Prof. Paed Dr. Karol Görner, PhD.

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Turystyka kwalifikowana
Turystyka szkolna
Turystyka specjalistyczna – Nordic Walking
Aktywność rekreacyjna i turystyczna w czasie wolnym

Najważniejsze publikacje

GÖRNER, K.1992. Úroveň mravných postojov 11-13 ročných detí organizovaných v turistických krúžkoch mládeže a ich rovesníkov. In: Vedeckovýskumné práce učiteľov KTV PF v B. Bystrici k  30. výročiu založenia VŠTJ Slávia PF B. B. a k 11. letným akademickým majstrovstvám SR v roku 1992. Banská Bystrica : PF, 1992, s. 69-99. ISBN 80-85162-35-0
      
GÖRNER, K.1994. Formatívna stránka turistického procesu a mravné postoje starších žiakov ZŠ. In: Acta Univerzitatis Matthaei Belii. Banská Bystrica : FHPV UMB, 1994, s. 83-107. ISBN 80-85162-75-x  

GÖRNER, K.: Overenie nadobudnutej úrovne základného učiva z tematického celku cvičenia v prírode, v rámci učebných osnov telesná a športová výchova, žiakmi 8. ročníka ZŠ. In: Zborník vedeckovýskumných prác z IGÚ č. 95/5195/611. Banská Bystrica : FHV UMB, 1996, s. 31- 42. ISBN 80-8055-018-2

GÖRNER, K. 1998. Vplyv turistických aktivít v stredohorskom prostredí na zmeny funkčnej zdatnosti študentov TV. In: Physical Education and Sport, ročník VIII. N4/1998, s. 19-22.   ISSN 1335-2245
  
GÖRNER, K.1999. Turistické aktivity realizované na kurze turistiky a pobytu v prírode a ich vplyv na zmeny pohybovej výkonnosti študentov TV FHV UMB. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, roč. III., sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica :  FHV UMB, 1999, s. 159-166. ISBN 80-8055-283

GÖRNER, K.2000. Zmeny pohybovej výkonnosti vplyvom zaťaženia extenzívneho charakteru  realizovaného formou turistických aktivít. In: Turistika a šport v prírode, prostriedok rozvoja pohybovej schopnosti.  Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2000, s. 35 – 42. ISBN 80-8040-151-9

GÖRNER, K. 2002.Názory žiakov na miesto turistických, pohybových a pobytových aktivít v prírode v školskej a mimoškolskej výchove žiakov druhého stupňa ZŠ v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov ZŠ v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia – výstupy grantovej úlohy č. 1/7318/20. Banská Bystrica : UMB FHV, 2002, s.175 – 183. ISBN 80-8055-710-1
   
GÖRNER, K. - KOMPÁN, J.2003. Cardiovascular system response on the load in the form of hiking of the woman- recreational sports woman. In: Acta Universitatis Matthiae Belii,  Physical education and sport, No5. Banská Bystrica : KTV PF UMB, 2003, s. 13 – 18.  ISBN 80-8055-848-5
   
GÖRNER, K. - PRUSIK, K. 2004. Walking like a proper indicator of change presented in cardiovascular system of the college student in the middle mountain level. In: Book of Abstracts – Europen College od Sport Science. Clermont - Ferrand:2004,s.187 
 
GÖRNER, K. 2005. Changes in motor performance capacity of athlets under the influance of hiking activities. In: Sporto Mokslas -  Sport Science 3 /41 - Journal of Lithuanian sport science, .Vilnius: Sporto informacijos centras,  2005, s. 77 – 81. ISSN 1392-1401 
 
BOCHENEK, M. – GÖRNER, K. 2005. Uczestnictwo dzieci i mlodziezy szkolnej z regionu poludniowego Podlasia w wybranych formach turystyki. In: Rekreacja, Turystyka, Kultura. Gdansk: AWFiS im. J. Śniadeckego,  s. 211 – 218.ISBN 83-89227-02-9

GÖRNER, K. - BOCHENEK, M.2006. Zainteresowania turystyczne dzieci i mlodziezy szkolnej. In: Turistika i rekreacja – wymiary teoretyczne i praktyczne. Rzeszów: WUR, s. 190 – 196. ISBN 978-83-7338-2122-1

GÖRNER, K. – PYŠNÝ, L. – KOMPÁN, J.2007. Pešia turistika  a pobyt v prírode  z pohľadu ich všestranného využitia. Ústí nad Labem : ÚZS UJEP, 2007, 109 s. ISBN 978-80-7044-872-4
  
GÖRNER, K. 2007. Turistika. In: KIRCHNER, J. et. al.: Aktivity v prírode. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, 165 s. ISBN 978-80-7044-864-9
  
GÖRNER, K. 2007. Reakcija serdečno-sosudistoj sistemy ženščin raznogo urovnia funkcionaľnoj vynoslivosti na nagruzku turpochoda, provodimogo v srednegorie. In: Teorija i praktika fizičeskoj kuľtury, 2007, 4, s. 57 – 59. ISSN 0040-3601 / index 70966
  
GÖRNER, K. -  BOCHENEK, M. -  KEDRA, P.2007. Scholl tourism in the opinions of students and teachers from the region of the southern Podlasie. In: Dabrowski – Rowiński: Socio-economic aspects of tourism and recreation. Varšava: AWF ITIR, 2007, s. 92 – 95. ISBN 10:83-89630-32-X

GÖRNER, K. – KOMPÁN, J.2008. Miesto turistiky a pobytových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie veku 12 – 15 rokov na začiatku nového storočia. Banská Bystrica: UMB FHV, 2008, 131s. ISBN 978-80-8083-558-3
  
GÖRNER, K. - PRUSIK, K. – KIRCHNER, J. 2008. Analiza walorow zdrowotnych rekreacijnych biegu na orientacje. In: Journal of Outdoor Activitiess, Vol. 1, No. 1, Ústí nad Labem: UJEP, 2008, s. 46 – 59. ISSN 1802-3908
   
PRUSIK, K. - GÖRNER, K. – WIECH, M. – PRUSIK, Kr. 2009. Wplyw prawidlowego rekreacyjnego programu ruchowego seniorów na zmiany w tkance tluszcowej. In: Pohyb je život.  Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2009, s. 112 – 124. ISBN 978-80-7414-122 - 5