Dr Piotr Cybula został członkiem międzynarodowej rady naukowej (Comitato scientifico internationale)  czasopisma: „Rivista italiana di Diritto del turismo”. Jego redaktorem naczelnym jest prof. Francesco Morandi (Università di Sassari), a wydawcą jest FrancoAngeli.

Czasopismo wydawane jest jako kwartalnik i stanowi swoistą odpowiedź na obserwowaną dynamikę regulacji prawnych odnoszących się do turystyki – tak na poziomie krajowym, jak i unijnym. Jego celem jest publikacja prac omawiających te zmiany. Czasopismo adresowane jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa turystycznego zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie. Omawiane są w nim umowy, dokumenty oraz materiały, w szczególności z uwzględnieniem praw konsumentów. Zmierza ono także do przyczynienia się do rozwoju nauczania i naukowych badań, przez zamieszczanie analiz najważniejszych zjawisk i najbardziej znaczących orzeczeń sądowych.  Czasopismo „Rivista italiana di Diritto del turismo” jest oficjalnym organem Włoskiego Towarzystwa Prawa Turystycznego.