąpi dopiero we wrześniu.

Ważne dla studentów ostatnich roczników

Ponieważ organizacja egzaminu tradycyjnego w uczelni z zachowaniem stosownego reżimu sanitarnego będzie możliwa najprawdopodobniej dopiero we wrześniu, wszyscy studenci ostatnich roczników powinni dążyć do uzyskania dostępu do Internetu, aby złożyć egzaminy o czasie i przystąpić w lipcu do egzaminów dyplomowych. W innym przypadku obrony odbędą się dopiero we wrześniu, co może utrudnić lub uniemożliwić skuteczną rekrutację absolwentom studiów 1 stopnia.

Prośba do wszystkich studentów

Proszę:

 1. Kontrolować swoje konta na platformie USOSweb sprawdzając wpisy tak zaliczeniowe, jak i egzaminacyjne.
 2. O każdej nieścisłości – w trybie natychmiastowym – informować prowadzącego zajęcia z powiadomieniem dziekanatu względnie bezpośrednio prodziekanów.

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AW

Realizacja zajęć na Wydziale Turystyki i Rekreacji w związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Rok akademicki 2019/2020 zostanie zakończony zgodnie z dotychczasowym harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej (terminy tygodni zaliczeń i sesji egzaminacyjnych nie ulegają zmianie).

Ponieważ realizacja zajęć dydaktycznych w normalnej formie nie będzie możliwa do końca semestru letniego, zarządza się co następuje:

 1. W przypadku przedmiotów teoretycznych i części teoretycznej przedmiotów praktycznych kontynuowana będzie realizacja wykładów, ćwiczeń i seminariów w sposób zdalny, uzgodniony przez prowadzącego z kierownikiem zakładu. Dopuszczalne są różne formy, dzięki którym studenci mogą osiągnąć zakładane efekty uczenia się. Zalecane jest korzystanie z platformy Microsoft Teams. Jeżeli jednak rozpoczęto realizację zajęć przy wykorzystaniu innych platform i komunikatorów internetowych oraz poprzez wysyłanie materiałów (lub danych dotyczących źródeł) studentom na skrzynki rocznika lub indywidualne adresy mailowe to można wybrany sposób kontynuować.
 2. W przypadku części praktycznej przedmiotów praktycznych, prowadzący w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu, jest zobowiązany wybrać jeden ze sposobów ich realizacji, tak aby możliwe było uzyskanie przez studentów zaliczenia w bieżącym semestrze. W tym przypadku możliwe są następujące formy:

Jeżeli przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną w tym semestrze i nie ma kontynuacji:

Wariant 1

 • studenci otrzymują on-line materiał filmowy (pokaz wykonania czynności) wraz z instrukcją co ma wykonać student, aby zaliczyć zaprezentowaną umiejętność;
 • zaliczenie polega na odesłaniu materiału filmowego, na którym student prezentuje wykonanie czynności.

Wariant 2

 • studenci otrzymują on-line materiał filmowy (pokaz wykonania czynności);
 • zaliczenie zaprezentowanych w materiale czynności następuje we wrześniu na AWF (tradycyjne zaliczenie praktyczne w obecności prowadzącego i studentów).

Wariant 3

 • prowadzący realizują on-line tylko wybraną część materiału i zostawiają na wrzesień pewną część godzin, które zrealizują ze studentami na Uczelni. Zaliczenie ma wtedy także formę praktyczną w obecności prowadzącego i studentów.

 

Jeżeli przedmiot ma kontynuację w kolejnych semestrach, to realizacja części praktycznej zostaje przełożona na przyszły rok, natomiast cała część teoretyczna zostanie zrealizowana w roku obecnym metodą on-line. O sposobie realizacji i zaliczenia poszczególnych zajęć praktycznych na wszystkich kierunkach studiów studenci zostaną powiadomieni przez prowadzących.

 

 1. Zaliczenia i egzaminy realizowane będą on-line (test, egzamin ustny itp.). Zalecane jest korzystanie z platformy Microsoft Teams, ale dopuszczalne są także inne formy ich przeprowadzenia (np. egzaminy ustne przez Skype). Prowadzący w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu określa sposób przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń, o czym powiadamia studentów. Wyznaczone zostaną terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej – zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. Możliwe jest też wcześniejsze ich przeprowadzenie, po uzgodnieniuterminów ze studentami.
 2. Do 31.05.2020 r. – na obu kierunkach– wszystkie zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) oraz części teoretyczne zajęć praktycznych prowadzone sąz wykorzystaniem technik teleinformatycznych w formach ustalonych przez prowadzącego dany przedmiot.

Pozostałe zajęcia realizowane są, jak niżej:

I. Kierunek:Turystyka i Rekreacja:

 – Zajęcia praktyczne

I rok TiR studia stacjonarne I stopnia:

 • WF – dokończenie zajęć w formie zdalnej (wg zasad i sposobów uzgodnionych z prowadzącym zajęcia).
 • Pozostałe przedmioty praktyczne realizowane są w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przygotowanie formy zastępczej, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów ustali i przekaże studentom prowadzący dany przedmiot.

Ćwiczenia terenowe

 • Wszystkie ćwiczenia terenowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się w formie zastępczej ustalonej przez prowadzącego dane zajęcia.

Specjalizacja instruktorska

 • II rok TiR studia stacjonarne I stopnia – specjalizacja instruktorska: instruktor wspinaczki:dokończeniezajęć w formie zdalnej, 10 godzin zostaje przeniesionych na następny semestr.
 • III rok TiR studia stacjonarne I stopnia – specjalizacja instruktorska: jeździectwo: zajęcia realizowane zgodnie z planem.
 • Pozostałe specjalizacje instruktorskie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych realizowane są zgodnie z zasadami przedstawionymi na zajęciach.

Fakultet zawodowy

 • Wszystkie fakultety zawodowe w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem różnych technik teleinformatycznych. Formę zaliczenia określa prowadzący zajęcia.

Praktyki zawodowe specjalnościowe

 • Wszystkie niezaliczone praktyki zawodowe realizowane sąw formach alternatywnych ustalonych przez opiekunów praktyk. W razie wątpliwości proszę się kontaktować z nauczycielem będącym opiekunem praktyk lub z kierownikiem praktyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 TURYSTYKA I REKREACJA – studia I stopnia

Specjalność/ termin zaliczenia praktyki

Opiekun

E-turystyka/ VI sem.

mgr Paweł Stelmach

Hotelarstwo/Vsem.

dr Bożena Alejziak

Odnowa psychosomatyczna VI sem.

mgr Katarzyna Burdacka

ORT/ V sem.

dr Krzysztof Borkowski

Edukacja przygodą/ Vsem.

dr Wojciech Swędzioł

 TURYSTYKA I REKREACJA – studia II stopnia

SPA/ VI sem.

dr Anna Tyka

OUT DOOR/VI sem.

dr Wojciech Swędzioł

COACHING/VIsem.

mgr Marzanna Herzig

 

Obrony prac licencjackich i magisterskich

Obrony prac licencjackich i magisterskich odbywać się będą w ustalonych harmonogramem terminach w sposób tradycyjny lub on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zgodnie z przyjętymi w Uczelni procedurami,które zostaną wprowadzone zarządzeniem rektora.Możliwe będzie wcześniejsze przeprowadzenie obron – po uzyskaniu absolutorium przez studenta (wszystkie wpisy w USOS) i uzyskaniu zgody Dziekana.

Obozy:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:
 1. Obozy krajoznawcze odbędą się w dniach 22.06-1.07.2020 lub w przypadku studiów niestacjonarnych w terminie ustalonym ze studentami.

Forma zaliczenia:

- 4 dni zdalnego, teoretycznego przygotowania studentów do obozu

- 6 dni realizowanych w terenie (tylko jeśli będzie to możliwe). Jeżeli taka formanie będzie mogła się odbyć, zaliczenie będzie dokonywane na podstawie zarejestrowanej na Teamsie, Stravie itp. aktywności studenta w terenie i uczestnictwie on-line we wspólnych wykładach i spotkaniach.

Szczegóły zadań do wykonania i rodzaj aktywności określa prowadzący dany obóz.

 

 1. Obozy turystyki kwalifikowanej
 • Zapisy na obozy przeprowadziw trybie zdalnym koordynator wydziałowy ds. obozów dr hab. Krzysztof Kaganek prof. AWF, zwany dalej koordynatorem.
 • Zapisy zostaną przeprowadzone do dnia 15 czerwca 2020 r.
 • Koordynator przekaże dostępnymi kanałami informacyjnymi wszelkie stosowne informacje poprzedzające zapisy (rodzaje i miejsca obozów, osoby prowadzące obozy, koszty obozów, ranking średniej ocen za pierwszy semestr, w oparciu o który będą prowadzone zapisy, tryb zapisów), jak również w razie potrzeby będzie pozostawał w kontakcie ze studentami I-go roku TiR.
 • Po zapisach na poszczególne obozy, ich terminy, zasób treści do przygotowania, sposób ich realizacji itp. określą osoby prowadzące poszczególne grupy obozowe. Informacje w tym zakresie będą przekazywane przez dostępne kanały informacyjne.
 • Realizacja obozów przeniesiona zostaje na wrzesień 2020 r.

 

II. Kierunek:TURYSTYKA PRZYGODOWA:

 

Zajęcia praktyczne:

I rok TiR studia stacjonarne I stopnia:

 • WF – dokończenie zajęć w formie zdalnej (wg zasad i sposobów zaproponowanych przez prowadzącego).
 • Pozostałe przedmioty praktyczne realizowane są w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przygotowanie formy zastępczej, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów ustali i przekaże studentom prowadzący dany przedmiot.

Obóz wędrowny letni:

I rok TP studia stacjonarne I stopnia

 • Zapisy na obóz przeprowadzi zdalnie do dnia 15 czerwca 2020 r. dr Tomasz Ręgwelski.
 • dr Tomasz Ręgwelski przekaże studentom informacje dotyczące:
  • rodzajów i miejsc odbywania obozów,
  • osób prowadzących poszczególne grupy obozowe,
  • kosztów obozu.
 • Realizacja obozu we wrześniu, w terminie: 21-28.09.2020 r.
 • Szczegóły związane z przygotowaniem studentów do obozu ustalają i przekazują studentom osoby prowadzące daną grupę obozową.

 

5. Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji wywołanej pandemią korona wirusa, dopuszcza się nowelizację powyższych ustaleń stosownie do rozporządzeń MNiSW i Rektora AWF.

Dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji