-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (0048) 12 683 11 86

Adres do korespondencji:
Zakład Coachingu i Innowacyjności
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinach nauk o zarządzaniu oraz ekonomii. Badania koncentrują się na problemach zarządzania destynacjami turystycznymi (w tym w szczególności uzdrowiskowymi) analizowanymi z perspektyw ekonomii głównego nurtu oraz nowej ekonomii instytucjonalnej i ekonomii informacji: czynników i prawidłowości sukcesu gospodarczego, racjonalności ekonomicznej decyzji planistycznych i konsumenckich, modelowania i prognozowania popytu (w tym znaczenia elastyczności popytu), konkurencyjności, znaczenia turystyki w rozwoju gospodarczym gmin, efektywności strategii marketingu turystycznego (w tym strategii promocji) i strategii rozwoju turystyki. Problemem badawczym doktoratu jest określenie i wyjaśnienie związku między państwową dystrybucją usług uzdrowiskowych a funkcją uzdrowiskową gmin.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 1. Stelmach P., 2018, Państwowa dystrybucja usług uzdrowiskowych i funkcja uzdrowiskowa gmin małopolskich, Studia Oeconomica Posnaniensa, 2018, vol. 6, no. 10., s. 166-187, DOI: 10.18559/SOEP.2018.10.11.
 2. Stelmach P., 2018, Spa services distribution and spa specialization in Eastern Poland spa communes, European Journal of Service Research, Vol. 26, 2/2018, s. 233-241.
 3. Stelmach P., 2017, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin kujawsko-pomorskich, pomorskich i podkarpackich, Turyzm, 27/1, s. 63-70.
  Angielska wersja językowa: Stelmach P., 2017, Spa service distribution and specialization in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie and Podkarpackie voivodship communes, Tourism, 27/1, p. 63-70.
 4. Stelmach P., 2017, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań [w:] Rapacz A., Gryszel P. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 473, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 552-561.
 5. Szczechowicz B., Stelmach P., 2017, Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w AWF w Krakowie, Turyzm, 27/2, s. 95-103.
  Angielska wersja językowa: The evolution of programs and teaching methods for tourism and leisure economics: The University of Physical Education in Krakow, Tourism, 27/2, p. 105-112.
 6. Stelmach P., 2015, Analiza krytyczna planowania strategicznego Polskiej Organizacji Turystycznej w perspektywie gospodarowania informacją, Folia Turistica, nr 35, s. 65-82.
 7. Stelmach P., 2012, Redukcja niepewności w polityce turystycznej, [w:] Rapacz A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 296-306.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

 1. Stelmach P., 2017, Trendy dystrybucji usług uzdrowiskowych w gminach województwa podkarpackiego [w:] Gierczak-Korzeniowska B., Żegleń P. (red.), Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 154-168.
 2. Stelmach P., 2013, Możliwości i ograniczenia prognozowania turystyki biznesowej w Polsce [w:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 159-167.
 3. Stelmach P., 2010, Znaczenie konkurencyjności w strategiach rozwoju mikroregionów turystycznych, [w:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, PWE, Warszawa, s. 326-343.

PROJEKTY BADAWCZE

 1. 2017. Autorstwo koncepcji i koordynacja projektu naukowego realizowanego przez zespół z Wydziału Rehabilitacji Ruchowej oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków pt. Potencjał polskich wód krzemowych w usprawnieniu funkcjonowania organizmu człowieka, pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego.
 2. 2015. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służący rozwojowi młodych naukowców, nr rej. 66/MN/KPT/2015: Analiza konkurencyjności destynacji turystycznej na przykładzie polskich uzdrowisk dziecięcych.
 3. 2013-obecnie. Realizacja autorskiego projektu naukowego Ocena racjonalności ekonomicznej przedsięwzięć infrastrukturalnych władz państwowych w dziedzinie turystyki i rekreacji w latach 2007-2013.
 4. 2013-obecnie. Współrealizacja projektu naukowego Planowanie marketingowe przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, wraz z dr Bartoszem Szczechowiczem.
 5. 2010-obecnie. Współrealizacja projektu naukowego Analiza rynków turystycznych, wraz z prof. AWF dr hab. Wiesławem Alejziakiem i dr Małgorzatą Kryczką.

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH

 1. Stelmach P., 2018, Wrażliwość popytu i podaży na zmianę ceny i wpływ czynników pozarynkowych. O elastyczności popytu i podaży usług turystycznych i rekreacyjnych [w:] Szczechowicz B. (red.) Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 131-171. [Autorzy podręcznika - za jego opracowanie - zostali uhonorowani nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym].

 REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. 2019 (14 grudnia) V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media, UMCS, Lublin.
 2. 2017 (6-8 grudnia) IV Forum Turystyki Europejskiej. Przyszłość w turystyce - turystyka przyszłości. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polanica-Zdrój.
 3. 2017 (18-19 października) VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Usługi 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 4. 2017 (21-22 września) XXXIII Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu. Nauka. Dydaktyka. Praktyka. Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, Spała.
 5. 2017 (20 września) VIII Konferencja Naukowa Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju. Poznań.
 6. 2017 (22-23 maja) VII Konferencja naukowo-branżowa Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Łomnica k. Jeleniej Góry.
 7. 2017 (20-21 kwietnia) Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 8. 2012 VI Gremium Ekspertów Turystyki. Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 9. 2012 III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 10. 2011 Konferencja z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi T. Saaty. Applying the AHP and ANP methods in complex decisions. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 11. 2001 Konferencja Recesja na świecie i jej wpływ na gospodarkę narodową. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Wydział Stosunków Politycznych UJ. Kraków.
 12. 2009 Konferencja naukowa Ministerstwa Sportu i Turystyki Polskiej Organizacji Turystycznej Regionalne badania konsumentów usług turystycznych. Warszawa.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH BEZ REFERATU

 1. 2009 Konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej Regionalne badania konsumentów usług turystycznych w regionach.
 2. 2005 Międzynarodowa konferencja naukowa Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. AWF Kraków i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

PORTFOLIO DYDAKTYCZNE

Realizowane przedmioty (ćwiczenia):
1. Ekonomia,
2. Ekonomika turystyki i rekreacji
3. Mikroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji
4. Makroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji
5. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
6. Innowacyjne formy turystyki,
7. Rynki turystyczne,
8. Rynek podróży biznesowych,
9. Polityka turystyczna i rekreacyjna,
10. Strategia rozwoju sportu,
11. Zarządzanie firmą turystyczną,
12. E-rynki usług turystycznych,
13. E-firma,
14. Zarządzanie przychodami (revenue management).
15. Opieka nad praktykami na specjalności E-turystyka i Zarządzanie Biznesem Turystycznym.
16. Obóz wędrowny w Beskid Niski.
17. Obóz krajoznawczy Polskie Uzdrowiska.

Jest opiekunem i promotorem specjalności "E-TURYSTYKA" (I stopień) i "ZARZĄDZANIE BIZNESEM TURYSTYCZNYM" (II stopień) na kierunku Turystyka i rekreacja, twórcą fakultetu zawodowego ZARZĄDZANIE PRZYCHODAMI, twórcą i prowadzącym (epizodycznie) blog specjalności: http://ebtir.wordpress.com/, a zarazem aktywnym animatorem grupy Facebookowej E-turystyka i Zarządzanie Biznesem Turystycznym.

EDUKACJA

2008 – 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu, studia doktoranckie dzienne, 14.12.2017 otwarty przewód doktorski dla pracy pt. „Znaczenie dystrybucji państwowej w realizacji funkcji uzdrowiskowej gmin”, promotor: prof. UJ dr hab. Wiktor Adamus, promotor pomocniczy dr Jolanta Mirek.
2003 – 2008 Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, mgr kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalności Obsługa Ruchu Turystycznego, praca magisterska „Kształtowanie cen usług turystycznych przez polskich touroperatorów na przykładzie cen imprez narciarskich w biurze podróży Otium Polska sp. z o.o.” pod kierunkiem prof. AWF dr hab. Jana Szumilaka
2000 – 2006 Uniwersytet Jagielloński, mgr kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalności Zarządzanie w turystyce, praca magisterska „Naruszenia praw konsumentów w ogólnych warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych krakowskich biur podróży w maju 2006 roku” pod kierunkiem dr Halszki Kurleto

PROFILE W NAUKOWYCH WYSZUKIWARKACH I SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

ResearchGate
Academia.edu

GoogleScholar