Problematyka naukowa:

 1. Ochrona przyrody, w szczególności;
  - funkcjonowanie terenów chronionych,
  - turystyka na terenach chronionych.
 2. Edukacja środowiskowa i jej związki z turystyką.
 3. Zagadnienia turystyki zrównoważonej.
 4. Problematyka turystyki kwalifikowanej.
 5. Działalność organizacji turystycznych.

Publikacje :

 

 1.  
  1. Piotr Dabrowski, Lubomir Gabla, Roman Pedrys. 1981, The Excitations Functions of 4s-4p and 3d-4p Transitions in Ni Atoms Sputtered from Metalic Targets by Ar Ions. Physica C, 103.
  2. Piotr Dabrowski, 1986, Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania Parku Narodowego w Abruzzach. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 7, nr. 2.
  3. Piotr Dabrowski, 1988, Uloha Fyziky v Ekologickom Vzdelani a Vychove. Zbornik matrialov z 6 celostatnej konferencie DIDFYZ'87. Pedagogicka Fakulta. Nitra.
  4. Piotr Dabrowski, 1989, Swjaz miezdu obrazowanijem w oblasti okruzajuszczej sriedy i sanitarnym obrazowanijem w obuczenii fizikie. Materialy z konferencji: Teachers and Health Education. Uniwersytet Karola. Praga.
  5. Piotr Dabrowski, 1989, Nuclear Energy Problems in Physics Teaching. Materialy z konferencji: Teachers Education in the Field of Environment Protection. Wyzsza Szkola Pedagogiczna. Kraków.
  6. Piotr Dabrowski, 1990, Dzialalnosc polskich parków narodowych na polu edukacji srodowiskowej. Chronmy Przyrode ojczysta. nr 3.
  7. Piotr Dabrowski, 1991, Connection Beetween Physics Teaching and the Attitude Towards Nuclear Energy. Proceedings of the International Conference: „How to Teach about the Protection of the Environment". Kraków.
  8. Piotr Dabrowski, 1992, Integracyjna rola edukacji srodowiskowej w nauczaniu przyrodoznawstwa. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Przyrodnicze, z. 9.
  9. Piotr Dabrowski, Krzysztof Konieczny, 1992, Postawy i oczekiwania zwiedzajacych wobec Pieninskiego Parku Narodowego w zakresie edukacji srodowiskowej. Pieniny- Przyroda i Czlowiek, nr 1.
  10. Piotr Dabrowski, 1995, Pieninski Park Narodowy jako osrodek edukacji srodowiskowej. Wyd. Eko-Tourist. Kraków, s. 1- 237.
  11. Piotr Dabrowski, 1998, Renaturyzacja Czarnego Dunajca jako element ochrony bioróznorodnosci regionu. [w:] Bliskie naturze ksztaltowanie rzek i potoków. IMGW O/Kraków. 225-234.
  12. Piotr Dabrowski, 1999, Ekoturystyka (turystyka przyrodnicza) jako forma turystyki kwalifikowanej. [w:] Turystyka aktywna * Turystyka kwalifikowana. Lobozewicz T., (red.) Warszawa.
  13. Piotr Dabrowski, 2000, Transboundary Biosphere Reserves: The Comment to the Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves. [w:] Biosphere Reserves on Borders. Breymeyer A., Dabrowski P., (red.) Polski Narodowy Komitet UNESCO-MAB. Warszawa, 2000. ss: 13-23.
  14. Piotr Dabrowski, 2000, Rola terenów chronionych w edukacji srodowiskowej. Biuletyn Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie nr 1. 2000. ss: 59-72.
  15. Piotr Dabrowski, 2001, Znaczenie turystyki dla mozliwosci ochrony i ekorozwoju zlewni Czarnego Dunajca. Folia Turistica. nr 10. 2001. ss: 99-133.
  16. Polish Biosphere Reserves in the Changing Society. Proceedings of the International Workshop „Changing Natural and Cultural Values in Biosphere Reserves", Stara Lesna, Slovakia. Slovak Academy of Sciences. Bratislava, 2002. ss: 41-50.
  17. Rola przewodników górskich w edukacji srodowiskowej. Folia Turistica nr 13. 2002.
  1. Piotr Dabrowski, 1977, Ojców klejnotem polskiej przyrody, jego ocalenie naszym obowiazkiem. Aura, nr 7.
  2. Piotr Dabrowski, 1978, Dzis i jutro Pienin. Aura, nr 8.
  3. Piotr Dabrowski, 1980, Czekajac na park narodowy. Aura, nr 8.
  4. Piotr Dabrowski, 1981, Zapiski z Gór Stolowych. Przyroda Polska, nr 12.
  5. Piotr Dabrowski, 1982, 50 lat Pieninskiego Parku Narodowego. Aura, nr 7.
  6. Piotr Dabrowski, 1984, Park narodowy w Gorcach. OA PTTK, Kraków.
  7. Piotr Dabrowski, 1984, Ochrona przyrody w pieninskim pasie skalkowym. OA PTTK, Kraków.
  8. Piotr Dabrowski, 1986, Park Narodowy Stelvio. Przyroda Polska, nr 4.
  9. Piotr Dabrowski, 1986, Pólnocna zbocze Policy. Przyroda Polska, nr 5.
  10. Piotr Dabrowski, 1986, Parki narodowe we Wloszech. Las Polski, nr 19.
  11. Piotr Dabrowski, 1986, W Martelltal. Watra, nr 7. OA PTTK, Kraków.
  12. Piotr Dabrowski, 1986, Kalbryjski Park Narodowy, Przyroda Polska, nr 12.
  13. Piotr Dabrowski, 1987, Polemika wokól rezerwatu na Policy. Przyroda Polska, nr 12.
  14. Piotr Dabrowski, 1988, Plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzanskiego Parku Narodowego. Aura, nr 1.
  15. Piotr Dabrowski, 1988, Die Bedrohung des Nationalparks Pieniny. Europaisches Bulletin: Natur und Nationalparke, vol. 26, no. 99.
  16. Piotr Dabrowski, 1988, Pieniny - die Bedrohung des Erbes. Natur und Land, Heft 4/5.
  17. Andrzej Czastka, Piotr Dabrowski, 1989, Referat programowy PKE na konferencji „Tatry dzis i jutro". Zeszyty Problemowe Sekcji Parków Narodowych PKE, nr 1.
  18. Piotr Dabrowski, 1989, Abruzyjski Park Narodowy. Przyroda Polska, nr 7.
  19. Piotr Dabrowski, 1989, Miedzynarodowe uznanie dla idei zielonych pluc Polski. Aura, nr 11/12.
  20. Piotr Dabrowski, 1989, Ochrona przyrody w pieninskim pasie skalkowym. Wyd. II, popr. i uzup. OA PTTK, Kraków.
  21. Piotr Dabrowski, 1990, Kampf um den Schutz der Gebigskette Bieszczady in Polen. Europaisches Bulletin: Natur und Nationalparke, vol. 28, no. 106.
  22. Piotr Dabrowski, 1990, Nature Preserving Guard - Legal Status and Forms of Activity. Proceedings of the Seminar: „Skils for Public Contact". Peak National Park, Losehill Hall (U.K).
  23. Piotr Dabrowski, 1991, Beskydsky narodny park. Chranene uzemia Slovenska, z. 17.
  24. Piotr Dabrowski, 1992, Parki Narodowe Apeninów, cz. I. Wierchy, R. LVI, s. 139-148.
  25. Piotr Dabrowski, Zygmunt Denisiuk, 1992, Rezerwaty przyrody. Przyroda Polska, nr 7.
  26. Piotr Dabrowski, 1993, Parki Narodowe Apeninów, cz. II. Wierchy, R. LVII, s.206-216.
  27. Piotr Dabrowski, 1993, Tourism for Protection - Protection for Tourism. Naturopa, Environment Features, no. 93 - 3. Council of Europe. Strasbourg.
  28. Piotr Dabrowski, 1994, Tourism for Conservation, Conservation for Tourism. Unasylva (FAO) vol.45.(1), Roma.
  29. Piotr Dabrowski, 1994, Parki narodowe Apeninów, cz. III. Wierchy, R. LIX, s. 102-114.
  30. Piotr Dabrowski, 1998, Parki Narodowe - Turystyka - Edukacja. [w:] Edukacja ekologiczna w turystyce. Gotowt-Jeziorska A., (red.) UKFiT, Kraków.
  31. Piotr Dabrowski, 1999, Wybrane problemy ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Euroregionu „Tatry" (w jez. polskim i slowackim). [w:] 5 lat Euroregionu „Tartry". Nowy Targ - Kiezmark.
  32. Piotr Dabrowski, 1999, Najcenniejsze szlaki przyrodnicze (w jez. polskim, angielskim i niemieckim). „Kraj", Warszawa, s.1-47.
  33. Piotr Dabrowski, 2000, W sprawie przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Aura, nr 7.
  34. Piotr Dabrowski, 2002, Natural and Cultural Heritage as a Basis for Ecotourism in Poland. Proceedings of International Conference „Tourism Towards Sustainability", Varin, Slovakia. Ecological Tourism in Europe. Bonn, ss: 24-29.
  35. Piotr Dabrowski, Tomasz Lamorski, 2003, Babia Góra National Park. Tourism and its Impact on Biodiversity. Report of the International Workshop for CEE Countries: „Tourism in Mountain Areas and the Convention on Biological Diversity. BfN-Skripten, nr 77, ss:31-32.
  1. Piotr Dabrowski, 1981, Z zagadnien ochrony przyrody pieninskiego pasa skalkowego. Materialy szkoleniowe. SGR SOP, Kraków.
  2. Piotr Dabrowski [red.] i inni, 1984, Rezerwaty przyrody Wyzyny Krakowskiej. Materialy szkoleniowe SOP. OA PTTK, Kraków.
  3. Piotr Dabrowski, Danuta Turkiewicz, 1987, Materialy pomocnicze do nauczania fizyki w klasie pierwszej liceum ogólnoksztalcacego o profilu matematyczno-fizycznym. Wydawnictwo WSP. Kraków.
  4. Piotr Dabrowski, 1988, Problematyka ekologiczna w nauczaniu fizyki. Aura, nr 2.
  5. Piotr Dabrowski [red.] i inni, 1989, Materialy szkoleniowe Strazy Ochrony Przyrody. OA PTTK. Kraków.
  6. Piotr Dabrowski, Ewa Tatkowska, Irmina Ziolo, 1991, Edukacja srodowiskowa ucznia poprzez szkolne wycieczki przyrodnicze. Wojewódzki Osrodek Metodyczny. Kraków.
  1. Piotr Dąbrowski, 1993, Co to jest ekoturystyka? Turystyka i nowoczesność, nr 2.
  2. Piotr Dąbrowski, 1994, Turystyka ekologiczna w okolicach Krakowa. Rynek Turystyczny, wyd. spec. grudzień.
  3. Piotr Dąbrowski, 1997, Wykorzystanie lokalnych linii kolejowych. Rynek Turystyczny no. 8.
  4. Piotr Dąbrowski, 1998, Rozwój turystyki kwalifikowanej a nowe regulacje ustawowe.
   Rynek Turystyczny no. 8.
  5. Piotr Dąbrowski, 2000, Ekoturystyka - łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Ekoprofit nr.7/8.
  1. Piotr Dabrowski, 1986, Straz Ochrony Przyrody w Pieninach, Gorcach i Ojcowie. Biuletyn Organizacyjny LOP, nr 2.
  2. Piotr Dabrowski, 1984, Akcje letnie SOP. Przyroda Polska, nr 3.
  3. Piotr Dabrowski, 1981, Ofensywa prywaty w Tatrach. Przyroda Polska, nr 9.
  4. Piotr Dabrowski, 1988, Niebezpieczny pomysl. Przyroda Polska, nr 8.
  5. Piotr Dabrowski, 1989, Nierzetelny bilans. Aura, nr 2.
  6. Piotr Dabrowski, 1990, Dolarowy zawrót glowy. Aura, nr 6.
  7. Piotr Dabrowski, 1990, Europejskie seminarium w Parku Narodowym Peak w Wielkiej Brytanii. Biologia w szkole, nr 1/2.
  8. Piotr Dabrowski, 1990, Nieudany folder. Aura, nr 8.
  9. Piotr Dabrowski, 1991, Wizyta brytyjskich rangerów w Polsce. Tatry, nr 1.
  10. Piotr Dabrowski, 1993, Niewykorzystana szansa - refleksje na temat nowej ustawy o ochronie przyrody. Aura, nr 2.
  11. Piotr Dabrowski, 1993, Pieninski Park Narodowy, ( folder ) PPN, Kroscienko.
  12. Piotr Dabrowski, Dioniz Dugas, 1993, Pieniny. Voyager, Warszawa.
  13. Piotr Dabrowski, 2002, 70 lat Pieninskiego Parku Narodowego. Gazeta Górska nr. 3, s: 3.
 2. Artykuly i komunikaty naukowe:

  II. Prace popularno-naukowe:

  III. Materialy dydaktyczne i szkoleniowe:

  IV. Wdrozeniowe ( branzowe ):

  V. Inne: