Pełniona funkcja na uczelni: Adiunkt w Zakładzie Ekonomii i Zarządzania.

Specjalność: Zarządzanie, Innowacyjność w Turystyce, Bezpieczeństwo w turystyce.

 Przedmioty realizowane:

- Zarządzanie.
- Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.
- Bezpieczeństwo w turystyce międzynarodowej.
- Innowacyjne formy turystyki.

 Stowarzyszenia naukowe:

- Członek zarządu EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.
- Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.
- Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
- Ekspert OPI - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Wybrane Publikacje:
 
1. WAŁEK T. Poprawa infrastruktury branży hotelarskiej i gastronomicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania EURO 2012, [w:] Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Difin, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7641-454-6.
2. WAŁEK T. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w Turystyce. "Securitologia", nr 12/2010, EAS, Kraków2010, ISSN 1898-4509.
3. WAŁEK T. Wody mineralne w Polsce,(część 1). "Refleksoterapia", nr 1/2010, JET, Kraków 2010, ISSN 1689-8087.
4. WAŁEK T. Wody mineralne w Polsce, (część 2). "Refleksoterapia", nr 2/2010, JET, Kraków 2010, ISSN 1689-8087.
5. WAŁEK T. Talasoterapia - czyli to, co morze jest nam w stanie zaoferować. "Refleksoterapia", nr 3/2010, JET, Kraków 2010, ISSN 1689-8087.
6. WAŁEK T. Galoterapia - leczenie za pomocą minerałów soli. "Refleksoterapia", nr 4/2010, JET, Kraków 2010, ISSN 1689-8087.
7. WAŁEK T. Medycyna niekonwencjonalna - jako element promocji zdrowia, [w:] Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku, Monografia 1,  KWSPZ, Kraków 2012, ISBN 978-83-936636-0-6.
8. WAŁEK T. Skuteczne zarządzanie jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych. "Securitologia", nr 16/2012, EAS, Kraków 2012, ISSN 1898-4509.
9. WAŁEK T. Gminne centrum zarządzania kryzysowego - struktura i zadania. "Securitologia", nr 17/2013, EAS, Kraków 2013, ISSN 1898-4509.
10. WAŁEK T. System łączności jako ważny element zarządzania kryzysowego. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka – Praktyka  - Refleksje", Nr 14/2013, APEIRON, Kraków 2013, ISSN 2299-4033.
11. WAŁEK T. Globalizacja jako główne zagrożenie bezpieczeństwa w XXI wieku. "Securitologia", nr 18/2013, Collegium Civitas i EAS, Warszawa 2013, ISSN 1898-4509.
12. WAŁEK T. Rola i znaczenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w uzdrowiskach, [w:] Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, Monografia 2, KWSPZ, Kraków 2014, ISBN 978-83-936636-2-0.
13. WAŁEK T. Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń jako zadania szczegółowe władz lokalnych. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka - Praktyka - Refleksje", Nr 15/2014, APEIRON, Kraków 2014,
ISSN 2299-4033.
14. WAŁEK T. Struktura porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnej. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka - Praktyka - Refleksje", Nr 17/2015, APEIRON, Kraków 2015, ISSN 2299-4033.
15. WAŁEK T. Competences of local government in safety of tourist  traffic. "Scientific Review of Physical Culture”, nr 4/2015, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, ISSN 2083-8581.
16. WAŁEK T. Lokalne programy prewencyjne w Polsce. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka - Praktyka - Refleksje",
Nr 19/2015, APEIRON, Kraków 2015, ISSN 2299-4033.
17. SELINGER P., WAŁEK T., Analysis and Characterization of the Security System of the Republic of Poland and the Slovak Republic. ”Securitologia”, nr 22/2015, Collegium Civitas i EAS, Warszawa 2015, ISSN 1898-4509.
18. WAŁEK T. Strategia rozwoju lokalnego jako element zarządzania bezpieczeństwem lokalnym, [w:] Postęp w Inżynierii Bezpieczeństwa, UWM, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-7299-995-5.
19. WAŁEK T. System bezpieczeństwa gminy na przykładzie Krynicy-Zdrój. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka - Praktyka - Refleksje", Nr 21/2016, APEIRON, Kraków 2016, ISSN 2299-4033.
20. ŠTOFKO S., WAŁEK T., Triangulation as the method used in the study of local security. ”Securitologia”,
nr 23/2016, Collegium Civitas, Warszawa 2016, ISSN 1898-4509.
21. WAŁEK T. System powiadamiania ratunkowego w Polsce. Założenia i praktyka. "Security, Economy & Law",
Nr 1/2016, APEIRON, Kraków 2016, ISSN 2353-0669.
22. WAŁEK T. Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy bezpieczeństwa, ”Security, Economy & Law”, Nr 2/2016, APEIRON, Kraków 2016, ISSN 2353-0669.

Referaty na konferencjach:

1. WAŁEK T. Zarządzanie bezpieczeństwem osób niepełnosprawnych. VII. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, „Mladá veda 2010“, Žilinska univerzita, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0272-7.
2. WAŁEK T. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Międzynarodowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w Turystyce i Rekreacji", Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2010, ISBN 1898-4509.
3. WAŁEK T. Ośrodek SPA & Wellness  jako zintegrowany system. International Scientific Conference "Complex Systems Security Managment 2011", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2011, ISBN 978-80-8084-430-7.
4. WAŁEK T. Rola i znaczenie bezpieczeństwa w lecznictwie uzdrowiskowym. International Scientific Conference "Psychological and Sociological aspects of suport and assistance concercning deployed personel", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2011, ISBN 978-80-8084-430-7.
5. WAŁEK T. System bezpieczeństwa i ochrony walorów naturalnych w miejscowości uzdrowiskowej. International Scientific Conference "Complex Systems Security Managment 2012", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2012, ISBN 978-80-8084-430-7.
6. WAŁEK T. Charakterystyka systemu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym w Polsce.  IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, „Mladá veda 2012“, Žilinska univerzita, Žilina 2012, ISBN 978-80-554-0537-7.
7. WAŁEK T. Wielowymiarowość bezpieczeństwa - zarys problematyki. 17 International Scientific Conference "Crisis situations solution in specific environment", Žilinska Univerzita, Žilina 2012, ISBN 978-80-554-0537-7.
8. WAŁEK T. Bezpieczeństwo lokalne jako element systemu bezpieczeństwa. International Scientific Conference "National and International Security 2012", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2012, ISBN 978-80-8084-430-7.
9. WAŁEK T. Zarządzanie kryzysowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego - kluczowe zadania i kompetencje. Międzynarodowa konferencja  naukowa "Security Forum Cracov 2012", Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i indywidualnego Apeiron, Kraków 2012, ISBN 978-83-935353-4-7 i ISBN 978-80-89608-07-2.
10. WAŁEK T. Rola i znaczenie polityki jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem żywienia w uzdrowisku.  International Scientific Conference "Complex Systems Security Managment 2013", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN 978-80-8040-462-8. 
11. WAŁEK T. Szczególne zadania władz lokalnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, 18 International Scientific Conference "Crisis situations solution in specific environment", Žilinska univerzita, Žilina 2013, ISBN 978-80-554-0702-9.
12. WAŁEK T. Rola i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych w Polsce. International Scientific conference "Crisis management through simulation technologies", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN 978-80-8040-481-9.
13.  WAŁEK T. Poprawa bezpieczeństwa poprzez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej.  International Scientific conference "National and International Security 2013", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN 978-80-8084-475-8.
14. WAŁEK T.  System bezpieczeństwa – próba zdefiniowania pojęcia oraz analiza literatury przedmiotu. Medzinárodná vedecká konferencia "Nové Trendy Vo Vyučovaní Spoločensko-Vednychých Predmetov v Školách Zameraných Na Bezpečnosť 2013", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN 978-80-8084-476-5.
15. WAŁEK T. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa. VI ročník mezinárodní vědecké konference "Bezpečná Evropa 2013", Vysoká škola Karlovy Vary, Karlovy Vary 2013, ISBN 978-80-87236-20-8.
16. WAŁEK T. Wpływ i znaczenie polityki społecznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Complex International Scientific conference "Systems Security Managment 2014", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2014, ISBN 978-80-8084-430-7.
17. WAŁEK T. Central prevention programs in Poland. 20 International Scientific Conference "Crisis situations solution in specific environment", Žilinska univerzita, Žilina 2015, ISBN 978-80-554-1023-4.
18. WAŁEK T. Wpływ specyfiki i charakteru danej gminy jako determinanta poziomu bezpieczeństwa i występujących zagrożeń. Medzinárodna vedecka konferencia „Krízové Scenáre v Systéme Prípravy Krízových Manažérov na Vysokých Školách Bezpečnostného Zamerania”, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava 2016, ISBN 978-80-8054-662-5.
19. WAŁEK T. Regionalny System Ostrzegania jako narzędzie zarządzania kryzysowego. Complex International Scientific conference "Systems Security Managment 2016", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2016, ISBN 978-80-8084-430-7.
 
Analizy, ekspertyzy i raporty branżowe:

1. SZCZYGIEŁ P., BURZYŃSKI T., WAŁEK T.: Rynek usług turystycznych w województwie Śląskim w 2015 roku. Część pierwsza: Gminy. Wydawnictwo GWSH, Katowice 2016.
2. SZCZYGIEŁ P., BURZYŃSKI T., WAŁEK T.: Rynek usług turystycznych w województwie Śląskim w 2015 roku. Część druga: Hotele. Wydawnictwo GWSH, Katowice 2016.
3. SZCZYGIEŁ P., BURZYŃSKI T., WAŁEK T.: Potrzeby szkoleniowe pracowników w branży turystycznej w województwie Śląskim w 2015 roku. Wydawnictwo GWSH, Katowice 2016.
4. WAŁEK T.: Kompetencje osób młodych na rynku pracy – oczekiwania i potrzeby pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz turystycznej. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2016. ISBN 978-83-951793-8-9. Raport opracowany w ramach projektu: „Profesjonaliści w branży turystycznej” nr POWR.01.02.01-24-0344/15.
5. WAŁEK T.: Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+ - Analiza stanu obecnego i rekomendacje usprawnień. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2016. ISBN 978-83-951793-7-2. Raport opracowany w ramach projektu: „Inkluzja zawodowa – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia nr WND-RPSL.07.01.03-24-01AB/15-00.
6. WAŁEK T.: Badanie efektów wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów realizowanych w Działaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2016. ISBN 978-83-951793-6-5. Raport opracowany w ramach projektu: Zdobądź własny szczyt RPMP.09.01.02-12-012/16.
7. WAŁEK T.: Monitoring rynku pracy w Województwie Małopolskim. Sześć raportów cyklicznych, opracowywanych co miesiąc w okresie VI-XII.2016r. na podstawie danych z Powiatowych Urzędów Pracy. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2016. Raporty opracowane w ramach projektu: „Siła Kompetencji” RPMP.08.04.02-12-0032/15.
8. BURZYŃSKI T., WAŁEK T..: Rynek usług turystycznych w województwie Małopolskim w 2016 roku. Część pierwsza: Gminy. Wydawnictwo Instytutu Turystyki Sp. z o.o. w Krakowie, Kraków 2017. ISBN 978-83-951793-5-8.
9. BURZYŃSKI T., WAŁEK T..: Rynek usług turystycznych w województwie Małopolskim w 2016 roku. Część druga: Hotele. Wydawnictwo Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2017. ISBN 978-83-951793-4-1.
10. WAŁEK T.: Oczekiwania, aspiracje oraz potrzeby młodych ludzi wchodzących na rynek pracy usług turystycznych. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2017. ISBN 978-83-951793-3-4. Raport opracowany w ramach projektu: „Profesjonaliści w branży turystycznej” nr POWR.01.02.01-24-0344/15.
11. WAŁEK T.: Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy – Diagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznie. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2017. ISBN 978-83-951793-2-7. Raport opracowany w ramach projektu: „Inkluzja zawodowa – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia nr WND-RPSL.07.01.03-24-01AB/15-00.
12. WAŁEK T.: Rynek pracy z perspektywy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub społecznym. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2017. ISBN 978-83-951793-1-0. Raport opracowany w ramach projektu: Zdobądź własny szczyt RPMP.09.01.02-12-012/16.
13. WAŁEK T.: Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców wobec osób młodych wchodzących na rynek pracy. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2017. ISBN 978-83-951793-0-3. Raport opracowany w ramach projektu: Zaplanuj Swoją Przyszłość – POWR.01.02.01-24-0097/16.
14. WAŁEK T.: Raport z diagnoz, badań i analiz dotyczących potrzeb i potencjału osób młodych oraz potrzeb możliwości lokalnych rynków pracy. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2017. ISBN 978-83-951753-9-8. Raport opracowany w ramach projektu: Zaplanuj Swoją Przyszłość – POWR.01.02.01-24-0097/16.
15. WAŁEK T.: Monitoring rynku pracy w Województwie Małopolskim. Dwanaście raportów cyklicznych, opracowywanych co miesiąc w okresie I-XII.2017r. na podstawie danych z Powiatowych Urzędów Pracy. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2017. ISBN (całość) 978-83-951741-5-5. Raporty opracowane w ramach projektu: „Siła Kompetencji” RPMP.08.04.02-12-0032/15. 
16. BURZYŃSKI T., WAŁEK T..: Rynek usług turystycznych w województwie Podkarpackim w 2017 roku. Część pierwsza: Gminy. Wydawnictwo Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2018. ISBN 978-83-951741-3-1.
17. BURZYŃSKI T., WAŁEK T..: Rynek usług turystycznych w województwie Podkarpackim w 2017 roku. Część druga: Hotele. Wydawnictwo Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.,, Kraków 2018. ISBN 978-83-951741-4-8.
18. WAŁEK T.: Postrzeganie osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym lub zawodowym przez pracodawców. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2018. ISBN 978-83-951741-2-4.  Raport opracowany w ramach projektu: Zdobądź własny szczyt RPMP.09.01.02-12-012/16.
19. WAŁEK T.: Kwalifikacje zawodowe poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2018. ISBN 978-83-951741-1-7. Raport opracowany w ramach projektu: Zaplanuj Swoją Przyszłość – POWR.01.02.01-24-0097/16.
20. WAŁEK T.: Monitoring rynku pracy w Województwie Małopolskim. Cztery raporty cykliczne, opracowywane co miesiąc w okresie I-IV.2018r. na podstawie danych z Powiatowych Urzędów Pracy. Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2018. ISBN (całość) 978-83-951741-5-5. Raporty opracowane w ramach projektu: „Siła Kompetencji” RPMP.08.04.02-12-0032/15. 
21. WAŁEK T. Luka kompetencyjna kadr w podsektorze zakwaterowania [w:] Badanie opinii pracodawców dotyczącej luki kompetencyjnej kadr w sektorze turystyki, Wydawca: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2018. ISBN 978-83-951741-0-0. Raport powstał w ramach projektu Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych POWR.02.12-00-00-0010/16.
22.WAŁEK T. Innowacyjne narzędzia i metody w doradztwie zawodowym. Wydawca Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2018. ISBN 978-83-951793-9-6. Raport powstał w ramach projektu Aktywne dziś – lepsze jutro RPMP.09.01.02-12-0286/17.
23. WAŁEK T. Innowacje, technologie, bezpieczeństwo, kapitał ludzki - czynniki kształtujące rynek pracy do 2020r. Wydawca Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., Kraków 2018 ISBN 978-83-953316-0-2. Raport powstał w ramach projektu Chcę Więcej – Mogę więcej RPMP.09.01.02-12-249/17.
24. WAŁEK T. Potrzeby, oczekiwania, obawy przedsiębiorstw – pracodawcy o rynku pracy. Wydawca Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., Kraków 2018 ISBN 978-83-953316-1-9. Raport powstał w ramach projektu Czas na Zmianę! RPMP.08.02.00-12—0082/18.
25. WAŁEK T. Wyzwania i trendy w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych. Wydawca Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., Kraków 2018 ISBN 978-83-953316-2-6. Raport powstał w ramach projektu Z Powerem w Przyszłość! POWR.01.02.01-12-0001/17.
26. WAŁEK T. Diagnoza stanu i trendy na rynku pracy usług turystycznych. Wydawca Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., Kraków 2018 ISBN 978-83-953316-3-3. Raport powstał w ramach projektu Chcę – Mogę – Potrafię RPMP.09.01.02-12-0278/17.

Artykuły w prasie:
 
1. Wymagania w stosunku do branży hotelarskiej i gastronomicznej podczas EURO 2012. "Ogólnopolska Gazeta  Finansowa", Tygodnik - nr 07, 17-23 luty 2012 r. Nr indeksu 34625X, ISSN 1734-8900.
2. Czy stadiony na EURO 2012 są w pełni gotowe?. "Ogólnopolska Gazeta  Finansowa", Tygodnik - nr 17/18, 27 kwietnia - 10 maja 2012 r. Nr indeksu 34625X, ISSN 1734-8900.
 
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel.: (48) 012 683 11 86
 
Adres do korespondencji:

Zakład Ekonomii i Zarządzania
Pawilon IV/317A
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków