Doktor habilitowany, obszar nauk humanistycznych, dziedzina historia, historia sportu, 2014.

Charakterystyka dorobku naukowego

Problematyka badawcza i publikacje naukowe wpisują się w obszar nauk humanistycznych i nauk o kulturze fizycznej w zakresie historii turystyki i sportu, głównie dziejów alpinizmu, taternictwa i narciarstwa ukazywanych z szerszej, społeczno-kulturowej i politycznej perspektywy. Wszystkie publikacje są oryginalne. Wyjaśniają i analizują istotę oraz uwarunkowania rozwoju dyscyplin związanych z działalnością człowieka w górach, badają proces instytucjonalizacji, kształtowania się ideologii alpinistycznej oraz kwestie sprzętowo-techniczne i  psychologiczno-pedagogiczne dotyczące szkolenia w poszczególnych dyscyplinach.

Działalność naukowa:

Monografie:

 1. E. Roszkowska, Alpinizm europejski 1919–1939. Ludzie – Tendencje – Osiągnięcia, Kraków 2007, ss. 403 [monografia wyróżniona w 2008 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą indywidualną II stopnia za osiągnięcie naukowe].
 2. E. Roszkowska, Taternictwo polskie do 1914 roku. Geneza i rozwój, Kraków 2013, ss. 488. [uznana za wybitne osiągnięcie naukowe Wydziału Turystyki i Rekreacji w latach 2013-2016].

Wybrane artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 1. E. Kuczaj-Jasińska, Początki narciarstwa wojskowego w Galicji, „Studia Humanistyczne” 2003, nr 3, s. 181–198.
 2. E. Roszkowska, Wincenty Arnese – działalność na rzecz Towarzystwa Tatrzańskiego, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace naukowe letniej szkoły historyków kultury fizycznej, t. VII pod red. L. Nowaka, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 233–243.
 3. E. Roszkowska, Austriackie środowiska wojskowe a powstanie i rozwój narciarstwa w Galicji (1891−1914), „Folia Turistica” 2008, nr 19, s. 75-90.
 4. E. Roszkowska, Polski udział w tworzeniu Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych (UIAA), [w:] Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887−2007), pod red. S. Zaborniaka i P. Króla, Rzeszów 2008, s. 11−23.
 5. E. Roszkowska, Jerzy Maślanka’s (1886-1961) Place in the History of Polish Mountain Exploration, [w:] From the most recent history of physical culture in Poland, vol. IX: From the history of the tourism movement in Poland between 1886 and 2009, edited by Renata Urban, Gorzow Wlkp. 2010, s. 67-79.
 6. E. Roszkowska, Associations of polish mountain tourism in the Austrian partition, [w:] Z dziejów turystyki w Polsce I polonijnej kultury fizycznej, From the history of tourism in Poland and Polish physical culture, pod red. A. Kowalczyka, L. Nowaka, R. Urban, Gorzów Wlkp. 2012, s. 19-32.
 7. E. Roszkowska, Alpejska działalność Mariana Smoluchowskiego, „Folia Turistica” 2012, nr 26, s. 213-238.
 8. T. Ręgwelski, E. Roszkowska [współautor], Wspinaczka sportowa konkurencją olimpijską? Śladami starań o miejsce w programie igrzysk, „PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2016, t. XV, nr 4, s. 35-49.  lub http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.30

Doświadczenie dydaktyczne jest efektem 30-letniej pracy w AWF i instruktorskiej w PZA, nabyte w trakcie prowadzenia rożnych gatunkowo zajęć, jak: wykłady (także monograficzne), ćwiczenia, obozy, plenerowe formy aktywności turystycznej, specjalności instruktorskie ze wspinaczki, seminarium magisterskie, zajęcia w języku angielskim dla studentów Erasmusa oraz prowadzonych szkoleń skałkowych, taternickich, alpejskich w KW Kraków i instruktorskich w PZA. Wzbogacone zostało ono zrealizowanymi poza Uczelnią kursami i stażami: młodszy instruktor, instruktor taternictwa PZA, a także uprawnieniami państwowymi: instruktor wspinaczki sportowej i instruktor wspinaczki wysokogórskiej.

Działalność dydaktyczna:

 • Opracowanie w języku angielskim treści programowych dla nowego przedmiotu Climbing dla studentów Erasmusa realizowanego od roku akademickiego 2008/2009 (semestr letni) – aktualizowane co roku.
 • Opracowanie treści programowych dla zajęć fakultatywnych: specjalizacja instruktorska – wspinaczka skałkowa na kierunku turystyka i rekreacja studia jednolite magisterskie stacjonarne i wieczorowe, studia licencjackie stacjonarne i wieczorowe I stopnia, studia licencjackie zaoczne I stopnia realizowane od roku akademickiego 2009/2010.
 • Współautorka programu nowej specjalizacji Turystyka Przygodowa, wprowadzonej do realizacji od roku akademickiego 2011/2012.
 • Autorka programu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Turystyka Dzieci i Młodzieży.
 • Autorka programu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Turystyka i Rekreacja, (realizowany na Wydziale WF)

Oprócz powyższych dydaktykę wspierają artykuły, które wraz z publikacjami wykazanymi w części dotyczącej nauki stanowią w wymiarze praktycznym fundamentalne pozycje dla polskich i zagranicznych naukowców oraz studentów AWF, studentów wydziałów humanistycznych i społecznych uniwersytetów, jak i osób uprawiających turystykę i sporty górskie, dotyczącą zarówno dziejów eksploracji gór, jak i poszczególnych dyscyplin:

 • E. Roszkowska, Tatry kolebką polskiego alpinizmu?, [w:] Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, pod red. J. Pociask-Karteczki, A. Matuszyka i P. Skawińskiego, Kraków-Zakopane 2007, s. 93−102.
 • E. Roszkowska, Rola nieformalnych „organizacji” taternickich w rozwoju polskiego ruchu wspinaczkowego w latach 1903-1914, [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, pod red. D. Dudka, Studia i Monografie AWF Kraków nr 61, Kraków 2009, s. 62-74.
 • E. Roszkowska, Tatry jako sacrum w ideologii górskiej Mariusza Zaruskiego, „Folia Turistica” 2012, nr 27, s. 133-148.
 • E. Roszkowska, Narciarstwo w Kompanii Wysokogórskiej, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, pod red. L. Nowaka, R. Urban, Gorzów Wlkp. 2014, s. 73-84.
 • E. Roszkowska, Zimowa turystyka alpejska – uwagi o początkach zjawiska, „Folia Turistica” 2015, nr 36, s. 23-39.
 • E. Roszkowska, Taternictwo kobiece w latach 1945–1964. Rekonesans badawczy, [w:] Wierchy wołają. Wiesławowi A. Wójcikowi na siedemdziesiąte urodziny, pod red. J. Konieczniaka i J. Pociask-Karteczki, Kraków 2016, s. 353-364.

Publikacje do roku 2008

Publikacje od 2009 roku