PROBLEMATYKA BADAWCZA
Historia turystyki i sportu na ziemiach polskich i na świecie (głównie w Europie) ze szczególnym uwzględnieniem alpinizmu i narciarstwa (społeczno-kulturowe i polityczne uwarunkowania genezy poszczególnych dyscyplin, rozwój struktur organizacyjnych, biografistyka, piśmiennictwo).
Metodyka nauczania wspinaczki.
Turystyka kwalifikowana jako forma szkolnego wychowania fizycznego (metodyka nauczania).


Ważniejsze publikacje:
(dr Ewa Roszkowska dawniej Ewa Kuczaj, Ewa Kuczaj Jasińska)

  1. E. Kuczaj, Dolomity 1990, „Taterniczek” 1991, nr 38.
  2. E. Kuczaj, J. Jasiński, Bergell, „Taterniczek“ 1991, nr 38.
  3. E. Kuczaj (współpraca redakcyjna) L. Terray, Niepotrzebne zwycięstwa. Od Alp do Annapurny, II wyd. polskie, Kraków 1994.
  4. E. Kuczaj-Jasińska, Alpinizm niemiecki i włoski lat trzydziestych w obliczu totalitaryzmu faszystowskiego, „Wierchy” 1998, s. 163–176.
  5. E. Kuczaj-Jasińska, Der Umbruch im europäischen Alpinismus in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, „Inter Finitimos. Wissenschaftlicher Informationsdienst deutsch-polnische Beziehungen” 1998, nr 13, s. 9-16.
  6. E. Kuczaj-Jasińska, Społeczne i kulturowe uwarunkowania genezy organizacji alpinistycznych w Europie Zachodniej, [w:] 125 lat TT – PTT – PTTK. Geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich, praca zbiorowa pod red. W. A. Wójcika, Kraków 1998, s. 9–30.
  7. E. Kuczaj-Jasińska, Tajemnica Heinricha Harrera, „Góry i alpinizm” 1998, nr 5, s. 39–44.
  8. E. Kuczaj-Jasińska, Der Berg ruft! – wystawa alpinizmu, „Wierchy” 2001, s. 219–220.
  9. E. Kuczaj-Jasińska, Sekcja Turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego pierwszą formą organizacyjną polskiego taternictwa?, [w:] Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod red. R. Wasztyla, Kraków 2002, s. 155–166.

10.  E. Kuczaj-Jasińska, Das Ende der Träume – in Memoriam Wanda Rutkiewicz, „Góry” 2002, nr 6, s. 8.

11.  E. Kuczaj-Jasińska, „Skrzynka z narzędziami” – czyli szkoła wspinaczki skalnej National Geographic, (rec. książki autorstwa Malcolma Creaseya, Nigela Shepharda, Nicka Banksa, Neila Greshama i Reya Wooda Szkoła wspinania, wyd. National Geographic), „Góry” 2003, nr 4, s. 50–51.

12.  E. Kuczaj-Jasińska, Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju indywidualnej działalności alpinistycznej w Niemczech, Austrii i Włoszech w okresie totalitaryzmu faszystowskiego, „Studia Humanistyczne”, 2003, nr 3, s. 49–70.

13.  E. Kuczaj-Jasińska, Początki narciarstwa wojskowego w Galicji, „Studia Humanistyczne” 2003, nr 3, s. 181–198.

14.  E. Kuczaj-Jasińska, Początki galicyjskiego taternictwa zimowego, [w:] Przeszłość kultury fizycznej, praca zbiorowa pod red. M. Orlewicz-Musiał i R. Wasztyla, Kraków 2004, s. 287–299.

15.  E. Kuczaj-Jasińska, Powstanie i działalność Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego do 1939 r., [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, praca zbiorowa pod red. S. Zaborniaka, Rzeszów 2004, s. 357–366.

16.  E. Kuczaj-Jasińska, Początki samodzielnego taternictwa kobiecego w Polsce, [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, praca zbiorowa pod red. S. Zaborniaka, Rzeszów 2004, s. 367–379.

17.  E. Kuczaj-Jasińska, Jacek Jasiński “Półkmieć”. Optymistyczny defetysta, „Góry” 2004, nr 3, s. 62–67.

18.  E.K. [Ewa Kuczaj], Wiktor Ostrowski, (biogram), [w:] Słownik biograficzny historii Polski pod red. J. Chodery i F. Kiryka, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005, s. 1098–1099.

19.  E. Kuczaj-Jasińska, Kontrowersje wokół przyznawania medali olimpijskich za osiągnięcia alpinistyczne w XX wieku, [w:] Społeczne i edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, t. 2., praca zbiorowa pod red. J. Chełmeckiego, Warszawa 2006, s. 121–127.

20.  E. Roszkowska, Wincenty Arnese – działalność na rzecz Towarzystwa Tatrzańskiego, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace naukowe letniej szkoły historyków kultury fizycznej, t. VII pod red. L. Nowaka, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 233–243.

21.  E. Kuczaj-Jasińska, Tajemnica Heinricha Harrera, www. kontrateksty.pl (15 stycznia 2006 r.)

22.  E. Roszkowska, J. M. Roszkowski, Polskie stowarzyszenia miłośników gór w XIX i XX stuleciu, (w druku).

23.  E. Roszkowska, Tatry kolebką polskiego alpinizmu?, [w:] Stan perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, pod red. J. Pociask-Karteczki, A. Matuszyka i P. Skawińskiego, Kraków-Zakopane 2007, s. 93−102.

24.  E. Roszkowska, Tadeusz Wowkonowicz (1912–2005) – życie sportowe i działalność na rzecz polskich alpinistów, [w:] Rodacy na stadionach świata. Materiały z X Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, pod red. A. i Z. Judyckich, Kielce 2007, s. 201−205.

25.  E. Roszkowska, Okres „wiedeński” w polskiej działalności alpinistycznej (1890−1914), [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, Prace naukowe letniej szkoły historyków kultury fizycznej, t. VIII pod red. L. Nowaka, Gorzów Wlkp. 2008, s. 145−159.

26.  E. Roszkowska, Polski udział w tworzeniu Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych (UIAA), [w:] Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887−2007), pod red. S. Zaborniaka i P. Króla, Rzeszów 2008, s. 11−23.

27.  E. Roszkowska, Narciarska działalność członków C.A.P. – Polskiego Klubu Alpejskiego w Wiedniu (1912-1918), [w:] Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007) pod red. S. Zaborniaka i P. Króla, Rzeszów 2008, s. 62−73.

28.  E. Roszkowska, Formy upowszechniania osiągnięć alpinizmu europejskiego w latach 1919–1939 (z uwzględnieniem stanowiska polskiego środowiska wspinaczkowego), [w:] Studia z historii i teorii kultury fizycznej, praca zbiorowa pod red. W. J. Cynarskiego, A. Nowakowskiego, S. Zaborniaka, Rzeszów 2008, s. 164-181.

29.  E. Roszkowska, Alpinizm europejski 1919–1939. Ludzie – Tendencje – Osiągnięcia, Kraków 2007, ss. 403 [książka została wyróżniona w 2008 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą indywidualną II stopnia za osiągnięcie naukowe].

30.  E. Roszkowska, Austriackie środowiska wojskowe a powstanie i rozwój narciarstwa w Galicji (1891−1914), „Folia Turistica” 2008, nr 19, s. 75-90.

31.  E. Roszkowska, Narciarstwo w armii austro-węgierskiej do 1914 r., [w:] Narciarstwo polskie 1888-2008, praca zbiorowa pod red. L. Raka i E. Małolepszego, Jasło 2009, s. 26-39.

32.  E. Roszkowska, J. M. Roszkowski, Między Polską a Węgrami. Drogi życiowe Divékych z Podwilka na Orawie (XVIII – XX w.), [w:] Res gestiae Meridionales et Orientales. Studia ad Memoriam Professoris Henrici Ruciński, pod red. E. Bagińskiej, Białystok 2009, s. 143-160.

33.  E. Roszkowska, Rola nieformalnych „organizacji” taternickich w rozwoju polskiego ruchu wspinaczkowego w latach 1903-1914, [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, pod red. D. Dudka, Kraków 2009, s. 62-74.

34.  E. Roszkowska, J. M. Roszkowski, Z dziejów szlachty na Podhalu, [w:] Drobna szlachta dawniej i dziś. Materiały z międzynarodowej konferencji pt. Kultura drobnoszlachecka na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej pod red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów 2009, s. 127-140.

35.  E. Roszkowska, Jerzy Maślanka’s (1886-1961) Place in the History of Polish Mountain Exploration, [w:] From the most recent history of physical culture in Poland, edited by Renata Urban, vol. IX: From the history of the tourism movement in Poland between 1886 and 2009, Gorzow Wlkp. 2010, s. 67-79.

36.  E. Roszkowska, O alpinizmie europejskim w latach 1919-1939ˡ, [ˡ – Odpowiedź na artykuł Dobiesława Dudka: O alpinizmie słów kilka napisanych na kanwie monografii autorstwa Ewy Roszkowskiej pt. „Alpinizm europejski 1919-1939. Ludzie – Tendencje – Osiągnięcia”, Kraków 2007, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: „Kultura Fizyczna”, t. 8, red. J. Rodziewicz-Gruhn, E. Małolepszy, Częstochowa 2009, s. 287-297], [w:] „Kultura Fizyczna” pod red. J. Rodziewicz-Gruhn i E. Małolepszego, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2010, zeszyt IX, s. 289-304.

37.  E. Roszkowska, Z dziejów organizacyjnych taternictwa – nieformalne grupy taternickie: „Bacówka”, „Kółko Taterników”, „Klub Kilimandżaro”, (w druku).