PROBLEMATYKA BADAWCZA

- międzynarodowy ruch turystyczny
- polityka regionalna i lokalna w turystyce i rekreacji
- rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki
- promocja turystyczna regionu
- zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych
- zarządzanie jakością w turystyce
- znaczenie transportu dla rozwoju turystyki

DOROBEK NAUKOWY
Publikacje 

  1.  „Socio-Demographic Profile of Tourists in Cracow”,  Economics and Organization of Enterprise, Volume 3, Number 1, Warszawa, 2009 r
  2.  „The role and significance of regional airport in the development of tourist movement in Małopolska”, „Entrepreneurship in Tourism and Sport Business”, red. by Małgorzata Bednarczyk, wyd. Fundacja dla UJ, Kraków 2008 r.
  3.  „Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S.A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (10)/2007 r.
  4.  „Przekrojowo-czasowa analiza aksonometryczna bazy i ruchu turystycznego w Polsce”, „Problemy turystyki”, Warszawa, 2004 r.
  5.   „Analiza zróżnicowania bazy i ruchu turystycznego w Polsce na podstawie danych przekrojowo-czasowych”, „Wiadomości statystyczne”, Warszawa 2004 r.

Referaty na konferencjach

  1. „Jakość w działalności portu lotniczego”, Konferencja Naukowa „Komunikacja i jakość w zarządzaniu”, Uniwersytet Jagielloński, 2009 r. (oddany do druku)
  2. „Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009 r.  (oddany do druku)
  3. „Podatek VAT w turystyce – wybrane problemy”,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo i Społeczeństwo w XXI wieku”, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004 r.