BIOGRAM: 

- 1981-1986 - studia na kierunku filozofia w Uniwersytecie Jagiellońskim zakończone dyplomem magistra filozofii, specjalność nauczycielska. Praca magisterska pt. „Platońskie implikacje Eliadowskiej teorii wiecznego powrotu”, promotor prof. Władysław Stróżewski, 1986.          

- stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny. Praca doktorska pt. „Problem maski i osoby w antropologii i fenomenologii kultury”, promotor prof. Beata Szymańska-Aleksandrowicz, 1997.

- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, na podstawie rozprawy „Między reliktem a archetypem. Krytyka rozumu mitologicznego”, 2007- od 2009 prof. AWF w Krakowie.

 

Dydaktyka: wykłady i ćwiczenia na studiach I i II stopnia z propedeutyki filozofii, historii filozofii, etyki ogólnej, etyki turystyki i rekreacji, bioetyki, relacji międzykulturowych, prakseologii; na Studiach Doktoranckich AWF w Krakowie (2009-2020) oraz w Szkole Doktorskiej (od 2019) wykłady z filozofii, etyki w nauce/etyki akademickiej, filozoficznych i socjologicznych aspektów kultury fizycznej.

Zainteresowania i kierunki badań naukowych: historia filozofii, historia idei, filozofia i aksjologia kultury fizycznej, filozofia współczesna, filozofia człowieka, kulturoznawstwo, religioznawstwo, etyka turystyki, rekreacji, sportu.

Zagadnienia szczegółowe badań naukowych: fenomenologia i hermenenutyka religii, mitu i symbolu (Eliade, Jung, Schelling i filozofia romantyczna, Nietzsche, Cassirer, Ricoeur, Tillich, Blumenberg, postmodernizm, Kołakowski); antyczny sport a grecka filozofia, religia i mitologia; aksjologia kultury fizycznej, hermeneutyka kultury w tradycji filozofii i antropologii kulturowej, idea podróży a fenomen turystyki, cielesność człowieka w perspektywie kulturowej, etycznej i filozoficznej, ekologia turystki i rekreacji.

 

Promocje doktoratów:

 1. 2012 - Wydział Wychowania Fizycznego AWF Kraków – Krzysztof Skutela, Metafizyka podróży. Człowiek, świat, wartości w filozoficznym ujęciu idei i doświadczenia podróży.
 2. 2018 – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków - Monika Kowalczyk, Człowiek ekologiczny w kulturze fizycznej. Ekologia głęboka jako filozoficzny fundament integracji człowieka i natury.

 

Współpraca i członkostwo:

 1. Członek „The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning” – Hanover NH, USA 1997-2011
 2. Członek International Society for the Social Sciences of Sport – od 2009
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie – od 2010 (od 2014 członek Zarządu)
 4. Współpraca z Pan-Asian Society of Sports & Physical Education (PASSPE ) oraz International Society of Eastern Sports & Physical Education (ISESPE) – członek “research network professors” – od 2009
 5. Członek Polskiego Stowarzyszenia Antropologii Tańca – od 2011
 6. Współpraca z Polską Akademią Olimpijską, Polski Komitet Olimpijski – od 2008
 7. Członek Małopolskiej Rady Olimpijskiej (siedziba w Krakowie) – od 2008

 

Członek Rad Naukowych czasopism:

Redaktor Naczelna Studiów Humanistycznych AWF w Krakowie – 2009-2011.

Członek Redakcji Naukowej Studiów Humanistycznych 2008-2014, redaktor tematyczna działu Filozofia kultury fizycznej 2008-2014.

Członek Editorial Board, Department editor in Philosphy of Physical Culture czasopisma „Studies in Sport Humanities” AWF w Krakowie – od 2014.

Członek Editorial Board “Physical Culture and Sport. Studies and Research”– od 2009.

Członek Editorial Board i Thematic Editor for Humanities Folia Turistica (od 2016).

 

Recenzent czasopism: Wychowanie Fizyczne i Sport, Studia Humanistyczne AGH, Studia Humanistyczne AWF w Krakowie, Studies in Sport Humanities, Human Movement, Turystyka i Rekreacja, Kultura Fizyczna, Physical Culture and Sport. Studies and Research, Physiotherapy Quarterly, Folia Turistica, Kultura Współczesna, Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej, Ido. Ruch dla Kultury.

 

PUBLIKACJE:

Książki:

 1. Filozofia i sport. Horyzonty dialogu, AWF im. B. Czecha, Kraków 2001 – podręcznik akademicki
 2. Między reliktem a archetypem. Krytyka rozumu mitologicznego, AWF im. B. Czecha, Kraków 2006 – monografia naukowa
 3. Człowiek i wartości w kulturze fizycznej. Studium teoretyczne, AWF im. B. Czecha, Kraków 2020 – monografia naukowa (w procesie wydawniczym)

 

Redakcje naukowe:

Czasopisma:

Studia Humanistyczne, AWF w Krakowie, 2008/Nr 8

Studia Humanistyczne, AWF w Krakowie, 2009/Nr 9

„Folia Turistica”, 24/2011: „Filozofia podróży i turystyki”

„Folia Turistica”, 49/2018: „Etyka w turystyce” (wraz z Markiem Kazimierczakiem)

„Studies in Sport Humanities”, 25/2019

Monografie:

Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, red. M. Zowisło, J. Kosiewicz AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2015

Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność, red. M. Zowisło, J. Kosiewicz, AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2019

Artykuły (w języku polskim):

 1. Ontologia archaiczna a ontologia Platona, Studia Filozoficzne 10/1987 (pod nazwiskiem rod. Adamus)
 1. Eliadowska teoria wiecznego powrotu, Zeszyty Naukowe AGH, Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne, Kraków 1989, Zeszyt 32 (pod nazwiskiem rod. Adamus)
 1. Mit wiecznego powrotu, Człowiek i Światopogląd, 2/1988 (pod nazwiskiem rod. Adamus)

 2. Rycerstwo jako mit heroiczny, Rocznik Naukowy AWF w Krakowie, t. XXVI, 1993

 3. Perspektywy rekreacji w świetle nowej humanistyki, Rocznik Naukowy AWF w Krakowie, t. XXVI, 1993
 1. Wprowadzenie do Sympozjonu, w: "Buddologia w Polsce. Aspekty filozoficzne i socjologiczne”, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1993 (pod nazwiskiem rod. Adamus, współautorstwo z P. Zowisło)
 1. Idea holizmu w starożytnym olimpizmie wobec kryzysu współczesnej kultury, w: „Logos i etos polskiego olimpizmu”, red. J. Lipiec, Kraków 1994
 1. Sport - męski, kobiecy czy ludzki, w: „Polska manager-woman sportu”, red. nauk. Anna Pawlak, Warszawa-Kraków 1998
 1. Kukai i buddyzm singon, Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, UJ, Kraków 1997/18-19

 2. Sport i filozofia jako kultura męstwa, Zeszyty Naukowe AWF Nr 80, Studia Humanistyczne Kraków 2000
 1. Ćwiczenie duchowe jako alternatywne myślenie o sporcie, Wychowanie Fizyczne i Sport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, Nr 4
 1. Potlacz współczesnych stadionów - pomiędzy etosem mocy a magią pieniądza, Studia Humanistyczne, Nr 1, AWF, Kraków 2001
 1. Filozofia polska wobec problemów kultury fizycznej w latach 1795-1939, w: „Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej”, pod red. R. Wasztyla, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, Nr 85, wydanie specjalne
 1. Religio perennis według Kena Wilbera, Kwartalnik Filozoficzny, T. XXX, Z. 4, 2002 Kraków, UJ, PAU
 1. Fenomenologia maski, Lud, Tom LXXXVI, 2002, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Poznań, Warszawa, Wrocław 2002
 1. Kultura fizyczna w myśli polskich filozofów romantycznych, Wychowanie Fizyczne i Sport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003/T. 47
 1. Wielość i wieloznaczność. Mit (w) ponowoczesności, w: „Dylematy wielokulturowości”, red. W. Kalaga, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Towarzystwo Autorów i Wydawców  Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2004
 1. Modernizm jako tło filozoficzne taternictwa polskiego, w: „Przeszłość polskiej kultury fizycznej”, red. M. Orlewicz-Musiał, R. Wasztyl, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, 2004, Nr 89
 1. Filozoficzny topos podróży, w: „Sport jako zjawisko kulturowe”, red. Z. Dziubiński  Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2005
 1. Mit wobec absolutyzmu rzeczywistości w filozofii Hansa Blumenberga, Kwartalnik  Filozoficzny 2005, Tom XXXIII, Zeszyt 3, PAU – UJ  
 1. Eros podróży, w: „Aksjologia turystyki”, red Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2006
 1. Sport jako sztuka. Wokół postmodernistycznej estetyzacji sportu, w: Edukacja Filozoficzna 2007, Vol. 44
 1. Mircea Eliade – między fenomenologią a hermeneutyką religii, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2007/Nr 4 (64)
 1. Drogi i bezdroża nocy, w: „Drogi i bezdroża sportu i turystyki”, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2007
 1. Wielkość i miara sportu. Inspiracje antyczne, Studia Humanistyczne, AWF Kraków 2008/nr 8
 1. Człowiek, cielesność i sport w filozofii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: „Humanistyczne aspekty sportu i turystyki”, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa RP,  Warszawa 2008
 1. Czy istnieje sport postmodernistyczny, w: „Pogranicza współczesnego sportu”, red. T. Sahaj, AWF, Poznań 2009
 1. Bohater wczoraj i dziś. Szkic o idei męstwa w filozofii i sporcie, w: „Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym”, red. Z. Dziubiński, K. W. Jankowski, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa 2009
 1. Hermeneutyka zła radykalnego w filozofii Kanta i Ricoeura, Edukacja Filozoficzna Vol. 47/2009
 1. Mythos wobec logos w greckiej filozofii starożytnej, Ruch Filozoficzny. Kwartalnik, Tom LXVI, Nr 3/2009
 1. Klasyka i awangarda w hermeneutycznej refleksji nad sztuką H.-G. Gadamera i Hansa Blumenberga, Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej, UJ, 2010, Tom LIII
 1. Ciało w filozofii życia Artura Schopenhauera, Studia Humanistyczne AWF w Krakowie, 2010/10 (2 pkt)
 1. Ciało w refleksji filozoficznej, Refleksoterapia, 2010/Nr 3

 2. Olimpizm globalny – w stronę filozoficznych uniwersaliów, w: „Kultura fizyczna a globalizacja”, red. Z. Dziubiński. P. Rymarczyk, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa 2010
 1.  O cnocie w kontekście sportu, w: „Nauki społeczne wobec sportu współczesnego”, red. J.  Kosiewicz, P. Bany, M. Piątkowska, J. Żyśko, Wydwanictwo BK, Warszawa 2010
 1. Filozofia rekreacji, w: „Rekreacja i czas wolny”, red. R. Winiarski, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011
 1. Symbolika góry, w: „Góry – Człowiek – Turystyka”, red. P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska), WSTiE, Proksenia, Kraków 2011
 1. Czas wolny w kulturze (nie tylko masowej), w: „Kultura fizyczna a kultura masowa”, red.

 2. Dziubiński, M. Lenartowicz, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa 2011

 3. Kinesis i energeia – filozofowie o ruchu człowieka, w: „Kultura fizyczna a socjalizacja”, red. Z.Dziubiński, K.W.Jankowski), SALOS RP, AWF w Warszawie, Warszawa 2012
 4. Hans Blumenberg o logosie mitu, w: „Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga”, red. R. Marszałek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013
 5. Pindar - rapsod pieśni zwycięskich, artykuł w: "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne", red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, SALOS - AWF Warszawa, Warszawa 2013

 6. Dom i świat. Na ścieżkach współczesnych nomadów, Folia Turistica 28 (1)/2013

 7. Obecność maski. Refleksje z warsztatu filozofa kultury/ The Presence of Mask. Reflections from the Field of Philosophy of Culture, w: „Maska. Odkrywanie i zakrywanie między  Wschodem a Zachodem”/Mask. Covering and Uncovering Between East and West, red. W. Mond-Kozłowska, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2013

 8. Schole filozofii. Archetyp kulturowy w meandrach zmian historycznych, w: „Kultura fizyczna a zmiana społeczna”, red. Z. Dziubiński, P. Rymarczyk, SALOS – AWF w Warszawie, Warszawa 2013

 9. Ciało we władzy dyskursu – filozoficzne paradygmaty polityki cielesności, w: „Kultura fizyczna a polityka”, red. Z. Dziubiński, K. W. Jankowski, AWF – Salos, Warszawa 2015

 10. Topika gór w perspektywie idei philosophia activa, Folia Turistica Nr 36, 2015, Góry i Turystyka

 11. Sport jako sekularne święto – od antycznego mitu do współczesnego rytuału, w: „Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, red. nauk. J. Kosiewicz, E. Malolepszy, Drozdek – Małolepsza, AJD, Częstochowa 2016

 12. Przełajem przez skrzyżowanie kultur. Ultramaratończyk w świecie Indian Raramuri, w: M.  Kazimierczak (red.), „Inspiracje sportem w turystyce kulturowej”, AWF Poznań 2015

 13. Podróże do Indian Tarahumara – od antropologii do turystyki, w: „Antropologia turystyki: wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie”, AWF, Kraków 2017

 14. Wędrówki dookolne. Ethos i epifanie miejsca zamieszkania, Folia Turistica Nr 49, 2018

 15. Wkład czasopisma "Folia Turistica" w rozwój i popularyzację filozoficznych badań nad turystyką, Folia Turistica 2019/50

 16. Wokół rozumienia mitu, w: „Oblicza świata w dyskursach kultury. Księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi”, pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej,  Wydawnictwa AGH, Kraków 2019

 17. Aksjologizacja ciała w kulturze fizycznej. Szkic antropologiczny, w: „Sport i turystyka w  perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność”, red. M. Zowisło, J. Kosiewicz,  AWF im. Bronisława Czecha, Kraków 2019

Artykuły (w języku angielskim):

 1. Ecofeminism and its attitude towards environmental problems, w: “Determinants of Ecological Awareness in Various Scientific Disciplines”, University of Silesia, Centre for Human and Environmental Studies, Katowice 1992
 1. Jung's Concept of Individuation and the Problem of Alienation, Analecta HusserlianaLXVII, Kluwer Academic Publishers 2000
 1. Three Models of the Human Dynamic Towards Integrity: Eliade, Jung, Wilber Analecta Husserliana LXXIV, 2002 Kluwer Academic Publishers
 1. Physical Culture in the Thoughts of Polish Romantic Philosophers, Physical Education and Sport 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003/No. 4
 1. Existential Overcoming of Phenomenology in Hans Blumenberg’s Philosophy of Life and Myth, Analecta Husserliana CIII, Springer 2009
 1. On Virtue in the Context of Sport, Physical Culture and Sport. Studies and Research, Voll XLVII, AWF Warszawa 2009
 1. Philosophy and Olympic Education, w: "Youth Olympic Games:Children and Sport",Proceedings of 8th International Session for Educators and Officials of Higher Institutes of Physical Education, International Olympic Academy, Athens-Ancient Olympia 2009
 1. Leisure as a Cathegory of Philosophy, Culture and Recreation, Physical Culture and Sport.Studies and Research, Vol. L/2010, AWF Warszawa 2010 (6 pkt)
 1. The Home and the World. On the Paths of Contemporary Nomads, Folia Turistica”28(2)/2013.
 1. Religiopolitical dimensions of physical culture in Polish philosophy of action. With special reference to August Cieszkowski, w: “Social sciences of sport: achievements and perspectives, eds. J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2017
 1. At a crossroads of cognition. Travels of philosophy and philosophy of travels, w: “Anthropology of tourism in Central and Eastern Europe: bridging worlds”, eds. S.Owsianowska, M. Banaszkiewicz, Lexington Books, Lanham 2018
 1. Coubertin – the philosopher of paideia, Studies in Sport Humanities 2018/23 [dokumentelektroniczny]
 1. The contribution of "Folia Turistica" to the development and popularisation of philosophical research on tourism, Folia Turistica 2019/50(2)
 1.  From the Volume Editor: Some remarks on sport from historical-cultural horizon, Studies in Sport Humanities 2019/25 [dokument elektroniczny]

Recenzje:

 1. Ogród myśli francuskiej, Miesięcznik Literacki 6/1988 - recenzja książki B. Drozdowicza, O Bogu, Rozumie, Naturze i Wielkim Eklektyzmie. Szkice z filozofii francuskiej (podnazwiskiem rod. Adamus)
 1. Elementarz mitu, Znak 2006/11 - recenzja książki K. Armstrong, Krótka historia mitu, Kraków 2005, Wydawnictwo Znak
 1. Filozofia ciała i ruchu, Edukacja Filozoficzna 2007, Vol. 43 – recenzja książki Ivo Jirásek,Filosofická kinantropologie: setkáni filosofie, tĕla a pohybu, Olomouc 2005
 1. Recenzja książki Bernarda Suitsa "Konik Polny. Gry, życie i utopia"(w tłumaczeniu Filipa Kobieli), Folia Turistica 2017/43
 1. Recenzja książki Jerzego Kosiewicza, Moralność i sport, Warszawa 2016, w: KulturaFizyczna. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017/ T16, Nr 1

 

Tłumaczenia:

 1. Tłumaczenie Sympozjonu F. Th. Stcherbatsky’go (fragment książki tegoż autora Buddhist Logic, Leningrad 1932) – (tłum. wraz z P. Zowisło pod nazwiskiem rod. Adamus), w:"Buddologia w Polsce. Aspekty filozoficzne i socjologiczne”, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1993
 1. Tłumaczenie fragmentu książki W. De Barry "The Sources of Japanese Tradition", wartykule “Kukai i buddyzm singon”, Nomos. Kwartalnik Religioznawczy 1997/18-19
 1. Tłumaczenie artykułu Ivo Jiraska „Nomen-omen. Kinanthropolgy vs kinesiology”, StudiaHumanistyczne 2008/Nr 8
 1. Tłumaczenie artykułu R. Scotta Kretchmara „Games Came from Nowhere andSomewhere… At the Same Time”, Studia Humanistyczne AWF w Krakowie, 2008/Nr 8.

 

Inne:

 1. Wstęp do katalogu malarstwa Jagody Adamus Horyzonty i drogi, Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko-Biała 2002
 1. Noc i dzień – metafory życia i kultury, wstęp do katalogu malarstwa „Noc i dzień”, Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2006, tekst w języku polskim i angielskim
 1. Biogramy filozoficzne Józefa Lipca, Jerzego Kosiewicza, Ivo Jiraska, R. Scotta Kretchmara, Studia Humanistyczne AWF w Krakowie, 2008/Nr 8
 1. Hermy filozofii. Zamiast wprowadzenia, Folia Turistica, 24/2011

 

ORGANIZACJE KONFERENCJ

      1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTNSS ”Sport i turystyka w zwierciadle wartościspołecznych”, 5-6 września 2014, AWF w Krakowie.

 1. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTNSS „Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność”, AWF w Krakowie, 4-6 września 2019

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 

Polskie:

 1. Sesja popularnonaukowa „Filozofia współczesna a filozofia polska” – Zakład FilozofiiAkademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Grybów 17-18 październik 1986 – wygłoszenie referatu „Mircea Eliade jako teoretyk kultury” oraz publikacja sprawozdania z sesji w Człowiek i Światopogląd 1987/4, s. 99-101.
 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Buddyzm", Muzeum Etnograficzne Księży Werbistów, Pieniężno, 20-21 kwiecień 1989 - wygłoszenie referatu "Wprowadzenie do Sympozjonu" (współautorstwo z P. Zowisło).
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Logos i Etos Polskiego Olimpizmu", AWF i UJ, Kraków, 12-14 październik 1994 - wygłoszenie referatu "Idea holizmu w starożytnym olimpizmie wobec kryzysu współczesnej kultury".
 3. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sport - Pieniądze - Etyka”, AWF, Kraków, listopad 2000 - wygłoszenie referatu „Potlacz współczesnych stadionów - pomiędzy etosem mocy a magią pieniądza”.
 4. I Krajowa Konferencja Naukowa „Kultura Fizyczna w Polsce w Latach 1775-1939”, AWF, Kraków, marzec 2001 - wygłoszenie referatu „Filozofia polska wobec problemów kultury fizycznej w latach 1775-1939”.
 5. II Krajowa Konferencja Naukowa „Przeszłość polskiej kultury fizycznej”, AWF i UJ, 16-18 wrzesień 2002 - wygłoszenie referatu „Modernizm jako tło filozoficzne taternictwa polskiego”.
 6. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Sport jako zjawisko kulturowe” – Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa, 8 październik 2005 – wygłoszenie referatu „Filozoficzny topos podróży”.
 7. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Aksjologia turystyki” – Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 7 październik 2006 – wygłoszenie referatu „Eros podróży”
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mircea Eliade (1907-1986) – Filozoficzna Wizja Świętości”, Uniwersytet Warszawski, 20-21 czerwca 2007 – wygłoszenie referatu „Eliade – między fenomenologią a hermeneutyką religii”.
 9. Dni Jana Pawła II, 5-9 listopada 2007, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny – wygłoszenie referatu „Etos sportu w świetle antropologii Jana Pawła II”, sesja plenarna „Oblicza dobra”, 8 listopada 2007.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” nt. „Pascal i Kant – opozycjoniści czy sprzymierzeńcy?”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 28 listopada 2007 – wygłoszenie referatu „Zło radykalne w ujęciu Kanta i jego hermeneutyczna interpretacja w filozofii symbolu Ricoeura”.
 11. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 15-20 września 2008 roku, Uniwersytet Warszawski, referat „Trwałość i zmiana w hermeneutycznym doświadczeniu sztuki” – wygłoszenie referatu w sekcji estetyki.
 1. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Humanistyczne aspekty sportu i turystyki” –Salezjańska Organizacja Sportowa RP, AWF w Warszawie, Warszawa 25 października 2008, wygłoszenie referatu “Człowiek, cielesność i sport w filozofii Karola Wojtyły–Jana Pawła II”.
 2. Dni Jana Pawła II 2010 – Wolność, 2-10 listopada 2010, udział w panelu dyskusyjnym i wygłoszenie referatu „Nauczanie Jana Pawła II a wolność w antropologii filozoficznej” – 4 listopada 2010, AWF w Krakowie
 3. IX Polski Zjazd Filozoficzny – udział w panelu dyskusyjnym „Filozofia a sport”, 20 września 2012, Wisła
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pozareligijne wymiary duchowości”, 6-7 grudnia 2012, AGH w Krakowie, Wydział Humanistyczny – wygłoszenie referatu w obradach plenarnych: „Hermeneutyka jako kerygmat odczarowanego świata. Głos Gianniego Vattima”.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych”, PTNSS i AWF w Krakowie, 5-6 września 2014, AWF w Krakowie, wygłoszenie referatu w obradach plenarnych
 6. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania”, PTNSS oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 7-9 wrzesień 2015, Złoty Potok /k. Częstochowy – wygłoszenie referatu „Sport jako sekularne święto – od antycznego mitu do współczesnego rytuału”. Prowadzenie sesji plenarnej.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Emocje w kulturze” AGH w Krakowie, 24 października 2015 – wygłoszenie referatu „Pasje religii. Pejzaż emocjonalny kultury postsekularnej według Johna D. Caputo”.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inspiracje sportem w turystyce kulturowej”, AWF w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, 28-29. 09. 2016, wygłoszenie referatu „Przełajem przez skrzyżowanie kultur. Ultramaratończyk w świecie Indian Raramuri”.
 9. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTNSS „Sport i turysyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność”, AWF w Krakowie, 4-6 września 2019, referat „Wędrówki dookolne. Ethos i epifanie miejsca zamieszkania”.

 

Międzynarodowe:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Determinants of Ecological Awareness in Various Scientific Disciplines", Uniwersytet Śląski, Katowice, 9-10 kwiecień 1992 - wygłoszenie referatu "Ecofeminism and its Attitude Towards Environmental Problems"
 2. The Second World Congress of Philosophy, Phenomenology and Sciences of Life – Politechnika Gdańska, 5-9 czerwiec 1997 - wygłoszenie referatu "Jung's Concept of Individuation and the Problem of Alienation"
 3. The Third World Congress of Philosophy, Phenomenology and Sciences of Life, UJ, Kraków, 13-16 wrzesień 1999 - wygłoszenie referatu „Three Models of Human Dynamism Towards Integrity: Eliade, Jung, Wilber”
 4. III Międzynarodowy Kongres „Modern Olympic Sport” – AWF, Warszawa, 29 sierpień                 - 1 wrzesień 1999 - prezentacja (poster) referatu „Arete and kalokagathia - transformation of senses from the antique to postmodern times”
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy wielokulturowości - tożsamość, różnica, inny”; sekcja polska, Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego, 25-29 wrzesień 2002, Ustroń - wygłoszenie referatu „Wielość czy wieloznaczność - Odo Marquard w krainie mitu”
 6. The Fourth World Congress of Phenomenology “The Phenomenology and Existentialism of the Twentieth Century”, The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning oraz Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17-20 sierpnia 2008 – wygłoszenie referatu “The Existential Overcoming of Phenomenology in Hans Blumenberg’s Philosophy of Life and Myth”.
 1. 8th International Session for Educators & Officials of Higher Institutes of PhysicalEducation, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowa Akademia Olimpijska, Ateny-Olimpia 10-17 lipca 2008 – przedstawienie prezentacji “Philosophy and Olympic Education” na sesji naukowej “Youth Olympic Games: Children and Sport”.
 1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS), “Social Sciences Towards Contemporary Sport”, AWF Warszawa, 23-26 wrzesień 2009 – wygłoszenie referatu „On Virtue in the Context of Sport”.
 2. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesności”, AWF Wrocław, 31.05-01.06. 2010 – wygłoszenie referatu „Poza paradygmat kartezjański. Ciało w filozofii życia Artura Schopenhauera”.
 3. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ISSSS „Sport in the Context of European Cultural and Social Changes”, Warszawa AWF, 24-27 września 2010 – wygłoszenie referatu „Leisure – a Cathegory of Culture, Philosophy and Recreation”.
 4. 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011, “Present and Future Research in the Science odf Human Movement”, AWF w Krakowie, referat “Between kinesis and Energeia – philosophers on human movement”.
 5. 24 PAN Asian Conference of Sports and Physical Education “Traditional Sport and Modern Sports for the Development of Global Human Resource”, 7-9 II 2014, Visva-Bharati University of Rabindranath Tagore, Santiniketan, Bengal, India – wygłoszenie referatu “Philosophy of Action”.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Anthropology of Tourism. Heritage and Perspectives” UJ – AWF w Krakowie, 1-2 czerwca 2015, wygłoszenie referatu „On the crossroads of cognition: travels of philosophy, philosophy of travel”/Na rozstajach poznania: podróże filozofii, filozofia podróży.