Doktor habilitowany, obszar nauk humanistycznych, dziedzina historia, historia sportu (Uniwersytet Jagielloński)

Doktor, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; dziedzina nauk o kulturze fizycznej (AWF Kraków)

Charakterystyka dorobku naukowego:

Problematyka badawcza i publikacje naukowe wpisują się w obszar nauk humanistycznych i nauk o kulturze fizycznej w zakresie historii turystyki i sportu, głównie dziejów alpinizmu, taternictwa i narciarstwa ukazywanych z szerszej, społeczno-kulturowej i politycznej perspektywy. Wszystkie publikacje są oryginalne. Wyjaśniają i analizują istotę oraz uwarunkowania rozwoju dyscyplin związanych z działalnością człowieka w górach, badają proces instytucjonalizacji, kształtowania się ideologii alpinistycznej oraz kwestie sprzętowo-techniczne i  psychologiczno-pedagogiczne dotyczące szkolenia w poszczególnych dyscyplinach.

Działalność naukowa:

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. E. Roszkowska, Alpinizm europejski 1919–1939. Ludzie – Tendencje – Osiągnięcia, Kraków 2007, ss. 403 [monografia wyróżniona w 2008 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą indywidualną II stopnia za osiągnięcie naukowe].
 2. E. Roszkowska, Taternictwo polskie do 1914 roku. Geneza i rozwój, Kraków 2013, ss. 488. [uznana za wybitne osiągnięcie naukowe Wydziału Turystyki i Rekreacji w latach 2013-2016].

Wybrane artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 1. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Der Umbruch im europäischen Alpinismus in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, „Inter Finitimos. Wissenschaftlicher Informationsdienst deutsch-polnische Beziehungen” 1998, nr 13, s. 9-16. – to samo w języku polskim:
 2. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Przełom w alpinizmie europejskim w latach trzydziestych XX wieku, „Inter Finitimos. Wissenschaftlicher Informationsdienst deutsch-polnische Beziehungen” 1998, nr 13, s. 9-15.
 3. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Alpinizm niemiecki i włoski lat trzydziestych w obliczu totalitaryzmu faszystowskiego, „Wierchy” 1998, s. 163–176.
 4. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Tajemnica Heinricha Harrera, „Góry i alpinizm” 1998, nr 5, s. 39–44.
 5. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Społeczne i kulturowe uwarunkowania genezy organizacji alpinistycznych w Europie Zachodniej, [w:] 125 lat TT – PTT – PTTK. Geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich, praca zbiorowa pod red. W. A. Wójcika, Kraków 1998, s. 9–30.
 6. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Der Berg ruft! – wystawa alpinizmu, „Wierchy” 2001, s. 219–220.
 7. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Sekcja Turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego pierwszą formą organizacyjną polskiego taternictwa?, [w:] Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod red. R. Wasztyla, Kraków 2002, s. 155–166.
 8. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Das Ende der Träume – in Memoriam Wanda Rutkiewicz, „Góry” 2002, nr 6, s. 8.
 9. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju indywidualnej działalności alpinistycznej w Niemczech, Austrii i Włoszech w okresie totalitaryzmu faszystowskiego, „Studia Humanistyczne”, 2003, nr 3, s. 49–70.
 10. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Początki narciarstwa wojskowego w Galicji, „Studia Humanistyczne” 2003, nr 3, s. 181–198.
 11. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Początki galicyjskiego taternictwa zimowego, [w:] Przeszłość kultury fizycznej, praca zbiorowa pod red. M. Orlewicz-Musiał i R. Wasztyla, Kraków 2004, s. 287–299.
 12. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Jacek Jasiński “Półkmieć”. Optymistyczny defetysta, „Góry” 2004, nr 3, s. 62–67.
 13. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Powstanie i działalność Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego do 1939 r., [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, praca zbiorowa pod red. S. Zaborniaka, Rzeszów 2004, s. 357–366.
 14. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Początki samodzielnego taternictwa kobiecego w Polsce, [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, praca zbiorowa pod red. S. Zaborniaka, Rzeszów 2004, s. 367–379.
 15. E. K. [Ewa Kuczaj, Roszkowska], Wiktor Ostrowski, (biogram), [w:] Słownik biograficzny historii Polski pod red. J. Chodery i F. Kiryka, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005, s. 1098–1099.
 16. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], X Jubileuszowa Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Historyków Kultury Fizycznej, „Wierchy” 2005, s. 186.
 17. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Kontrowersje wokół przyznawania medali olimpijskich za osiągnięcia alpinistyczne w XX wieku, [w:] Społeczne i edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, t. 2., praca zbiorowa pod red. J. Chełmeckiego, Warszawa 2006, s. 121–127.
 18. E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Tajemnica Heinricha Harrera, www.kontrateksty.pl (15 stycznia 2006 r.) – przedruk artykułu opublikowanego w piśmie „Góry i alpinizm” 1998, nr 5, s. 39–44.
 19. E. Roszkowska, Wincenty Arnese – działalność na rzecz Towarzystwa Tatrzańskiego, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace naukowe letniej szkoły historyków kultury fizycznej, t. VII pod red. L. Nowaka, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 233–243.
 20. E. Roszkowska, Tatry kolebką polskiego alpinizmu?, [w:] Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, pod red. J. Pociask-Karteczki, A. Matuszyka i P. Skawińskiego, Kraków-Zakopane 2007, s. 93−102.
 21. E. Roszkowska, Tadeusz Wowkonowicz (1912–2005) – życie sportowe i działalność na rzecz polskich alpinistów, [w:] Rodacy na stadionach świata. Materiały z X Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, pod red. A. i Z. Judyckich, Kielce 2007, s. 201−205.
 22. E. Roszkowska, Alpinizm europejski 1919–1939. Ludzie – Tendencje – Osiągnięcia, Kraków 2007, ss. 403 [monografia wyróżniona w 2008 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą indywidualną II stopnia za osiągnięcie naukowe].
 23. E. Roszkowska, Okres „wiedeński” w polskiej działalności alpinistycznej (1890−1914), [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. VIII pod red. L. Nowaka, Gorzów Wlkp. 2008, s. 145−159.
 24. E. Roszkowska, Polski udział w tworzeniu Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych (UIAA), [w:] Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887−2007), pod red. S. Zaborniaka i P. Króla, Rzeszów 2008, s. 11−23.
 25. E. Roszkowska, Narciarska działalność członków C.A.P. – Polskiego Klubu Alpejskiego w Wiedniu (1912-1918), [w:] Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007) pod red. S. Zaborniaka i P. Króla, Rzeszów 2008, s. 62−73.
 26. E. Roszkowska, Formy upowszechniania osiągnięć alpinizmu europejskiego w latach 1919–1939 (z uwzględnieniem stanowiska polskiego środowiska wspinaczkowego), [w:] Studia z historii i teorii kultury fizycznej, praca zbiorowa pod red. W. J. Cynarskiego, A. Nowakowskiego, S. Zaborniaka, Rzeszów 2008, s. 164-181.
 27. E. Roszkowska, Austriackie środowiska wojskowe a powstanie i rozwój narciarstwa w Galicji (1891−1914), „Folia Turistica” 2008, nr 19, s. 75-90.
 28. E. Roszkowska, Narciarstwo w armii austro-węgierskiej do 1914 r., [w:] Narciarstwo polskie 1888-2008, praca zbiorowa pod red. L. Raka i E. Małolepszego, Jasło 2009, s. 26-39.
 29. E. Roszkowska, J. M. Roszkowski, Między Polską a Węgrami. Drogi życiowe Divékych z Podwilka na Orawie (XVIII – XX w.), [w:] Res gestae Meridionales et Orientales. Studia ad Memoriam Professoris Henrici Ruciński, pod red. E. Bagińskiej, Białystok 2009, s. 143-160.
 30. E. Roszkowska, Jerzy M. Roszkowski, Z dziejów szlachty na Podhalu, [w:] Drobna szlachta dawniej i dziś, pod red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów 2009, s. 127-140.
 31. E. Roszkowska, Rola nieformalnych „organizacji” taternickich w rozwoju polskiego ruchu wspinaczkowego w latach 1903-1914, [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, pod red. D. Dudka, Studia i Monografie AWF Kraków nr 61, Kraków 2009, s. 62-74.
 32. E. Roszkowska, Jerzy Maślanka’s (1886-1961) Place in the History of Polish Mountain Exploration, [w:] From the most recent history of physical culture in Poland, vol. IX: From the history of the tourism movement in Poland between 1886 and 2009, edited by Renata Urban, Gorzow Wlkp. 2010, s. 67-79.
 33. E. Roszkowska, O alpinizmie europejskim w latach 1919-1939ˡ, [ˡ – Odpowiedź na artykuł Dobiesława Dudka: O alpinizmie słów kilka napisanych na kanwie monografii autorstwa Ewy Roszkowskiej pt. „Alpinizm europejski 1919-1939. Ludzie – Tendencje – Osiągnięcia”, Kraków 2007, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: „Kultura Fizyczna”, t. 8, red. J. Rodziewicz-Gruhn, E. Małolepszy, Częstochowa 2009, s. 287-297], [w:] „Kultura Fizyczna” pod red. J. Rodziewicz-Gruhn i E. Małolepszego, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2010, zeszyt IX, s. 289-304.
 34. E. Roszkowska, Zdobycie południowej ściany Zamarłej Turni w 1910 r. Reminiscencje historyczno-ideologiczne, [w:] Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75 rocznicę urodzin, pod. red. P. Cybuli, M. Czyża, S. Owsianowskiej, Kraków 2011, s. 87-97.
 35. E. Roszkowska, Z organizacyjnych dziejów taternictwa. Nieformalne grupy taternickie: „Bacówka”, „Kółko Taterników”, „Klub Kilimandżaro”, „Wierchy” R.75:2009 [2011], s. 129-145.
 36. E. Roszkowska, W okowach „chałubińszczyzny”, [w:] Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, pod red. K. Obodyńskiego, P. Króla, W. Bajorka, Rzeszów 2012, s. 544-557.
 37. E. Roszkowska, Associations of polish mountain tourism in the Austrian partition, [w:] Z dziejów turystyki w Polsce I polonijnej kultury fizycznej, From the history of tourism in Poland and Polish physical culture, pod red. A. Kowalczyka, L. Nowaka, R. Urban, Gorzów Wlkp. 2012, s. 19-32.
 38. E. Roszkowska, Jerzy Hieronim Maślanka (1886-1961) w dziejach polskiej eksploracji gór, „Wierchy” R.76:2010 [2012], s. 85-98.
 39. E. Roszkowska, Alpejska działalność Mariana Smoluchowskiego, „Folia Turistica” 2012, nr 26, s. 213-238.
 40. E. Roszkowska, Tatry jako sacrum w ideologii górskiej Mariusza Zaruskiego, „Folia Turistica” 2012, nr 27, s. 133-148.
 41. E. Roszkowska, Taternictwo polskie do 1914 roku. Geneza i rozwój, Kraków 2013, ss. 488.
 42. E. Roszkowska, Narciarstwo w Kompanii Wysokogórskiej, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, pod red. L. Nowaka, R. Urban, Gorzów Wlkp. 2014, s. 73-84.
 43. E. Roszkowska, The Golden Years of Polish Himalayism. The Successes and Tragedies of the years 1978–1989, The 16th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport: Coming from the past, working in the present, looking to the future: Aims, topics and results of sport history, Abstract book, Split 2015, s. 112.
 44. E. Roszkowska, Zimowa turystyka alpejska – uwagi o początkach zjawiska, „Folia Turistica” 2015, nr 36, s. 23-39.
 45. E. Roszkowska, Taternictwo kobiece w latach 1945–1964. Rekonesans badawczy, [w:] Wierchy wołają. Wiesławowi A.Wójcikowi na siedemdziesiąte urodziny, pod red. J. Konieczniaka i J. Pociask-Karteczki, Kraków 2016, s. 353-364.
 46. E. Roszkowska, Polish mountain climbing – the birth of sports ideology, język angielski, The 17th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport: Sites of sport in history, Abstract book, Paris 2016.
 47. E. Roszkowska, Góry w życiu i twórczości Wiktora Ostrowskiego (1905-1992), [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r. pod red. R. Urban, L. Nowaka, J. Eidera,; Gorzów Wlkp., Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Historii – Gorzów Wlkp., Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Gorzów Wlkp. 2016, t. XII, s. 217-232.
 48. T. Ręgwelski, E. Roszkowska [współautor], Wspinaczka sportowa konkurencją olimpijską? Śladami starań o miejsce w programie igrzysk, „PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2016, t. XV, nr 4, s. 35-49. http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.30

Recenzje:

 • E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], „Skrzynka z narzędziami” – czyli szkoła wspinaczki skalnej National Geographic, (rec. książki autorstwa Malcolma Creaseya, Nigela Shepharda, Nicka Banksa, Neila Greshama i Reya Wooda Szkoła wspinania, wyd. National Geographic), „Góry” 2003, nr 4, s. 50–51.
 • Recenzje wydawnicze monografii naukowych oraz artykułów do czasopism naukowych: „Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences (JKES)”, „Studia Humanistyczne”, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku”, „Folia Turistica”.

Recenzje prac doktorskich:

 • Iwony Cybuli: Turystyka tatrzańska w tygodniku warszawskim „Wędrowiec” (1863-1906), obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2014.
 • Anny Szeligi: Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Życie − działalność − twórczość, obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2016.

Redakcje:

 • E. Kuczaj [Roszkowska] (współpraca redakcyjna) L. Terray, Niepotrzebne zwycięstwa. Od Alp do Annapurny, II wyd. polskie, Kraków 1994.

Udział w konferencjach:

 • Konferencje międzynarodowe
  1. 2007.
   X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Polscy sportowcy, trenerzy i działacze sportowi w świecie, Institut de Recherches Biografiques z Vaudricourt, Francja, Akademia Świętokrzyska. 21-23 września. Kielce.
  2. 2007.
   Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 80-lecia powstania Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym. Zakład Geografii Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie pod patronatem Tatrzańskiego Parku Narodowego. 18-20 października. Zakopane.
  3. 2009.
   Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura drobnoszlachecka na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Wydział Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 12 grudnia. Ciechanów.
  4. 2012.
   Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej zorganizowana przez Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademię Europejską na rzecz rozwoju Euroregionu Karpackiego. 24-25 maja. Rzeszów/Targowiska.
  5. 2013.
   The 6th European Hypoxia Symposium: Hypoxia, High Altitude Physiology and Sports in Science and Practice, zorganizowane przez Institut für Arbeitsmedizin und Sozial Medizin RWTH Aachen Universität, Institut für Sportwissenschaft Mainz, UIAA Medical Comission and Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Medicina Sportiva & Practica and Polish Society of Sports Medicine. 10-15 września. Zakopane, Dolina Chochołowska.
  6. 2015.
   16th ISHPES Congress. Coming from the past, working in the present, looking to the future: Aims, topics and results of sport history. Croatian Society for Sport History, Croatian Olympic Academy, Split Sports Association, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Split, Faculty of Kinesiology. August 18th – 22nd , Split, Chorwacja.
  7. 2015.
   Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Poszukiwacze skarbów, badacze, grotołazi. Z dziejów odkrywania i eksploracji jaskiń tatrzańskich. Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Nowy Targ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii. 4-5 grudnia. Nowy Targ.
  8. 2016.
   Polsko-niemiecka konferencja: Szkolnictwo wyższe – jego rola i przyszłość. Doświadczenia polskie i europejskie, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Konrad Adenauer Stiftung, Stiftung fȕr Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, 1 czerwca, Kraków
  9. 2016.
   17th ISHPES Congress: Sites of sport in history. University Paris-Est Marne-la-Vallée, National School of Architecture of Paris,
   French Society for Sports History, International Society for the History of Physical Education and Sport. 29 czerwca – 2 lipca. Paris, Francja.
 •  Konferencje krajowe:
  1. 1998.
   Ogólnopolskie Sympozjum ZG PTTK, Komisja Turystyki Górskiej: 125 lat TT – PTT – PTTK. Geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich – refleksje rocznicowe. 5 grudnia. Kraków
  2. 2001.
   I Krajowa Konferencja Naukowa. Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i drugiej Rzeczypospolitej. Instytut Nauk Humanistycznych AWF w Krakowie w ramach jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dra hab. Kazimierza Toporowicza. 26-28 lutego. Kraków.
  3. 2001.
   Kursokonferencja szkoleniowa zorganizowana przez Polski Związek Alpinizmu i Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Metodyka i bezpieczeństwo szkolenia wspinaczkowego młodzieży szkolnej w uczniowskich klubach sportowych. 26-28 października. Katowice
  4. 2002.
   II Krajowa Konferencja Naukowa. Przeszłość polskiej kultury fizycznej. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Instytut Nauk Humanistycznych. 16-18 września. Kraków.
  5. 2004.
   Konferencja Historyków Kultury Fizycznej. Początki rozwoju sportu, dyscyplin sportowych i działalności klubów w Polsce. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. 24-25 września. Rzeszów
  6. 2004.
   Kursokonferencja zorganizowana przez Polski Związek Alpinizmu oraz Zespół Naukowo-Dydaktyczny ds. Wspinaczki Sportowej AWF w Katowicach. Programy szkolenia instruktorów sportu i rekreacji – konsultacja merytoryczna dotycząca ujednolicenia programów szkolenia instruktorów wspinaczki realizowanych przez ośrodki dydaktyczne związane z akademiami wychowania fizycznego. 23-24 października. Katowice.
  7. 2005.
   X Jubileuszowa Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Historyków Kultury Fizycznej. Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Poznańskiej AWF. 3-5 września. Gorzów Wlkp. – Chycina.
  8. 2005.
   Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Społeczne i edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Katedra Nauk Humanistycznych AWF w Warszawie przy współpracy Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej oraz Polskiej Akademii Olimpijskiej. 5-6 października. Warszawa.
  9. 2006.
   Konferencja Historyków Kultury Fizycznej. Z tradycji kultury fizycznej w Polsce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Europejska Akademia na rzecz Euroregionu Karpackiego: 12-15 maja. Rzeszów.
  10. 2007.
   XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii. Katedra Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej poznańskiej AWF. 3-5 września. Gorzów Wlkp. – Chycina.
  11. 2008.
   Konferencja Naukowa: Sporty zimowe w badaniach naukowych – konferencja dedykowana Bronisławowi Czechowi w 100 rocznicę urodzin, zorganizowana przez AWF w Krakowie. 3 czerwca. Kraków.
  12. 2008.
   I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Narciarstwo w Polsce i na świecie – 1888-2008. Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Sekcja Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, stowarzyszenie Miłośników Jasła i Urząd Gminy w Dębowcu. 25-26 września. Cieklin k/Jasła.
  13. 2008.
   I Krajowa Konferencja Naukowa: Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i drugiej RP. Instytut Nauk Humanistycznych i Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 21-22 listopada. Kraków.
  14. 2009.
   XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii. Katedra Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej poznańskiej AWF. 31 sierpnia – 2 września. Gorzów Wlkp. – Chycina.
  15. 2011.
   XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Katedra Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim z okazji Jubileuszu 40-lecia Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim: Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii. 14-16 września. Chycina.
  16. 2012.
   Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej zorganizowana przez Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademię Europejską na rzecz rozwoju Euroregionu Karpackiego. 24-25 maja. Rzeszów/Targowiska.
  17. 2013.
   XIV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Katedrę Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim: Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii. 6-8 września. Chycina
  18. 2015.
   XV Jubileuszowa Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa. Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i polonii. AWF Poznań, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej – Sekcja Historii Kultury Fizycznej. 14-16 września. Chycina.
  19. 2016.
   Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Nowożytny ruch olimpijski w perspektywie teorii i praktyki. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Zachodniopomorska Rada Olimpijska. 22-23 kwietnia. Pyrzyce – Barlinek.
  20. 2017.
   Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem zaproszonych gości zagranicznych. 150-LECIE SPORTU W POLSCE. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Rzeszowski Komitet Olimpijski. 30-31 marca. Rzeszów.

Działalność dydaktyczna:

 • Zajęcia dla studentów w języku polskim i angielskim.
 • Promotorstwo:
  • Promotor rozprawy doktorskiej mgr Kursata Soguksu pt. Uwarunkowania wdrażania dyrektyw Deklaracji Bolońskiej w systemach kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce i w Turcji (przewód doktorski otwarto uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 23 czerwca 2016 r.)
  • Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich oraz licencjackich (w tym kilku obronionych z wyróżnieniem),
 • Opracowanie w języku angielskim treści programowych dla nowego przedmiotu Climbing dla studentów Erasmusa realizowanego od roku akademickiego 2008/2009 (semestr letni) – aktualizowane co roku.
 • Opracowanie treści programowych dla zajęć fakultatywnych: specjalizacja instruktorska – wspinaczka skałkowa na kierunku turystyka i rekreacja studia jednolite magisterskie stacjonarne i wieczorowe, studia licencjackie stacjonarne i wieczorowe I stopnia, studia licencjackie zaoczne I stopnia realizowane od roku akademickiego 2009/2010.
 • Współautorka programu nowej specjalizacji Turystyka Przygodowa, wprowadzonej do realizacji od roku akademickiego 2011/2012.
 • Autorka programu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Turystyka Dzieci i Młodzieży.
 • Autorka programu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Turystyka i Rekreacja, (realizowany na Wydziale WF)
 • Doświadczenie dydaktyczne jest efektem 30-letniej pracy w AWF i instruktorskiej w PZA, nabyte w trakcie prowadzenia rożnych gatunkowo zajęć, jak: wykłady (także monograficzne), ćwiczenia, obozy, plenerowe formy aktywności turystycznej, specjalności instruktorskie ze wspinaczki, seminarium magisterskie, zajęcia w języku angielskim dla studentów Erasmusa oraz prowadzonych szkoleń skałkowych, taternickich, alpejskich w KW Kraków i instruktorskich w PZA. Wzbogacone zostało ono zrealizowanymi poza Uczelnią kursami i stażami: młodszy instruktor, instruktor taternictwa PZA, a także uprawnieniami państwowymi: instruktor wspinaczki sportowej i instruktor wspinaczki wysokogórskiej.

Inne:

 • Prace wdrożeniowe (niepublikowane):
  • E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Program kształcenia instruktorów wspinaczki sportowej, Kraków 1998.

  • E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], Program kształcenia instruktorów wspinaczki sportowej, Kraków 1999.

   Zgodnie z treściami programowymi zawartymi w powyższych opracowaniach, pod kierownictwem autorki przeprowadzono w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie kursy instruktorskie dla najlepszych wspinaczy w Polsce. Absolwenci kursów – po pozytywnym złożeniu egzaminu końcowego – otrzymali pierwsze w Polsce państwowe uprawnienia instruktora wspinaczki sportowej wydane przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu.

  • E. Kuczaj-Jasińska [Roszkowska], T. Ręgwelski, Program kursu instruktora rekreacji o specjalności wspinaczka, Kraków 2004 – realizowany w Studium Kształcenia i Doskonalenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie od roku akademickiego 2004/2005.

  • E. Roszkowska, program zajęć z przedmiotu Climbing – dla studentów zagranicznych studiujących w AWF w ramach programu Erasmus. Zrealizowany na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie w roku akademickim 2008/2009.

 • Wykłady i prace eksperckie:
  • Wykłady i zajęcia praktyczne na kursach wspinaczkowych skałkowych i tatrzańskich (od 1991 r.) oraz alpejskich (od 1992).

  • Wykłady dla członków i sympatyków Klubu Wysokogórskiego Kraków dotyczące topografii wspinaczkowej Tatr, Alp, historii alpinizmu, organizacji wyjazdów i bezpieczeństwa podczas działalności górskiej (od 1992 r.).

  • Wykłady: z historii alpinizmu i historii taternictwa na kursie instruktorów wspinaczki wysokogórskiej organizowanym przez Polski Związek Alpinizmu (w 2011 r.).

  • Konsultant\opiniodawca projektu realizowanego przez TVN w ramach programu operacyjnego „Produkcja Filmowa” pt. Aconcagua 77 lat później-powrót do przeszłości (2011).

  • Zamawiany wykład pt. History of Polish Climbing wygłoszony podczas The 6th European Hypoxia Symposium: Hypoxia, High Altitude Physiology and Sports in Science and Practice, zorganizowane przez Institut für Arbeitsmedizin und Sozial Medizin RWTH Aachen Universität, Institut für Sportwissenschaft Mainz, UIAA Medical Comission and Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Medicina Sportiva & Practica and Polish Society of Sports Medicine. 10-15 września. Zakopane, Dolina Chochołowska.

  • Wykład pt. Dzieje polskiego himalaizmu dla absolwentów wszystkich wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wygłoszony podczas uroczystości absolutoryjnej (wrzesień 2014).

Publikacje: