11 stycznia na specjalnym spotkaniu w auli Collegium Maius zebrali się przedstawiciele władz UJ - rektor prof. Wojciech Nowak, prorektorzy prof. Dorota Malec i prof. Armen Edigarian, przybyli z wielu ośrodków naukowych romaniści oraz naukowcy zajmujący się turystyką, przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, a przede wszystkim rodzina zmarłego w 2017 roku prof. Janusza Sondla. 

Na ręce wdowy - Elżbiety Sondel, przekazana została księga pt. "Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność, Prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla". Wydawnictwo, które przygotowane zostało dla uczczenia 80. urodzin i 40-lecia pracy na krakowskiej AWF wybitnego znawcy prawa rzymskiego i prawa turystycznego, miało być ofiarowane jubilatowi, plany te niestety przekreśliła śmierć Profesora. Na ponad 660 stronach znalazły się m.in. takie zagadnienia jak studia dotyczące turystyki w antycznej Grecji i Rzymie - jak na przykład o zakazach przemieszczania się po Imperium Rzymskim, o prawnych regulacjach transportu morskiego, o odpowiedzialności armatorów i oberżystów, o ówczesnych znakach drogowych, jakimi były kamienie milowe. Turystyce w późniejszych czasach poświęcone są między innymi teksty o prawnych uregulowaniach dotyczących podróżujących w okresie średniowiecza pielgrzymów czy też o podróżach kupców, jak również teksty na temat powstawania - znacznie już później - pierwszych towarzystw turystycznych i ich działalności.

W księdze znajdują się wreszcie artykuły odnoszące się do różnych zagadnień współczesnego prawa turystycznego, które przez autorów analizowane są od strony praw człowieka, prawa konstytucyjnego, europejskiego, karnego oraz cywilnego. Wśród aspektów współczesnego prawa turystycznego pojawiają się takie zagadnienia jak m.in. turystyka medyczna, internetowe pośrednictwo w najmie obiektów wakacyjnych, ochrona praw podróżnych, turystyka górska, odpowiedzialność odszkodowawcza za zmarnowany urlop, czy za niewłaściwe wykonanie usługi transportu, odpowiedzialność kontraktowa agentów handligowych w lotnictwie cywilnym.

Publikacja została wydana pod redakcją dr. Piotra Cybuli, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród ponad 40 autorów można znaleźć nazwiska prof. Bogusławy Gneli, prof. Hanny Zawistowskiej, prof. Jerzego Gospodarka, prof. Zygmunta Kruczka, dr. Jerzego Raciborskiego, dr. Dominika Wolskiego, czy dr. Krzysztofa Sondla.

Źródło:  www.tur-info.pl

T.W.

6 grudnia 2018 r. w Sali obrad Rady Miasta Krakowa miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego” zorganizowana przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków oraz Urząd Miasta Krakowa. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nasz Wydział reprezentowali: dr hab. Zygmunt Kruczek, dr Jerzy Raciborski, dr Bożena Alejziak, dr Krzysztof Borkowski, dr Piotr Cybula, dr Robert Rokowski, dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb.
Konferencję otworzył Vice Prezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig wskazując na znaczącą rolę turystyki i usług przewodnickich dla miasta, jego gospodarki i wizerunku.
Celem konferencji było zaprezentowanie badań rynku pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek zleconych przez miasto Kraków oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Konferencja stała się platformą do dyskusji nad diagnozą uwarunkowań rynkowych. W pierwszej sesji konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań nad usługami przewodnickim w Krakowie, w mieście historycznym, o unikatowych wartościach kulturowych; natomiast w drugiej sesji pokazano wyniki badań ogólnopolskich nad rynkiem pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Sesja trzecia poświęcona była problematyce prawnej przewodnictwa i pilotażu.
Zarówno w badaniach ogólnopolskich jak i tych wykonanych w Krakowie wykazano wysoką jakość usług przewodników turystycznych oraz pilotów w ocenach zarówno turystów jak i organizatorów turystyki. Przeprowadzona deregulacja zawodów przewodnika miejskiego i pilota wycieczek nie miała co prawda wpływu na kształtowanie się jakości usług i zarobków osób wykonujących te zawody oraz kosztów imprez turystycznych, ale doprowadziła do destabilizacji dotychczasowego systemu świadczenia usług, pojawienia się osób świadczących usługi na zasadach ekonomii współdzielenia (free guiding), załamaniu się rynku szkoleń. Istotnych problemem jest potwierdzanie posiadanych kwalifikacji przez nowych przewodników i pilotów wobec braku ustawowych regulacji. Nowe możliwości w tym zakresie tworzy Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki oraz Zintegrowany System Kwalifikacji, do którego można wprowadzić zarówno stare, zderegulowane zawody jak i nowe kwalifikacje, które pojawią się na rynku pracy. W wielu referatach wskazano na globalne trendy w turystyce, determinujące rynek usług przewodnickich, takie jak niestandardowe formy oprowadzania i niestandardowe miejsca zwiedzania, specjalistyczne i tematyczne trasy, teatralizację turystyki. Zacierają się różnice między usługami pilota i przewodnika lokalnego, następuje łączenie tych funkcji. Na oferowanie pracy oraz jej poszukiwanie coraz większy wpływ ma Internet, nowe technologie komunikowania się oraz media społecznościowe.
W odniesieniu do regulacji prawnych na konferencji dyskutowano o możliwościach świadczenia usług przewodnickich na europejskim wspólnym rynku pracy, sposobach potwierdzania kwalifikacji zawodowych, a także o problemach regulacji przewodnictwa wysokogórskiego.
Referaty z konferencji opublikowane zostaną przez AWF Kraków w specjalnym numerze czasopisma „Folia Turistica” oraz w naukowej monografii.

dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF Kraków

W listopadzie 2018 r. – wraz z decyzją o przyznaniu środków na kontynuację badań – uruchomiony został drugi etap międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy" (nr projektu 133/BS/KPT/2018). Kierownikiem projektu jest prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, a w skład Zespołu badawczego wchodzą także: Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch; dr Anna Piotrowska;  dr Małgorzata Kryczka;  dr Bartosz Szczechowicz; dr Jerzy Raciborski oraz dr Stanisław Matusik.

Głównym celem badań, które rozpisane były na rok 2017 i 2018 jest analiza struktury podmiotowej (uczestników, tj. oferujących i kupujących) i przedmiotowej (usług będących przedmiotem wymiany) rynku usług kosmetycznych oraz warunków i czynników prowadzenia na nim działalności gospodarczej, a także perspektyw jego rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i możliwości zatrudnienia. Zakres przedmiotowy badań – a jednocześnie wstępny układ raportu końcowego (który w założeniu ma mieć formę monografii przydatnej do celów dydaktycznych) – przedstawia się następująco:

  • Usługi kosmetyczne - podstawowe pojęcia, podziały, specyficzne cechy.
  • Metody analizy rynku - badania rynkowe, badania marketingowe, prognozowanie.
  • Znaczenie i ekonomiczny wymiar współczesnego rynku usług kosmetycznych.
  • Uwarunkowania rozwoju sektora usług kosmetycznych w Polsce i na świecie.
  • Modele biznesowe oraz konkurencja rynku usług kosmetycznych.
  • Główni gracze oraz rola franchisingu na rynku usług kosmetycznych.
  • Wykorzystanie instrumentów marketingowych na rynku usług kosmetycznych.
  • Rynek edukacyjny i pracy w sektorze usług kosmetycznych.
  • Aktualne tendencje i trendy uwidaczniające się na rynku usług kosmetycznych

Badania krakowskiego rynku usług kosmetycznych nie były jak dotąd prowadzone (nie prowadzono zresztą takich badań w żadnym innym polskim mieście). W ogóle problematyka rynku usług kosmetycznych stanowi rzadki przedmiot badań oraz publikacji, co jest jednym z czynników niekorzystnie wpływających zarówno na procesy edukacyjne (nie tylko na poziomie akademickim, ale na innych poziomach nauczania), jak i funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy. Niedostatek badań i publikacji na temat zasad funkcjonowania rynku usług kosmetycznych oraz praktycznych aspektów działalności w tym sektorze gospodarki stanowił jedną z podstawowych przesłanek decyzji o podjęciu badań oraz ich zakresie przedmiotowym. Obecnie prowadzone są końcowe analizy statystyczne oraz trwają prace nad raportem z pierwszej część badań, który powinien się ukazać – jako monografia - w pierwszej połowie 2019 roku.

 PC

Ukazała się nowa monografia dr hab. prof.nadzw. Dobiesława Dudka pt. "Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939".

Fragment wstępu:
"... celem pracy jest przedstawienie dziejów polskiej myśli o kulturze fizycznej od czasów najdawniejszych do 1939 r. Rozwój myśli o polskiej kulturze fizycznej ukazaliśmy oczywiście na tle ogólnych uwarunkowań kulturowych, społecznych, oświatowych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie te wydarzenia są ukazane na tle uwarunkowań europejskiej i światowej kultury fizycznej..."