Lista przynależności do grup studentów I roku:

Nie informujemy telefonicznie studentów o przydzielonym im numerze albumu – należy przyjechać do Dziekanatu i to sprawdzić.