PROBLEMATYKA BADAWCZA

socjologia ciała i kultury fizycznej, socjologia czasu wolnego, czas wolny młodzieży, bariery uczestnictwa w sporcie i rekreacji fizycznej, kultura fizyczna w społeczeństwie polskim, zwyczaje żywieniowe, prozdrowotny styl życia, ideały piękna ciała, relacje międzykulturowe, przemiany kapitalizmu i demokracji

PUBLIKACJE

do roku 2008

od roku 2009

Wybrane publikacje:

  1. Myśliwska K., Zdrowie i uroda w systemie aksjologicznym uczestniczek zajęć fitness, [w:] Kultura Fizyczna, 2007, Warszawa, nr 5-6, s. 23-28.
  2. Myśliwska K., Socjologia czasu wolnego, [w:] Winiarski R. (red.) Rekreacja i czas wolny, 2010, WAiP, Warszawa, s.134-159.
  3. Myśliwska K., Kontrowersje wokół pojęcia kultura fizyczna, [w:] Zowisło M. (red.) Studia Humanistyczne 2010, AWF Kraków, s.59-68.
  4. Myśliwska K., Powody i bariery uczestnictwa w rekreacji ruchowej na tle przemian społeczno-kulturowych (w:) Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych, W.Cynarski, J.Kosiewicz, K.Obodyński (red), 2012, WUR Rzeszów  414-426.
  5. Myśliwska K., Wskaźniki aktywności sportowo-rekreacyjnej – stan obecny a postulowany (w:) Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, M.Zowisło, Kosiewicz (red.),  AWF Kraków 2015, s.497-506.
  6. Myśliwska K., Dbałość o urodę w budżecie czasu, (w;) J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (red.), Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie, 2016, 303-312.
  7. Nowak P., Myśliwska K., Kapitał ludzki i społeczny a rozwój turystyki na obszarach wiejskich (w:) W. Kamińska i M. Wilk-Grzywna, Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, Warszawa, PAN, 2016, s. 21-44.