ZAINTERESOWANIA I KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH 

historia filozofii, antropologia filozoficzna, etyka, filozofia kultury fizycznej, kulturoznawstwo

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki:

 1. Filozofia i sport. Horyzonty dialogu, AWF, Kraków 2001
 2. Między reliktem a archetypem. Krytyka rozumu mitologicznego, AWF, Kraków 2006

Redakcje naukowe:

 1. Studia Humanistyczne 8/2008, AWF w Krakowie
 2. Filozofia podróży i turystyki, Folia Turistica, 24/2011
 3. Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych (wraz z J.Kosiewiczem), AWF, Kraków 2015

Wybrane artykuły:

 1. Ontologia archaiczna a ontologia Platona, Studia Filozoficzne 10/1987
 2. Mit wiecznego powrotu, Człowiek i Światopogląd, 2/1988
 3. Rycerstwo jako mit heroiczny, Rocznik Naukowy AWF w Krakowie, t. XXVI, 1993
 4. Kukai i buddyzm singon, Nomos, UJ, Kraków 1997/18-19
 5. Religio perennis według Kena Wilbera, Kwartalnik Filozoficzny, T. XXX, Z. 4, 2002 Kraków, UJ, PAU
 6. Fenomenologia maski, Lud, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Tom LXXXVI, 2002
 7. Wielość i wieloznaczność. Mit (w) ponowoczesności, w: „Dylematy wielokulturowości”, red. W. Kalaga, UŚ-UNIVERSITAS, Katowice - Kraków 2004
 8. Modernizm jako tło filozoficzne taternictwa polskiego, ZN AWF w Krakowie, 2004/89
 9. Eros podróży, w: „Aksjologia turystyki”, red Z. Dziubiński, SALOS, Warszawa 2006
 10. Sport jako sztuka. Wokół postmodernistycznej estetyzacji sportu, Edukacja Filozoficzna 2007, Vol. 44
 11. Mircea Eliade – między fenomenologią a hermeneutyką religii, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2007/4 (64)
 12. Leisure as a Cathegory of Philosophy, Culture and Recreation, Physical Culture and Sport. Studies and Research, Vol. L/2010
 13. Jung's Concept of Individuation and the Problem of Alienation, Analecta Husserliana LXVII, Kluwer Academic Publishers 2000
 14. Klasyka i awangarda w hermeneutycznej refleksji nad sztuką H.-G. Gadamera i Hansa Blumenberga, Principia, UJ, 2010, Tom LIII
 15. Existential Overcoming of Phenomenology in Hans Blumenberg’s Philosophy of Life and Myth, Analecta Husserliana Vol. CIII, Springer 2009
 16. On Virtue in the Context of Sport, w: Physical Culture and Sport. Studies and Research, Vol. XLVII, AWF Warszawa 2009
 17. Hans Blumenberg o logosie mitu, w: „Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga”, red. R. Marszałek, Scholar, Warszawa 2013
 18. Pindar - rapsod pieśni zwycięskich, w: "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne”, red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, SALOS – AWF, Warszawa 2013
 19. The Home and the World. On the Paths of Contemporary Nomads, Folia Turistica 28(2)/2013
 20. Topika gór w perspektywie idei philosophia activa, Folia Turistica 36/2015
 21. Obecność maski. Refleksje z warsztatu filozofa kultury/The Presence of Mask. Reflections in the Field of Philosophy of Culture, w: „Maska. Odkrywanie i zakrywanie między Wschodem a Zachodem”/Mask.
 22. Covering and Uncovering Between East and West, red. W. Mond-Kozłowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016
 23. Sport jako sekularne święto – od antycznego mitu do współczesnego rytuału, w: „Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki”, red. nauk. J. Kosiewicz, E. Malolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, AJD, Częstochowa 2016
 24. Przełajem przez skrzyżowanie kultur. Ultramaratończyk w świecie Indian Raramuri, w: „Inspiracje sportem w turystyce kulturowej”, red. nauk. M. Kazimierczak, AWF Poznań 2016