Doktor nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013).

Posiada uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych i przewodnika miejskiego po Krakowie.

 

EDUKACJA

1995 – ukończenie studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, Katedra Marketingu. Praca magisterska „Konkurencyjność na rynku biur podróży w Polsce” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szromnika

2007 – ukończenie międzywydziałowych studiów doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie

2013 – obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Finansów, Katedra Ekonomii. Praca doktorska ”Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce” pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły Szopy

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Konsumpcja turystyczna
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
 • Marketing w turystyce
 • Marketing terytorialny
 • Polityka turystyczna
 • Zarządzanie
 • Mikroekonomiczne i makroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji

PRZEDMIOTY REALIZOWANE

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie obiektami SPA&Wellness

DOROBEK NAUKOWY

 • Książki
  1. "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej". Pod red. B. Szczechowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, rozdziały:

   Konsument i jego zachowania rynkowe. O przesłankach konsumenckich decyzji wyboru dóbr i usług na rynku turystycznym i rekreacyjnym. s. 173-210

   Rynki czynników produkcji. O roli i udziale czynników produkcji w tworzeniu produktów turystycznych i rekreacyjnych. s. 327-362

   Gospodarka jako całość zorganizowana. O miejscu turystyki i rekreacji w gospodarce. s. 451-485

   Dochód narodowy i jego pomiar. O źródłach dochodów i wydatkach społeczeństwa na turystykę i rekreację. s. 573-605

  2. "Konsumpcja usług turystycznych w Polsce", Monografie nr 26, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Artykuły naukowe
  1. Wpływ wiedzy z zakresu kosmetologii na determinanty wyboru salonu kosmetycznego, Kosmetologia Estetyczna nr 1/2020, vol 9, INDYGO Zahir Media, Wrocław 2020 (współautor O. Giemza).

  2.  Overtourism vs. Sustainable Development of Tourism. Attempts to Handle Overtourism Following the Example of Venice, Studia Periegetica nr 2(26)/2019, Poznań 2019, s.43-63.
  3. Zarządzanie relacjami z klientem w gabinetach kosmetologicznych, Kosmetologia Estetyczna nr 05/2019, vol. 8, INDYGO Zahir Media, Wrocław 2019, (współautor M. Gałat)

  4. Relacja z Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB BERLIN 2019, Folia Turistica nr 52, AWF Kraków, 2019, s.213-219.

  5. Wydatki samorządów miejskich na promocję turystyczną na przykładzie Krakowa". Marketing i Rynek 9/2018, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, s. 27-38 (współautor A. Wilkońska).

  6. "Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w działaniach promocyjnych. Analiza przypadku Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach", Folia Turistica Nr 39, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2016, s.293-315.
  7. "Determinanty wydatków turystycznych gospodarstw domowych. Analiza przypadku Polski w latach 2000-2009", Folia Turistica nr 35 (2015), Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2015, s.167-189.
  8. "Makroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji turystycznej w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990-2010", Folia Turistica nr 30, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 81-91.
  9. "Finansowanie podróży turystycznych w świetle badań modułowych GUS", Zeszyty Naukowe Finanse nr 875, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 91-105.
  10. „Rozwój infrastruktury noclegowej w Małopolsce w latach 2000 – 2005”, Zeszyt naukowy doktorantów nr 806, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009, s. 167-179.
  11. "Atrakcyjność turystyczna Krakowa a rozwój bazy noclegowej w latach 2000 – 2005”, Zeszyty naukowe nr 788. Prace z zakresu turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008
  12. “Innovative tourism product – region, Bałtów as an example”, Socio-economic aspect of tourism and recreation, University of Physical Education in Warsaw, Institute of Tourism and Recreation, Warszawa 2007.
  13. "Dochód gospodarstw domowych a wydatki na turystykę zorganizowaną" - materiały pokonferencyjne, GWSH, Katowice 2007, s. 19-31.
  14. „Struktura i tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce w latach 1998-2004”, Zeszyty naukowe nr 704. Prace z zakresu turystyki. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
  15. „Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego regionu Małopolski w latach 2000-2005” (2006) – projekt badawczy nr 87/KT/1/2006/S/345 w ramach badań statutowych, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Sala, Kraków 2006 (współautor).
  16. „Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy hotelowej w Krakowie w latach 1995-2004”, Badania Statutowe 90/KT/1/2005/2005/S/262 Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005 (współautor).

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 1. Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym              uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy – członek międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) AWF Kraków, 2018-2020.
 2. Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny - współudział w tworzeniu koncepcji projektu badawczego w zespole pod kier. dr A. Góral- Instytut Spraw Publicznych UJ, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski; oraz przeprowadzenie wywiadów pilotażowych, 2016
 3. Wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę turystyczną - aktywny udział we współtworzeniu zespołowego projektu badawczego pod kier. prof. W. Alejziaka w Katedrze Polityki Turystycznej, AWF Kraków, 2015-2016
 4. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w opinii księży biskupów - opracowanie kwestionariusza ankiety do wywiadów z biskupami uczestniczącymi w ŚDM Kraków 2016– wspólnie z dr A. Wilkońską, AWF Kraków, 2015-2016
 5. Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie – zmodyfikowanie metodologii tworzenia strategii promocji miasta, regionu, Kraków 2011
 6. Strategia promocji Chorzowa– współautorka dokumentu przygotowanego dla Miasta Chorzów, 2011
 7. Strategia promocji produktu turystycznego pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta” - współautorka dokumentu przygotowanego dla Miasta Wągrowiec, 2011
 8. Przedsiębiorczy Naukowiec -Enterprising scientist- pm2pm Kraków 2011
 9. „Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego regionu Małopolski w latach 2000-2005” (2006) – projekt badawczy nr 87/KT/1/2006/S/345 w ramach badań statutowych, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Sala, Kraków 2006
 10. Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy hotelowej w Krakowie w latach 1995-2004”, Badania Statutowe 90/KT/1/2005/2005/S/262 Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

 

NAGRODY

 • 2019 - nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii znaczących osiągnięć dydaktycznych dla autorów podręcznika akademickiego pt. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej pod red. B. Szczechowicza.